پایان نامه های ارشد

منابع مقاله با موضوع نرم افزار، شبیه سازی، اندازه

(1.4)Pin=Prad1+Prad2+P3+Pr1+Pr2(2.4)P2=Pin-Pr1-Prad1که Prad1 و Prad2 به ترتیب توان های تشعشع شده توسط شکاف اول و دوم می باشد.Pin و Prad1 می توانند به صورت زیر تعریف شوند :(3.4)Prad1=1/2 G1│V│² و Pin=1/2 Y0│V│²که V ولتاژ در دهانه Read more…

By yyoozita, ago
پایان نامه های ارشد

(11.2) ∇×E=-jωμH(12.2) H=1/μ ∇×Aبا جایگذاری در معادلات ماکسول بدست می آید:(13.2) H”φ”= j (kIdl sin⁡θ)/4πr 〖[1+1/jkr]e〗^(-jkr)(14.2) E”r”= η (Idl cos⁡θ)/2πr”2″ 〖[1+1/jkr]e〗^(-jkr)(15.2) E”θ”= jη (kIdl sin⁡θ)/4πr 〖[1+1/jkr-1/((kr)”2″ )]e〗^(-jkr)برای میدانهای دور kr 1 میدانهای E و H Read more…

By yyoozita, ago
پایان نامه های ارشد

منابع مقاله با موضوع دو قطبی، شبیه سازی، نیازمندی

در فصل پنجم آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکافداری که از یک نمونه شکاف های چرخش نیافته روی بدنه باریک موجبر تشکیل شده است به عنوان خروجی این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد Read more…

By yyoozita, ago
پایان نامه های ارشد

منابع مقاله با موضوع نرم افزار، شبیه سازی، اندازه

سپاسگزاريبر خود لازم می دانم که از همه کسانی که مرا در انجام اين پايان‌نامه ياري رساندند، تشکر و قدرداني نمايم. بهویژه از استاد گرامي، جناب آقاي دکتر حبیب اله عبیری که با همراهي، راهنمایی Read more…

By yyoozita, ago