دسته: دسته بندی نشده

پایان نامه اثر الکتروشوک بر انواع توجه شنیداری بیماران اختلال­های خُلقی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشگاه: تبریز
دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 
عنوان
بررسی اثر الکتروشوک بر انواع توجه شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خُلقی
 
تیر 1389

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: طرح پژوهش
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
2-1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..10
4-1- هدف‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-4-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
          2-4-1- هدف­های اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………11
5-1- سئوال‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
6-1- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
1-6-1- تعریف­های مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-6-1- تعریف­های عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش
 
1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2- اختلال­های خُلقی…………………………………………………………………………………..15
             1-2-2- اختلال افسردگی اساسی……………………………………………………………………………………………………………………………..17
             2-2-2- اختلال دوقطبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………21
                   1-2-2-2- اختلال دوقطبی I………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
                   2-2-2-2- اختلال دوقطبی II……………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
                   3-2-2-2- اختلال دوقطبی تصریح نشده در جای دیگر بر اساس DSM-IV…………………………………………………………………..23
3-2- درمان اختلال­های خُلقی……………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-3-2- الکتروشوک درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
4-2- دیدگاه پردازش اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………….28
        1-4-2-  مدل اتکینسون و شیفرین ………………………………………………………………………………………………………………………………30
               1-1-4-2- حافظه حسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
                    2-1-4-2- حافظه کوتاه­مدت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. .32
                    3-1-4-2- حافظه بلند­مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
       2-4-2-  مدل سطوح پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………36
       3-4-2- مدل­های تحولی پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………37
       4-4-2-  توجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
               1-4-4-2- مدل­های بالینی توجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
               2-4-4-2- انواع توجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
                     1-2-4-4-2- توجه آشکار و توجه پنهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
                     2-2-4-4-2- توجه انتخابی و تقسیم شده………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
                                     1-2-2-4-4-2-نظریه برودبنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
                                     2-2-2-4-4-2-نظریه تریسمن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
                                     3-2-2-4-4-2-نظریه داچ و نورمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
                                     4-2-2-4-4-2-نظریه منابع چندگانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
                                     5-2-2-4-4-2-نظریه ظرفیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
6-2- پژوهش­های انجام­شده در زمینه­ی تأثیر الکتروشوک بر فرایندهای شناختی……………………………………………………59
7-2- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
فصل سوم: روش پژوهش
 
1-3-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
2-3- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-3- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
4-3-معیار انتخاب آزمودنی­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….65
5-3- طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
6-3-شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
7-3- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………66
8-3- ابزارهای اندازه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
1-4- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
2-4- اطلاعات جمعیت‌شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-4- توصیف آماری متغیرها و شاخص‌ها و بررسی تفاوت آغازین گروه‌ها………………………………………………………………..72
4-4- وارسی سئوال‌های پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………….74
       2-4-4- سؤال اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
       3-4-4- سؤال دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
       4-4-4- سؤال سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
       5-4-4- سؤال چهارم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
5-4-نتایج تلویحی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
                      1-5-4- روند تغییرات توجه شنیداری انتخابی در سه مرحله اجرای پژوهش چگونه بوده است؟……………..82
                      2-5-4- روند تغییرات توجه شنیداری تقسیم­شده در سه مرحله اجرای پژوهش چگونه بوده است؟……….82
6-4- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
فصل پنجم: بررسی و تفسیر نتایج پژوهش
1-5- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
2-5- بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
3-5- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….94
4-5- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
منابع
پیوست
چکیده انگلیسی

 
 
 
 
 
 
 

جدول­ها                                                                                                                 شماره صفحه
 
جدول1-2. ویژگی­های مهم حافظه­های سه­گانه…………………………………………………………………………………………………………………36
جدول 1-3. وضعیت شنوایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
جدول 1-4. شاخص­های جمعیت­شناختی گروه کنترل و گروه آزمایشی………………………………………………………………………… 71
جدول 2-4. شاخص­های توصیفی توجه شنیداری انتخابی و توجه شنیداری تقسیم­شده ……………………………………………….72
جدول 3-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و دوم آزمون­ جملات رقابتی بوسیله روش تحلیل کوواریانس………75
جدول 4-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و دوم آزمون­ اعداد دایکوتیک بوسیله روش تحلیل کوواریانس……..77
جدول 5-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و سوم آزمون­ جملات رقابتی بوسیله روش تحلیل کوواریانس……..79
جدول 6-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و سوم آزمون­ اعداد دایکوتیک بوسیله روش تحلیل کوواریانس…..81
جدول 7-4. شاخص­های توصیفی توجه انتخابی و تقسیم­شده…………………………………………………………………………………………..83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودارها                                                                                                              شماره صفحه                                                                                                                                                              
نمودار 1-1.فرایند پردازش اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………..8
نمودار1-2. تقسیم­بندی اختلال­های خُلقی بر اساس DSM-IV……………………………………………………………………………..16
نمودار 2-2. عوامل خطرساز اختلال­های خُلقی……………………………………………………………………………………………………….21
نمودار3-2. الگوی پردازش اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..30
نمودار4-2. پردازش اطلاعات با سیستم کانال محدود………………………………………………………………………………………………47
نمودار 5-2. مدل ربط درباره فرایند گزینش…………………………………………………………………………………………………………… 52
نمودار 6-2. شرح مراحل- منابع تعریف­شده……………………………………………………………………………………………………………..56
نمودار 1-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­های اول و دوم پژوهش……………………………………….76
نمودار 2-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­های اول و دوم پژوهش……………………………………….78
نمودار 3-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­های اول و سوم پژوهش………………………………………80
نمودار 4-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­های اول و سوم پژوهش……………………………………..82
نمودار 5-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایشی در سه مرحله اجرای پژوهش (توجه انتخابی)………………… 84
نمودار 6-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایشی در سه مرحله اجرای پژوهش (توجه تقسیم­شده)………….. 85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شکل                                                                                                                            شماره صفحه
شکل شماره 1-1. اختلال­های خلقی………………………………………………………………………………………………………………………………………3
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه:
اختلال­های خُلقی طیف وسیعی از اختلال­ها را در برمی­گیرند که در آن­ها خُلق بیمارگونه و آشفتگی­های وابسته به آن بر شکل بالینی مسلط است. در اوایل از اختلال­های خُلقی تحت عنوان اختلال­های عاطفی نام برده می­شد، به معنی حالت هیجانی است که از طریق بیانات چهره وحالت بدن آشکار می­شود (سادوک[1] و سادوک، 2002).
اختلال­های خُلقی به دو دسته اصلی تقسیم می­شوند: یک قطبی و دوقطبی. اختلا­ل­های افسردگی یک قطبی شامل اختلال افسردگی عمده و دیستایمیک است؛ اختلال­های دوقطبی شامل اختلال دوقطبی I، اختلال دوقطبی II، اختلال دوقطبی تصریح نشده در جایی دیگر و ادواری­خویی است. سایر اختلال­های خُلقی، اختلال خُلقی وابسته به مواد و اختلال خُلقی وابسته به شرایط عمومی هستند.  علاوه بر موارد گفته شده اختلال­های خُلقی معمولا به صورت نشانه­ای در سایر اختلال­های روانپزشکی مثل دمانس، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال­های سوءمصرف مواد و اسکیزوفرنی هستند (کلسی[2]، نمروف[3] و نیوپورت[4]، 2006).
اختلال­های یک قطبی صرفا دوره­های افسردگی را دربرمی­گیرد؛ از طرف دیگر اختلال­های دوقطبی هم اپیزود افسردگی و هم اپیزود مانی را شامل می­شود. شکل 1-1 اختلال­های یک قطبی و دوقطبی را به تصویر می­کشد.
اختلال­های خُلقی درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به اختلال­های روانی را در برمی­گیرد و خطر شروع آن در سنین پایین گزارش شده است (سادوک و سادوک، 2002) به همین دلیل توجه قابل­ملاحظه­ای به درمان اختلال­های خُلقی شده است. درمان­های مختلفی در این راستا ارائه شده­ است؛ اما یکی از بحث برانگیزترین درمان­ها در این زمینه الکتروشوک می­باشد. الکتروشوک، یکی از درمان­های زیستی است که برای درمان اکثر اختلال­های خُلقی با چند محدودیت، که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا ( APA ) اعلام شده، استفاده می­شود.
الکتروشوک، درمانی انتخابی برای اختلال­های خُلقی است که حاد هستند، تغییرات اساسی در خلق، تفکر و فعالیت­های حرکتی بیمار روی دهد، یا زمانی که علت اختلال زیست-شیمیاییو فیزیولوژیکی باشد، یا زمانی که سایر درمان­های دردسترس مؤثر واقع نمی­شوند و یا اینکه علایم دارو درمانی خطرناک و ناخوشایند باشد و استفاده طولانی مدت از آن­ها امکان­پذیر نباشد (فینک[5]، 1999).
 الکتروشوک احتمالا برای بیماران با پیشینه طولانی از بدعملکردی روانی و هیجانی مؤثر نیست، همچنین برای مبتلایان به نوروزها، ناسازگاری­های موقعیتی­، اختلال­های شخصیتو اختلال­های وابسته به دارو نمی­تواند کمک کننده باشد (بالدوین[6] و اوکسلاد[7]، 2000).
بیمارانی که الکتروشوک دریافت می­کنند، معمولا روش­های درمانی متعددی را تجربه کرده­اند که بدلیل عدم مؤثر بودن، برای دریافت الکتروشوک ارجاع داده می­شوند (فینک، 1999). استفاده از الکتروشوک هم با نگرانی­های زیادی همراه است از جمله از دست دادن موقتی یا دائمی فرایندهای شناختی که با انجام پژوهش­های گسترده در این زمینه و بالا بردن تکنولوژی و بالا بردن سطح روش­های وارد کردن شوک به سر بیمار، تا حدی از نگرانی­های موجود کاسته است.
 
2-1– بیان مسئله
اختلال­های خلقی اغلب مزمن و عود کننده می­باشند، شیوع آنها در طول زندگی برای اختلال افسردگی اساسی حدود 15% وبرای اختلال­های دوقطبیI حدود 1% است. بدلیل شیوع گسترده اختلال­های خُلقی و مشمول شدن تعداد بسیاری از مبتلایان به اختلال­های روانی، تلاش­های گوناگونی برای درمان آن در هر دوره تاریخی با توجه به بار علمی و تجربی انسان صورت گرفته است (سادوک و سادوک، 2002).
در قرن بیستم بررسی و پژوهش در زمینه اختلال­های خُلقی شروع شده، نظریه­ها و فرضیه­های فراوانی در مورد پیدایش، شکل­گیری و انواع آن ابراز گردیده و در پی آن روش­های درمانی گوناگونی مطرح شده است از جمله: انواع روان­درمانی­ها خصوصا رفتاردرمانی شناختی[8]، چندین طبقه از داروهای ضدافسردگی و الکتروشوک است (کلسی، نمروف و نیوپورت، 2006).
الکتروشوک، درمانی زیستی است که با ایجاد تشنجی خفیف و با عبور جریان ضعیف الکتریکی در ناحیه­ای از سر انجام می­شود. الکتروشوک از سال 1938 برای مبتلایان به اختلال­های خلقی که نسبت به درمان مقاوم بودند، همچنین برای افرادی که میل به خودکشی یا دیگرکشی و علائم بارز بی­تابی یا بهت داشتند، به صورت درمانی انتخابی درآمد (فیدا[9] و همکاران، 2009) و امروزه گزارش می­شود حدود 10% بیماران بستری با تشخیص افسردگی اساسی الکتروشوک دریافت می­کنند ( متیو[10] و همکاران، 2008).
پژوهش­های بسیاری در رابطه با اثربخشی الکتروشوک انجام شده است، مثل فراتحلیلی که توسط انجمن مطالعاتی الکتروشوک انگلستان[11] (2003) انجام شد. در این فراتحلیل گزارش شد الکتروشوک واقعی موثرتر از الکتروشوک ساختگی[12] است و همچنین گزارش اثربخشی چشمگیر الکتروشوک نسبت به دارو درمانی ارائه شد.

 • هدف­های پژوهش

1-4-1- هدف کلی

 • تعیین اثر الکتروشوک بر توجه شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی

2-4-1– هدف­های اختصاصی
هدف­های اختصاصی این پژوهش عبارتند از:

 1. تعیین اثر کوتاه­مدت الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی
 2. تعیین اثر کوتاه­مدت الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی
 3. تعیین اثر بلندمدت الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی
 4. تعیین اثر بلندمدت الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی

51  سؤال­های پژوهش
 سؤال­های این پژوهش عبارتند از:

 1. آیا الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در کوتاه­مدت تأثیر دارد؟
 2. آیا الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در کوتاه­مدت تأثیر دارد؟
 3. آیا الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در بلندمدت تأثیر دارد؟
 4. آیا الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در بلندمدت تأثیر دارد؟

 

 • متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته: توجه شنیداری انتخابی، توجه شنیداری تقسیم­شده
متغیر مستقل: الکتروشوک
متغیر مقوله­ای: گروه افراد مبتلا به اختلال­های خلقی دارای دو سطح دریافت کننده الکتروشوک و دریافت نکننده الکتروشوک
1-6-1- تعریف­های مفهومی متغیرها
توجه شنیداری انتخابی: توجه شنیداری انتخابی سطحی از توجه است که به ظرفیت حفظ تکالیف شناختی و رفتاری، در هنگام مواجه شدن با محرکات مزاحم یا رقیب اشاره دارد (تسورت[13]، اسپونگ[14] و استو[15]، 2007)
توجه شنیداری تقسیم­شده: توجه شنیداری تقسیم­شده بالاترین سطح توجه است و اشاره به توانایی پاسخ دادن به شکل خودانگیخته به چندین تکلیف در یک زمان دارد (همان منبع).
الکتروشوک: الکتروشوک، درمانی زیستی است که با ایجاد تشنجی خفیف و با عبور جریان ضعیف الکتریکی در ناحیه ای از سر انجام می شود (فینک، 2001).

 1. 1. sadock
 2. 2. kelsey
 3. nemeroff
 4. newport

[5] . Fink
[6] . Baldwin
[7] . Oxlad
[8]. cognitive behavior therapy
[9]. Faedda
[10]. Mattews
[11] . Uk ect review group
[12]. simulated
[13]. tsourtos
[14] . spong
[15] . stough

تعداد صفحه:117

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان
 
عنوان پایان­نامه
الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 
زمستان 93
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از مؤثرترین ابزارهای سنجش کارایی و تصمیم­گیری در خصوص زندگی شغلی آنان می­باشد. جذب و آموزش، نگهداری، جابجایی، تشویق و تنبیه، تعدیل نیرو و سایر مسائل مرتبط با کارکنان، همگی در ارتباط با نظام ارزیابی عملکرد است.
هدف این تحقیق، ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران می­باشد. نوع پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش(جمعاً 500 نفر) تشکیل می­دادند که از بین آنان با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 210 نفر به روش تصادفی لایه­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسش­نامه از طریق نظر خبرگان مورد تأیید قرارگرفت. پایایی پرسش­نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/0 محاسبه شد که می­توان ادعا کرد که پرسش­نامه از پایایی بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق یک الگوی اولیه شامل دو مؤلفه رفتار و عملکرد با 20 شاخص پیشنهاد شد. با بکارگیری تکنیک­های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل عاملی، الگوی پیشنهادی تحلیل شد و مورد تائید قرار گرفت. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش شامل دو مؤلفه رفتار و عملکرد و 20 شاخص می­باشد. 11شاخصِ مؤلفه رفتار به ترتیب اولویت (بر اساس وزن آنها) شامل؛ شهامت و شجاعت، اخلاق، تعهد و صمیمیت، مسئولیت­پذیری، صداقت، نظم و انضباط، ادب و احترام، ارتباطات، صبر و پایداری، انعطاف­پذیری و اعتماد به نفس می­باشد. 9شاخصِ مؤلفه عملکرد نیز به ترتیب اولویت (بر اساس وزن آنها) شامل؛ مدیریت در امور، رهبری(فرماندهی)، برنامه­ریزی، قدرت حل مسئله و تصمیم­گیری، رشد و توسعه، آموزش، خلاقیت و نوآوری، کمیت وظایف انجام شده و کیفیت وظایف انجام شده، می­باشد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه شده است.
 
واژگان کلیدی:
الگو، ارزیابی عملکرد کارکنان، عوامل کلیدی موفقیت، معیارهای ارزیابی عملکرد، شاخص­های ارزیابی عملکرد
 
 
 
 
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  2
1-1- تشریح و بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………..  2
1-2- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….  4
1-2-1 هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………  4
1-2-2- اهداف جزئی ……………………………………………………………………………………………………………………………….  4
1-3- سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………  5
1-3-1- سئوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………….  5
1-3-2- سئوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………  5
1-4- تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..5
1-4-1- تعریف نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………..  5
1-4-2- تعریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-5- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5-1- قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………………………………………………………  7
1-5-2- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….  8
1-5-3- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….  8
1-6- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………  8
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  10
2-1- مفهوم ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………….  11
2-1-1-  تعریف ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………….  11 2-1-2- تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان …………………………………………………………………………………………………..  11
2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………….  13
2-2-1- اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان ………………………………………………………………………………………………….  16
2-2-2- ارزیابی عملکرد از نظر اسلام ……………………………………………………………………………………………………..  18
2-3- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان ……………………………………………………………………………………………………..  20
2-4- معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان ………………………………………………………………………………………………..  24
2-4-1- تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان …………………………………………………………………………………..  24
2-4-2- اهمیت و ضرورت  معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان ………………………………………………………………….  26
2-5- شاخص­های ارزیابی عملکرد کارکنان ……………………………………………………………………………………………..  26
2-6- رویکردهای ارزیابی عملکرد کارکنان ……………………………………………………………………………………………..  28
2-7- روش­ها و فنون ارزیابی عملکرد کارکنان …………………………………………………………………………………………  29
2-8- مدیریت عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………..  41
2-9- مدل­های ارزیابی عملکرد کارکنان ………………………………………………………………………………………………….  44
2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………….  91
2-10-1- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………  92
2-11- ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش ………………………………………………………………..  94
2-11-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………  94
2-11-2- ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی …………………………………………………………………………  96
2-12- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………  97
2-12-1- تحقیقات در داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………….  97
2-12-2- تحقیقات در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………….  102
2-13- بازنگری ادبیات و پیشینه تحقیق و ارائه الگوی نظری و تحلیلی تحقیق ………………………………………….  109
2-14- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………  114
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  116
3-1- نوع و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….  116
3-2- جامعه آماری و نمونه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………  116
3-3- روش­ها و ابزار گردآوری داده­ها …………………………………………………………………………………………………….  117
3-4- جدول سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق ……………………………………………………………………….  118
3-5- روایی و پایایی پرسش­نامه …………………………………………………………………………………………………………..  122
3-5-1- روایی پرسش­نامه ……………………………………………………………………………………………………………………  122
3-5-2- پایایی پرسش­نامه …………………………………………………………………………………………………………………..  123
3-6- روش­ها و آزمون­های آماری تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………..  124
3-7- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………….  124
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  126
4-1- توصیف آماری داده­های پرسش­نامه خبرگان …………………………………………………………………………………..  126
4-1-1- تحلیل داده­های جمعیت شناختی (خبرگان) ……………………………………………………………………………….  126
4-1-2- تحلیل داده­های پرسش­نامه خبرگان …………………………………………………………………………………………  127
4-2- توصیف آماری داده­های پرسش­نامه تحقیق ……………………………………………………………………………………  129
4-2-1- تحلیل داده­های جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………………..  129
4-2-1-1- جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………………  129
4-2-1-2- سنوات خدمتی ……………………………………………………………………………………………………………………  130
4-2-1-3- میزان تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………………  132
4-2-2- سئوال اول تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….  133
4-2-2-1- میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه رفتار در وضعیت فعلی ………………………………………….  133
4-2-2-2- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه رفتار در وضعیت فعلی ……………………………………………..  134
4-2-2-3- میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه عملکرد در وضعیت فعلی ……………………………………..  135
4-2-2-4- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه عملکرد در وضعیت فعلی …………………………………………  135
4-2-2-5- رتبه­بندی وضع موجود (میزان در نظر گرفتن شاخص­ها و مؤلفه­ها) ………………………………………….136
4-2-3- سئوال دوم تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………  137
4-2-4- سئوال سوم تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..  138
4-2-4-1- میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه رفتار در وضعیت مطلوب ………………………………………  138
4-2-4-2- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه رفتار در وضعیت مطلوب ………………………………………….  138
4-2-4-3-  میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه عملکرد در وضعیت مطلوب …………………………………  139
4-2-4-4- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه عملکرد در وضعیت مطلوب ……………………………………….  140
4-2-4-5- نرمال بودن داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………  141
4-2-4-5-1- چولگی و کشیدکی داده­ها …………………………………………………………………………………………………141
4-2-4-5-2- نرمال بودن با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف ……………………………………………………..  143
4-2-4-6- مدل تحلیل عاملی تائیدی برای گویه­ها و شاخص­های مؤلفه رفتار در وضعیت مطلوب ……………..  145
4-2-4-6-1- تخمین مدل …………………………………………………………………………………………………………………..  145
4-2-4-6-2- ارزیابی تناسب مدل ……………………………………………………………………………………………………….  147
4-2-4-6-3- تحلیل مدل اندازه­گیری سطح اول و دوم …………………………………………………………………………  147
4-2-4-7- مدل تحلیل عاملی تائیدی برای گویه­ها و شاخص­های مؤلفه عملکرد در وضعیت مطلوب …………  149
4-2-4-7-1- تخمین مدل …………………………………………………………………………………………………………………..  149
4-2-4-7-2- ارزیابی تناسب مدل ……………………………………………………………………………………………………….  151
4-2-4-7-3- تحلیل مدل اندازه­گیری سطح اول و دوم …………………………………………………………………………  151
4-2-5- سئوال چهارم تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..  153
4-2-5-1- وزن شاخص­های مؤلفه رفتار ………………………………………………………………………………………………..  153
4-2-5-2- وزن شاخص­های مؤلفه عملکرد ……………………………………………………………………………………………  154
4-2-6- سئوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………154
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  157
5-1- جمع­بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………..  157
5-2- خلاصه نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………………  158
5-2-1 پرسش­نامه خبرگان …………………………………………………………………………………………………………………..  158
5-2-2- خلاصه نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………….  158
5-3- نتیجه گیری و بحث ……………………………………………………………………………………………………………………..  160
5-4- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته­های تحقیق ………………………………………………………………………………………  162
5-5- محدودیت­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………  163
5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………………  164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
انسان موجودی هدف­دار و آرمان گرا است. از بدو زندگی رو به آینده دارد و همواره می­خواهد به ایده­آل­ها و هدف­های خود دست یابد. از موفقیت و پیروزی خرسند و از عدم دستیابی به اهداف خود ناخشنود می­شود. او تمام انرژی و امکانات خود را صرف رسیدن به برنامه­های از پیش تعیین شده یا اهداف خود می­کند، به همین دلیل  همیشه می­کوشد که وضع خود را نسبت به اهداف مشخص کند. او نیازمند به داشتن بازخورد است و با جمع آوری اطلاعات درباره پیشرفت و چگونگی این پیشرفت موقعیت خود را می­سنجد و اطمینان از رسیدن به اهداف که ارزیابی عملکرد نام دارد و نوعی انگیزه و پاداش در قبال مسئولیت­پذیری انسان بشمار می­آید.
ارزیابی عملکرد کارکنان مقدماتی دارد که بی­توجهی به این مقدمات جز نتایج منفی بازده دیگری به همراه نخواهد داشت، ولی در میان این مقدمات، توجه به انسان و خصوصیات وی بسیار مهم است و شاید بتوان گفت که در بسیاری از موارد، عملکرد انسان نتیجه و بازتاب خصوصیات و روحیات او است. از این رو در مکتب غنی و پربار اسلام امر ” ارزیابی ” و ” ارزشیابی ” به شکلی بسیار دقیق و زیباتر از سایر مکاتب مورد بررسی قرار گرفته، در فرازی از نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر نخعی آمده است: ” نباید نیکوکار و بدکار نزد تو به یک پایه باشند که آن، نیکوکار را از نیکویی کردن بی­رغبت سازد و بدکاران را به بدی کردن وا دارد، هریک از ایشان را به آنچه گزیده، جزا ده “.
از آنجا که عوامل ارزیابی عملکرد باید با جایگاه شغلی فرد متناسب باشد(یوجن وو، جیانگ لیانگ هو[1]، 2010 )، ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست و روش­ها و معیارهای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش پاسخگوی نیازهای مورد نظر نیست و ما در این تحقیق به دنبال ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم.
 
1-1- تشریح و بیان مسئله
نگاهی گذرا به سیر تکاملی ارزیابی نشان می­دهد که در مدیریت کلاسیک به آن به مثابه کنترل وظایف و کارکردهای مدیر نگریسته شده است ولی امروزه به صورت یک فرایند پویا، مستمر، کیفی و متقابل ( مدیر و کارکنان) بعنوان پاره سیستم اصلی مدیریت منابع انسانی کارکردی فراتر از اعطاء پاداش، تأکید بر حمایت رفتار، ایجاد ارتباط بین مدیران و کارکنان و بهسازی منابع انسانی در سازمانها دارد(فرهادی، 1381). نـظام ارزیابی عملـکـرد، یـکی از مهمترین و پایـه­ای­تـریـن زیـر نـظام­هـای منـابع انسانی محسوب می­شود، بدیهی است که ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس­ترین مسائلی است که مسئولان سازمانها با آن روبه‌رو هستند. با وجود سعی دائم در طراحی سیستم­های بهینه و موثر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می­دهند که به طورکلی، مسئولان سازمان از روش­ها و سیستم­های مورد استفاده برای ارزیابی کارکنان راضی نیستند. دلیل اصلی این نارضایتی، عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی فرایند ارزیابی و وجود کاستی­هایی در سیستم ارزیابی جامع است. عدم پشتیبانی مدیریت، غیر قابل اجرا بودن سیستم­های ارزیابی، ناتوانی ارزیابان در ارزیابی درست و عادلانه و عدم تناسب و انطباق سیستم­های ارزیابی با واقعیات از جمله مشکلاتی هستند که معمولا اثربخشی اکثر سیستم­های ارزیابی را دچار اشکال می­نمایند(سعادت،1383، 214). اما سازمانها به عنوان موجودی اجتماعی نیازمند قاعده­ای برای ارزیابی شایستگی­های کارکنان خود هستند، باز آزمایی و سنجش عملکرد کارکنان پس از یک دوره زمانی مناسب برای اطمینان از عملکرد و اثرگذاری آن و نیز رفع موانع و اشکالات دیده نشده ضرورت دارد. ارزیابی عملکرد کارکنان از وظایف بسیار مشکل ارزیابان است، زیرا ارزیابی شوندگان معمولاً نسبت به تاثیر نتایج ارزیابی خوش بین و از تاثیرات آن بر پیشرفت­های آینده خویش واقفند، همین امر ارزیابی را مشکل کرده است و مسأله مشکل­تر وجود انواع و اقسام مسئله های ساختاری است که موجب ایجاد شک و تردید درباره منصفانه یا عادلانه بودن این فرایند است. این‌گونه مشکلات، گذشته از این موجب بروز تضاد و تعارض بین سرپرستان و زیردستان می شوند که در نتیجه رفتارهای ویرانگر را تقویت خواهند کرد. شناخت مسائل و مشکلات و بهینه­سازی نظام ارزیابی عملکرد، دست کم از دو بعد دارای اهمیت است: اول اینکه سازمانها نیازمنـد آگـاهی از کـارایی کارکنان خویش­اند تا بتوانند برای بهبود عملکرد و ارتقای بهره‌وری فردی و سازمانی، وضعیت منابع انسانی خود را بهبود بخشیده، بر کمیت و کیفیت تولیدات یا خدمات خود بیفزایند. دوم اینکه، آگاه شدن کارکنان از نتایج عملکرد خود برای آنها مطلوب بوده، عموماً احساس رشد خواهند کرد؛ به این صورت که به نقاط قوت و ضعف خود پی برده، برای افزایش توانمندی­های خویش­ براساس واقعیات تلاش خواهند کرد(تاج­الدین،1388). مرور ادبیات پژوهشی مربوط به قلمروهای سنجش و اندازه­گیری در نیروهای نظامی و انتظامی دنیا (گال و منگلسدروف[2]، 2001) نشان می­دهد که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، تلاش­های وسیعی صورت گرفته است تا برای ارزیابی عملکرد کارکنان نظامی، از روش­های علمی بهره گرفته شود. به ویژه این تلاش­ها پس از دهه 80 میلادی سیری رو به بهبود، و شتابان­تر یافته است. به تعبیر وی   ” قلمروهای فعالیتی ارتش آن چنان تخصصی شده است که جزء با بهره­گیری از سازوکارها و روش­شناسی دقیق نمی­توان به داوری عاری از خطا پیرامون عملکرد، ویژگی­ها، مهارت­ها و نگرش­های کارکنان و افسران شاغل در نیروهای مسلح پرداخت ” . ارزیابی عملکرد، فرایندی است که با تکیه بر ارتقای کارایی و اثربخشی، کارکنان را مورد سنجش قرار می­دهد و با تعیین شاخص و کسب اطلاع از وضعیت کارکنان، راهکارهایی را جهت بهبود وضعیت ارایه می­کند. ارزیابی عملکرد، از مهم­ترین وظایف فرماندهان، مدیران و سرپرستان است و شیوه­ای برای اداره­ی امور کارکنان می­باشد(شهلایی،1391، 281).
در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اینک از روش مقیاس ترسیمی استفاده می­شود. در این روش ، ابتدا عوامل ارزیابی مانند: کمیت کار، کیفیت کار، طرز سلوک با همکاران و قابلیت اعتماد را تعیین می­کنند. برای هر عامل، امتیازاتی از ضعیف تا عالی تعیین می­شود و در پایان نمرات داده شده را جمع می­زنند. در این روش، فرمانده، رئیس و یا سرپرست افراد بعنوان ارزیابان می­باشند و یکی از مشکلات اساسی این روش ذهنی بودن آن می­باشد که قضاوت شخصی ارزیابی کننده، در آن اثر گذار است و در صورت زیاد بودن تعداد کارکنان، مستلزم صرف وقت زیاد می­باشد. براین اساس، پرسش اصلی و کلیدی این پژوهش آن است که الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش چیست؟ و معیارها و شاخص­های مؤثر آن کدامند؟
 
1-2- اهداف تحقیق
1-2-1- هدف کلی
ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
1-2-2- اهداف جزئی

 1. آگاهی از وضعیت کنونی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 2. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 3. تعیین معیارها و شاخص­های مؤثر در الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 4. تعیین وزن مؤلفه­ها و شاخص­های کلیدی در الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 
1-3- سئوالات تحقیق
 
1-3-1- سئوال اصلی
الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران چیست؟
 
1-3-2- سئوالات فرعی

 1. وضعیت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش چگونه است؟
 2. عوامل کلیدی موفقیت ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی ارتش کدامند؟
 3. معیارها و شاخص­های موثر در الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش کدامند؟
 4. وزن مؤلفه­ها و شاخص­های کلیدی در الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش چیست؟

[1] . Yu_Wu, Giang_Hou
[2]. Gal & Manggelsdorff

تعداد صفحه:185

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه آموزش برنامه والدگری مثبت درسلامت روان مادران

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
پایان نامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی (M.A)
 
 
عنوان
اثربخشی آموزش گروهی برنامه والدگری مثبت درسلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال فزون کنشی/ نقص توجه
 
 
تابستان 1393

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                                            صفحه
چکیده. ‌ی
فصل یکم: مقدمه پژوهش
1-1 مقدمه. 3
2-1 بیان مساله : 5
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش… 7
4-1  اهداف پژوهش… 8
2-4-1 اهداف فرعی.. 8
5-1 فرضیه های پژوهش… 9
6-1 تعاریف (مفهومی وعملیاتی). 9
1-6-1 تعاریف مفهومی.. 9
2-6-1 تعاریف عملیاتی.. 11
فصل دوم: پیشینه پژوهش
1-2  سلامت روان. 13
1-1-2   تاریخچه سلامت روان. 13
2-1-2   مفهوم سلامت روان. 13
3-1-2 دیدگاههای سلامت روان. 15
1-3-1-2 دیدگاه زیست پزشکی.. 15
2-3-1-2 دیدگاه زیست روان – اجتماعی.. 16
3-3-1-2 دیدگاه روان شناسی.. 16
4-3-1-2 دیدگاه اسلام در مورد سلامت روان. 18
4-1-2 دو مدل عمده سلامت روان. 18
4-1-2 مدل پیشگیری سلامت روان. 19
2-4-1-2 مدل ارتقاء سلامت روان. 19
5-1-2 آمار در حوزه سلامت روان. 20
6-1-2 خصوصیات افراد دارای سلامت روان. 20
2-2 اختلال فزون کنشی /  نقص توجه. 21
1-2-2 تاریخچه و تعریف : 21
2-2-2 خصوصیات بالینی (تعریف و علایم). 22
3-2-2  انواع مختلف اختلال  فزون کنشی/ کم توجهی.. 26
1-3-2-2  کم توجهی غالب… 27
2-3-2-2  فزون کنشی/تکانشی غالب… 27
3-3-2-2  نوع ترکیبی.. 28
4-2-2 سن شروع. 32
5-2-2  جنسیت… 33
6-2-2  سیر و پیش آگهی.. 34
7-2-2  همه گیرشناسی.. 35
8-2-2 تشخیص افتراقی.. 37
1-8-2-2  اختلالات پزشکی و عضوی.. 37
2-8-2-2 اختلالات کارکردی و عاطفی – رفتاری.. 38
9-2-2- سبب شناسی.. 39
1-9-2-2 عوامل وراثتی.. 39
2-9-2-2 عوامل تکاملی.. 40
3-9-2-2 عوامل نوروبیولوژیک…. 40
الف) عوامل نوروآناتومیک…. 41
ب) عوامل نوروشیمیایی.. 41
ج) عوامل نوروفیزیولوژیک…. 43
4-9-2-2 عوامل روانی- اجتماعی 43
الف) عوامل روانشناختی.. 44
ب) عوامل اجتماعی.. 44
ج ) تجارب سالهای اولیه کودکی: 45
5-9-2-2 عوامل رفتاری – خانوادگی.. 45
6-9-2-2 تغذیه. 46
10-2-2 الگوی تاثیر گذاری اختلال فزون کنشی/ نقص توجه بر خانواده. 46
1-10-2-2 مرحله اول : سال های نوزادی و نوپایی.. 47
2-10-2-2 مرحله دوم : سال های مهدکودک و پیش دبستانی.. 48
3-10-2-2 مرحله سوم : سال های اولیه دبستان. 48
4-10-2-2 مرحله چهارم : سال های پایان دوره ابتدایی.. 49
5-10-2-2 مرحله پنجم : مقاطع راهنمایی و دبیرستان. 50
11-2-2 تاثیر اختلال فزون کنشی /نقص توجه در سلامت روانی والدین.. 51
12-2-2 انواع روش های درمانی فزون کنشی /نقص توجه. 53
1-12-2-2 درمان دارویی.. 53
3-2  برنامه گروهی والدگری مثبت… 58
1-3-2  اهداف اختصاصی برنامه گروهی والدگری  مثبت… 59
2-3-2 اصول برنامه گروهی والدگری مثبت… 59
3-3-2 سطوح والدگری مثبت… 61
4-3-2 محتوای برنامه گروهی والدگری مثبت… 64
پیشینه پژوهشی.. 65
پژوهش های خارجی.. 65
پژوهش های داخل کشور. 69
فصل سوم: روش پژوهش
1- 3 روش پژوهش… 73
2-3 متغیرهای تحقیق.. 73
3-3 معیارهای ورود به پژوهش… 73
4- 3 معیارهای خروج از پژوهش… 73
5-3 جامعه آماری.. 74
6-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 74
7-3 ابزارپژوهش… 74
1-7-3 ارزیابی روایی و پایایی مقیاس سلامت عمومی (28 ماده ای ). 77
2-7-3 نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی (28 ماده ای). 78
8-3 روش اجرا 79
10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 81
                                                                              فصل چهارم: یافته های پژوهش           
1-4 یافته های توصیفی.. 83
2-4یافته های استنباطی.. 84
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
1-5  بحث ونتیجه گیری.. 94
2- 5 محدودیت ها: 96
3-5پیشنهادات: 96
پیشنهادات پژوهشی: 96
پیشنهادات کاربردی: 97
منابع. 98
منابع فارسی: 98
منابع خارجی: 103
پیوست ها 111

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                                                             صفحه
جدول 1-2 تظاهرات بالینی مرتبط با فزون کنشی /نقص توجه (کار ، 1999). 26
جدول 2-2 الگوهای عمومی رفتار در کودکان فزون کنشی /نقص توجه و طبیعی بر مبنای مطالعه ی بارکلی1997. 29
جدول 3-2   ملاک های تشخیصی  DSM -5  برای اختلال فزون کنشی /نقص توجه. 30
جدول 4-2 : سهم متوسط ژنتیک در اختلال فزون کنشی / نقص توجه در دوقلوهای 4 تا 16 ساله. 39
جدول  5-2 مدل پنج مرحله ای تجربیات خانواد از اختلال فزون کنشی/ نقص توجه. 51
جدول 1-3 :خرده مقیاس های  (28-G.H.Q)وعلائم آن در هریک از سوالات.. 76
جدول 1-4 میانگین و انحراف معیار سن مادر و کودک… 83
جدول 2-4 فراوانی میزان تحصیلات در گروه کنترل و آزمایش… 83
جدول 3-4 میانگین و انحراف معیارپرسشنامه سلامت روان عمومی در پیش آزمون و پس آزمون گروه ها 84
جدول 4-4آزمون همگنی واریانسها 85
جدول 5-4 تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش والدگری مثبت درمیانگین پرسشنامه سلامت روان عمومی مادران. 85
جدول 6-4 میانگین و انحراف معیار علائم جسمانی در پیش آزمون و پس آزمون گروه ها 86
جدول 7-4 آزمون همگنی واریانسها 86
جدول 8-4 تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش والدگری مثبت درمیانگین خرده مقیاس علائم جسمانی مادران. 86
جدول 9-4 میانگین و انحراف معیار اضطراب در پیش آزمون و پس آزمون گروه ها 87
جدول 10-4 آزمون همگنی واریانسها 88
جدول 11-4 تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش والدگری مثبت درمیانگین خرده مقیاس اضطراب مادران. 88
جدول 12-4 میانگین و انحراف معیار ناکارآمدی اجتماعی در پیش آزمون و پس آزمون گروه ها 89
جدول 13-4 آزمون همگنی واریانسها 89
جدول 14-4 تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش والدگری مثبت درمیانگین خرده مقیاس ناکارآمدی اجتماعی مادران   89
جدول 15-4 میانگین و انحراف معیار میزان افسردگی در پیش آزمون و پس آزمون گروه ها 90
جدول 16-4آزمون همگنی واریانسها 91
جدول 4-17- تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش والدگری مثبت درمیانگین خرده مقیاس افسردگی  مادران. 91
 
 

چکیده

هدف پژوهش حاضر ، بررسی اثر بخش برنامه گروهی والدگری مثبت در سلامت روان مادران ، کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی/ نقص توجه است.
دریک مطالعه شبه آزمایشی بااستفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. مادران 24 کودک مبتلا  به اختلال فزون کنشی/ نقص توجه  به صورت در دسترس از مدارس ابتدایی ناحیه 3 کرمانشاه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (n=12) و کنترل (n=12) تقسیم شدند.
گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش برنامه گروهی والدگری مثبت قرارگرفت . آزمودنی ها به وسیله مقیاس سلامت روان عمومی در 2 مرحله (قبل از مداخله ، بعد از مداخله ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. باتوجه به یافته های آماری نتایج نشان دادکه اجرای برنامه آموزشی منجربه افزایش معنادار سلامت روان مادران گروه آزمایشی درمقایسه با مادران گروه کنترل شده است. درنتیجه برنامه والدگری مثبت در ارتقاء سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال فزون کشی / نقص توجه ، موثر است. لذا پیشنهاد می شود درمانگران ازاین روش به عنوان یک درمان مکمل در کنار سایر روشهای درمانی برای کمک به مادران این گروه از کودکان استفاده نمایند .
کلید واژه ها : برنامه گروهی والدگری مثبت ، اختلال فزون کنشی/ نقص توجه ، سلامت روان

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 
 
 
 
 

1-1 مقدمه

دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می گیرد. اغلب ناسازگاری ها و اختلالات رفتاری در نوجوانی و بزرگسالی ، از بی توجهی به مسائل و مشکلات عاطفی – رفتاری دوران کودکی و عدم هدایت صحیح در روند رشد و تکامل ناشی می شود (کارت رایت – هاتون[1] ، 2005).

1 اهمیت و ضرورت پژوهش

روان شناسان ، کودکی را دوره ای از زندگی دانسته اند که تاثیر آن در تمام عمر به خوبی مشهود است. بسیاری از صفات و ویژگی هایی که در کودکان شکل می گیرند، اغلب در طول عمر پایدار باقی می مانند و یا این که می توان تاثیر آن را در سنین بعدی یا بزرگسالی مشخص کرد. در واقع مشکلات دوره کودکی علاوه بر مختل کردن عملکرد و توانایی های کودک او را برای مشکلات دیگر در آینده مستعد می سازد (اقبالی،1387 ،نقل از خدایی، 1392). از طرفی دیگر صاحب نظران روان شناسی و علوم تربیتی یکی از مهمترین نهادهای موثر در تربیت و رفتار آدمی را سازمان خانواده می دانند (احمد صافی ، 1386). از عواملی که در سلامت خانواده و یا نابسامانی آن موثر است ، مساله سلامت پدر و مادر بعنوان گردانندگان اصلی خانواده و مجریان و هادیان برنامه تربیت است. وقتی والدین از جهات مختلف سالم باشند خانواده نیز سالم و بهنجار است و بهنگامی که آن دو یا یکی از آنها بیمار باشند کفه سامان یافتن خانواده می لنگد (قائمی ، 1386). به ویژه در خانواده هایی که کودکان با اختلال فزون کنشی/نقص توجه دارند ، به دلیل اینکه رفتارهای غالبی این افراد تکانشگری و نافرمانی و حواس پرتی است ، سبب ایجاد تحریک پذیری بالا در والدین می شود و در اثر تداوم رفتارهای مستبدانه و پرخاشگرانه والدین (بویژه مادر) با کودک فزون کنشی/نقص توجه،کم کم شخصیت کودک ستیزجو می گردد (آلبرچت،1391،نقل از خدایی،1392). پس نشانگان فزون کنشی/ نقص توجه به طور معنی داری با تجارب مدیریت آشفته خانواده همراه است و می تواند احتمال تعاملات اجباری والد-کودک را افزایش دهد (دشییون و پاترسون ،1997، نقل از دوپال واستونر، 2003،ترجمه محمدخانی واسمائی مجد،1388)و ازآنجایی که والدین بیشترین زمان را با کودک می گذرانند،پس این مداخلات باعث درمان باقدرت بالا وهزینه های پایین می شود(مینجارز،2010). با توجه به این مسئله ، می توان از طریق برنامه والدگری مثبت، باعث ایجاد رابطه مثبت بین والدین و فرزندانشان شد (فتحی آشتیانی و همکاران، 1389). همچنین می توان پیشرفتهای مهمی در سلامت و رفاه کودکان و اعتماد به نفس والدین در امر پرورش فرزندان در سطح جامعه به دست آورد (ساندرز ، 2009). ازطرفی اکثر تحقیقات مبتنی بر والدین، اثر مداخلات والدین را بر بهبودی خود کودک مورد مطالعه قرار می دادند و به اثری که مداخلات می تواند بر روی خانواده داشته باشد، توجه کمتری شده است.براین اساس  در این پژوهش اثر آموزش برنامه والدگری مثبت درسلامت روان عمومی مادران کودکان دارای اختلال فزون کنشی/ نقص توجه در شهرکرمانشاه مورد بررسی قرار می گیرد تاگامی در جهت کاهش مشکلات وفشارهای روحی والدین دارای کودکان فزون کنشی/  نقص توجه باشد. در صورت اثربخشی این آموزش، قابلیت تعمیم این روش به مراکز درمانی وتوانبخشی جهت کمک به والدین همچنین درمان کودکان مبتلا به این اختلال وخانواده های آنها وجود دارد.
 

4-1  اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی : هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزشی برنامه گروهی والدگری مثبت در سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نقص توجه درشهرکرمانشاه درسال 1393 است.

2-4-1 اهداف فرعی

 • تعیین میزان اثر بخشی آموزش برنامه گروهی والدگری مثبت در کاهش علائم جسمانی مادران کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نقص توجه
 • تعیین میزان اثر بخشی آموزش برنامه گروهی والدگری مثبت در کاهش اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نقص توجه
 • تعین میزان اثر بخشی آموزش برنامه گروهی والدگری مثبت در کاهش میزان ناکارآمدی اجتماعی مادران کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نقص توجه
 • تعیین میزان اثر بخشی آموزش برنامه گروهی والدگری مثبت در کاهش افسردگی مادران کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نقص توجه

5-1 فرضیه های پژوهش

 • آموزش برنامه گروهی والدگری مثبت به مادران ،کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نقص توجه باعث کاهش علائم جسمانی آنان می شود.
 • آموزش برنامه گروهی والدگری مثبت به مادران ،کودکان مبتلا به فزون کنشی / نقص توجه باعث کاهش اضطراب آنان می شود
 • آموزش برنامه گروهی والدگری مثبت به مادران ،کودکان مبتلا به فزون کنشی / نقص توجه باعث کاهش ناکارآمدی اجتماعی آنان می شود .
 • آموزش برنامه گروهی والدگری مثبت به مادران ،کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی/ نقص توجه باعث کاهش افسردگی آنان می شود.

 

6-1 تعاریف (مفهومی وعملیاتی)

1-6-1 تعاریف مفهومی

اختلال  فزون کنشی / نقص توجه [2]: اختلال رشدی از فراخنای توجه به تکانشگری و یا فزون کنشی و نیز رفتارهای قاعده مند است که در آن، این کمبودها به طور قابل ملاحظه ای نامتناسب با سن عقلی کودک است. شروع آن در دوران کودکی است. نشانه ها به طور قابل ملاحظه ای نافذ و موقعیتی هستند. معمولا در طول زمان مزمن یا پایدارند و نتیجه مستقیم تاخیر شدید زبان ، ناشنوایی، نابینایی ، اوتیسم یا روان پریشی دوران کودکی نیستند(آلبرچت ، 1391،نقل ازخدایی ،1392). ویژگی اساسی و مهم این اختلال ، الگوی مداوم بی توجهی یا فزون کنشی – تکانشگری است نسبت به افراد عادی که در همان سطح از رشد قرار دارند، با فراونی و شدت کمتری رخ می دهد (شکوهی یکتا، 1389).
نقص توجه : عبارت است از توجه در برابر محرک های مربوط و نامربوط ، یعنی عدم توجه به محرکهای مربوط و توجه و تمرکز بر روی محرکهای نا مربوط (شکوهی یکتا ،1389).
فزون کنشی : منظور تحرک و بی قراری شدید و یا سطوح بالای تحرک رفتاری ناهدفمند میباشد(شکوهی یکتا ،1389).
تکانشگری : ویژگی اساسی و مهم این اختلال ، غالبا قبل از اینکه سوال تمام شود با عجله پاسخ می گوید. در انتظار نوبت نمی تواند بماند و حرف دیگران را قطع می کند یا مداخله می کند (شکوهی یکتا ،1389).
برنامه والدگری گروهی مثبت[3] : برنامه والدگری گروهی مثبت یکی از انوع برنامه های آموزش مدیریت والدین می باشد که بر اساس مدل یادگیری پاترسون(1982) و توسط ساندرز و همکاران(1999) در دانشگاه کویینزلند[4] در استرالیا ایجاد شده است. این برنامه ، پنج سطح طولی دارد که برای سطوح مختلف حمایتی که والدین نیاز دارند ، طراحی شده است که به وسیله افزایش آگاهی و مهارت و اعتماد به نفس والدین صورت می گیرد (ترنر[5] و ساندرز ، 2006).
سلامت روان[6] : از دیدگاه جهانی مطابق تعریف استانداردی که سازمان جهانی بهداشت[7] (2012)، از سلامتی ارائه کرده است،سلامت عبارتست از :تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی که معنای آن تنها به نبودن بیماری و نقص عضو، محدود نشده بلکه شامل سه محور جسم، روان و جامعه میشود و لذاهرگونه نقص و آسیبی که به هریک از محورهای سه گانه وارد شود، تعادل فرد را بر هم زده و منجر به نبودسلامت میشود(حاتمی وهمکاران،1385).
فرهنگ وبستر [8] سلامتی را وضعیت خوب جسمانی و روحی و بخصوص عاری بودن از درد یا بیماری جسمی می‌داند. فرهنگ آکسفورد[9]  سلامتی را وضعیت عالی جسم و روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و مؤثر انجام شود می‌داند(پارک[10] ،2005).فرهنگ روانپزشکی کمپل این اصطلاح را “احساس رضایت وبهبودی روانی وتطابق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول هرجامعه “تعریف کرده است(پورافکاری،1389).سلامت عمومی دارای 4 مولفه تعیین کننده است و زیر مقیاس های آن عبارتند از : نشانه های بدنی ، اضطراب ، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی.

2-6-1 تعاریف عملیاتی

اختلال فزون کنشی نقص توجه : در پژوهش حاضر به افرادی اطلاق می شود که در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه توسط روان شناس مبتلا به اختلال فزون کنشی/ نقص توجه تشخیص داده شده اند و به آنان خدمات ویژه ارائه می شود .
مادران دارای کودکان فزون کنشی / نقص توجه : در پژوهش حاضر به مادرانی اطلاق می شوند که فرزندان آنها در مدارس مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه ،توسط روان شناس تشخیص اختلال فزون کنشی/ نقص توجه دریافت کرده اند و تحت درمان  وآموزش هستند.
برنامه والدگری گروهی مثبت : در پژوهش حاضر اثر بخشی برنامه والدگری گروهی مثبت با آموزش به والدین مورد بررسی قرار می گیرد که شامل 8 جلسه که 6جلسه آن به صورت هفتگی و هر هفته یک جلسه دو ساعته و2 جلسه پیگیری به صورت تلفنی برگزار گردید. محتوای جلسات به طور مفصل در روش اجرا ذکر شده است.
سلامت روان : در پژوهش حاضر به نمرات حاصل از پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی[11]  گلدبرگ[12] که از مادران ، کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی – نقص توجه سنجیده شده بود استناد شد.
[1] Cartwright – Hatton,S.
[2] Attention Deficit/Hyeractivity Disorder(ADHD)
[3] Positive parenting program (3TP) Triple-p
[4] Queensland
[5] Turner
[6] Mental Health
[7] world Health organization(W.H.O)
[8] Webster
[9] Oxford
[10] Park,K.
[11] General Health (GHQ)
[12] Goldberg

تعداد صفحه:132

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های اختلال توجه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشکده علوم انسانی
گروه روانشناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش :
بالینی
 
عنوان :
اثربخشی نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای در کاهش نشانه های اختلال توجه و تمرکز و بهبود حافظه فعال در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی
 
زمستان 92

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2-بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6
1-4-هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4-1-اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-5-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………8
1-6-1-متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-6-1-1-آموزش نوروفیدبک…………………………………………………………………………………………………………….8
1-6-1-2-تمرین رایانه ای حافظه فعال………………………………………………………………………………………………..9
1-6-2-متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-2-1- اختلال نقص توجه/ بیش فعالی…………………………………………………………………………………………..9
1-6-2-2-حافظه فعال……………………………………………………………………………………………………………………..10
1-6-2-3-امواج مغزی…………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهش
2-مروری بر پیشینه های نظری و پژوهشی…………………………………………………………………………………………12
2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2-اختلال نقص توجه/ بیش فعالی………………………………………………………………………………………………..12
2-3-انواع و طبقه بندی اختلال ADHD……………………………………………………………………………………………13
2-3-1-نوع غلبه با نارسایی توجه……………………………………………………………………………………………………14
2-3-2-نوع غلبه با فزون کنشی- تکانشگری…………………………………………………………………………………….15
2-3-3-نوع ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-4-علت شناسی اختلال نقص توجه و بیش فعالی……………………………………………………………………………15
2-4-1-عوامل زیست شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی………………………………………………………….16
2-4-1-1- عوامل ژنتیکی………………………………………………………………………………………………………………16
2-4-1-2-ساختار و فعالیت مغز……………………………………………………………………………………………………..17
2-4-1-3-شواهد مبتنی بر ساختار مغزی-عصبی نوروفیدبک………………………………………………………………18
2-4-1-4-الکتروآنسفالوگرافی کمی و امواج مغزی……………………………………………………………………………19
2-4-1-5-عوامل عصبی شیمیایی مغز………………………………………………………………………………………………21
2-4-1-6-آسیب دیدگی ها و بیماری های جسمانی دوران کودکی……………………………………………………..21
2-4-2-دیدگاه های شناختی مربوط به اختلال نقص توجه و بیش فعالی………………………………………………21
2-4-2-1-تئوری بارکلی در مورد عملکرد های اجرایی……………………………………………………………………..23
2-4-3-عوامل روانی-اجتماعی اختلال نقص توجه و بیش فعالی…………………………………………………………25
2-5- اختلالات همبود و ویژگی های همراه با اختلال فزون کنشی و نارسایی توجه……………………………….26
2-6-روش های درمانی…………………………………………………………………………………………………………………..27
2-6-1- دارو درمانی………………………………………………………………………………………………………………………27
2-6-2-درمانهای روانشناختی (روانی، اجتماعی)……………………………………………………………………………….28
2-6-2-1-رفتار درمانگری……………………………………………………………………………………………………………..29
2-6-2-2-شناخت رفتار درمانی………………………………………………………………………………………………………31
2-6-2-3-آموزش مهارت های اجتماعی………………………………………………………………………………………….32
2-6-2-4-درمان های مبتنی بر آموزش کنش اجرایی…………………………………………………………………………33
2-6-3-درمان نوروفیدبک……………………………………………………………………………………………………………….36
2-6-3-1-مکانیسم عمل در نوروفیدبک…………………………………………………………………………………………..39
2-6-3-2-تاریخچه استفاده از نوروفیدبک………………………………………………………………………………………..40
2-6-3-3-انواع فیدبک در نوروفیدبک……………………………………………………………………………………………..41
2-6-3-4-تعداد جلسات نوروفیدبک……………………………………………………………………………………………….42
2-7-ادبیات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………43
2-7-1-پژوهش های خارج از کشور………………………………………………………………………………………………..43
2-7-1-1-تحقیقات مرتبط با انجام نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه/بیش فعالی………………….43
2-7-1-2-تحقیقات مرتبط با انجام نوروفیدبک با نمارین رایانه ای در کاهش نشانه های ADHD………..43
2-7-1-3-تحقیقات مرتبط با نوروفیدبک و تمارین رایانه ای و اثربخشی آن در حافظه فعال و امواج بتا…..44
2-7-2-پژوهش های انجام شده در ایران……………………………………………………………………………………………45
2-7-2-1- تحقیقات مرتبط با انجام نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه/بیش فعالی…………………45
2-7-2-2-تحقیقات مرتبط با نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای در افزایش موج بتا و نیز بهبود حافظه فعال……………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
2-8-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………46
فصل سوم: فرایند روش شناختی پژوهش
3-1-مروری کلی بر مطالب فصل………………………………………………………………………………………………………49
3-2-نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………49
3-3-آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………………….49
3-3-1-جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..49
3-3-2-نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………..50
3-4-ابزارهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………51
3-4-1-مقیاس درجه بندی ADHD بزرگسالان بارکلی……………………………………………………………………….51
3-4-2-آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری………………………………………………………………………………..52
3-4-2-1-اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………….52
3-4-2-2-شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………..53
3-4-2-3-شیوه نمره گذاری…………………………………………………………………………………………………………..53
3-4-3-آزمون علائم حیاتی سیستم عصبی مرکزی……………………………………………………………………………..54
3-4-3-1-اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………….54
3-4-3-2-شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………..55
3-4-3-3-شیوه نمره گذاری…………………………………………………………………………………………………………..55
3-4-4-مصاحبه نیمه ساختار یافته برای اختلال محور یک در DSM-IV……………………………………………..55
3-4-4-1-اعتبار و پایایی………………………………………………………………………………………………………………….55
3-4-5-پرسشنامه افسردگی بک…………………………………………………………………………………………………………56
3-4-6-پرسشنامه اضطراب بک…………………………………………………………………………………………………………56
3-4-7-نوروفیدبک………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-4-7-1-شیوه اجرا………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-4-8-نرم افزار تمرین رایانه ای………………………………………………………………………………………………………58
3-5-شیوه انجام مداخله……………………………………………………………………………………………………………………58
3-6-شیوه اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………58
3-7-شیوه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..59
فصل چهارم: نتایج پژوهش
4-مرور کلی بر فصل………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-1-نتایج مربوط به داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………….61
4-1-1-یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی………………………………………………………..61
4-1-2-یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش………………………………………………………………………65
4-1-3-مقایسه متغیرهای پیش آزمون در گروه آزمایش 1 و کنترل…………………………………………………………69
4-1-4-مقایسه متغیرهای پیش آزمون در گروه آزمایش 2 و کنترل……………………………………………………….72
4-1-5-مقایسه متغیرهای پیش آزمون در گروه آزمایش 1 و آزمایش 2…………………………………………………74
4-2-نتایج مربوط به داده های استنباطی…………………………………………………………………………………………….75
4-2-1-بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………75
4-2-1-1-بررسی فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………..75
4-2-1-2- بررسی فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………….77
4-2-1-3- بررسی فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………………………………….81
4-2-1-4 بررسی فرضیه چهارم پژوهش…………………………………………………………………………………………83
4-3-نتایج تکمیلی…………………………………………………………………………………………………………………………84
4-3-1- مقایسه متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش1 و کنترل بر اساس تفاضل نمرات پیش- پس آزمون بر اساس آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………………………………………………..85
4-3-2 مقایسه متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش2 و کنترل بر اساس تفاضل نمرات پیش- پس آزمون بر اساس آزمون تی مستقل……………………………………………………………………………………………………………………86
4-3-3 مقایسه متغیرهای تحقیق در دو گروه آزمایش1 و آزمایش2، بر اساس تفاضل نمرات پیش- پس آزمون بر اساس آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………………………………..87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-مروری کلی بر پژوهش……………………………………………………………………………………………………………90
5-2-خلاصه یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………91
5-3-بحث و تبیین نتایج………………………………………………………………………………………………………………….92
5-4-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..98
5-5-پیشنهاد های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..99
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..101
فهرست جداول
جدول2-1- معرفی امواج مغزی همراه با باندهای فرکانسی و کارکردها…………………………………………………20
جدول2-2- کنشهای اجرایی، فرایندهای همراه در هریک، فرایندهای اجتماعی و روانشناختی مربوط و منطقه مغزی احتمالی درگیر بر اساس نظریه بارکلی……………………………………………………………………………………….24
جدول4-1- جدول شاخص های توصیفی سن آزمودنی ها در هر گروه…………………………………………………63
جدول4 -2- شاخص های توصیفی جنس آزمودنی ها در هر گروه……………………………………………………….64
جدول4-3- جدول مقایسه سن آزمودنی های گروه آزمایش 1 و کنترل بر اساس آزمون یومان ویتنی………..64
جدول4-4- جدول مقایسه سن آزمودنی های گروه آزمایش 2 و کنترل بر اساس آزمون یومان ویتنی………..65
جدول4-5- جدول مقایسه سن آزمودنی های گروه آزمایش 1 و آزمایش2 بر اساس آزمون یومان ویتنی…..66
جدول4-6- جدول مقایسه جنس آزمودنی ها در 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل با استفاده از آزمون خی دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
جدول4-7- شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ، در آزمودنی‌های گروه آزمایش 1 در دو مرحله پیش و پس آزمون………………………………………………………………………………………………………………….67
4-8 شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ، در آزمودنی‌های گروه آزمایش 1 در دو مرحله پیش و پس آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………….68
جدول4-9- شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ، در آزمودنی‌های گروه آزمایشی 2 در دو مرحله پیش و پس آزمون…………………………………………………………………………………………………………………69
جدول4-10- شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ، در آزمودنی‌های گروه کنترل در دو مرحله پیش و پس آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………70
جدول4-11- جدول مقایسه سن آزمودنی های گروه آزمایش 1 و کنترل بر اساس آزمون یومان ویتنی……..71
جدول4-12-جدول مقایسه جنس آزمودنی ها در 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل با استفاده از آزمون خی دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
جدول4-13- مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش1 و کنترل با استفاده از آزمون یومن ویتنی……72
جدول 4-14- مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش1 و کنترل با استفاده از آزمون یومن ویتنی…..73
جدول 4-15-مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش2 و کنترل با استفاده از آزمون یومن ویتنی……74
جدول 4-16-مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش2 و کنترل با استفاده از آزمون یومن ویتنی…..75
جدول 4-17- مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش1 و آزمایش2 با استفاده از آزمون یومن ویتنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
جدول4-18- نتایج مربوط به تغییر موج بتا از پیش آزمون به پس آزمون در آزمودنی های گروه آزمایشی 1 و 2 با استفاده از آزمون تی وابسته…………………………………………………………………………………………………………….78
جدول 4-19- نتایج مربوط به تغییر موج بتا از پیش آزمون به پس آزمون در آزمودنی های گروه آزمایشی 1 و 2 با استفاده از آزمون ویلکاکسون……………………………………………………………………………………………………….78
جدول4-20- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در 3 گروه در آزمون بارکلی، با توجه به آزمون کروسکال والیس………………………………………………………………………………..79
جدول4-21- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در 3گروه ،در آزمون IVA، با توجه به آزمون کروسکال والیس………………………………………………………………………………….80
جدول4-22- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در گروه آزمایشی 2 در مقایسه با گروه کنترل در آزمون بارکلی ، با توجه به آزمون یومن ویتنی………………………………81
جدول4-23- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در گروه آزمایشی 2 در مقایسه با گروه کنترل در آزمون IVA، با توجه به آزمون یومن ویتنی………………………………….82
جدول 4-24- نتایج مربوط به مداخله درمانی، در بهبود جافظه فعال، در 3 گروه مطالعه در آزمون حافظه فعال، با توجه به آزمون کروسکال والیس……………………………………………………………………………………………………..83
جدول 4-25- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای، در بهبود جافظه فعال، در گروه آزمایشی 1 در مقایسه با گروه کنترل در آزمون حافظه فعال، با توجه به آزمون یومن ویتنی………………………..84
جدول4-26- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک، در بهبود جافظه فعال، در گروه آزمایشی 2 در مقایسه با گروه کنترل در آزمون حافظه فعال، با توجه به آزمون یومن ویتنی………………………………………………………….84
جدول4-27- نتایج مربوط به مقایسه گروه آزمایشی1 و گروه آزمایشی2 ، در آزمون بارکلی ، بر اساس آزمون یومن ویتنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..86
جدول4-28- نتایج مربوط به مقایسه گروه آزمایشی1 و گروه آزمایشی2 ، در آزمون بارکلی ، بر اساس آزمون یومن ویتنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..87
جدول4-29- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی 1 و کنترل در متغیر های پژوهش، با استفاده از آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
جدول4-30- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی 2 و کنترل در متغیر های پژوهش، با استفاده از آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
جدول4-31- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی 1 و آزمایشی2 در متغیر های پژوهش، با استفاده از آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………91
 
فهرست شکل ها
شکل 2-1 مناطق مغزی 19 گانه بر اساس نظام بین المللی 10-20………………………………………………………20
 
 
فصل اول:
کلیات پژوهش
 
 
اهمیت و ضرورت تحقیق
اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بزرگسالی با بسیاری از اختلالات اضطرابی، خلقی، اختلالات شخصیت، با (بیدرمن، 2005)، اختلال دو قطبی (بیدرمن،1996)، شخصیت ضد اجتماعی، سوء مصرف مواد و نابهنجاری های روانی (مورفی و بارکلی، 1996)،  اختلالات خواب، اختلالات یادگیری، اختلالات تفکر و اختلالات اضطرابی (کاپلان و سادوک، 1933) همراه است. همانطور که قبلا تصریح گردید، با توجه به ناخشنودی های درمانی در این گستره و اهمیت توجه به این اختلال در جهت کنترل و درمان اختلالات همبود (اسمیت، بارکلی و شاپیرو[1]، 2006؛ براون[2] و همکاران، 2012؛ میلتون، 2010؛ کلینگبرگ و فرنل، 2005؛ راسل[3] و همکاران، 2006؛ انگلهارت و همکاران، 2008) ضرورت این تحقیق را می توان در گستره نظری و عملی بر شمرد:

 1. با توجه به فقدان تحقیقات در گستره تاثیر نوروفیدبک همراه با تمرینات رایانه ای موثر بر تقویت حافظه فعال انجام این تحقیق می تواند منجر به غنای تحقیقات مرتبط در این گستره گردد و اهمیت اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای موثر بر حافظه فعال را به عنوان یک روش درمانی در این حوزه تدقیق نماید.
 2. در گستره عملی، نیاز بالینی کشور به روش های نوین درمانی با اثرات پایدارتر و اثرات جانبی کمتر و اثربخشی موثر در حوزه عملکرد اجرائی و شناختی، ضرورت این تحقیق را نمایان می سازد. با توجه به همبودی این اختلال با اختلالات اضطرابی، اختلالات خلق (بیدرمن، 2005)، اختلالات یادگیری، اختلالات تفکر و اختلالات اضطرابی (کاپلان و سادوک 1933)، مشکلات اجتماعی، خانوادگی و روابط بین فردی وتخریب های متعدد در زمینه هایی نظیر تحصیلی، شغلی و ازدواج (بارکلی، مورفی و کوتنسنیک، 1996؛ فاراون، 2000)، انجام این تحقیق می تواند باعث ارتقا دانش عملی در این گستره شود و این روش را به عنوان یک روش موثر در کاهش نشانه های اختلال ADHD در جامعه ایرانی معرفی نماید.

1-4 هدف اصلی
تعیین و مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای تقویت حافظه فعال، در کاهش  علائم اختلال نقص توجه و تمرکز  در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی در مقایسه با گروه کنترل
1-4-1 اهداف فرعی

 1. تعیین اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
 2. تعیین اثر بخشی نوروفیدبک به تنهایی، در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
 3. تعیین اثربخشی نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای، بر تغییر امواج مغزی بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی

1-5 فرضیه های تحقیق

 1. نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای منجر به افزایش موج بتا (15 تا 18 هرتز) در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی می گردد.
 2. نوروفیدبک به تنهایی، منجر به کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی می گردد.
 3. نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای موثر بر حافظه فعال، منجر به بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی، می گردد.
 4. اثر بخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای موثر بر حافظه فعال، در کاهش نشانه های توجه و تمرکز و بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، بیش از درمان نوروفیدبک به تنهایی است.

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-6-1 متغیر مستقل
1-6-1-1 آموزش نوروفیدبک
تعریف نظری: نوروفیدبک یکی از روش های خاص از روش بیوفیدبک است که با امواج الکتریکی مغز سروکار دارد و از امواج مغزی به عنوان بازخورد استفاده می کند (دموس، 2005 ، به نقل از عیسایی، 1389). در این روش حسگرها و یا الکترودهایی  که اطلاعات مربوط به سطح فعالیت مغزی را ثبت نموده و این فعالیت ها را در قالب امواج مغزی در صفحه نمایش ، به تصویر می کشند به سر بیمار متصل می شود. در طی این فرایند انواع فعالیت های مغزی ( امواج آلفا، بتا، تتا و دلتا) که در شرایط معمول امواجی غیرقابل مشاهده و غیر قابل مهار هستند ؛ برای درمانگر و بیمار محسوس و قابل مشاهده می گردد. این فرایند موجب آگاهی به نوع و شکل موج مغزی شده و امکان مقایسه آن را با امواج نرمال و یا نابنجار (با بسامد بالاتر و یا پایین تر)، فراهم می آورد و موجب تغییر و اصلاح آن در روند درمان می گردد (گانکلمن[4] و جانسون[5]، 2005).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق منظور از نوروفیدبک، استفاده از روش تک قطبی و نصب الکترود فعال به نقطه FZ (قسمت مرکزی لوب فرونتال) می باشد
[1]JR ,Shapiro
[2]R ,Brown
[3]RussellB ,
[4]Gunkelman,J
[5] Jensen, PS

تعداد صفحه:131

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه اثربخشی مشاوره­ ی گروهی بر تنظیم هیجان شناختی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه روانشناسی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی
عنوان :
اثربخشی مشاوره­ی گروهی با رویکرد عقلانی-عاطفی-رفتاری بر تنظیم هیجان شناختی و راهبردهای مقابله­ای مادران کودکان فلج مغزی
 
تابستان 1392

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
 
عنوان                                                                                           صفحه
 
 کلیات پژوهش :  فصل اول
1-1مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  1
1-2 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………  2
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………  10
1-4 اهداف  پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………  12
1-4-1 هدف کلی   ………………………………………………………………………………………………………………………  12
1-4-2 اهداف اختصاصی  ………………………………………………………………………………………………………………  12
1-5 سوال های پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-6 متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1-6-1 متغییر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-6-2 متغییرهای وابسته  ……………………………………………………………………………………………………………… 15
1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها  ………………………………………………………………………………………. 15
1-7-1 مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی – عاطفی – رفتاری(REBT)  ……………………………………  15
1-7-2 راهبرد شناختی خود سرزنشی …………………………………………………………………………………………………….. 17
1-7-3 راهبرد شناختی پذیرش  …………………………………………………………………………………………………….. 17
1-7-4 راهبرد شناختی  نشخوار فکری ………………………………………………………………………………………….. 17
1-7-5 راهبرد شناختی  توجه مجدد مثبت  ………………………………………………………………………………..   18
1-7-6 راهبرد شناختی  توجه مجدد بر برنامه ریزی  ……………………………………………………………………  18
1-7-7 راهبرد شناختی  ارزیابی مجدد مثبت  ……………………………………………………………………………………….. 18
1-7-8 راهبرد شناختی  اتخاذ دیدگاه(دیدگاه گیری ) ………………………………………………………………….  19
1-7-9 راهبرد شناختی  فاجعه انگاری  ………………………………………………………………………………………….  19
1-7- 10 راهبرد شناختی  سرزنش دیگران …………………………………………………………………………………..   19
1-7-11  راهبردهای مقابله ای مسئله مدار  …………………………………………………………………………………..  20
1-7- 12 راهبردهای مقابله ای هیجان مدار …………………………………………………………………………………   20
 
فصل دوم : پیشینه پژوهش
 
2-1  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… 21
2-2  فلج مغزی ………………………………………………………………………………………………………………………………..  21
2-3  سبب‌شناسی فلج مغزی ………………………………………………………………………………………………………….  22
2-4  تقسیم‌بندی فلج مغزی …………………………………………………………………………………………………………..  23
2-4- 1   الف. تقسیم‌بندی فلج مغزی براساس تعداد اندام‌های درگیر …………………………………………..  23
2-4-2  ب. تقسیم‌بندی براساس اختلال حرکتی …………………………………………………………………………..  24
2-5  اثرات فلج مغزی بر کودک ………………………………………………………………………………………………………  25
2-5-1  الف. رشد حرکتی در کودک فلج مغزی  ……………………………………………………………………………  25
2-5-2  ب. رشد هوشی  …………………………………………………………………………………………………………………..  26
2-6  عوارض جنبی فلج مغزی ………………………………………………………………………………………………………….  26
2-6-1  نقص بینایی  …………………………………………………………………………………………………………………………  26
2-6-2  نقایص شنوایی  …………………………………………………………………………………………………………………….  27
2-7  رفتار درمانی عقلانی هیجانی ……………………………………………………………………………………………………  29
2-8  تاریخچه ………………………………………….. …….. ………………………………………………………………………………  30
2-9  مفاهیم عمده  ……………………………….. …….. ………………………………………………………………………………..  31
2-9-1  ماهیت دوگانه انسان  ……………….. …….. ………………………………………………………………………………..  32
2-9-2  کل گرایی  …………………………………… …….. ……………………………………………………………………………..  32
2-9-3  الگوی ABC  ……………………………………. …….. ……………………………………………………………………….  33
2-9-4  باورهای غیر منطقی  ………………………… …….. ………………………………………………………………………..  35
2- 10   نظریه شخصیت  ………………………………….. …….. ……………………………………………………………………..  37
2- 10 -1   جنبه های  زیست شناختی  ………….. …….. …………………………………………………………………….  37
2- 10 -2  جنبه های اجتماعی  ………………………… …….. ……………………………………………………………………  38
2 – 10 -3  جنبه های روان شناختی  ……………. …….. ……………………………………………………………………….  38
2- 11   توصیف فرایند مشاوره  ……………………… …….. ………………………………………………………………………..  39
2-12  فنون شناختی  ……………………………………… …….. ………………………………………………………………………  40
2-13  فنون رفتاری   ………………………………………. …….. ………………………………………………………………………  42
2-14  فنون هیجانی(عاطفی)  …………………………… …….. ……………………………………………………………………  43
2-15  رابطۀ مشاور – مراجع  ……………………………… …….. …………………………………………………………………  44
2-16  رویکرد درمانی REBT در گروه  …………….. …….. ………………………………………………………………..  44
2-17  هیجان  …………………………………………………….. …….. ………………………………………………………………… . 49
2-17-1 تنظیم هیجان…………………………………… …….. ………………………………………………………………………   50
2-17-2  راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ………… …….. ……………………………………………………………..  51
2-17-3  راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و اختلالات هیجانی در پرتو پژوهشها …. ……… ……….  55
2-18  راهبردهای مقابله ای  …………………………………………………………………… …….. …………………………….  59
2-18-1  مقابله های مسأله مدار …………………………………………………. …….. ………………………………………… 60
2-18-2  مقابله های هیجان مدار ………………………………………… …….. ………………………………………………..  60
 
فصل سوم : فرایند روش شناختی
 
3-1  مقدمه  ……………………………………………………………. …….. ……………………………………………………………..  64
3-2  روش تحقیق  …………………………………………………………………… …….. ……………………………………………  64
3-3   جامعه آماری  …………………………………………………………………………………….. …….. ………………….. ……. 64
3 -4  روش نمونه گیری و حجم نمونه  ……………………………………………. ……… ………………………………….  65
3  -5  ملاک­های ورود …………………………………………………….. …….. …………………………………………………….  65
3-6  ملاک­های خروج  ……………………………………………………………………… ……… …………………………………   65
3 -7  ابزارهای  جمع آوری اطلاعات  …………………………………. …….. ………………………………………………   66
3 -7-1  پرسشنامه جمعیت شناختی …………………………………… …….. ………………………………………………  66
3 -7-2  پرسشنامه تنظیم شناختی- هیجانی (   ( CERQ………………… …….. ……….……………………  66
3-7-3  پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای موس و بلینگز …………………………………………… …….. ………….  68
3-8  شیوه ی اجرای پژوهش ………………………………………………… …….. ……………………………………………..  68
3-9  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ………………………………………………………. …….. ………………………….. . 70
 
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
 
4-1مقدمه ……………………………………………. …….. …………………………………………………………………………. 71
4-2  توصیف آماری داده ها  ……………………………………. …….. ……………………………………………………. 72
4-3 استنباط آماری (آزمون فرضیه و سوالات)  ……………. …….. ……………………………………………….. 75
 
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 
5-1  مقدمه  …………………………………………………………… …….. …………………………………………………………… 99
5-2  بحث  در مورد یافته ها  ……………………………….. …….. …………………………………………………………… 100
5-3  محدودیت های پژوهش …………………………. …….. …………………………………………………………………. 107
5-4  پیشنهادات پژوهش  …………………………….. …….. …………………………………………………………………… 108
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                                   صفحه

 
 
جدول 4-1 :توصیف آماری سن افراد مورد مطالعه به تفکیک گروه آزمایش و کنترل …………………………………….. 72
جدول 4-2 :توزیع فراوانی تحصیلات افراد مورد مطالعه ……………………………………………………………………………… 72
جدول 4-3: توصیف آماری نمرات پیش آزمون متغیر های تنظیم شناختی هیجان  گروه آزمایش و کنترل …….. 73
جدول 4-4 : توصیف آماری نمرات پس آزمون متغیر های تنظیم شناختی هیجان  گروه آزمایش و کنترل ……… 74
جدول 4-5: توصیف آماری نمرات پیش آزمون پس آزمون راهبردهای مقابله ای  گروه آزمایش و کنترل …….. 75
جدول 4-6: نتایج آزمون کالموگروف اسمیر نوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به تفکیک 
گروه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
جدول4-7: نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ………………  77
جدول4-8 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی خود سرزنش گری  پس از تعدیل  پیش
آزمون  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  78
جدول4-9: نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ……………….  79
جدول4-10  : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی پذیرش پس از تعدیل پیش آزمون …… 80
جدول4-11: نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس……………….. 81 
جدول4-12: نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی نشخوار فکری پس از تعدیل
پیش آزمون.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82                                               
جدول4-13: نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ……………… 83 
جدول4-14: نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی توجه مجدد مثبت پس از تعدیل
پیش آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
جدول4-15 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس …………….  85
جدول4-16 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی تمرکز مجدد بر برنامه ریزی پس از
تعدیل پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………. . 86
جدول4-17 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ………….. 87
جدول4-18 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی ارزیابی مجدد مثبت پس از
 تعدیل پیش آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
جدول4-19 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ………….. 89
جدول4-20 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی اتخاذ دیدگاه(دیدگاه گیری)پس
از تعدیل پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
جدول4-21 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ………….. 91
جدول4-22 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی فاجعه انگاری پس از تعدیل
پیش آزمون  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
جدول4-23 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس …………. 93
جدول4-24 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی سرزنش دیگران پس از تعدیل
پیش آزمون  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
جدول4-25 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ……….. 95
جدول4-26 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی راهبرد مقابله ای مسئله مدار
پس از تعدیل پیش آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………… 96
جدول4-27 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس …………. 97
جدول4-28 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات  راهبرد مقابله ای هیجان مدارپس از تعدیل
 پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1مقدمه
در نگاهی به گذشته و جوامع مختلف، ملاحظه می شود که چگونگی برخورد و نگرش انسانها نسبت به مسأله کودکان استثنایی به ویژه کودکانی که دچار محدودیت­های ذهنی و جسمی هستند، به اطلاعات افراد از مسائل و مشکلات این کودکان و خانواده های آن­ها بستگی دارد. اما به طور کلی از نقطه نظر تاریخی، بشر از سه مرحله­ی فکری متفاوت نسبت به این کودکان گذشته است. در مرحله ی اول این کودکان یا به طرق مختلف از بین برده می­شدند یا از اجتماع طرد می­گشتند، در مرحله ی دوم به این گروه با دید ترحم و حمایت می نگریستند و در مرحله ی سوم یعنی در سالهای اخیر، پذیرفتن این کودکان در جامعه و در کنار دیگر کودکان و استفاده از توانائیهای آنان تا آنجا که امکان پذیر باشد ؛مطرح گردیده است.
نگرش جامعه در سالهای اخیر،به طور چشمگیری در اهمیت مراقبت از معلولین و حقوق اساسی برای آنان تغییر کرده است (روبین و کوین کوران[1] ،1983).پیشرفت در تکنولوژی، مراقبتهای پزشکی و خدماتی در این امر موثر بوده است. نظر به اهمیت مطلب، خانواده این کودکان به پشتیبانی و حمایت بیشتری نیاز دارند. خانواده بنیادی برای رشد کودک و محیطی است که الگوهای جسمی ،عاطفی و شخصیتی فرد در آن پی ریزی می شود. پدر و مادر بودن یک شغل چالش برانگیز است. جریان تربیت کودک برای والدین لذت آور است. در حالیکه این جریان می تواند با مشکلاتی همراه باشد؛ حتی والدینی که دارای کودکان طبیعی هستند؛ شکیبایی و توانایی زیادی برای پرورش کودک نیاز دارند. در مورد خانواده ی کودکان معلول، موقعیت پیچیده و مشکل تر است. پدر و مادر بودن یک کودک واجد ناتوانی های خاص ،یکی ار استرس آورترین وقایع زندگی است که می تواند رخ دهد (رز[2]، 1987؛ تامیسون[3]،1983). برخی از خانواده ها بی­اختیار این وضعیت را به عنوان تهدیدی می بینند و برخی دیگر ممکن است آن را به عنوان استرس اضافه شده که نیاز به چالش و قوی بودن در این فرایند است (مک کوبین[4]،1983).
فرزندانی که از نظر جسمی یا ذهنی ناتوان هستند، فشارهای روانی خاصی را بر والدین و بویژه مادران و کل خانواده تحمیل می کنند که به دنبال آن مشکلات و مسائلی را به وجود می آورند. مهم ترین مسائل و مشکلات چنین والدینی عبارت اند از مشکل پذیرش ناتوانی فرزند، خستگی ناشی از پرستاری ومراقبت، مسائل مربوط به اوقات فراغت، مشکلات مالی خانواده ، مسائل پزشکی ،آموزشی و توانبخشی (چن وتانگ[5] 1997، ویتر[6]، 2003)همه موارد ذکر شده فوق ناراحتی ها و فشار روانی مضاعف و مستمری را بر خانواده ی این کودکان و بویژه مادران آنها وارد می آورد؛ فشار روانی وارد بر این مادران به دلیل استمرار،علاوه بر سلامت جسمی و روحی خود آنها، سلامت و آسایش همسران، فرزندان سالم و نیزفرزند ناتوانشان و در سطحی وسیع تر سلامت و بهداشت روانی کل جامعه را متأثر خواهد ساخت. و این امری است که توجه جدی متخصصان و مسئولان مربوط را می طلبد.در این راستا، تحقیقاتی در زمینه ی مسائل و مشکلات این خانواده ها و کمک در پذیرش واقعیت و همچنین حمایت از این خانواده ها  در جهت متعادل نگه داشتن خانواده ،ضروری بنظر می رسد.
1-2 بیان مسئله
فلج مغزی[7] عارضه ای است که شامل ناتوانی هایی در حرکت و وضعیت بدن است و در نتیجه ی آسیبهای مغزی پیش از تولد،در حین تولد یا دوره ی نوزادی به وجود می آید.در کودکان مبتلا به فلج مغزی عضلات و عصب هایی که به مغز مرتبطند،طبیعی هستند ولی فرایند ارتباطی بین مغز و عضلات دچار اشکال است.رویدادهایی مانند خون ریزی مغزی،کمبود یا فقدان اکسیژن به هنگام تولد،سکته در دوران جنینی،ناسازگاری خونی جنین و مادر و ضربه های مغزی و خیلی از اتفاقاتی که دردوران جنینی پیش می آید می توانند باعث آسیبهای عصب شناختی شوند که این به نوبه خود به برخی از انواع فلج مغزی منجر می گردد، فلج  مغزی رابطه تنگاتنگی با عقب ماندگی ذهنی دارد
ضرورت و اهمیت پژوهش
 
در عصر حاضر مشکل بیماری ها و معلولیت ها از جمله فلج مغزی،یکی از حادترین مسائل افراد جوامع بشری است.  امروزه با افزایش روزافزون جمعیت دنیا ، علیرغم تلاشهای اصولی و عمومی در کاهش میزان تولد کودکانی که واجد محدودیتهای خاصند، کماکان با تعداد بیشماری از این کودکان مواجه هستیم.کودکانی که از زمان تولد و در خلال مراحل رشد و تحول تا بزرگسالی و بالاخره تا زمانیکه زنده هستند ،نیازهای تکاملی و مراقبتی منحصر به فردی دارند ومشکلات عدیده ای برای خانواده و جامعه در این زمینه وجود دارد.خانواده های بسیاری به دلیل داشتن چنین فرزندانی بارعاطفی سنگینی را بر دوش می کشند. هزینه های زیاد پزشکی ، آموزشی ، تربیتی ، تشدید اختلافات زناشویی، ترس از بچه دار شدن مجدد، احساس گناه و انزوا طلبی از جمله مسائلی است که والدین با آنها روبرو هستند. افراد این خانواده ها برای حل مشکلات خود و کاهش بار فشارهای عاطفی نیاز به کمک و مشاوره دارند. شواهد نشان می دهند که والدین دارای کودکان با ناتوانی رشدی اغلب به گونه ای زیان آور، سطح بالایی از فشار روانی را تجربه می کنند (هندریکس، دمور، آد و ساولبرگ[8]، 2000؛اسمیت، اولیور و اینوسنتی[9]، 2001) نقش والدین به خصوص مادران در درمان و تعلیم وتربیت کودکان عقب مانده ذهنی بسیار حائز اهمیت است (هالاهان و کافمن[10]، ترجمه ماهر،1385).
والدین، به ویژه مادران نه تنها نسبت به فرزند دارای محدودیتهای خاص، واکنش عاطفی نشان می دهند ، بلکه نسبت به نگرش یا واکنش افراد جامعه به افراد دارای ناتواناییهای خاص نیز واکنش عاطفی نشان می دهند. این فشارها اغلب والدین را به کناره گیری از تماس های عادی اجتماعی شان وادار می سازد.والدین، به ویژه مادران بی اختیار گوشه گیر می شوند و به دلیل افزایش این طرد اجتماعی و گوشه گیری ، تمایل به تمرکز دائمی و بیش از حد بر فعالیت های کودک پیدا می کنند. این افزایش توجه و تمرکز به ناتوانایی های کودک، موجب بروز اختلالات و ناراحتی روانی بیشتر والدین می گردد (افروز،1385).فشار روانی وارد بر مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی ،به دلیل استمرار،علاوه بر سلامت جسمی و روحی خود آنها، سلامت و آسایش همسران، فرزندان سالم و نیزفرزند ناتوانشان و در سطحی وسیع تر سلامت و بهداشت روانی کل جامعه را متأثر خواهد ساخت. و این امری است که توجه جدی متخصصان و مسئولان مربوط را می طلبد. لذا همایندی فشار روانی حاصل از داشتن کودک معلول با اختلالات روانشناختی همچون افسردگی و اضطراب و نقش عوامل روانشناختی در کنترل این موارد بر اهمیت این پژوهش می افزاید.
با توجه به اینکه والدین خصوصا مادران بیش از پدران این کودکان به علت اثرات ناشی از حضور کودک فلج مغزی ، از مشکلات متعدد روانی، جسمانی ،اجتماعی و… رنج می برند (فیسمن و ولف[11]،1997).مشاوره ی گروهی با مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی می تواند سطح آگاهی و پذیرش آنها را نسبت به مشکل فرزندشان افزایش دهد، می تواند احساسات و واکنشهایی را که اغلب والدین از خود بروز می دهند، برای آنان روشن سازد  و از تنش موجود بین خانواده بکاهد، تعامل بهینه بین والد و فرزند را افزایش داده و تأثیربه سزایی بر سلامت خانواده داشته باشد و با توجه به نیاز سنجی هایی که در این قشر از جامعه صورت گرفته است، آموزش و مشاوره ی خانواده به این والدین، به شیوه ای مدون در ایران مورد بی توجهی قرار گرفته است، در این راستا ،در این پژوهش تأثیر مشاوره ی گروهی با رویکرد عقلانی – عاطفی – هیجانی بر تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 
1-4 اهداف  پژوهش
1-4-1 هدف کلی
مشخص کردن تاثیر مشاوره ی گروهی بارویکردعقلانی– عاطفی– رفتاری بر پاسخ­های مقابله­ای و تنظیم هیجان شناختی مادران کودکان فلج مغزی می باشد.
1-4-2 اهداف اختصاصی
1- مشخص کردن اثر بخشی مشاوره ی گروهی با رویکرد عقلانی-عاطفی-رفتاری بر کاهش استفاده از راهبرد شناختی خود سرزنشی مادران کودکان فلج مغزی.
2- مشخص کردن اثر بخشی مشاوره ی گروهی با رویکرد عقلانی-عاطفی-رفتاری برافزایش استفاده از راهبرد شناختی پذیرش مادران کودکان فلج مغزی.
3- مشخص کردن اثر بخشی مشاوره ی گروهی با رویکرد عقلانی-عاطفی-رفتاری بر کاهش استفاده از راهبرد شناختی نشخوار فکری مادران کودکان فلج مغزی.
4- مشخص کردن اثر بخشی مشاوره ی گروهی با رویکرد عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش استفاده از راهبرد شناختی توجه مجدد مثبت مادران کودکان فلج مغزی.
[1] Rubin & Kevin Kuran
[2] Rose
[3] Thomeson,
[4] Mccubbin
[5] Chen , T.R . and. Tang, C.S.
[6] Witter , D.D.
[7] Cerebral palsy
[8] Hendriks, A .H .C . , DeMoor, J. M. H. , Oud, J.H . L ., and Savelberg. M. H.W.
[9] Smith, T.B., Oliver, M.N.I., and Innocenti, M .S .
[10]Hallahan. D.P. Kauffman, J.
 
[11] Wolf, L. C., Fisman, S. N.

تعداد صفحه:143

قیمت : 37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه آموزش هوش هیجانی بر درمان اختلالات رفتاری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (M.A)
 
عنوان :
اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر درمان اختلالات رفتاری افزایش هوش هیجانی و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان نورآباد
 
 
بهار 94

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                صفحه
 
چکیده 1
فصل یکم:مقدمه پژوهش
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 10
1-4- اهداف پژوهش… 12
1-4-1- هدف اصلی.. 12
1-4-2- اهداف فرعی.. 12
1-5- فرضیه های پژوهش… 12
1-6-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها 13
1-6-1- تعریف مفهومی اختلالات رفتاری.. 13
1-6-2- تعریف مفهومی هوش هیجانی.. 13
1-6-3- تعریف عملیاتی هوش هیجانی.. 13
1-6-4- تعریف مفهومی عملکرد تحصیلی.. 13
1-6-5- تعریف عملیاتی عملکرد تحصیلی.. 13
فصل دوم:پیشینه پژوهش
2-1-هوش هیجانی.. 15
2-1-1- تاریخچه هوش هیجانی.. 16
2-2- تعاریف هوش هیجانی.. 20
2-3- نظریه ها و الگوهای متفاوت هوش هیجانی.. 23
2-4- تفاوت هوشبهر (IQ) و هوش هیجانی (EQ). 29
2-5- جایگاه هوش هیجانی در انسان. 31
2-6- هوش هیجانی و آموزش و پرورش… 31
2-7- اختلالات رفتاری.. 33
2-8-تعاریف اختلالات رفتاری از دیدگاه های گوناگون. 33
2-9- دسته بندی و بررسی چگونگی اختلالات رفتاری.. 36
2-10- دسته بندی اختلالات رفتاری.. 36
2-10-1-گروه بندی براساس مزاج.. 36
2-10-2- گروه بندی بر اساس رفتارهای اولیه و ثانویه. 38
2-10-3- گروه بندی بر اساس سن.. 38
2-10-4- گروه بندی بر اساس سبب شناسی.. 39
2-10-5- گروه بندی از دیدگاه روانپزشکان. 39
2-10-6-گروه بندی از دیدگاه متخصصان آموزش و پرورش… 41
2-11- عملکرد تحصیلی.. 42
2-12- پیشینه پژوهش… 43
2-12-1- پیشینه پژوهش های خارجی.. 43
2-12-2- پیشینه پژوهش های داخلی.. 51
فصل سوم: روش پژوهش
3-2- روش پژوهش… 55
3-3-جامعه، نمونه، روش نمونه گیری.. 56
3-4- نمونه گیری.. 56
3-5- ابزارهای پژوهش… 57
3-6-عملکرد تحصیلی.. 63
3-7- روش اجرای پژوهش… 64
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 65
فصل چهارم:یافته های پژوهش
4-1- برخی ویژگی های جمعیت شناختی اعضاء نمونه. 67
4-2-یافته های توصیفی.. 72
4-3- بررسی مفروضه های تحلیل کو واریانس… 76
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-2- محدودیت های پژوهش… 99
5-3-پیشنهاد های پژوهش… 100
5-3-4- پیشنهاد های کاربردی.. 101
منابع. 102
منابع فارسی.. 102
منابع انگلیسی.. 107
ضمائم. 115
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                صفحه
 
جدول 3-1 طرح آزمایشی گسترش یافته پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه ……………………………………………………………55
جدول 3-2 ضرایب پایایی سیاهه رفتاری کودک، به روش آلفای کرونباخ و تصنیف در پژوهش حاضر………………………….. 59
جدول 3-3 روایی سیاهه رفتاری کودک و  خرده مقیاس های آن با استفاده از روایی ملاکی در پژوهش حاضر…………………60
جدول 3-4 ضرایب پایایی سیاهه بهره هیجانی کودکان و نوجوانان، به روش‌های آلفای کرونباخ و تنصیف در پژوهش حاضر………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
جدول 3-5 مراحل آموزش مهارت های هوش هیجانی……….. …………………………………………………………………………………..63
جدول 4-1 فراوانی و درصد شغل پدرهای گروه های شرکت کننده در پژوهش…………………………………………………………. 69
جدول 4-2 فراوانی و درصد شغل مادرهای گروه های شرکت کننده در پژوهش حاضر………………………………………………. 69
جدول4-3 فراوانی و درصد تحصیلات پدرهای گروه های شرکت کننده در پژوهش حاضر…………………………………………. 70
جدول 4-4 فراوانی و درصد تحصیلات مادرهای گروه های شرکت کننده در پژوهش حاضر…………………………………………71
جدول 4-5 فراوانی و درصد قومیت گروه های شرکت کننده در پژوهش حاضر…………………………………………………………. 72
جدول 4-7 میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس­های اختلالات رفتاری در گروه­ آزمایش و گروه­های گواه…………………… 74
جدول 4-8 میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس­های هوش هیجانی در گروه آزمایش و گروه­های گواه……………………….. 75
جدول 4-9 ضرایب همبستگی بین پیش آزمون های متغیرهای پژوهش حاضر……………………………………………………………. 77
جدول4-10 آزمون لوین جهت همگنی واریانس ها بین متغیرهای وابسته در گرو های آزمایش و گواه………………………….. 78
جدول 4-11خلاصه نتایج کوواریانس چند متغیری (مانکوا)روی پس آزمونهای اختلالات رفتاری ، هوش
هیجانی و عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و گروه های گواه ، با کنترل پیش آزمون ها…………………………………………………. 79
جدول 4-12 خلاصه نتایج کوواریانس یک راهه در متن مانکوا روی پس آزمون­های اختلالات رفتاری ، هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و گروه های گواه ، با کنترل پیش آزمون ها……………………………………………………………….. 80
جدول 4-13 نتایج آزمون پیگیری بنفرونی برای مقایسه میانگین های گروهآزمایش و گروه های گواه در متغیرهای اختلالات رفتاری ، هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی………………………………………………………… ………………………………………………. 81
جدول 4-14 خلاصه نتایج کوواریانس چند متغیری روی پس آزمون های مولفه های اختلالات رفتاری گروه آزمایش و گروه های گواه با کنترل پیش آزمون ها………………………………………………………… ……………………………………………………………… 83
جدول 4-15 نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه، در متن مانکوا  بر روی پس آزمون های مولفه های اختلالات رفتاری در گروه آزمایش و گروه های گواه با کنترل پیش آزمون ها……….. ……………………………………………………………………………….. 84
جدول 4-16 نتایج آزمون پیگیری بنفرونی برای مقایسه میانگین های گروه آزمایش و گروه های گواه در مولفه های اختلالات رفتاری…… ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. 85
جدول 4-17 خلاصه نتایج کوواریانس چند متغیری روی پس آزمون های مولفه های هوش هیجانی گروه آزمایش و گرو های گواه ،با کنترل پیش آزمون ها………………………………………………………… …………………………………………………………….. 87
جدول 4-18 نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون های مولفه های هوش هیجانی در گروه آزمایش و گروه های گواه با کنترل پیش آزمون ها………………………………………………………… ……………………………………….. 88
جدول 4-19 نتایج آزمون پیگیری بنفرونی برای مقایسه میانگین هی گروه آزمایش و گروه های گواه در مولفه های هوش هیجانی………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………. 89

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اختلالات رفتاری ، هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر نوراباد بود . جامعه آماری این پژوهش را کل دانش آموزان پسر سال پنجم  و ششم ابتدایی شهر نوراباد  که در سال تحصیلی 1393-1394 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دهد. نمونه پژوهش به صورت تصادفی مرحله ای انتخاب شد. تعداد 60 نفر دانش آموزی که بر اساس مصاحبه بالینی و سیاهه رفتاری کودک (CBCL) دارای اختلالات رفتاری تشخیص داده شده بودند، به شیوه تصادفی ، در دو گروه آزمایش و گروه گواه اول قرار گرفتند . از بین دانش آموزانی هم که بدون اختلالات رفتاری تشخیص داده شده بودند 30 نفر به شیوه تصادفی انتخاب و در گروه گواه دوم گمارده شدند. از هر سه گروه پیش آزمون گرفته شد . گروه آزمایش 12 جلسه آموزش مهارت های هوش هیجانی را دریافت کردند ، اما دو گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات آموزشی ، از هر سه گروه پس آزمون به عمل آمد. داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بود که آموزش هوش هیجانی ، در کاهش اختلالات رفتاری و افزایش هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی موثر واقع شده است.
واژگان کلیدی: هوش هیجانی ، اختلالات رفتاری، عملکرد تحصیلی
 
 
 
 

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 
 

1-1- مقدمه

انسان موجودی است رشد یابنده،هیجانی، آموزش پذیر و در عین حال آسیب پذیر که تنها از طریق تربیت صحیح و پرورش در محیط مناسب به شخصیت سالم دست می یابد. بنابراین، جا دارد تا حد امکان تلاش بی وقفه خود را نثار تعلیم و تربیت کودکان و کاهش مشکلات و موانع موجود در این راه کنیم؛ از آنجا که کودکان و نوجوانان آینده سازان جامعه هستند و سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی این قشر از اجتماع بسیار ارزشمند است .از سوی دیگر، یافتن راهی که تناقض ها و تردید های موجود در این زمینه  را کاهش دهد،به متولیان آموزش و تربیت کودک در اتخاذ تصمیم های صحیح تر یاری می کند. و با توجه به اینکه مشکلات رفتاری دوران کودکی،علاوه بر اینکه بر یادگیری،شادکامی  و روابط اجتماعی دوران کودکی  موثرندو محیط خانواده را نیز تحت تاثیر قرار می دهند،اثرات مخربی بردوران بزرگسالی دارد،که بر اساس  پژوهش های صورت گرفته با اختلالات روانی و رفتاری آن دوران در ارتباط است بنابر این لازم است که به برسی مسائل موجود در این برهه سنی پرداخته شود(افروز1394).همچنین با عنایت به اینکهاصلی ترین وظیفه تعلیم و تربیت، رساندن تمامی کودکان، اعم از عادی و استثنایی، به رشد و کمال مطلوب آنان است. در این رهگذر کودکان دارای مشکلات عاطفی و رفتاری، مستلزم دریافت بیشترین حمایت و توجه هستند که باید با به کارگیری علم روان شناسی و ارائه مراقبت های ویژه  مسیر رشد آنان را هموار و هموارتر ساخت. برای رسیدن به این مهم، متخصصان امر نیازمند شناخت صحیح و دقیق فرآیند رشد و تحول روانی این کودکان هستند و این شناخت نیز بر پایه تخصص علمی و دانش و تجربه کافی میسر خواهد شد. در همین ارتباط، می توان گفت کودکی دارای مشکلات رفتاری[1] است که رفتار و عملکردش نسبت به همسالان دارای نقصان باشد. این رفتارها ضمن نامناسب بودن با سطح سنی و هوش کودک، مزمن و مداوم بوده و گسترش آن از رفتارهای فزون کنشی[2] و پرخاشگری[3] تا رفتارهای گوشه گیری[4] متفاوت است.اما این اختلالات رفتاری ناشی از چه عواملی می باشد،بر اساس تحقیقات انجام شده در این زمینه هم در داخل و هم در خارج از کشور به نقش برجسته هیجانات در بروز این اختلالات اشاره میشود(مکتبی1389) بنابراین جا دار در کنار شناخت مشکلات کودکان عوامل بنیادی و بروز دهنده این مسائل برسی شود که هیجانات و به طور خاص تر هوش هیجانی به عنوان عامل موثر مورد برسی قرار گرفته است.و بر اساس تعریفی از اختلالات رفتاری(سیف و نراقی1379) به رفتاری اختلال رفتاری می گویند که در دامنه سنی و اجتماعی فرد ناهنجار بوده و در افراد بهنجار این رفتار وجود نداشته باشدو این ویژگی ها بیشتر در افرادی که از هوش هیجانی پایین  بر خوردارندو تسلط اندک بر هیجانات خود دارند  مشاهده می شود.ویژگی های وجود دارد که نشان دهنده اختلال رفتاری در یک کودک یانوجوان می باشد، چنین کودکی در ایجاد و حفظ روابط اجتماعی مناسب و پاسخگویی صحیح به شرایط زندگی روزمره ناتوان است؛ به نحوی که شرکت او در کلاس درس، فرآیند یاددهی-یادگیری را مختل ساخته و به از هم گسیختگی و آشفتگی ذهنی سایر همسالان می انجامد و گاه معلم را با فشارهای  روانی شدید رو به رو می سازد (بشاورد، 1382).از طرف دیگر ،رفتار های این کودکان اثرات منفی بر فرایند آموزش و پرورش آنها میگذارند،به نحوی که پیشرفت ناچیز در آموزش و پرورش برآیند مستقیم ،عینی و فوری رفتارهای این کودکان خواهد شد(نخست روان 1390).

اهمیت و ضرورت پژوهش

بسیار مشکل است که در مورد آنچه کودکان در سطوح متفاوتی با آن درگیر هستند، بی تفاوت ماند. بعضی از آنها با چالش هایی رو به رو می شوند که نه تنها موفقیت تحصیلی آنها را به مخاطره میاندازد، بلکه در مورادی بقای اولیه آنها را نیز به خطر می اندازد. یک نگاه به اخبار جهان، فهرست بلندی از موقعیت های سخت را آشکار می‌‌سازد، برای نمونه، سوء استفاده از کودکان، نرخ بالای طلاق، بارداری در سنین پایین، اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای مربوط به ظاهر افراد (چاقی، لاغری بیش از حد)، خشونت، خودکشی و زورگیری. جامعه نیازمند رسیدگی به این مسئله است که دست اندرکاران تعلیم و تربیت چه مسئولیتی در قبال بهتر کردن زندگی کودکان دارند. آیا می توانیم کودکان را به دانش و مهارت مورد نیاز برای موفق شدن در زندگی مجهز کنیم (مافینی[5] و بهمن[6]، 2008، ترجمه رستگارپور، 1388).
اختلالات رفتاری در کودکان به هر علتی که به وجود آمده باشد، عده زیادی از اقشار و نهادهای جامعه را با مشکل رو به رو می کند، چرا که نوع رفتارهایی که در کودکان دارای این اختلالات ظهور پیدا می کند در وهله اول خانواده و در یک سطح وسیع تر مربیان و متولیان امور آموزشی و سایر افرادی که با چنین کودکانی دارای ارتباط تنگاتنگ هستند را تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیرات در حدی است که در نهایت بازنده اصلی این تاثیر و تاثرات، کودکان هستند. به این معنی‌که، نوع رفتار این کودکان باعث می شود که دیگران از آنها گریزان باشند و در نتیجه کیفیت و  کمیت تعاملات اجتماعی آنها کاهش می یابد. از طرف دیگر، رفتارهای این کودکان اثرات منفی بر فرآیند آموزش و پرورش آنها می گذارند، به نحوی که پیشرفت ناچیز در آموزش و پرورش، برآیند عینی و فوری رفتارهای این کودکان خواهد بود. سیاروچی[7]، دین[8] و اندرسون[9] (2002) عقیده دارند هر چه احتمال رفتارهایی که سلامت فردی، اجتماعی، هیجانی و تحصیلی فرد را به مخاطره اندازند، بیشتر باشد، تاثیر منفی بیشتری بر اجتماع خواهد داشت و احتمال سازگاری فرد کاهش می یابد.
در سالهای اخیر تحقیقات مختلفی به بررسی رابطه هوش هیجانی با اختلالات رفتاری و عملکرد تحصیلی پرداخته اند و گاهی نیز هوش هیجانی را به عنوان پیش بینی کننده اختلالات رفتاری مورد توجه قرار داده اند. اثر مداخله ای هوش هیجانی در درمان اختلالات مختلف رفتاری کمتر بررسی شده است. شناخت عوامل و همبسته های موثر در حل مشکلات و نابهنجاری های رفتاری کودکان و اقدام در زمینه برنامه ریزی به منظور اصلاح و بهبود این عوامل از جمله روش های بسیار موثر در پیشگیری از اختلالات روانی در بزرگسالی خواهد بود؛ که می تواند به اجتماعی سالم منجر شود از سویی، بار اقتصادی هنگفتی را از دوش جامعه بردارد. هوش هیجانی، از این جنبه، می تواند به عنوان یک عامل پیشگیرانه درنظر گرفته شود، که سازمان های مربوطه، مانند بهزیستی و آموزش و پرورش، می توانند از آن بهره فراوان ببرند. در این راستا، هامبورگ[10] (1992) اظهار می‌دارد که دوران تحصیلی و به ویژه دوران مدرسه زمان مناسبی برای آموزش هوش هیجانی به دانش آموزان است. از دیگر سو، در صورت وجود تاثیر مثبت هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان، می توان با آموزش هوش هیجانی به آنها با صرف کمترین هزینه و زمان به بهبود عملکرد تحصیلی آنان کمک کرد که این مهم خود زمینه ساز موفقیت های شغلی فرد در دوران بزرگسالی خواهد بود. در این صورت، آموزش و پرورش می تواند با اضافه کردن حوزه ای جدید برنامه درسی آموزش هوش هیجانی را در کنار برنامه درسی شناختی خود بگنجاند. در این بین، سالم سازی محیط خانواده که به واسطه کاهش اختلالات رفتاری ایجاد می شود نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. یافته های گاتمن[11] (1997) نشان داد والدینی که در آماده سازی هیجانی به کودکان خود کمک کرده اند به رشد سلامتی و تندرستی و موفقیت آنها در دوره نوجوانی افزوده اند، به طوری که این کودکان توانسته اند در اوضاع و شرایط مختلف در برابر خشم، ترس، عصبانیت و استرس ها خود را تسکین داده  و از نظر هیجانی خود را کنترل کنند.
طبق تحقیقات موجود (کوشان و بهنام وشانی، 1380) وجود کودکان با اختلالات رفتاری در محیط خانواده اثرات سوء بر کل خانواده دارد. بنابراین، در صورت تاثیر آموزش هوش هیجانی در کاهش این اختلالات با ایجاد محیطی برای رشد مناسب کودکان در خانواده و ایجاد روابط سالم و رضایت بخش برای آنان، کارکرد تربیتی و رشدی آنها افزایش می یابد.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش تعین اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر درمان اختلالات رفتاری،ارتقاء هوش هیجانی و افزایش عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان شهر نورآباد در سال تحصیلی1393-1394 است.

1-4-2- اهداف فرعی:

1- میزان اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر درمان اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر پایه های پنجم وششم شهر نورآباد است.
2- میزان اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر ارتقاءهوش هیجانی دانش آموزان پسر پایه های پنجم وششم شهر نورآباد است.
3- میزان اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر پایه های پنجم وششم شهر نورآباد است.

1-5- فرضیه های پژوهش

1-آموزش هوش هیجانی باعث کاهش اختلالات رفتاری در دانش آموزان پسر کلاس های پنجم وششم شهر نورآباد می گردد.
2- آموزش هوش هیجانی باعث ارتقاء هوش هیجانی در دانش آموزان پسر کلاس های پنجم وششم شهر نورآباد می گردد.
3- آموزش هوش هیجانی باعث افزایش عملکرد تحصیلی  در دانش آموزان پسر کلاس های پنجم و ششم شهر نورآباد می گردد.
[1]Behavior problem
[2]hyperactivity
[3]aggression
[4]withdrawal
[5]Maffini
[6]Bahman
[7]Ciarochi
[8]Deane
[9]Anderson
[10]Hamburg
[11]Gottman

تعداد صفحه:130

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه مهارتهای زندگی در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی   (M.A)
 
عنوان
اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در کارگران
 
 
تابستان 1393

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
چکیده 1
فصل یکم. 2
مقدمه پژوهش… 2
مقدمه. 3
بیان مسأله. 5
اهمیت و ضرورت پژوهش… 7
اهداف پژوهش… 9
هدف اصلی. 9
اهداف فرعی. 10
فرضیه‏های تحقیق. 10
تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای پژوهش… 10
تعریف عملیاتی. 10
فصل دوم. 12
پیشینه پژوهش… 12
مقدمه. 13
طبقه بندی مواداعتیاد آور براساسDSM-IV-TR.. 15
ملاک های تشخیصی برای سومصرف مواد DSM-IV-TR.. 15
همه گیرشناسی. 18
اعتیاد در ایران. 20
سبب شناسی. 21
سبب شناسی مصرف و وابستگی به مواد 22
نظریه های ژنتیک.. 23
نظریه های نورو و شیمیایی : 23
عوامل فردی. 27
قسمت اول پیشینه اعتیاد 30
راهبردهای پیشگیری از سو مصرف مواد ازنظر محتوایی،بوتوین وهمکاران. 31
تعریف مهارت های زندگی. 33
مبانی نظری مهارت های زندگی. 34
1) نظریه یادگیری اجتماعی. 35
2) نظریه نفوذ اجتماعی. 36
3) نظریه حل مسأله شناختی. 36
4) نظریه هوش چند بعدی: شامل هوش عاطفی. 37
5) نظریه خطر و جهندگی. 37
6) نظریه ساخت گرایی روان شناسی. 38
اهمیت یادگیری مهارت های زندگی. 38
الف) افزایش سلامت روانی و جسمانی. 39
اهداف آموزش مهارت های زندگی. 40
از جمله مهمترین اهداف برنامه آموزش مهارت های زندگی شامل: 40
اجزاء و ابعاد مهارت های زندگی. 41
1-مهارت خودآگاهی. 43
مؤلفه های اصلی خودآگاهی. 44
اهمیت خودآگاهی. 44
2-مهارت کنترل خشم. 44
شیوه های مدیریت خشم. 45
3-مهارت مدیریت استرس.. 45
مهارت های مقابله با استرس.. 46
4-مهارت  مدیریت زمان. 47
5-مهارت مقابله با خلق منفی. 47
مهارت های مقابله با افسردگی. 48
6-مهارت تصمیم گیری. 48
7-مهارت حل مسأله. 49
8-مهارت همدلی کردن. 50
9- مهارت رفتار جرأت مندانه. 50
انواع رفتار جرأت مندانه: 51
10-مهارت ارتباط بین فردی. 51
مهارت های برقراری ارتباط. 52
روش های آموزش مهارت های زندگی. 52
برنامه پیشگیری آموزش مهارتهای زندگی. 52
کشورهای پیشرفته چه کار کرده اند؟ 52
وضعیت برنامه آموزش مهارت های زندگی در ایران. 53
نگرش مثبت نسبت به اعتیاد 54
عوامل موثر بر اعتیاد در محیط های کارگری. 55
علل شغلی اعتیاد 56
اعتیاد کارکنان. 57
پیشینه پژوهش… 57
پیشینه داخلی. 57
پیشینه خارجی. 63
فصل سوم. 67
روش پژوهش… 67
3-1-روش پژوهش… 68
3-2-جامعه آماری. 68
3-3-متغیر های پژوهش… 68
3-4-نمونه و روش نمونه گیری. 68
3-5-ابزار پژوهش… 68
3-6-روش اجرای پژوهش… 70
در این پژوهش پرسشنامه گرایش به مصرف مواد مخدر در بین 100 نفر از کارگران به صورت تصادفی توزیع شد و تعداد 40 نفر از کسانی که نمره بالایی در این پرسشنامه کسب کردند به صورت تصادفی 20 نفر در گروه کنترل و 20 نفر در گروه آزمایش انتخاب شدند از گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون گرفته شد . و با توجه به اینکه گروه آزمایشی تحت تأثیر متغیر مستقل که در این پژوهش آموزشی مهارت های زندگی است ، قرار گرفتند تا تأثیر آن بر کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در کارگران مشخص شود. بعد از اتمام دوره ی آموزشی از گروه آزمایش و کنترل به طور جداگانه پس آزمون گرفته شد . 70
3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها 71
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 19-spss استفاده شد . روش آماری به کار گرفته شده در این پژوهش شامل آمار توصیفی(میانگین وانحراف استاندارد)و تحلیل کواریانس است. 71
3-8-جلسات آموزشی مهارت های زندگی. 71
فصل چهارم. 74
تجزیه و تحلیل داده‫ها 74
الف) یافته های توصیفی. 75
جدول 1- وضعیت تحصیلات آزمودنی ها در گروه های کنترل و آزمایش… 75
جدول 2- وضعیت سن آزمودنی ها در گروه های کنترل و آزمایش… 76
جدول 3- وضعیت گرایش به مواد آزمودنی ها در گروه های کنترل و آزمایش ( پیش آزمون و پس آزمون) 76
یافته های استنباطی. 77
فرضیه پژوهش… 77
جدول 4-  آزمون همگنی واریانسها 77
جدول 5- آزمون کوواریانس برای تاثیر آزمون آموزش مهارتهای زندگی در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر 77
جدول 6- میانگین های تعدیل شده پس از حذف اثر پیش آزمون. 78
فصل پنجم. 79
بحث و نتیجه‫گیری. 79
محدودیت های پژوهش… 82
پیشنهادات پژوهش… 82
پیشهادات کاربردی. 83
منابع. 85
پیوست.. 92
 
 

 
 

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی درکاهش گرایش به مصرف موادمخدر در کارگران شهرستان کرمانشاه بود.بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100پرسشنامه گرایش به موادمخدر بین کارگران توزیع واز میان این افراد 40نفرکه نمره بالاتر از 25  گرفته  انتخاب شدند. سپس به گروه  آزمایشی مهارتهای زندگی طی  8 جلسه 2 ساعته آموزش داده شد. طی این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس ازاتمام آموزش، همان ابزار به عنوان پس آزمون برروی آزمودنی ها اجراگردید.برای تجزیه وتحلیل نتایج ازآزمون تجزیه وتحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج حاکی ازآن بودکه میزان گرایش به مصرف موادگروه آزمایش درمرحله پس آزمون به طورمعناداری پایین ترازگروه کنترل می باشد.
واژگان کلیدی:مهارتهای زندگی ،مصرف موادمخدر
 

 
 

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 

 

مقدمه

باتوجه به افزایش روز افزون سومصرف مواد درسطح جامعه جهانی ازلحاظ تعداد مصرف کنندگان ،مقدار مصرف مواد وشدت نوع ماده مصرفی درمحیط های کاری ومتعاقب آن صدمات ولطماتی که صاحبان مشاغل ،کارکنان ،خانواده های کارکنان ،افراد خدمات گیرنده از آن حرفه یا صنعت ،مردم ونهایتا جامعه متحمل می شوند اهمیت استفاده ازبرنامه های پیشگیری از مواد درمحیط های کاری بیش ازپیش احساس می شود.(طاهری نخست1383)
آدلر وماتیوس(1994)معتقدندانسان برخی ازرویدادهای زندگی که برسلامت وبهزیستی اوتاثیر می گذارندرامی تواند کنترل کندوبرخی رانمی تواند.رویدادهای خارج ازکنترل ایجاب می کند که فردبرای حفظ شایستگی وخود کارآمدی اش ،مهارت های مقابله ای خودراافزایش دهد.ایجادبرنامه هایی به منظور ارتقاءمهارت های اجتماعی وحل مساله ،احتمالا باعث بهبود عملکردفردمی شود.عدم آشنایی باشیوه های مقابله بابحران می تواند سبب از پادرآمدن،خشم وپرخاشگری یا افسردگی آن ها شود ویا می تواند ایشان رابه سوی رفتارهای اجتنابی مثل سیگارکشیدن ،اعتیادوانواع بزه ها سوق دهد.(کاپ[1]،2000)
درپژوهش که (مومنی 1389)درکرمانشاه انجام داده است این نتیجه حاصل شده که آموزش مهارتهای زندگی (مدیریت استرس وجرات آموزی ) درتغیرنگرش وپیشگیری ازمصرف وسومصرف مواد دربین دانش آموزان موثرمی باشد.
انسان اجتماعی به مهارت های حرفه ای برای زندگی نیازداردوآموزش مهارتهای زندگی یعنی نحوه ءدرست زیستن وگام برداشتن درزندگی .هدف اصلی برنامه آموزش مهارت های زندگی ارتقاءوبهداشت روانی وپیشگیری اولیه از آسیب اجتماعی مانند اعتیاد ،خودکشی ،بزهکاری وانواع مختلف بی بند وباری است.(عصمت پناه ،خاکشور1388)
افرادی که درجامعه عدم امنیت شغلی ،اقتصادی،اجتماعی وروانی می نمایند ویابه دلیل فقروناداری می توان برقراری روابط اجتماعی مطلوب ومناسب بااقوام وآشنایان ودیگران ندارند.آنان دیریازود خواسته یاناخواسته ممکن است اسیرموادمخدرشوند.(شیخاوندی1373)
هدف از این پژوهش مطالعه راههای پیشگیری از اعتیاد درمحیط کار (ادارات ،سازمانها،مراکز صنعتی ونظامی) است. یکی از مسائل ونگرانی های عمده درمحیط کار مسئله اعتیاد کارکنان است که طبق آمار سهم زیادی درایجاد تلفات وآسیب های صنعتی دارد.ضرورت مواجهه ومداخله دراعتیاد محیط های کاری با اقدام درجهت مبارزه با اعتیاد درمیان کارکنان ،می تواند بهره وری را افزایش داده وباعث افزایش کیفیت زندگی کارکنان شود (جویباری وهمکاران1389). مصرف موادنه تنها برعملکرد کاری افرادتاثیر می گذارد ،بلکه بسیاری از غیبت های کاری ،حوادث وتصادفات ،بیماری ها ومرگ ومیرها باهمه هزینه های مربوطه نیز درنتیجه آن است.درسال های اخیر مطالعات نشان دادند که :
1-غیبت کاری مصرف کنندگان مواد درمحیط کاردو الی سه برابر سایرکارکنان است .
2-افرادوابسته به مواد درمقایسه با باسایر کارکنان سه برابر بیشتر درخواست هزینه درمان مشکلات پزشکی می کنند و5 برابربیشتر ازسایر کارکنان درخواست غرامت می کنند.
3-درمحیط های کاری بین 25تا30 درصد حوادث کاری به علت کار تحت تاثیر مصرف مواد است .
4-سومصرف مواد50درصد ازکل علل کاهش تولید کارخانجات راتشکیل می دهند.
5-معتادان کمتراز 60درصدتوان خود رابرای کار اختصاص می دهند.
6-استفاده ازبیمه وتسهیلات پزشکی درمصرف کنندگان 5برابر سایر کارکنان است .
7-مصرف کنندگان موادمسول 50تا80درصدازسرقت ها وخسارات درمحیط کارهستند.(طاهری نخست 1383)
 
 
 
 
 

 بیان مسأله

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی وتغییر درشیوه زندگی ،بسیاری ازافراد دررویارویی بامسایل زندگی فاقدتوانایی های لازم واساسی هستند وهمین امر آنان رادرمواجهه بامسایل ومشکلات زندگی آسیب پذیرکرده است .پژوهشهای بی شمارنشان داده است که بسیاری ازمشکلات بهداشتی درزمینه اعتیاد وسومصرف نشان دهنده سه عامل مرتبط با سومصرف  مواد عبارتنداز :عزت نفس ضعیف،ناتوانی دربیان احساسات وفقدان مهارتهای ارتباطی.(مک دونالدو وهمکاران 1999به نقل ازخالدیان1391)
اعتیاد به مواد مخدر تهدیدی جدی برای ساختارهای فرهنگی ،بهداشتی،اجتماعی واقتصادی بوده وتعادل ،رشدوتوسعه جوامع رابرهم زده ومنابع بسیار انسانی ،اقتصادی واجتماعی رابه هدر می دهد.آمارهای منتشرشده ازسازمان های بین المللی ،بخصوص سازمان بهداشت  جهانی ،کمیته جهانی کنترل موادمخدر وسازمان یونسکو حاکی ازافزایش فزاینده مصرف این مواد درسطح جهان است .همه منابع مورد بررسی بدون استثنا ابعاد مسله را فا جعه آمیز نشان می دهند .(رحیمی موقر،1375)
افرادی که درجامعه احساس عدم امنیت شغلی ،اقتصادی ،اجتماعی وروانی می نمایند ویا به دلیل فقروناداری توان برقرای روابط اجتماعی مطلوب ومناسب بااقوام وآشنایان ودیگران ندارند،آنان دیریازود خواسته یا ناخواسته ممکن است .اسیر مواد مخدر می شوند .(شیخاوندی1373)
مطالعات زیادی دلالت برآن دارند که بین عزت نفس ضعیف وسومصرف الکل ودارو رابطه وجود دارد.(سینگ1994به نقل ازعصمت پناه 1391)
این اصل ثابت شده است که همواره پیش گیری بهتروآسان ترازدرمان است .بنابراین پیشگیری بایدفراگیرباشد.پیشگیری بایدمعطوف بربهبود سلامت همه اعضای جامعه موردنظرماباشد.مبارزات پیشگیری نه تنها  باید به کسانی که بیشترین آسیب پذیری رادارند بلکه بایدبه همه آن کسانی که بخشی ازمحدوده اجتماعی وهیجانی آنها نیزهستند توجه کند.(دهقانی،1372)
طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی انواع آسیب های روانی –اجتمایی ازجمله وابستگی های دارویی-اعتیاد)دراغلب جوامع به طور نگران کننده ای روبه افزایش می باشندکه باتوجه به اهمیت موضوع واقبال جامعه آموزشی نسبت به گسترش فرهنگ مواجهه منطقی بامشکلات ونیز تمرکزبرمداخلات پیشگیرانه ،درسالیان اخیر پژوهشهای متعددی درزمینه مهارتهای زندگی انجام گرفته است.ازطرفی دیگر مطالعات نشان می دهد که مداخله های درمانی مناسب می تواند به میزان بسیار بالایی،خطر رفتارهای پرخطر ازجمله اعتیاد پیش وپس از اقدام راکاهش دهد.(سازمان بهداشت جهانی 2006ترجمه طالبی) فراتحلیل پژوهش های انجام شده درحوزه مهارتهای زندگی درایران اثربخشی مهارتهای زندگی رانشان داده است.(کاکابرایی1391)گفته شده است که موثرترین برنامه پیشگیری ازمصرف دارو ومواد برنامه آموزش مهارت های زندگی است. با توجه به پژوهش(افشارنیا ،و همکاران 1380) می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای زندگی به عنوان یک عامل حفاظت کننده برای دانش آموزان در سالهای بعدی جهت پیشگیری از سؤمصرف مواد مخدر می باشد . (گرمن 2002)درپژوهشی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برکاهش واسترس وافزایش پذیرش اجتماعی را نشان داده است.(بوتوین1997به نقل از رحمتی) درواقع آموزش مهارتهای زندگی نگرش مقابله ای به فرد می دهد که تاکنترل بیشتری برزندگی خودداشته باشد.(کینگه 1994،ترجمه محمد خانی ،1380)آموزش مهارتهای زندگی درپیشگیری ازمصرف مواد مخدر یک رویکرد تازه برای پیشگیری است که دروهله اول برعوامل عمده اجتماعی وروانی سوق دهنده به شروع مصرف مواد متمرکز است .تاکید عمده برنامه آموزش مهارتهای بررشد مهارتهای مهم شخصی واجتماعی است .برخی از مطالب این برنامه مربوط به آموختن مهارتهای عمومی زندگی نظیر ابرازوجود (مانندنه گفتن درخواست کردن وبیان قاطع حقوق اجتماعی خویشتن)وبرخی دیگرمستقیما مربوط به مساله مصرف مواد می باشد(عصمت پناه وهمکاران1391)
درتحقیقی که توسط خاکپور (1381)در رابطه با شیوه های نوین درپیشگیری ودرمان اعتیاد ازطریق آموزش مهارتهای زندگی ،برروی 242نفر (121نفر گروه آزمایش و121نفر گروه کنترل )انجام شد ،نتایج تحقیق نشان داد که اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی اثرات بلند مدتی درپیشگیری از شروع مصرف مواد مخدر ویا گرایش به مواد مخدر راتاییدکردنند.ازسوی دیگر نقش فقروعدم ارضای نیازها درشکل گیری اعتیاد وسومصرف مواد اثبات شده است وجامعه مورد آموزش(کارگران) جز اقشار کم درآمد وضعیف محسوب میشوند .این مساله باعث می شود تا آنان توان تفکرمنطقی وتصمیم گیری اصولی را از دست بدهند ونتوانند مطابق میل خود بادیگران روابط ورفتار داشته باشند ودرنهایت بابرخورد بامعضل ومساله ای نتواند بصورتی منطقی حل وفصل نماید ودرنتیجه نه تنها بامشکل مبارزه نمی کنند بلکه مسائل رانادیده گرفته وآنها راتوجیه می نماید .ودرنهایت فقر اقتصادی موجب از بین رفتن وپژمرده شدن استعدادهای انسانی می شود .(شیخاوندی1373) به طور کلی مطالعات نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی قدرت سازگاری افراد را افزایش می دهد وافراد بهتر موانع ومشکلات موقعیتی رادر زندگی کنار می زنند(جفری2002)
کارگران شرکتی یکی از هدف هایی هستند که امروزه آسیب پذیری نسبت به مصرف مواد مخدر درآن هاپیش بینی می شود .این تحقیق به منظور پیشگیری این گروه از افراد جامعه وآموزش آنها ودرنهایت افزایش بهداشت روانی  انجام خواهد گرفت که درپژوهشهای انجام شده دراین حیطه به این گروه از جامعه توجهی نشده است. به همین علت این پژوهش درپی این است که آیا آموزش مهارتهای زندگی درکاهش میزان گرایش به مواد می تواند اثربخش باشد.
 
[1] -kop

تعداد صفحه:107

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه اثر بخشی آموزش  درمان مبتنی بر بهوشیاری دانشجویان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی
گرایش:یالینی

عنوان:

اثر بخشی آموزش  درمان مبتنی بر بهوشیاری دانشجویان بر میزان سلامت روان و استرس
ا1393
 
 
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
چکیده                                                                                                       1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه                                                                                                        3
بیان مسأله                                                                                                   6
Bottom of Form
اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                 9
اهداف تحقیق                                                                                              10
فرضیه های  تحقیق                                                                                        10
تعاریف اصطلاحات                                                                                       10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: بهوشیاری                                                                                      14
مفاهیم بهوشیاری                                                                                           14
مولفه های سه گانه بهوشیاری                                                                             15
مکانیزم های دخیل در بهوشیاری                                                                         16
نظم بخشی فیزیولوژیکی                                                                                  17
نظم بخشی هیجانی                                                                                        18
مواجهه و پذیرش                                                                                          19
آگاهی فراشناختی                                                                                          20
فقدان چسبندگی                                                                                           21
خود کارآمدی و خود مدیریتی                                                                           21
توجه متمرکز برخود                                                                                       22
چشم انداز یا مدل عصب شناختی بهوشیاری                                                            23
کاربردهای بالینی بهوشیاری                                                                               26
بخش دوم : سلامت روان
تعاریف سلامت روان   و ابعاد آن                                                                       26
مفهوم سلامت روان                                                                                        27
اهمیت و تعاریف سلامت روان                                                                         28
سلامتی و بیماری                                                                                          29
دیدگاه‌های مختلف درباره سلامت روان                                                                 31
مکتب شناختی                                                                                             33
نظریه عمل مستدل                                                                                         34
نظریه‌ی انسان بالغ آلپورت                                                                                35
نظریه انسان با کنش کامل راجرز                                                                         35
نظریه موری                                                                                                36
نظریه انسان خواستار تحقق خویشتن مزلو                                                               37
نظریه جرج کلی                                                                                           37
نظریه انسان فردیت یافته یونگ                                                                          37
نظریه فروید                                                                                                          38
نظریه‌ی آبراهام مازلو                                                                                                38
نظریه اریکسون                                                                                                                                                          40
نظریه انسان این مکانی و این زمانی پرلز                                                                40
نظریه انسان غیر محدود دایر                                                                             42
شخصیت و بیماری                                                                                        43
مدل زیستی پزشکی                                                                                       44
ارزیابی مدل زیستی پزشکی                                                                              45
مدل زیستی روانی اجتماعی سلامت                                                                     46
نقش عوامل زیستی                                                                                        47
نقش عوامل روانی                                                                                         47
نقش عوامل اجتماعی                                                                                      48
مدل جدید سلامت                                                                                         48
بخش سوم: استرس
تعاریف                                                                                                     50
تاریخچه تحول نظریه های استرس                                                                       52
پیشایند های استرس                                                                                       55
عوامل محیطی                                                                                              55
راهبردهای درمانی استرس                                                                                56
درمانهای مبتنی بر مهارتهای مقابله با استرس                                                           59
درمانهای مبتنی بر حل مسئله                                                                             60
آرمیدگی                                                                                                    60
دیدگاههای نظری درباره مفاهیم مقابله                                                                            61
نظریه سازگاری رفتاری اجتماعی                                                                         61
نظریه روان تحلیلی و رشد شخصی                                                                      62
علل ایجاد کنندۀ استرس                                                                                   63
اثرات استرس برروی سلامت                                                                                      65
تفاوتهای فردی در مقابله با فشار روانی                                                                 69
شکلهای سازگاری با هیجانهای استرس                                                                  73
سبکهای دفاعی برای مقابله با فشار روانی                                                              76
رابطه سلامت روان و سبکهای مقابله با استرس                                                         77
بخش چهارم: پیشینه پژوهش                                                                                       77
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق                                                                                               89
جامعه اماری                                                                                                89
روش نمونه گیری و حجم نمونه                                                                         89
فرایند جلسات آموزشی                                                                                   90
طرح پژوهش                                                                                               102     ابزار گرد آوری داده ها                                                                          102
روش تجزیه وتحلیل داده ها                                                                             104
فصل چهارم: تحلیل داده ها
شاخص های توصیفی                                                                                     106
آزمون فرضیه                                                                                               117
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری                                                                                        123
محدودیت ها                                                                                              126
پیشنهادات                                                                                                 126
منابع                                                                                                         128
ضمایم                                                                                                      130
 
چکیده :
پژوهش حاضر با عنوان اثر بخشی آموزش مبتنی بر  بهوشیاری در سلامت روان و استرس دانشجویان انجام شده است. در این پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه گرمساربوده اند، که در سال 1393-92 مشغول به تحصیل بوده‌اند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع تصادفی بود.ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه سلامت روان معنوی پور(1391) و استرس (DASS21 ( بوده است. به منظور نمونه گیری ابتدا تعداد 150 پرسشنامه توزیع گردید و  30 نفراز کسانیکه کمترین نمره را به دست اورده اند بصورت تصادفی در دو گروه 15نفره ازمایش وکنترل جایگزین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  از آزمون کوواریانس استفاده شد. تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر بهوشیاری  بر افزایش سلامت روان و کاهش استرس دانشجویان موثر بوده است.  همچنین نتایج کواریانس نشان داد که در خرده مقیاس های سلامت روان(  امید (415/17=(27/1)F )، پذیرش خود (119/28=(27/1)F ) ،تسلط بر محیط(715/14=(27/1)F ) ،خودمختاری(187/8=(27/1)F )، هدف در زندگی (411/9=(27/1)F ) ،مثبت اندیشی(219/25=(27/1)F ) ،ارتباط مثبت(612/21=(27/1)F ) ،اعتماد به نفس (214/9=(27/1)F ))  در سطح معناداری (05/0> P ) نشان می دهد که روش اموزش بهوشیاری  باعث تغییر در گروهها شده است .و با 95 درصد اطمینان می توان گفت که روش اموزش بهوشیاری بر افزایش خرده مقیاسهای سلامت روان ( امید، افزایش پذیرش خود ،تسلط بر محیط ،خودمختاری هدف در زندگی ،مثبت اندیشی ،ارتباط مثبت ،اعتماد به نفس ) دانشجویان موثر بوده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
امروزه پیشرفت صنعت و تکنولوژی در میان جوامع انسانی،قدرت و ثروت را افزایش داده است  ولی امکان زندگی با آرامش و صلح و اطمینان را از انسان سلب کرده و در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و مشکلات عصبی روانی و روان تنی ،جانشین آن شده است.عواقب فیزیکی و روان شناختی چنین مشکلاتی ،توانایی برای عملکرد در خانواده ،جامعه و محل کار را مختل کرده و در بسیاری از موارد باعث از هم پاشیدگی خانواده ها،سوء مصرف مواد،خودکشی،بی کاری،فقر، و انزوای اجتماعی می گردد.در حالی که بسیاری از این عواقب بحرانی با توجه مسائل مربوط به بهداشت روان و حمایت به موقع افراد،قابل پیشگیری است(هرمن[1]،2008).
بار قابل ملاحظه ی هیجانی،اجتماعی و اقتصادی اختلال افسردگی برای مبتلایان ،خانواده و اجتماع از یک سو و تخمین شیوع سالیانه 9/2 تا 6/12 در صدی این اختلال در جمعیت عمومی ،همراه با در نظر داشتن میزان خطر سراسر زندگی[2] در حدود 17 تا 19 در صد می باشد(کسلر[3] و دیگران،2004 به نقل از کنی[4] و ویلیامز[5] 2012).
سازمان بهداشت جهانی،پیش بینی نموده است تا سال 2020،استرس به عنوان دومین ایجاد کننده بار بیماری-سلامتی در کل جهان خواهد بود.بررسیها نشان می دهد که 5 علت از 10  علت مهم بار هیجانی بیماریها به اختلالات روانی مربوطند (موری[6]-لوپز2008[7]).
در فرهنگهای اولیه بیماریهای جسمی و روانی را در نتیجه قوای اسرار آمیزی مانند ارواح شیطانی و پلیدی می دانستند.در یونان و روم قدیم,300تا500سال پیش از میلاد مسیح,بقراط نظریه مزاج ها را در رابطه با اینکه چرا مردم بیمار می شوند پیشنهاد کرد. از نظر بقراط تعادل بین مزاج ها سلامت را باعث می شوند.بهداشت روان از پیشینه ای به قدمت انسان متمدن و تاریخچه ای کوتاه به لحاظ علمی برخوردار است با اینکه فلاسفه هزاران سال در خصوص سعادت داد سخن می راندند,صرفا در سال 1908بود که به تدریج کمیته بین المللی سلامت روان تاسیس شد.( برواتی1389).
از نظر سازمان بهداشت جهانی سلامت ,حالت خوب بودن کامل از نظر جسمی,روانی,و اجتماعی است.در دایره المعارف بریتانیا سلامت به توان مستمر جسمی,هیجانی,ذهنی,و اجتماعی فرد برای  مقابله با محیطی که در آن به سر میبرد اطلاق می گردد.سلامت از نیازهای اساسی انسان است که در توسعه پایدار نقش حیاتی دارد.(عبدالرزاق جزایری2001).
برنامه ملی بهداشت روان جمهوری اسلامی ایران در سال 1365 توسط کمیته ای متشکل از کارشناسان و صاحب نظران بهداشتی و بهداشت روان  کشور و مشاور وقت بهداشت روان منطقه ای سازمان جهانی بهداشت تهیه و تنظیم گردید.(شاه محمدی1387).
در مجموع هدف اصلی بهداشت روان پیشگیری از وقوع ناراحتی ها و حفظ سلامتی روانی به منظور ایجاد یک محیط فردی و اجتماعی سالم ,مناسب و همچنین درمان اختلالهای جزیی رفتار که از وقوع بیماری روانی شدید جلوگیری می کند(حجتی1388).
حوادث زندگی تاثیر فراوانی روی میزان استعداد ابتلا به بیماری دارند.حوادث تغییر دهنده زندگی حوادثی هستند که در طی یک تا دو سال قبل از بروز بیماری ایجاد شده اند.اکثر کسانی که حادثه استرس زای خفیف تا متوسط را تجربه می کنند،از دفاع های روانی مختصر و موثر استفاده می کنند،و به سرعت استراتژی های رویا رویی موفقی را به کار می گیرند. به طور معمول وقتی حادثه استرس زای اخیر بیش از حد شدید باشد،حتی اگر شخص مکانیسم دفاعی و رویارویی خوبی داشته باشد،احتمال بیماری در آینده نزدیک زیاد است.فشار روانی مقابله و آسیب پذیری با یکدیگر تعادل دارندفدر واقع در برخورد با فشار های روانی ،واکنش های عملی جهت دار به حمله ، عقب نشینی و تعدیل روانی تقسیم میشوند،و به این ترتیب همه آنها را می توان واکنش های طبیعی تلقی کرد,مگر آنکه به صورت افراط و تفریط در آیند(بنازون[8] و همکاران،2006) .
در سراسرزندگی افراد با نیازها و خواسته های مزمن و شدید روبرو می شوند که می تواند آنها را چه از لحاظ جسمی  و چه از لحاظ روانی ، به طور منفی و به طرق مختلف تحت فشار قرار دهد،دراینجاست که نقش متغیرهای درونی در پاسخ به رویدادهای زندگی و نتیجه آن را در ااهمیت بهزیستی ذهنی می بینند،(لارسر2010[9]).
بررسیهای متعددی نشان میدهد که اختلالات روانی عمدتا در افرادی دیده می شود که به دلیل دارا بودن ضعف شخصیتی،نسبت به جنگ یا دیگر استرسهای موقعیتی آسیب پذیر هستند(گلاس[10]،2006). نقص افراد در رویارویی با موقعیتهای نا گوار نتیجه عدم رشد کامل شخصیت تلقی می شد،و این تلقی با نگرش روانکاوانه علی الخصوص نوروز عصبی مطابقت داشت (بورنه[11]،2009).
روشهای کاهش استرس و افزایش سلامت روان مبتنی بر بهوشیاری (بهوشیاری) که به عنوان یک رویکرد شناختی نوین ،برای درمان باثبات تر درد مزمن و کاهش استرس توسط جان کابات زین و همکاران(2007) پیشنهاد شد یک مداخله ی کوتاه مدت(8جلسه)و ساختار یافته است.هدف آموزش برنامه روشهای کاهش استرس و افزایش سلامت روان مبتنی بر بهوشیاری  تغییر محتوی افکار نیست بلکه هدف ،ایجاد یک نگرش یا رابطه ی متفاوت با افکار،احساسات و عواطف می باشد که شامل حفظ توجه کامل و لحظه به لحظه و داشتن نگرش همراه با پذیرش و به دور از قضاوت است(ولز[12]2010)
 
بیان مسأله
یکی از رایج ترین مشکلاتی که همه افراد را در سنین متفاوت مورد حمله قرار می دهد استرس یا فشار روانی است .تقریبا اکثر مردم تصور می کنند که می دانند استرس چیست,ولی نسبتا عده معدودی درک صحیحی آن دارند و از اثرات آن در بدن اگاه بوده و میدانند چگونه می توان آن را کنترل کرد ,و با آن کنار آمد و حتی از آن به نفع خود استفاده کرد.زندگی بدون استرس غیر ممکن است.چون استرس عاملی است که فرد را در مواجهه با مسائلی که از آنها شناختی ندارد یا اتفاقاتی که به وضوح فرد را مورد تهدید قرار میدهد ,آماده می سازد (چینی) .
استرس اثرات عمیقی بر سلامت انسان دارد وچگونگی برداشت افراد نسبت به استرس و پاسخی که به آن می دهند مشخص می کند که استرس چه اثراتی را بر روی وضعیت سلامتی آنها خواهد داشت .همواره گفته شده استرس یکی از مخربترین عوامل سلامتی انسانهاست ،اما امروزه مشخص شده که این ادعا تنها در نیمی ازموارد صادق است .زیرا روشی که ما برا ی پاسخ در برابر استرس بر می گزینیم از خود استرس مهمتر است. اثرات استرس ،هم می تواند مثبت باشد و هم منفی از نگاه مثبت،استرس می تواند به عنوان یک عامل محرک ،موجب ارتقاء کیفیت زندگی بشود و از نگاه منفی استرس موجب تخریب وضعیت سلامتی است. استرس این توانایی را به انسان می دهد که بتواند نسبت به خطرها و تهدید ها به خوبی پاسخ دهد.
اندکی استرس برای بقای انسان ضروری است وهمچنین عامل محرکی برای افزایش توانایی اوست عامل استرس زا می توان شامل هر گونه حادثه و شرایط جسمی ،روانی و محیطی باشد که موجب آغاز پاسخ استرس گردد .اندکی استرس برای ارتقاء زندگی به مطلوبترین سطح میتواند موجب افزایش کارآیی جسمانی و فکری بشود .(فاسم زاده 1386)
انچه موجب فشار روانی واسترس  فرد است ،می تواند در دیگری بی تاثیر باشد .افراد نه تنها در تجارب خود از حوادث زندگی ، بلکه از اسیب پذیری در برابر این حوادث نیز با یکدیگر متفاوتند.استرس ناشی از یک موقعیت ویژه به ارزیابی فرد ازآن موقعیت و نیروی فرد از آن موقعیت و نیروی رویاروئی با آن بستگی دارد اما در هر صورت این امر به کاهش سلامت روانی منتج می شود(نماینده ، 1389). سلامت روان عبارتست از توانایی افراد برای دست یابی به اهدافی که برای خود در نظر گرفته است (پاتی[13]، 2010).
مفهوم سلامت جسم وروان جنبه ای از مفهوم سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است، که علی رغم تلاشهایی که از سوی پیشگامان حوزه سلامت در جهان به منظور تأمین هر چه بیشتر سلامتی انسانها به عمل آمده است هنوز معیار قاطعی در زمینه تعریف و مصداق کامل سلامتی جسم وروان در افراد وجود ندارد. توجه به سلامت فکر و جسم پس از جنگ بین الملل اول در برخی از دانشکده های اروپا به تدریج متداول شده است تا آنجا که در سال 1944، نوزده کشور در اروپا و آمریکا دارای جمعیت های طرفدار بهداشت جسمی وروانی شدند ( منصوری ،1390).
باید گفت سلامت روان عبارتست از داشتن سازگاری کافی و احساس خوب بودن از دیدگاه روان شناختی، متناسب با معیارهای قابل قبول روابط انسانی و جامعه (ساعتچی، 1385). سلامت روان علاوه بر بدن سالم، به محیط و شرایط زندگی سالم نیاز دارد. این که محیط و عوامل مختلف آن چگونه بر ساختار جسمی و روانی فرد تأثیر می گذارد و فرد با چه شیوه ای با کشمکش های محیطی مبارزه می کند، موضوعی است که رویکردهای مختلف روان شناسی هر کدام با توجه به دیدگاه اختصاصی خود پیرامون ماهیت انسان و نیروی انگیزشی او سلامت روان انسان را به شیوه خاصی تبیین کرده اند. به عنوان مثال برخی از این رویکردها، سلامت روان را فرآیندی مستمر دانسته اند و برخی دیگر آن را در قالب هنجارها و پیروی از آداب و سنن اجتماعی جستجو کرده اند و گروهی دیگر به هر دو جنبه توجه نموده اند. به عنوان مثال روانپزشکی و روانشناسی بالینی در آسیب شناسی روانی بر اصل انسان بهنجار تأکید داشته اند و بهنجاری یا سلامت را معادل «فقدان علایم بیماری» می پنداشته اند اما وضعیت جاری روانشناسی جهان حاکی از توجه شایان روان شناسان به مفهوم سلامت در قالبی ورای بهنجاری و فقدان علایم بیماری است (آزاد، 1386). ودراین مسیر اموزشها و مداخلات متعددی هستند که به افزایش این قالب کمک شایانی میکنند. پژوهش های پیشین( مایر و سالووی[14]،2000،سیدنی[15]،2010، توماس و توماس[16]،2009) نشان می دهد افرادی که از مولفه بهوشیاری  به استفاده می کنند کسانی هستند که احساسات خود را بخوبی می شناسند و هدایت می کنند و احساسات دیگران را نیز درک و به طرف اثر بخشی با آن برخورد می کنند در هر حیطه ای از زندگی معمولاًممتاز هستند (خواه در روابط عاطفی و صمیمانه باشد و خواه در فهم قواعدناگفته ای که در خط سازمانی به پیشرفت می انجامد ( مایر و سالووی،2000).حال اگر نظر مایر(2000) را بپذیریم، پس بی تناسب نخواهد بودکه بپذیریم کسانی که مهارتهای بهوشیاری  را دریافت می کنند بیشتر و بیشتر می توانند خود را هدایت کنند و این هدایت بی تاثیر در افزایش سلامت روانی شخص و کاهش استرس وی نخواهد بود لذا با توجه به اهمیت استرس و سلامت روانی فرد در زندگی این ضرورت احساس می شود که بدنبال راههایی برای افزایش سلامت روانی افراد باشیم . می توان گفت یکی از پیشنهاد ها آموزش مهارت هایی است که این مهم را عملی سازد و به مین منظور پژوهشگر در این راستا به پژوهش پرداخته و به دنبال یافتن پاسخ این سوال پژوهش است که آیا آموزش  بهوشیاری  دانشجویان بر افزایش سلامت روان و کاهش  استرس انان موثر است؟
Bottom of Form
اهمیت و ضرورت تحقیق
دوران جوانی یکی از مراحل مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد می‌باشد که در این دوره نیاز به برقراری روابط سالم و تعامل هیجانی و رفتارهای بدون استرس و کاهش تعارض مورد توجه است.
مطمئناً یک جامعه خردمند می‌تواند به افراد سایر روش‌های ممکن برای حل تعارض را آموزش دهد.اهمیت و ضرورت آموزش بهوشیاری  به دانشجویان توجه به نیازهای واقعی جوانان یک جامعه می‌باشد. این آموزش‌ها توانایی‌های فرد را برای مقابله مفید و موثر و پرداختن به کشمکش‌ها و موقعیت‌های زندگی افزایش می‌دهد. مستقیم‌ترین روش مداخله به منظور ارتقاء توانایی روانی ـ اجتماعی مداخله‌هایی هستند که استرس راکاهش و توانایی‌های شخصی و اجتماعی‌ آنان و سلامت روانی انان را تقویت می‌کند. این نوع مداخله را در رابطه با دانشجویان می‌توان از طریق آموزش بهوشیاری  که در محیط آموزشی یعنی دانشگاه ارائه نمود. بنابراین با توجه به نقش برجسته آموزش بهوشیاری  در روابط بین فردی و سلامت روانی که در زندگی بسیار مهم می‌باشد نیاز به استفاده از این آموزش‌ها پر رنگ به نظر می‌رسد.
اهداف تحقیق
تعیین اثر بخشی آموزش  بهوشیاری در سلامت روان و استرس
تعیین اثر بخشی آموزش  بهوشیاری در سلامت روان و استرس
[1]-Herman
[2].Life time risk
[3].Kessler
[4]Kenny
[5]Williams
[6]Murray
[7].Lopez
[8]Benazon
[9].Larser
[10].Glass
[11].Bourne
[12].Wellz
[13]Paati
[14]-Mire & sallovi
[15] -Sidney
[16] -Tomas & Tomas

تعداد صفحه:159

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه ساختار و کارکرد گروه های اجتماعی و نقش آنها در توسعه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  جامعه شناسی
 
عنوان:
مطالعه و بررسی ساختار و کارکرد گروه های اجتماعی و نقش آنها در توسعه
اقتصادی – اجتماعی ایران از انقلاب اسلامی تاکنون
مطالعه موردی: نقش ساختاری و کارکردی  معلمان در تهیه و تدوین
کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش، 1392
 
پاییز 1392
 
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست
 
عنوان                                                                                                                                                   صفحه
 
چکیده. ‌ل
مقدمه. ‌ن
دستآوردها و یافته های برگرفته از مطالعات اکتشافی و مقدماتی.. ‌س
فصل اول: موضوع تحقیق و توجیه علمی و اجتماعی آن. 2
1-1. بیان مساله: 2
1- 2. بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق: 6
1 – 3. اهداف تحقیق: 7
1 – 4. قلمرو مطالعاتی تحقیق: 7
1-5. قلمرو مکانی: 7
1-6. قلمرو زمانی: 7
1-7. پیشینه تحقیق: 7
1-7-1.کتاب ها 8
1-7-2. مقاله ها و پژوهش ها: 10
1-7-3. پایان نامه ها: 17
1-8. نقد و بررسی منابع نظری و تحقیقی مرتبط با موضوع تحقیق: 22
1-8-1. جمع بندی و نتیجه مطالعه کتاب ها: 22
1-8-2 جمع بندی و نتیجه مطالعه مقالات: 23
1-8-3 جمع بندی و نتیجه مطالعه پایان نامه ها 25
1-9. موانع و تنگناهای اجرایی موضوع تحقیق: 26
فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق.. 27
2-1. مقدمه. 27
بنیان نظری و جامعه شناختی.. 27
2-2 مباحث نظری: 27
2-2-1 نظریه ها و رویکردهای جامعه شناختی مرتبط به گروه های اجتماعی: 27
جمع بندی: 30
2-2-2. نظریه ها و رویکردهای مرتبط با آموزش و پرورش: 31
2-2-3. نظریه‌ها و رویکردهای مرتبط با تدوین کتاب‌های درسی: 32
2-2-4. نظریه ها و رویکردهای مرتبط با مشارکت معلمان در تدوین برنامه های درسی.. 38
جمع بندی: 43
2-3. چارچوب نظری: 45
2-4. پرسشهای تحقیق: 49
2-5. فرضیه های تحقیق: 50
2-6. الگوی نظری و تحلیلی موضوع تحقیق: 51
فصل سوم: مبانی روش شناسی موضوع تحقیق. 52
3-1. مقدمه: 52
3-2. تحلیل و تبیین روش شناختی موضوع تحقیق: 52
3-3. شیوه به کاربری روش های مورد نظر در این تحقیق: 53
3-4. تکنیک های جمع آوری داده ها: 53
پرسش های باز برای مصاحبه. 55
3-5. جامعه مورد مطالعه. 56
3-6. شیوه نمونه گیری از جامعه مورد مطالعه. 56
3-7. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 57
3-8. تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق: 58
3-9 شاخص ها و معرف ها 60
3-10. جداول توزیع فراوانی های جمعیت مورد مطالعه. 63
 
 
بخش دوم: 66
دستآوردها، یافته ها و راهکارها 66
فصل چهارم: توصیف و تحلیل دستآوردهای مطالعات اسنادی و میدانی.. 67
4-1. دستآوردهای مطالعات اسنادی.. 67
4-2. دستآورد های مطالعه کتاب ها: 73
4-3. دستآوردهای مطالعات میدانی.. 78
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه راهکار. 97
5 -1. یافته های حاصل از مطالعات اسنادی.. 97
5-2. یافته های حاصل از مطالعات میدانی.. 102
5-3 . جمع بندی.. 112
5-4. نتیجه گیری نهایی: 118
5-5. راهکارها 120
راهکارهای راهبردی: 120
راهکارهای کاربردی: 121
5-6. خلاصه تحقیق. 123
منابع و مآخذ: 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
 عنوان                                                                                                           صفحه
جدول الف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
جدول شماره 1: توزیع جنسی جمعیت مورد مطالعه. 63
جدول شماره 2: توزیع جمعیت مورد مطالعه از نظرمقطع تحصیلی.. 63
جدول شماره 3: توزیع جمعیت مورد مطالعه ازنظر رشته تحصیلی.. 64
جدول شماره4:  توزیع جمعیت مورد مطالعه از نظر نوع شغل.. 65
جدول شماره 5: عوامل اجتماعی-  فرهنگی تأثیرگذار درنقش ساختاری و کارکردی معلمان درتهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (دستآورد مصاحبه با معلمان). 79
جدول شماره 6: عوامل فرهنگی –  سیاسی تأثیرگذاردرنقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (دستآورد مصاحبه با معلمان ). 81
جدول شماره 8: عوامل اقتصادی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (دستآورد مصاحبه با معلمان). 83
جدول شماره 9: عوامل جغرافیایی و زیست محیطی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش (دستآورد مصاحبه با معلمان). 84
جدول شماره 10: عوامل اجتماعی – فرهنگی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مدیران ). 85
جدول شماره 11: عوامل فرهنگی – سیاسی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (دستآورد مصاحبه با مدیران ). 87
جدول شماره 12: عوامل اقتصادی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مدیران ). 88
جدول شماره 13: عوامل جغرافیایی وزیست محیطی تأثیرگذاردرنقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مدیران ). 89
جدول شماره 14: عوامل جمعیتی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مدیران ). 90
جدول شماره 15: عوامل اجتماعی- فرهنگی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش  ( دستآورد  مصاحبه با مولفان ، برنامه ریزان و صاحب نظران ). 91
جدول شماره 16: عوامل فرهنگی – سیاسی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مولفان ، برنامه ریزان و صاحب نظران ). 93
جدول شماره 17: عوامل اقتصادی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش… 94
( دستآورد مصاحبه با مولفان ، برنامه ریزان و صاحب نظران ). 94
جدول شماره 18: عوامل جغرافیایی و زیست محیطی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش ( دستآورد مصاحبه با مولفان ، برنامه ریزان و صاحب نظران ). 95
جدول شماره 19: عوامل جمعیتی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش… 96
جدول شماره 20: عوامل اجتماعی- فرهنگی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (نتایج نهایی) 102
جدول شماره 21: عوامل فرهنگی- سیاسی تأثیرگذارد و نقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (نتایج نهایی) 104
جدول شماره 22:  عوامل اقتصادی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (نتایج نهایی) 105
جدول شماره 23: عوامل جغرافیایی وزیست محیطی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش  (نتایج نهایی) 106
جدول شماره 24: عوامل جمعیتی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (نتایج نهایی) 106
جدول شماره  25: عوامل اجتماعی – فرهنگی تأثیرگذارد و نقش ساختاری وکارکردی معلمان در تهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (مجموع کلی نتایج) 108
جدول شماره 27: عوامل اقتصادی تأثیرگذار در نقش ساختاری وکارکردی معلمان درتهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (مجموع کلی نتایج) 110
جدول شماره 28: عوامل جمعیتی تأثیرگذاردرنقش ساختاری و کارکردی معلمان درتهیه وتدوین کتب درسی آموزش وپرورش (مجموع کلی نتایج) 111
جدول شماره 29 :عوامل جغرافیایی و زیست محیطی تأثیرگذار در نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه و تدوین کتب درسی آموزش وپرورش (مجموع کلی نتایج) 111
جدول شماره 30: مجموع شاخص های ارزیابی شده مربوط به ارزش های اجتماعی اقتصادی فرهنگی، جغرافیایی، جمعیتی، و سیاسی به ترتیب اولویت و تعداد کدهای اختصاص یافته. 116
 

چکیده

بدنبال پیچیده تر شدن زندگی، مسایل و مشکلات زیادی در جامعه، خصوصا درمیان نوجوانان و جوانان، پدیدار گشته است. در راستای  برون رفت منطقی و ریشه ای  از این وضعیت، لازم است موضوعات اساسی و مهمی که اهم مسائل جامعه، از آن نشات می گیرد، بیشتر مورد بررسی و توجه قرارگیرد. در عصر ارتباطات، بواسطه ی تکنولوژی های پیشرفته و وسایل ارتباط جمعی مدرن، بدون تمایل ما، جوانان و نوجوانان هر لحظه از تغییرات سریع و همه جانبه ی جهانی، آگاه می شوند.  تفاوت بسیار زیاد  آنچه از این طریق به آنها منتقل می‌شود، با مطالبی که  در کتاب های درسی می خوانند، به شدت، وضعیت جامعه پذیری و آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی آنها را تحت تاثیر قرار داده و در عمل موجب بروز اعمال و رفتاری می شود که با اهداف و برنامه های کلان آموزش و پرورش، خصوصا در راستای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، بسیار تفاوت دارد. بنابراین  ریشه مشکل و درمان این معضل را باید در آموزش و پرورش، که رکن اصلی آن را معلم و دانش‌آموز، و ابزاری بنام کتاب تشکیل می دهد، جستجو کرد. یافته های این پژوهش که در مورد نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه و تدوین کتاب های درسی، صورت گرفته است، جای خالی گروه های اجتماعی ساختارمند در ایران پس از انقلاب اسلامی را نشان می دهد. عدم وجود گروه های ساختارمندی که معلمان با تنوع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی، نژادی، زبانی و.. در اقصی نقاط کشور بتوانند با عضویت فعال در آنها، به بررسی تغییرات همه جانبه و روزمره دانش آموزان متاثر از عوامل بیرونی و درونی تاثیر گذار، پرداخته و با ارزیابی و نقد و بررسی، راهکار های لازم را به دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی  ارائه دهند، بیش از پیش حس می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایجاد گروه های اجتماعی ساختارمند و پویای معلمان، که نقش تعیین کننده و اساسی ساختاری و کارکردی در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور دارند، باید جزو الویت های  اساسی و مهم  کشور باشد، ولی در ایران و در حال حاضرگروه اجتماعی معلمان  از پویایی لازم  برخوردار نیست. وقتی یکی از مهمترین آنها، یعنی گروه  اجتماعی معلمان به شکل ساختارمند، از پویایی لازم برخوردار نباشد، به طریق اولی، گروه های اجتماعی دیگر نیز که نقش آنها در توسعه اقتصادی – اجتماعی ایران ضروری است، از پویایی لازم برخوردار نخواهند بود. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که، برای رسیدن به اهداف مندرج در قانون اساسی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در راستای توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور، به نقش ساختاری و کارکردی معلمان و  مولفه های ساختاری و کارکردی اثرگذار برمعلمان، در تهیه و تدوین کتابهای درسی آموزش و پرورش، یعنی دعوت به همکاری از معلمان مجرب و کارآمد در برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی و اعمال نظرات آنها، باید توجه اساسی و بیشتری  مبذول گردد. و این مهم، محقق نخواهد شد، مگر گروه های اجتماعی معلمان، چه در درون آموزش و پرورش،و چه در بیرون آن به شکل سازمان های غیر دولتی، متناسب با هر اقلیم و فرهنگ ، نژاد ،زبان و.. به شکل ساختارمند و ضابطه‌مند، با حمایت جدی مدیریت کلان کشور و با عزم و اراده ملی تشکیل، و باجدیت وظایف خطیر خود را دنبال نمایند.
  کلیدواژه: گروه اجتماعی، توسعه اقتصادی-اجتماعی، گروه معلمان و کتاب های درسی
 
 

مقدمه

در سال های اخیر توجه برخی از اندیشمندان بخصوص جامعه شناسان دلسوز ، برای نیل به توسعه همه جانبه کشور و حل مشکلات کنونی و پیشگیری از مشکلاتی که در آینده بر سر راه توسعه جامعه مان ، قرار گرفته است ، کوشیده اند تا با مطالعه و بررسی زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه ، ضمن شناسایی ساختار کلان جامعه ، ریشه های کژکارکردی ها را مورد تامل ، و مناسبات و روابط میان آنها و تعامل و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر را مورد بررسی  قرار دهند . توجه به ساختار و کارکرد گروه های اجتماعی و نقش آنها در توسعه اقتصادی – اجتماعی ،  نگاهی نو، در این زمینه است . برخی دیگر  از اندیشمندان بدون صحبت از ساختار موجود آموزش و پرورش معتقدند که باید نگاهی تازه  به آن داشته و آن را نوعی سرمایه گذاری می‌دانند که الویت یک و یا دو را بین نیازهای جامعه دارد . همه برنامه ریزی ها در آموزش و پرورش حول محور معلم، دانش آموز و کتاب می چرخد ، درتحقیق حاضر با بهره گیری از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و  مصاحبه با دست اندرکاران دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی ، معلمان و مدیران، کوشش به عمل آمده تا نقش ساختاری و کارکردی معلمان در تهیه و تدوین کتاب های درسی و همچنین ساختار و کارکرد گروه های اجتماعی در ایران از انقلاب اسلامی تاکنون، بررسی شود. بخش شکلی تحقیق در سه فصل، ابتدا به توجیه علمی، و سپس در فصل دوم ضمن پرداختن به مبانی و چارچوب نظری ، رویکرد محقق به عنوان چراغ راه مشخص شده است . در فصل سوم در تبیین مبانی روش شناختی موضوع تحقیق، تکنیک ها و روش های تحقیق به همراه پرسشنامه باز و شیوه جمع آوری داده ها ، شیوه استخراج و تجزیه و تحلیل آنها، ارائه گردیده است. در بخش محتوایی فصل چهارم، داده های جمع آوری شده با عنوان دستآوردهای تحقیق، به رشته تحریر درآمده و نتایج کلی حاصل از یافته های تحقیق نیز در فصل پنجم تحت عنوان جمع بندی، نتیجه‌گیری و راهکارها  بیان شده است.
 
 
 
 دستآوردها و یافته های برگرفته از مطالعات اکتشافی و مقدماتی
حیات اجتماعی از تعامل انسان با محیط خود شکل می گیرد. و پایداری آن، به ماهیت ساختاری و کارکردی روابط و مناسبات اجتماعی، بستگی دارد . در روابط و مناسبات اجتماعی به هنگام تعاملات انسانی با یکدیگر، تقسیم کار صورت می گیرد. و در این تقسیم کار گروه ها شکل می گیرند. از جمله گروه زنان، مردان، کارگران، کشاورزان، جوانان،… و معلمان . اینها را “گروه” می نامیم چون  با هم فرق دارند. کارکرد، وظیفه و هدف دارند ،تکرار شده و تداوم دارند  و از دل اینها ساختارها و نهاد ها و سازمان های اجتماعی بوجود می‌آیند.
در ایران بنا به دلایلی، گروه ها ساختارمند و نظام مند نیستند و ساختاری نا نوشته دارند. یکی از این گروه ها، معلمان هستند. این گروه که در زیر مجموعه های رسمی آموزش و پرورش، با عنوان گروه های آموزشی تعریف شده اند، ظاهرا در چهار چوب قوانین موجود، می توانند موجبات اصلاح و تغییرات جزیی کتاب های درسی را سبب شوند. اما آیا همه معلمان می توانند آزادانه نظر خود را در زمینه تغییرات، ابراز کنند. آیا معلمان عضو گروه های آموزشی، نماینده همه اقلیت های قومی، نژادی، دینی،و… هستند؟ آیا این گروه‌های سازمان نیافته، ناموزون و ناهماهنگ که همواره تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … قرار دارند، روی روند و فرآیند توسعه،  اثراتی دارند؟ آیا معلمان، به عنوان گروه اجتماعی، در ایران دارای ساختار و کارکرد مشخص و پایدار هستند؟ آیا وقتی که عمده ترین فعالیت آموزشی و پرورشی از طریق معلمان صورت می‌گیرد، به عنوان متخصص، در تهیه و تدوین کتب درسی نقش اساسی دارند؟ تحقیق زیر در پاسخ به این سئوالات، ساماندهی شده است.
 
 
 
بخش اول
طرح تحقیق
 
 

فصل اول: موضوع تحقیق و توجیه علمی و اجتماعی آن

 
 

 1-1. بیان مساله:

انسان ها در جوامع انسانی از طریق تشکل های انسانی، که بعد ها در اثر ساختارمند شدن  به صورت گروه‌های اجتماعی در می آیند، به حیات و بقای خود ادامه می دهند.  در واقع، یکی از پدیده های مهم زندگی اجتماعی، پیدایش و شکل گیری تشکل ها و گروه های اجتماعی است که افراد را در روابط و مناسبات پیچیده اجتماعی قرار می دهد. تشکل ها و گروه های اجتماعی به افراد جامعه مجال می دهند نه تنها احساسات، عواطف و خواست های خود را متبلور سازند، بلکه نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی خود را از این طریق برآورده  سازند. ” جامعه از تشکیل گروه های اجتماعی سازمان و هستی می یابد. انسان اولیه نیز بدون سازمان های اجتماعی ابتدائی خود نمی توانست بقای خود را تضمین کند. تقسیم کار اجتماعی، نقش و پایگاه اجتماعی، در شکل گیری گروه های اجتماعی و سازمان بندی آنها بسیار موثر افتاده است “. (سیف اللهی، 1388، 161) انسان‌های اولیه در قالب گروه های کوچک توانستند به جمع آوری خوراک، تجدید نسل و دفاع از خود بپردازند  در حقیقت، رابطه جدالی و متقابل انسان و سازمان های اجتماعی به شکل گیری گروه های اجتماعی منجر شده است. نقش و کارکرد گروه های اجتماعی در جوامع امروزی، تعیین کننده و سازنده حرکات اجتماعی است. گروه های انسانی که در تحقق نیازها و خواسته های خود، زندگی اجتماعی را تداوم بخشیده و جامعه انسانی را تشکیل داده اند، از لحاظ رشد، توسعه و تحول در سطوح و اشکال گوناگونی قرار گرفته اند.  ” انسان از اولین برخوردهای زندگی اجتماعی، که به ایجاد روابط اجتماعی  می انجامد، خود را در گروه هایی می‌یابند که هستی، بینش، شخصیت و آرمان آنان را در ارتباط با گروه ها مشخص و معین می کنند. هرفرد در جامعه از طریق گروه های اجتماعی به شبکه روابط پیچیده اجتماع بزرگ یعنی (جامعه) پیوند می خورد و از آن طریق نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی خود را تامین می کند. بودن در گروه به فرد قدرت و اهمیت می بخشد. فرد جهان خارج را از دید این برخوردهای درون گروهی و برون گروهی مشاهده و ارزیابی کرده، نقش و موقعیت خود را در می یابد. در واقع انسان در شبکه ای از گروه های اجتماعی قرار دارد. این شبکه گروه‌های اجتماعی، از گروه دونفری آغاز و تا گروه های اجتماعی وسیعی، مانند گروه های قومی، طبقاتی و جامعه انسانی و سرانجام جامعه جهانی را در بر می گیرد.(سیف اللهی، 1388، 172)
یکی از گروه های اجتماعی، گروه معلمان می باشد، معمولا، این گروه در ایران در ایفای نقش خود احساس می کنند که زمینه مطلوب برای همراهی و همکاری آنان در آموزش و پرورش وجود ندارد و آنچنان که باید به بازی گرفته نمی شوند. به طور جدی از آنها کمک گرفته نمی شود و یا در نظام دهی نظام آموزشی و تعیین سیاست های آموزشی، نقش آنچنانی ندارند. مثلا کتاب های درسی که سال به سال عوض می شوند، نیازهای آموزشی و تخصصی جامعه را برآورده نمی سازند و یا نحوه آموزش و نوع آموزش با نیازهای سازمانها و جامعه ما، هماهنگ نیست. چنانچه اعزازی و رضا زاده مقدم در گزارش خودشان می گویند:  به طور کلی نقش زنان در کتاب های درسی مدارس چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی با نقش هایی که زنان در جامعه امروز ایفا می کنند، هیچ تشابهی ندارد و دختران در این کتاب ها با نقش های اجتماعی که توان و استعداد احراز آن‌ها را دارند، آشنا نمی شوند. از طرفی محتوای کتابهای درسی بازتاب ایدئولوژی مسلط و یکسونگری جنسی بر محیط آموزشی و جامعه است.(سیف اللهی، 1390، 242)

تعداد صفحه:146

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه شناخت تحول نگرش کلیشه ای جنسیتی والدین

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بخش علوم اجتماعی
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان
گرایش زن و خانواده
 
 
شناخت تحول نگرش کلیشه ای جنسیتی والدین در برخورد با فرزندان
(دختر و پسر )
(مقایسه ی دو گروه سنی از والدین متأهل شهرستان بوکان)
 
بهمن ماه
1391

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
 
فصل اول  :کلیات پژوهش                                                                                                                                     
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….  2
بیان مسئله    ………………………………………………………………………………………………………. 5
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7
ضرورت تحقیق   ………………………………………………………………………………………………..  7
فرضیات تحقیق   ……………………………………………………………………………………………….. 7
تعریف مفاهیم    ………………………………………………………………………………………………..  8
کلید وازگان    ………………………………………………………………………………………………….  8
فصل دوم پیشینه ی تجربی و نظری      
پیشینه ی تجربی و نظری …………………………………………………………………………………….. 10
نظریه ی طرحواره های جنسیتی……………………………………………………………………………. 12
نظریه ی یادگیری اجتما…………………………………………………………………………………….. 13
رویکردهای فمینی…………………………………………………………………………………………….. 15
نظریه های فمینیستی لیبرا……………………………………………………………………………………. 15
نظریه های فمینیستی اگزیستانسیالیسم…………………………………………………………………… 17
نظریه های فمینیستی راد…………………………………………………………………………………….. 17
 
فمینیسم سوسیالیستی………………………………………………………………………………………. 17
نظریه های روان شناختی ………………………………………………………………………………….. 18
پژوهش های انجام شده   …………………………………………………………………………………. 19
پزوهش های انجام شده در ایران  ………………………………………………………………………. 19
نقد و بررسی پژوهش های انجام شده در ایران  …………………………………………………….  24
پژوهش های انجام شده درخارج از ایران …………………………………………………………….  25
نقد و بررسی پژوهش های انجام شده در خارج از ایران  ………………………………………….  26
فصل سوم :روش شناسی پژوهشی
روش اجرای تحقیق   ………………………………………………………………………………………..  29
عناصر اصلی در روش پدیدار شناسی   …………………………………………………………………. 30
دلایل استفاده از روش کیفی در این پژوهش   ……………………………………………………….. 31
مصاحبه با مشارکت کنندگان  …………………………………………………………………………….  31
مصاحبه ی ساخته شده  …………………………………………………………………………………….  32
مصاحبه ی نیمه ساخته  ……………………………………………………………………………………..  32
مصاحبه ی ازقبل ساخته نشده  ……………………………………………………………………………  32
پرسش های تحقیق  …………………………………………………………………………………………  33
افراد مشارکت کننده   ………………………………………………………………………………………. 39
میدان مطالعه  ……………………………………………………………………………………………… 42
نمونه گیری  ………………………………………………………………………………………………  42
روش گردآوری داده ها  ……………………………………………………………………………..  46
روش تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………………  46
قابلیت اعتماد   …………………………………………………………………………………………….   47
فصل چهارم :یافته هها
اسباب بازی های جنسیتی شده  ……………………………………………………………………….  50
نگرش های کلیشه ای جنسیتی در زمینه ی آزادی فرزندان  …………………………………..  53
نگرش کلیشه ای جنسیتی در والدین در مالکیت ناموسی فرزندان  ………………………….. 61
نقش های کلیشه ای جنسیتی شده ی فرزندان در تقسیم کار خانواده ………………………… 67
نگرش جنسیتی والدین در رابطه با شکل گیری شخصیت کودک  …………………………… 72
جنسیت بریر فرزندان خانواده ……………………………………………………………………………. 86
نگرش کلیشه ای جنسیتی والدین نسبت به سن ازدواج و انتخاب همسر ………………………. 91
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری    ………………………………………………………………………………………………….. 98
محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………. 101
پیشنهادات     ………………………………………………………………………………………………… . 101
 
 
 
فصل اول
کلیات

مقدمه
وقتی کودکی متولد می شود ، یکی از نخستین سوالات این است که آیا دختر است یا پسر ؟ به نوزادان دختر لباس صورتی رنگ می پوشانند  و اتاق اورا بارنگ های ملایم و روشن تزیین می کنند و به نوزادان پسر البسه ی آبی رنگ می پوشانند و اتاق های آنان  معمولا رنگ های بسیار تند و روشن دارد . از اولین روز حیات ، نوزاد انسان در دنیایی که بار جنسیتی زیادی دارد زتدگی را آغاز می کند . (گولومبوک ، فی وش ، 1377 :31)
جنسیت در طول زمان های مختلف به شیوه های متفاوت ادراک ، تفسیر و ارزش گذاری می شود و گذر جوامع از وضعیت سنتی به مدرن به بازتعریف هویت انسانی و اجتماعی زنان و مردان منتهی شده است .
در جوامع سنتی خانواده گسترده نقش بسیار مهمی در تربیت و جامعه پذیری جنسیتی فرزندان و کودکان بر عهده داشته است . امروزه با ورود به دنیای مدرن و تبدیل خانواده از گسترده به
هسته ای  خانواده نقش خود را به عنوان جایگاه اصلی جامعه پذیری جنسیتی فرزندان حفظ کرده است .
آنچه اهمیت دارد که در بیشتر فرهنگ ها خانواده  تحت تاثیرفرهنگ  پدرسالاری نتوانسته عاری از تبعیض جنسیتی باشد که این به نوبه ی خود در تقویت جامعه ی پدر سالار و نابرابر نقش داشته است .به عنوان مثال جلوگیری از تحصیل دختران  باعث می شود از شناخت حقوق انسانی خود و حضور در اجتماع  باز بمانند.
یکی از اهداف فمینیست ها  اثبات این مسئله بوده است که تفاوت های بین دوجنس (زن و مرد ذاتی نیست ، فمینیست های لیبرال تفاوت بین دو جنس را نتیجه ی نحوه ی جامعه پذیری و شرطی سازی نقش های جنسیتی می دانند و معتقدند که با پسرها و دخترها تقریبا از لحظه ی تولد با شیوه های متفاوتی رفتار می شود که احتمالا زنان را  از پرورش تمامی استعدادهایشان به عنوان انسان باز می دارد . (ابوت و والاس ، 1380 ، 228)
زمانی که شخصی به عنوان زن یا مرد مقوله بندی می شود ، از جنسیت برای سازماندهی و تفسیر اطلاعات اضافی درباره ی آن شخص و شکل دادن به انتظارات رفتاری او ، استفاده می شود ، این مسئله هنگام تولد و یا حتی زودتر از آن آغاز می شود . پزشکان و والدین اغلب سعی می کنند  مقوله ی یک جنس را به کودک نسبت دهند و اندام ها ی جنسی را متناسب آن بسازند. (سفیری ، ایمانیان ، 1388:88)
به گفته ی فمینیست ها در خانواده دو ساختار درهم تنیده برای انقیا د زنان دست اندرکار است :
1) جایگاه زن در مقام همسر و مادر ؛
2) روندهای تربیتی خانواده که منش های زنانه و مردانه را در فرزندان نهادینه می کند و آنان همین منش ها را به فرزندان خود منتقل می کنند و به این تربیت سلطه ی مرد و فرودستی زن را تداوم می بخشند . (ابوت و والاس ،1390 : 114)
بنابر دیدگاه فردگرایی ، جامعه پذیری والدینی ، منبع اولیه اکثر تفاوت های جنسیتی در ویژگی ها و خلق و خوی شخصیتی می باشد . برای جلب حمایت از این دیدگاه ، پژوهشگران مطالعاتی را  به منظور بررسی زمینه هایی که والدین به طور متفاوتی  با فرزندان دختر و پسر خود رفتار می کنند طراحی کردند . در صورت اثبات رفتار متفاوت والدین با فرزندان دختر و پسر خردسالشان ، مشکل تر از آن است که بنظر رسد . (سفیری ، ایمانیان ، 1388 : 89)
به نظر می رسد که والدین ( به ویژه پدر ها ) به طرز متفاوتی با کودکان دختر وپسر خود تعامل دارند ؛ اما این تفاوت ها در رفتار والدین ، منحصر به محدوده های خاصی مثل انتخاب اسباب بازی و شیوه ی تنبیه می باشد . کودکان فعالانه درگیر فرایند جامعه پذیری می شوند و کاربرد کلیشه های جنسیتی را در مورد خود و دیگران یاد می گیرند . (سفیری و ایمانیان ، 1388 : 118)
فرض بر آن است که کلیشه های جنسیتی منعکس کننده باورهای تعیین شده ی فرهنگی درباره جنسیت است  . ممکن است تصور شود که به موازات تغییر نظرگاه های اجتماعی درباره ی زن و مرد ، کلیشه ها نیز تغییر خواهد کرد نتایج شگفت انگیز است ، تحقیقات گویای آن است که کلیشه های جنسیتی ، با توجه به انقلاب های فرهنگی که از آغاز دهه ی 1960 و آغاز دومین نهضت زنان رخ داده است به آن سرعتی که ما فکر می کرده ایم تغییر پیدا نکرده است . ( گولومبوک ، فی وش ، 1377 :43)
با توجه به تغییرات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی موجود ، هر نسلی در مقایسه با نسل پیشین  ، به تساوی حقوق جنس ها بیشتر متعهد می شود و درصدد ایجاد محیط و فرصت برابر برای بروز تمامی استعدادهای انسانی زنان و مردان در حوزه های متفاوت اجتماعی بر می آید.
این تحقیق به شناخت تعصبات جنسیتی  در خانواده و میزان تحول نگرش های والدین با توجه به میزان تحصیلات ، رده سنی  ، مذهب …..می پردازد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیان مسئله
با وجود دگرگونی در ساختار خانواده ونقش های خانوادگی ، بدون تردید خانواده همچنان یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه به شمار می رود . درونی کردن ارزش ها و هنجارهای جنسیتی از خانواده سرچشمه می گیرد . والدین ممکن است با رفتارهای تبعیض آمیز جنسیتی ، نابرابری در خانواده را تداوم بخشند که اگر در سطح اجتماعی و فرهنگ جامعه قابل پذیرش باشد و صورتی همگانی به خود بگیرد باعث کاهش اعتماد به نفس یک جنس (زنان ) در مقابل جنس دیگر (مردان ) و قبول تبعیض و نابرابری در جنس ستم دیده می شود . اما چنانکه والدین تبعیض های جنسیتی را کنار گذاشته و کلیشه های جنسیتی را کمرنگ تر نمایند در جامعه پذیری فرزندان دختر و پسر دید یکسانی داشته باشند ، زنان می توانند جایگاه خانوادگی و اجتماعی بهتری به دست آورند و استعدادهایشان را به بهترین نحو شکوفا نمایند که این به نوبه ی خود در توسعه ی هر چه بیشتر جامعه انسانی  عمل خواهد نمود.
توجه مجامع  بین المللی و پژوهشگران علوم انسانی در چند دهه ی اخیر به زنان و مسائل آنان معطوف شده است ، تا آنجا که سازمان ملل متحد ، در محاسبه ی شاخص های توسعه  ی انسانی هر کشور ، تبعیض های جنسیتی برضد زنان را نیز لحاظ کرده است . (گریفین و مک کنلی ، 1378 : 199)
هم والدین و هم محیط اجتماعی در شکل گیری انعطاف پذیری جنسیتی ، نقش دارند . برخی الگوهای خانوادگی ، احتمال بیشتری دارد که کودکان را با نگرش های انعطاف پذیرتر پرورش دهند . فرهنگ و جامعه نیز با هدف پیام های سوگیرانه درباره ی نقش های جنسیتی مساوات طلبانه را گسترش دهند . ساختار اجتماعی که میزان قدرت متمایز را برای زنان و مردان استمرار می بخشد منجر به نقش های جنسیتی و کلیشه های جنسیتی غیر قابل انعطاف می شود . (اکرم  ، 1383: 115)
براساس نظریه جامعه پذیری جنسیت ، فرایند جامعه پذیری گرایش ها و هویت جنسیتی را در خانواده  درونی کرده و آن را به فرزندان  انتقال می دهد  و باعث دائمی شدن سلطه ی مرد  و مطیع بودن زن می شود  چرا که معمولا از زنان تصویری آرام  ، مطیع ، منفعل  ، عاطفی ، و وابسته و از مزدان تصویری  مستقل ، استوار ، شایسته ، توانا و مصمم ترسیم می شود  و در چنین شرایطی زنان نقش جنسیتی  سنتی مطیع بودن  و در مقابل مردان  نقش سلطه گرای مردانه را می پذیرند.  (اعظم آزاده ، دهقان فرد ، 1385 : 161 )
 
 
اهداف تحقیق
اهداف پژوهش به شرح ذیل دنبال می شود :
1) شناخت نگرش جنسیتی والدین نسبت به فرزندان دختر و پسر و نقش آن در ایجاد نابرابری جنسیتی
2 )شناخت تحول نگرش جنسیتی و الدین بر اساس گروه سنی آنها  (تفا وت دیدگاه والدین جوان با والدین مسن )
ضرورت تحقیق
این تحقیق ضرورت دارد زیرا در صورتی که نگرش نابرابر جنسیتی والدین  بدون شناخت باقی بماند و کلیشه های جنسیتی  خانواده ها در برخی موارد مانع رشد صحیح زنان باشد  لطمه های  فردی ،اجتماعی  ، فرهنگی ، اقتصادی خود را خواهد داشت . زیرا  در این صورت  تداوم نابرابری جنسیتی باعث می شود که  زنان نتوانند هم پای مردان پیشرفت کنند و از طرفی دیگر تحت اختیار و سیطره ی آنها باقی می مانند که  به  کاهش کارایی مفید آنها در سطح اجتماعی و به تبع آن نبود رسمی آنها در سطح اقتصاد خواهد انجامید .
این تحقیق توسط دانشگاه ها  که یکی از مکان های اصلی فرهنگ سازی و انتقال و تحول فرهنگی  محسوب می شود قابل استفاده برای دانشجویان خواهد بود .
عمده ترین استفاده کنندگان از نتایج پژوهش حاضر ، محققان علوم اجتماعی ، سازمان مطالعات زنان ، رسانه ها و عامه ی مردم می باشند .
فرضیه های تحقیق
در این تحقیق به دلیل استفاده از روش کیفی  فرضیه های تحقیق در حین جمع آوری اطلاعات  صورت بندی وتبیین می شود . زیرا محققان تحقیقات کیفی  اعتقادی بر عام بودن پدیده ها  در شرایط مختلف ندارند .

تعداد صفحه:115

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com