برچسب: پایان نامه دهداری ها

پایان نامه ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریهای شهرستان بروجرد

دانشگاه تهران

 

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریهای شهرستان بروجرد

 

 

 

 

نگارش : 

استاد راهنما : دکتر مهدی طالب

استاد مشاور : دکتر مصطفی ازکیا

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در

رشته تحصیلی مدیریت توسعه

 
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                        صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2- اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………..10

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….12
1-4- سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 12
فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………13
مقدمه…………………………………………………………………….. …………………………………………………………14

2-1- تاریخچه مدیریت روستایی در ایران……………………………………………………………………………. 14

2-1-1- دوره اول ـ قبل از مشروطیت…………………………………………………………………………………..18
2-1-2- دوره دوم ـ بعد از مشروطیت تا جنگ جهانی دوم……………………………………………………. 20
2-1-3- دوره سوم ـ ازجنگ دوم جهانی تا اصلاحات ارضی……………………………………………………21
2-1-4- دوره چهارم ـ از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی…………………………………………………..22
2-1-5- دوره پنجم ـ از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون…………………………………………………………..28
2-2- ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………….. 30
2-2-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………… 31
2-2-2- سیر تحول و تطور ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………… 32
2-2-3- دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد…………………………………………………………… 34
2-2-4- تعاریف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………37
2-2-5- ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد اثربخش…………………………………………………………………..39
2-2-6- دیگر ویژگیهای نظام ارزیابی اثربخش………………………………………………………………………40
2-2-7- گرایشهای اصلی در انتخاب معیارها و شاخصهای ارزیابی…………………………………………..41
2-2-8- محدودیتها و موانع ارزیابی………………………………………………………………………………………. 43
الف) خطای انسانی……………………………………………………………………………………………………………….44
ب) موانع سازمانی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..45
2-3- مفهوم اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………….47
2-3-1- تعاریف اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..48
2-3-2- سطوح اثربخشی……………………………………………………………………………………………………….49
2-3-3- رویکردها و مدل‌های اثربخشی…………………………………………………………………………………..53
الف – رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………………… 53
ب – رویکرد منبع- سیستم………………………………………………………………………………………………………55
پ – رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………………………………………. 56
ت – رویکرد آینده- مدار…………………………………………………………………………………………………………57
ج – مدل جامع……………………………………………………………………………………………………………………….58
2-4- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..60
2-5- آشنایی با نهاد دهیاری………………………………………………………………………………………………….. 61
2-6- وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری………………………………………………………………………………….. 64
2-7- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………69
فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….70
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-1- سطح سنجش و تکنیک‌های جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………71
3-2- جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….7
3-3- آماره‌های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………..73  3-4- نحوه تنظیم پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………….73
3-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….74
3-6- تعاریف متغیرها (واژگان) کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………..74
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..77
4-1- آشنایی با منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………..78
4-2- ارزیابی دهیاران از عملکرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی………………………………………………………82
4-3- ارزیابی دهیاران از عملکرد دهیاری در بعد اجتماعی……………………………………………………………………86
4-4- ارزیابی دهیاران از عملکرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی……………………………………………………..89
4-5- ارزیابی دهیاران از عملکرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………………….93
4-6- ارزیابی دهیاران از رابطه دهیار و شورا……………………………………………………………………………………….96
4-7- ارزیابی اعضای شورا از عملکرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی………………………………………..100
4-8- ارزیابی اعضای شورا از عملکرد دهیاری در بعد اجتماعی…………………………………………………………103
4-9- ارزیابی اعضای شورا از عملکرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی……………………………………………106
4-10- ارزیابی اعضای شورا از عملکرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………110
4-11- ارزیابی اعضای شورا از رابطه دهیار و شورا…………………………………………………………………….113
4-12- ارزیابی مردم از عملکرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی…………………………………………………117
4-13- ارزیابی مردم از عملکرد دهیاری در بعد اجتماعی………………………….. …………………………………….120
4-14- ارزیابی مردم از عملکرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی…………………………………………………….123
4-15- ارزیابی مردم از عملکرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………………..137
4-16- ارزیابی مردم از رابطه دهیار و شورا……………………………………………………………………………….130
4-17- آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………134
4-18- عمده‌ترین مسائل و مشکلات دهیاری از نظر سه گروه………………………………………………….152
4-19- نتایج مصاحبه و بحث های گروهی با مردم و دهیاران چند روستا…………………………………..153
4-20- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………166
فصل پنجم : جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………………167
5-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………168
5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….172
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….173

برای ادامه نمونه متن و خرید متن این پایان نامه کامل اینجا کلیک کنید

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

گرایش مدیریت توسعه : پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی درباره عملکرد دهیاری ها

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مدیریت توسعه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “گرایش مدیریت توسعه : پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی درباره عملکرد دهیاری ها”