دسته: شیمی

پایان نامه مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی

دانشگاه ایلام

کارشناسی ارشد رشته شیمی (گرایش شیمی- معدنی)

 

عنوان

مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

 

 

 

بهمن 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

 

در این پایان‌نامه با استفاده از نرم افزار گوسین و با روش های M052X,B3LYP,HF پایداری و ناپایداری فسفر ایلیدها محاسبه شده است. ابتدا ساختار ترکیبات مورد مطالعه بهینه شده و انرژی آنها محاسبه می‌گردد. سرانجام با مقایسه انرژی‌های محاسبه شده، پایدارترین حالت‌ها بررسی می‌شوند.همچنین اثر گروه الکترون‌کشنده C=O در ساختار ترکیبات α‌ فسفر‌ ‌ایلید، β کتوفسفر‌ایلید و دی‌کتو‌فسفر‌ایلید مطالعه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که فسفر‌ ایلیدهای داری گروه الکترون‌کشنده  C=Oاز فسفر ایلیدهای فاقد این گروه پایدارترند. این پایداری به صورت زیر می‌باشد.

α ‌فسفر ایلید < β کتوفسفر‌ایلید < دی کتو فسفر ایلید

در مرحله بعد، اثر حلال‌های قطبی از قبیل آب و متانول و همچنین حلالهای غیر قطبی مانند دی کلرومتان و تولوئن در پایداری فسفر‌ایلیدها مطالعه گردید، که نتایج نشان می‌هد که پایدارترین ساختار از نظر انرژی در حلال آب ایجاد می‌گردند و ناپایدارترین ساختار در حلال تولوئن ایجاد می‌گردند. این پایداری به صورت زیر است:

تولوئن < دی کلرومتان < متانول < آب

در نهایت درصد خصلت S و P  هرکدام از ساختارها با استفاده از روش NBO  گزارش شده است. لازم به ذکر است که نتایج به دست آمده از روش هایB3LYP  و M052X دقت بیشتری دارند و دقت روش HF  مناسب نمی‌باشد.

 

 

 

 

 

فهرست صفحه
فصل اول( مقدمه‌ای بر شیمی محاسباتی)…………………………………………………..  
1-1) شیمی محاسباتی……………………………………………………………………… 2
1-2) روش‌های محاسباتی شیمی کوانتومی……………………………………………………………… 2

1-3) روش‌های تابعی دانسیته……………………………………………………………………………………

3
1-4) مجموعه پایه……………………………………………………………………………………………………… 5
1-5) توابع قطبی‌ شونده…………………………………………………………………….. 6
1-6) توابع پخشیده………………………………………………………………………………………………………

1-7) خطای برهم نهی مجموعه پایه………………………………………………………………………………

1-8) روش ضد موازنه……………………………………………………………………………………………………..

1-9) روش اوربیتال‌ پیوندی طبیعی……………………………………………………………………………..

1-10) دقت مجموعه‌های پایه……………………………………………………………………………………….

7

7

8

10

11

فصل دوم( فسفر ایلیدها و پیشینه تحقیق)………………………………………………………..  
2-1) فسفر…………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2) فسفرایلیدها………………………………………………………………………………………………………. 14
2-3) تاریخچه‌ فسفرایلیدها……………………………………………………………………………………….. 15
2-4) نامگذاری فسفرایلیدها………………………………………………………………………………………. 16
2-5) تهیه ایلیدهای فسفر…………………………………………………………………………………………. 17
2-5-1) تهیه از نمک‌های فسفونیوم…………………………………………………………………………. 17
2-6) تقسیم‌بندی فسفرایلیدهای پایدار کربونیلی…………………………………………………….. 19
2-6-1)α- فسفرایلیدها……………………………………………………………………………………………… 19
2-6-2) β- کتوفسفرایلیدها………………………………………………………………………………………. 20
2-6-3) دی‌کتوفسفرایلیدها………………………………………………………………………………………. 20
فصل سوم (بررسی محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار)……………….  
3-1) فسفر ایلیدهای مطالعه شده……………………………………………………………………………… 23
3-2) جزئیات محاسبات…………………………………………………………………………………………….. 24
3-3) نتایج محاسبات………………………………………………………………………………………………….

3-3-1) بررسی ساختارهای فسفر ایلیدهای مطالعه شده در فاز گازی……………………

3-3-2) بررسی اثر حلال در انرژی پایداری فسفر ایلید‌های مطالعه شده در فاز مایع

25

25

36

فصل چهارم( بحث‌ و نتیجه گیری)………………………………………………………………………  
4-1) مقایسه نتایج……………………………………………………………………………………………………. 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   فهرست جدول‌ها

جدول (3-1) انرژی پایداری، بار و چندگانکی محصولات واکنش  شکل (3-1) وشکل (3-2)

صفحه

26

جدول (3-2) انرژی پایداری محصولات شکل (3-1) وشکل (3-2) برحسب هارتری 27
جدول(3-3) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) α- فسفرایلید…………………………………………. 29
جدول(3-4) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید ترانس………………………..

جدول(3-5) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید سیس

31

33

جدول(3-6)  مقداربار(e) و طول پیوند (Å) دی کتو فسفر ایلید…………………….. 35
جدول(3-7) انرژی فسفر ایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته…………………… 36
جدول(3-8) اثر حلال بر فسفرایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته……….. 37
جدول (4-1) جمعیت الکترونی، درصد خصلت Sو  P پیوندی فسفر ایلید‌های

مطالعه شده…………………………………………………………………………………………………………………

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

    فهرست شکل ها صفحه
شکل(1-1) انواع روش‌های محاسباتی……………………………………………………………………… 3
شکل (2-1) ساختار رزنانسی فسفرایلیدها……………………………………………………………… 14
شکل (2-2)  فرآیند تشکیل متیلن دی‌فنیل فسفین با استفاده از ایلیدهای ناپایدار 14
شکل (2-3) فرآیند تشکیل 1 و 1- دی‌فنیل اتیلن و تری‌فنیل فسفین اکسید با

واکنش تری‌فنیل فسفونیوم متیلید با بنزوفنون…………………………………………………………

 

15

شکل(2-4) ساختار استاندارد ایلین و ایلید برای توصیف ایلیدهای فسفر………….. 17
شکل(2-5) سنتز فسفرایلیدها با استفاده از انتقال ایلید……………………………… 18
شکل (2-6) تهیه فسفرایلیدها توسط انتقال ایلید…………………………………………………… 18
شکل(2-7) فرآیند تهیه‌ α- فسفرایلیدها با استفاده از آلکیل هالید……………………….. 20
شکل (2-8) فرآیند تهیه‌ β- کتوفسفرایلیدها………………………………………….. 20
شکل (2-9) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با استفاده از هالید اسیدها……………… 21
شکل (2-10) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با استفاده از اسید انیدریدها……….. 21
شکل(3-1)واکنش فسفر ایلیدهای بدون گروه الکترون کشنده…………………………….. 23
شکل(3-2) واکنش فسفر ایلیدهای دارای گروه الکترون کشنده……………………………. 23
شکل (3-3) فسفر ایلیدهای مورد مطالعه………………………………………………………………. 25
شکل(3-4) کنفورمر S سیس و S ترانس ساختار β- کتوفسفرایلید……………………… 25
شکل(3-5) ساختار بهینه شده α- فسفرایلید  PhCHPPh3………………………..

شکل(3-6) مراحل بهینه شده α- فسفرایلید ..PhCHPPh3………………………………….

28

28

شکل(3-7)ساختار بهینه شده s-trans β- کتوفسفرایلید……………………………………………

شکل(3-8) مراحل بهینه شدن s-trans، β- کتوفسفرایلید………………………………………..

شکل(3-9) ساختار بهینه شده s-cis، β- کتو فسفرایلید……………………………………………

شکل(3-10) مراحل بهینه شدنs-cis  – β- کتو فسفرایلید………………………………………

30

30

32

32

شکل(3-11)ساختار بهینه شده دی کتو فسفر ایلید…………………………………………………..

شکل(3-12) مراحل بهینه شدن دی کتو فسفر ایلید………………………………………………..

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :64

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رقابت و اثرات متقابل بین برهمکنش های غیر کوالانسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی

دانشگاه اراک

دانشکده علوم پایه-گروه شیمی

 

 

عنوان:

رقابت و اثرات متقابل بین برهمکنش های غیر کوالانسی

 

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

محاسبات شیمی کوانتوم برای ارزیابی اثرات استخلاف­ها روی برهم کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس­هایY …X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ انجام شده است، به گونه ای کهNH2, OH, CH3, H, Br, Cl, F, CN  X = و TAZ اشاره به حلقه تری آزین وY  اتم­های فسفر، گوگرد و کلر دارد. همچنین اثرات متقابل این برهم کنش­ها بررسی گردید. نتایج اثرات تضعیف کنندگی برهم­کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی را در کمپلکس­هایY …X–TAZ نشان می­دهند. این اثرات بر اساس ویژگی­های انرژی و ساختاری مطالعه شده است.  علاوه بر این از نظریه بدر”اتم در مولکول­ها” برای بررسی قدرت چگالی الکترونی در نقاط بحرانی و از آنالیز جمعیت اوربیتال­های پیوندی طبیعی برای شناسایی برهم کنش­های اوربیتالی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که استخلافات الکترون کشنده/دهنده باعث کاهش/فزایش مقدار انرژی­های پیوندی در مقایسه با کمپلکس بدون استخلاف Y…X–TAZ (X = H) می­شوند. در کمپلکس­های Y…X–TAZ همبستگی خوبی بین انرژی­های پیوند، ضرایب هامت، پارامتر های ساختاری، AIM و NBO مشاهده شده است.

همچنین نقش برهمکنش p-p بر روی قدرت برهم کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس­هایben||TAZ∙∙∙Y – Xاز طریق محاسبات مکانیک کوانتوم بررسی شده است، که NH2, OH, CH3 H, Br, Cl, F, CN,   X =و TAZ و Y به ترتیب اشاره به حلقه تری آزین و اتم­های فسفر، گوگرد و کلر و || برهمکنش p-p می­باشد. نتایج نشان می­دهد که برهم کنش p-p در کمپلکس­های ben||TAZ∙∙∙Y – X نقش تقویتی بر تشکیل برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی دارد. برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس­های ben||TAZ∙∙∙Y – X قوی­تر از کمپلکس TAZ∙∙∙Y هستند. قابل توجه است که برهمکنش p-p با کمک ابر الکترونیp- موجب تغییر برهمکنش­های ضعیف پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس TAZ∙∙∙Y به برهم کنش متوسط در کمپلکس­های ben||TAZ∙∙∙Y – Xمی گردد. این نتایج نشان می­دهد که افزودن برهمکنش p-p در افزایش قدرت برهم کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس TAZ∙∙∙Y موثر می­باشد.

واژه­های کلیدی: برهمکنش پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی، ثابت­های هامت، برهمکنش   p-p  ، حفره .s

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

فصل 1 مفاهیم پایه شیمی محاسباتی

1-1 مکانیک کوانتومی.. 13

1-2 انواع روش­های نیمه تجربی.. 16

1-2-1 روش چشم پوشی کامل از همپوشانی دیفرانسیلی (CNDO) 16

1-2-2 روش صرف نظر متوسط از همپوشانی دیفرانسیلی (INDO). 16

1-2-3 روش صرف نظر متوسط اصلاح شده از همپوشانی دیفرانسیلی (MINDO) 17

1-2-4 روش صرف نظر اصلاح شده از همپوشانی دو اتمی(MNDO). 17

1-2-5 مدل استین1(AM1). 18

1-2-6 روش تصحیح شده (PM3) AM1.. 18

1-3 روش­های از اساس…. 19

1-3-1 روش میدان خودسازگار هارتری – فاک… 19

1-3-2 روش تابع چگالی DFT)) 24

1-3-3 روش اختلال.. 25

1-3-3-1 نظریه اختلال تک حالتی.. 26

1-3-3-2  نظریه اختلال مولرـ پلست… 27

1-4 توابع پایه. 27

1-4-1 انواع مجموعه­های پایه……………………………………………………………………………………………………….30

1-4-2 انتخاب مجموعه پایه…………………………………………………………………………………………………………..32

1-5 خطای برهمنهی مجموعه تابع پایه (BSSE). 33

فصل2 مروری بر تاریخچه برهمکنشهای …………………………………………………………………………………..35

مروری بر تاریخچه برهمکنش­های p-p ، 35

پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی.. 35

2-1 برهمکنش­های بین مولکولی.. 36

2-2 برهمکنش­های p-p.. 37

2.2. 1 طبیعت برهمکنش p-p.. 39

2-2-2 انواع p-p.. 40

2-2-3 اثرات استخلاف.. 43

2-2-4 مدلی برای برهمکنش­های p-p.. 44

2-2-5 سهم برهمکنش­های واندرالسی.. 45

2-2-6  برهمکنش الکتروستاتیکی.. 45

2-2-7 وابستگی برهمکنش­های  p-pبه جهت یابی.. 47

2-2- 8 اثرات قطبش پذیری.. 49

2-2-9 اجزاء پلکانی.. 53

2-.3 سطح محاسبات شیمی کوانتوم. 53

2-4 برهمکنش­های حفره سیگما 54

2-5 برهمکنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی.. 55

2- 5-1 برهمکنش پنیکوژنی.. 55

فصل 3 روش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-1 روش­های تحقیق: 60

3-1-1 نرم افزار شیمی کوانتومی آغازین.. 60

3-1-2 برنامه AIM…. 62

3-1-3 برنامه NBO… 63

3-1-4 پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP). 64

فصل 4 رقابت و اثرات متقابل بین برهمکنش­های غیر کوالانسی پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی…………………… 65

بحث و بررسی نتایج.. 65

4-1 مقدمه. 66

4-2 بحث و بررسی نتایج.. 67

4-2-1 پارامترهای ساختاری: 71

4-3 خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM 73

4- 5 آنالیز اوربیتال­های پیوندی طبیعی (NBO). 76

4-6 اثرات متقابل بین برهمکنش­های p-p و برهمکنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی.. 77

4-7  خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM 84

4-8 آنالیز اوربیتال­های پیوندی طبیعی (NBO). 88

4-9پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP). 89

فصل 5 نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….92

5-1 نتیجه گیری.. …93

5-2 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….95

منابع و مراجع

پیوست

چکیده به زبان انگلیسی

عنوان انگلیسی

 

 

فهرست جداول

 

عنوان

صفحه

 

جدول 4-1 انرژی برهمکنش انرژی همکاری و ثابت هامت کمپلکس­های استخلاف شدهY…X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1.. 53

جدول 4-2 مهمترین پارامتر­های ساختاری برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی، هالوژنی در کمپلکس­های Y…X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ مقادیر ایتالیک و بلد برای ساختار دیمر. 56

شکل 4-3 نمونه ای از شکل مولکولی خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM برای کمپلکس­های Y…X–TAZ. 60

جدول 4-3 نتایج تحلیلAIM  در سطح نظریM06-2X/aug-cc-pVDZ، مقادیر چگالی الکترونی ρ و لاپلاسی الکترونی  Ñ2ρدر نقاط بحرانی پیوند پنیکوژنی ، کالکوژنی و هالوژنی… 60

جدول 4-4 نتایج تحلیلNBO  در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ.. 62

جدول 4-5 انرژی برهمکنش، انرژی همکاری و ثابت هامت کمپلکس­های استخلاف شده ben||TAZ∙∙∙Y1,Y2,Y3 Xدر سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1.. 65

جدول 4-6 مهمترین پارامتر­های ساختاری برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی، هالوژنی و p-p در کمپلکس­های  X-ben||TAZ∙∙∙Y1,Y2,Y3در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ.. 69

جدول 4-7 نتایج تحلیلAIM  در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ، مقادیر چگالی الکترونی ρ در نقاط بحرانی پیوند پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی و نقاط بحرانی قفس در برهمکنش p-p.. 71

جدول 4-8 نتایج تحلیل  NBO در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ.. 74

جدول 4-9  بیشینه و کمینه مقدار پتانسیل بر حسب کیلو کالری بر. 76

مول در در سطح نظریM06-2x/aug-cc-pVDZ 76

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

عنوان

صفحه

 

شکل1-1 مقایسه دقت اوربیتال­های اسلیتری و گوسین با افزایش تعداد جملات در تابع گوسین 24

شکل 2-1  مهمترین ساختارهای هندسی در برهمکنش p-p: الف) لبه به صفحه یا T-شکل ب) صفحه به صفحه ج) جابجا شده.R  فاصله بین دو مرکز و r جابجایی افقی است. 29

شکل 2-2 برهمکنش  p-pداروها با DNA… 30

شکل 2-3 شماتیک کلی از علائم و اختصارات برای انواع مختلفی از برهمکنش­های p-p، X نشان دهنده اتم یا استخلاف الکترون کشنده، Y نشان دهنده اتم یا استخلاف الکترون دهنده است. 32

شکل 2-4 شکلی از برهمکنش حلقه­های p مطابق با گزارش جانیک. برای وضوح بیشتر اتم­های هیدروژن حذف و ساختار هندسی صفحه به صفحه انتخاب شده است. 34

 شکل2-5 برهمکنش بین دو صفحهp-p 38

 شکل2-6 مدل بار نقط­های برای توصیف برهمکنشp-p 39

شکل2-8 ساختار جابجا شده p-p. 40

شکل 2-9 الف) ترکیب ککولن ب) نقشه سطوح چگالی الکترونی ترکیب ککولن . 41

ب) ساختارهندسی صفحه به صفحه  p روی برهمکنش بین دو اتم p  شکل 2-10الف) تاثیری از قطبش الکترون… 42

شکل2-11 الف) تاثیر قطبش الکترون­های p در اتم 1 (شکل2-12 ج) 43

شکل2-11 ب) تاثیر قطبش الکترون­های p در اتم 2 (شکل2-12 ج) 43

شکل2-12 ج ساختار هندسی -Tشکل… 43

شکل 2-13ساختار هندسی اجزاء پلکانی که با کریستالوگرافی X-ray بدست آمده، شامل برهمکنش­های p-p، پیوند هیدروژنی و کاتیون-p می­باشد. 45

شکل 2- 14 پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی مولکول PH2F، ناحیه قرمز حفره سیگما می­باشد.. 46

شکل 4-1 مشتقات استخلاف شده کمپلکس­های تری آزین که در برهمکنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی به طور همزمان شرکت کرده اند. 51

شکل 4-2 برهمکنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی با مولکول تری آزین. 51

نمودار 4-1 مقادیر ΔE برحسب ضرایب هامت استخلاف­ها 53

نمودار 4-2 مقادیر Esyn برحسب ضرایب هامت استخلاف­ها 55

نمودار 4-3 مقادیر ΔE برحسب فواصل برهمکنش پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی… 57

نمودار 4-4 مقادیر چگالی الکترونی ρ برحسب فواصل برهمکنش پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی… 60

شکل 4-4 ساختار هندسی بهینه شده کمپلکس­هایben||TAZ∙∙∙Y1 ,Y2 ,Y3 – X در سطح نظری  M06- 2X/aug-cc-pVDZ.. 64

نمودار 4-5 مقادیر ΔE برحسب ضرایب هامت استخلاف­ها. 65

نمودار 4-6 مقادیر ΔE برحسب Esyn. 67

شکل 4-5 نمونه ای از شکل مولکولی خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM برای کمپلکس­های X-ben||TAZ∙∙∙Y1,Y2,Y3. 70

نمودار 4-7 مقادیر چگالی الکترونی ρ بر حسب فواصل RP…N، RS…N و RCl…N. 72

شکل 4-6 الگوی کلی از طرح پتانسیل الکتروستاتیک را برای حلقه تری آزین ،PH2، HSF، ClF و دو مولکول X-ben که (NH2 و  X= CN) مقادیر ماکزیممMEP  در 001/0 واحد اتمی سطح چگالی الکترونی می­باشد. 76

 

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارشد با موضوع:اندازه گیری همزمان درزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات به روش شبکه عصبی مصنوعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گچساران

 

دانشکده علوم پایه گروه شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (( M.Sc ))

گرایش: شیمی تجزیه

 

عنوان:

اندازه گیری همزمان درزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات به روش شبکه عصبی مصنوعی

 

استاد راهنما:

دکتر مجید محققیان

 

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 فهرست مطالب
عنوان             صفحه
چکیده 1
 
فصل اول: مباحث تئوری
1-1- مقدمه. 3
1-1 دورزلامید هیدرو کلراید. 4
1-1-1 مکانیسم اثر. 5
1-1- 2 فارماکوکینتیک…. 5
1-1-3 موارد مصرف… 5
1-1-4 مقدارمصرف… 5
1-1-5 هشدارها 5
1-1-6 موارد احتیاط.. 5
1-1-7 تداخل دارویی.. 6
1-1-8 عوارض جانبی.. 6
1-1-9 نکات قابل توصیه. 6
1-1-10 مصرف در دوران بارداری و شیردهی.. 6
1-1-11 اطلاعات جانبی.. 6
1-1-12 نگهداری دارو 7
1-2- تیمولول مالئات 7
1-2-1 مکانیسم اثر. 7
1-2-2 فارماکوکینتیک…. 7
1-2-3 موارد مصرف… 7
1-2-4 مقدار مصرف… 8
1-2-5 هشدارها 8
1-2-6 موارد احتیاط.. 8
1-2-7 تداخل دارویی.. 8
1-2-8 عوارض جانبی.. 8
1-3 کو-بایوسوپت… 9
1-3-1 مکانیسم اثر. 9
1-3-2 فارماکوکینتیک…. 9
1-3-4 موارد مصرف… 9
1-3-5 مقدار مصرف… 9
1-3-6 هشدارها 9
1-3-7 تداخل دارویی.. 10
1-3-8 عوارض جانبی.. 10
1-9- کمومتریکس…. 10
1-10- آنالیز مؤلفه اصلی(PCA) 11
1-10-1 – کاربردهای آنالیز مؤلفه اصلی (PCA) 12
1-10-2-  نکته ای در خصوص کاربرد روش (PCA) 12
1-11- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 12
1-11- 1- شبکه عصبی چیست؟ 14
1-11- 2- نورون مصنوعی.. 14
1-11- 3- شبکه عصبی مصنوعی(ANN) چیست؟ 14
1-11- 4- ساختار شبکه‌های عصبی.. 15
1-11- 5- شبکه‌های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای معمولی.. 16
1-11- 6- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم؟ 17
1-11- 7- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی.. 18
1-11- 8- شبکه  عصبی چه قابلیتهایی دارد؟ 18
1-11- 9- کاربرد شبکه‌های عصبی.. 19
1-11- 10- انواع شبکه عصبی.. 21
1-11- 11- شبکه عصبی پرسپترون.. 22
1-11- 12- یادگیری یک پرسپترون.. 22
1-11- 13- توابعی که پرسپترون قادر به یادگیری می باشد. 22
1-11- 14- توابع بولی و پرسپترون.. 23
1-11- 15- شبکه عصبی هاپفیلد. 23
1-11- 16-  شبکه عصبی همینگ…. 23
1-11- 17- شبکه همینگ از سه لایه تشکیل می شود. 24
1-11- 18- شبکه عصبی خود سازمانده مدل کوهنن.. 24
1-11- 19- شبکه عصبی تأ خیر زمانی.. 25
1-11-20- شبکه انتشار رو به عقب… 26
1-11- 21- معایب شبکه‌های عصبی.. 26
 
 
فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده
2-1- پیشینه تحقیق.. 28
 
فصل سوم: روش کار و مواد
3-1- وسایل و ابزار 33
3-2- واکنشگرها 33
3-2-1- محلول استاندارد دورزلامید هیدروکلراید. 33
3-2-2- محلول بافر(بریتون – رابینسون) 33
3-2-3- محلول استاندارد تیمولول مالئات… 34
3-3- آماده سازی نمونه حقیقی.. 34
3-4- روش عمومی اندازهگیری دورزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات در حضور یکدیگر با استفاده از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی.. 34
 
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- اندازه گیری دورزولامید و تیمولول بصورت منفرد و در حضور یکدیگر به روش اسپکتروفوتومتری مرئی– ماوراء بنفش    36
4-1-1- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید. 36
4-1-1-1- مطالعات اولیه. 36
4-1-1-2- بررسی اثر pH… 36
4-1-2- اندازه گیری تیمولول.. 38
4-1-2-1- مطالعات اولیه. 38
4-1-2-2- بررسی اثر pH… 39
4-1-3- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید وتیمولول مالئات  درحضور یکدیگر با استفاده از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی.. 40
4-1-3-1- بررسی اثر pH… 41
4-1-3-2 بررسی ناحیه طول موجی مناسب  برای اندازه گیری دورزولامید و تیمولول.. 42
4-1-3-3 روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN) 43
4-1-3-4 تعیین خطای مربعات میانگین(MSE) 45
4-1-3-5 تعیین حد تشخیص…. 46
4-1-3-6  تکرار پذیری.. 47
4-1-3-7  کاربرد روش…. 48
نتیجه گیری.. 50
منابع و مآخذ
منابع فارسی.. 51
منابع لاتین.. 52
چکیده لاتین.. 54
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول (4-1) داده­های حاصل از تغییرات جذب وطول موج ماکزیمم درزولامید برحسب تغییرات pH در گستره 11-2 = pH (شرایط : غلظت درزولامید 40میکرومول برلیتر، بافر بریتون –        رابینسون)………………… 38
جدول (4-2) داده­های حاصل از تغییرات جذب و طول موج ماکزیمم تیمولول در گستره 11-2 = pH (شرایط: غلظت تیمولول 40میکرومول بر لیتر، بافربریتون – رابینسون)………………………………………………………………….. 40
جدول(4-3) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای تیمولول در دسته آموزش و تست…….. 46
جدول(4-4) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای درزولامید در دسته آموزش و تست…. 46
جدول (4-5) نتایج حاصل از تکرار آزمایش بر محلول شاهد و محاسبه حد تشخیص…………………. 47
جدول (4-6) نتایج حاصل از تکرار آزمایش جهت تعیین تیمولول و درزولامید در حضور یکدیگر 47
جدول (4-7) نتایج اندازه­گیری تیمولول و درزولامید حضور یکدیگر در برخی از نمونه­های     ساختگی        48
جدول (4-8) نتایج اندازه­گیری تیمولول و درزولامید در نمونه حقیقی در دسته تست و نرون 5 در نمونه‌های حقیقی بیولوژیکی نتایج برای هفت اندازه گیری تکراری و به صورت   ارائه شده و 18/3=(3=1-N)t 49
جدول (4-9) نتایج اندازه گیری های تکراری برای تعیین تیمولول و درزولامید در نمونه های حقیقی بیولوژیکی. نتایج برای شش اندازه‌گیری تکراری و به صورت  ارائه شده و     57/2=(6=1-N)t…… 49
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                        صفحه
شکل(1-1) فرمول ساختمانی دورزولامید هیدرو کلراید…………………………………………………………………….. 4
شکل (1-2) فرمول ساختمانی تیمولول مالئات…………………………………………………………………………………… 7
شکل (1-3) توپولوژی شبکه عصبی………………………………………………………………………………………………….. 16
شکل (1-4) توابع پرسپترون……………………………………………………………………………………………………………… 22
شکل (4-1) طیف جذبی خالص دورزولامید با غلظت 40 میکرومول برلیتر، بافر بریتون رابینسون 5=pH     36
شکل(4-2) تغییرات جذب درزولامید بر حسب (شرایط غلظت درزولامید 40میکرومول بر لیتر، با فربریتون – رابینسون)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
شکل(4-3)تغییرات طول موج ماکزیمم داروی درزولامید برحسب pH، 5 Ph= (شرایط غلظت 40 میکرومول بر لیتر، بافر بریتون – رابینسون)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
شکل(4-4) تغییرات جذب تیمولول بر حسب (شرایط غلظت تیمولول 40میکرومول بر لیتر، با فربریتون – رابینسون) 38
شکل (4-5) منحنی تغییرات جذب تیمولول برحسب تغییرات pH در(شرایط: غلظت تیمولول 40 میکرومول برلیتر، بافر بریتون – رابینسون)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
شکل (4-6) منحنی تغییرات طول موج تیمولول برحسب تغییرات PH(شرایط:غلظت تیمولول 40 میکرو مولار، بافربریتون – رابینسون)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
شکل (4-7) طیف خالص تیمولول (a)، طیف درزولامید (b). (شرایط: غلظت تیمولول 40میکرومول برلیتر، غلظت درزولامید 40میکرومول برلیتر، با فریتون – رابینسون 5 = pH)…………………………………………………………………….. 41
شکل (4-8) منحنی تغییرات جذب در طول موج­های ماکزیمم تیمولول (a) و درزولامید (b) بر حسب Ph   42
شکل (4-9) منحنی تغییرات طول موج ماکزیمم تیمولول (a) و درزولامید (b) برحسب pH….. 42
شکل (4-10) ارتباط بین غلظت تجربی و غلظت پیش­بینی شده از تیمولول معین بوسیله PCA-ANN در دسته آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
شکل (4-11) ارتباط بین غلظت تجربی و غلظت پیش­بینی شده از درزولامید معین بوسیله PCA-ANN در دسته آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
شکل (4-12) ارتباط بین غلظت پیش­بینی شده از شکل بینی شده از تیمولول معین به وسیله PCA-ANN در دسته تست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
شکل(4-13) ارتباط بین غلظت تجربی و غلظت پیشنهادی درزولامید معین بوسیله PCA-ANN در دسته تست      45

چکیده

در این تحقیق روش آنالیز چند ترکیب بر اساس مدل شبکه عصبی مصنوعی (PCA-ANN) برای تعیین همزمان دورزولامید و تیمولول مالئات پیشنهاد شده است.برای بدست آوردن شرایط بهینه،تأثیر مقادیرpH  بر روی طیف هر ترکیب در غلظت ثابت از داروها از 11-2pH= (40میکرو مول بر لیترتیمولول و40 میکرومول بر لیتر درزولامید) به طور جداگانه بررسی شده و بعد از کاهش داده های سنتیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیوسته از سه لایه گره از طریق به کار بردن قانون یادگیری پس انتشار آموزش داده می شود.این روش با موفقیت برای تعیین همزمان دورزولامید و تیمولول مالئات در چندین مخلوط سنتزی و نمونه حقیقی به کار برده شده است. ضریب تعیین و حد تشخیص برای دورزولامید تیمولول مالئات به ترتیب99 /0، 97/0، 03/0، 09/0 بدست آمده است.
فصل اول:
مباحث تئوری

1-1- مقدمه

اهمیت اندازه گیری داروها با توجه به اهمیت فارماکولوژی[1]، گیرنده­های دارویی، فارماکولوژی پزشکی، سم‌شناسی، فارماکودینامیک[2]و فارماکوکینتیک[3] و همچنین با توجه به موضوع سلامتی انسان و جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی، و قضایی آن بر کسی پوشیده نیست. در بین داروها آنتی بیوتیک‌ها به سبب مصرف عمومی جایگاه خاصی دارند. همچنین مصرف روزافزون و گاه مصرف بی رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و اثرات جانبی آن ها بر بدن، اهمیت اندازه گیری این گروه از داروها را بارزتر می کند. بر طبق تعاریف رایج، فارماکولوژی، مطالعه تداخل مواد شیمیایی با سیستم‌های زنده است. گیرنده‌های دارویی، اجزا مولکولی بدن که دارو با آن وارد عمل می‌شود تا اثرات خود را اعمال کند هستند. فارماکولوژی پزشکی، مطالعه داروهایی که برای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری به کار برده می‌شود عنوان شده است. سم شناسی، مطالعه اثرات نامطلوب مواد شیمیایی بر سیستم‌های زنده است که در واقع یک عرصه از فارماکولوژی می باشد. سم‌شناسی علاوه بر بررسی اثرات جانبی عوامل درمانی بر انسان‌ها به بررسی اثرات آلاینده‌های صنعتی، سموم طبیعی ارگانیک و غیر ارگانیک، و سایر مواد شیمیایی بر انسان‌ها و اکوسیستم‌ها نیز می پردازد. فارماکودینامیک، اثرات یک دارو بر بدن، از جمله تداخل با گیرنده­ها و مکانیسم های اثرات درمانی و سمی تعریف شده و فارماکوکینتیک، مربوط به اثرات بدن بر دارو، شامل جذب، انتشار، متابولیسم، و دفع دارو است. به این ترتیب ارائه روش‌های گزینش پذیر، حساس و دقیق برای سنجش کمی داروها در تمام موارد فوق و همچنین مراحل تولید داروها، می‌تواند در عرصه خدمات پزشکی و دیگر مسائل مربوط به سلامتی انسان‌ها کمک بسیار زیادی کند. شیمی تجزیه به عنوان دانش ابداع و اصلاح روش های شناسایی و اندازه‌گیری مواد با بهره­گیری از اصول و قوانین شیمیایی و فیزیکی این وظیفه را به عهده دارد. روش های معمولی تجزیه مانند اسپکتروفوتومتری عموماً ویژه نیستند، این به آن معنی است که برای  اندازه‌گیری یک گونه، گونه های دیگر موجود در نمونه ها تداخل و مزاحمت ایجاد می کنند. درواقع مزاحم گونه‌ای است که سیگنال آن با سیگنال آنالیت همپوشانی دارد. درآنالیز نمونه‌های حقیقی بی‌تردید این مشکل وجود دارد و گونه‌های موجود دراین نمونه‌ها به هنگام سنجش‌های کمی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می‌کنند. برای فرار از خطاهای مربوط به مزاحمت‌ها، یک راه استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های جداسازی است. امروزه تکنیک‌ها و دستگاه های پیشرفته جداسازی وجود دارند که می‌توانند گونه‌های بسیار شبیه به هم مانند انانتیومرها را از هم جدا کرده و اندازه‌گیری کنند. به هرحال این روش ها گران قیمت هستند و تامین هزینه آن ها برای همه مقدور نیست. روش دیگر برای رفع مزاحمت های ناشی از دیگر گونه ها استفاده از کمومتریکس است. کمومتریکس، مجموعه قواعدی هستند که امکان بکارگیری علوم ریاضی و آمار برای ارزیابی و تفسیر داده‌ها، بهینه سازی و شبیه سازی فرایندها و آزمایش‌ها، و استنتاج اطلاعات شیمیایی و تجزیه ای را فراهم می‌کنند. در یک دهه اخیر روش های کمومتریکس متنوعی ابداع و بکار گرفته شده، برخی از این روش ها بسیار پیچیده است و فهم آن‌ها مستلزم دانستن ریاضیات و بکارگیری آنها مستلزم اطلاع از بکارگیری برنامه‌ها و نرم افزارهای پیشرفته رایانه‌ای می‌باشد. یک گروه از روش‌های کمومتریکس روش‌های کالیبراسیون می‌باشد. روش‌های کالیبراسیون تک متغیره، ساده و به دور از پیچیدگی‌های خاص روش‌های کالیبراسیون چند متغیره هستند. با این حال هستند، روش‌های کالیبراسیون چند متغیره که بتوانند با استفاده از انبوه اطلاعات، آن‌ها را به صورت داده‌های کالیبراسیون تک متغیره درآورده تا بتوان از آن‌ها به راحتی استفاده کرد. در این تحقیق سعی شده که کارایی روش آنالیز مؤلفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی را برای اندازه‌گیری دو گونه آنتی بیوتیکی سولفادیازین و تری متوپریم نشان داد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود رساله دکتری:تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست­های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون­های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده­ی آن در برخی واکنش­های شیمی آلی

متن کامل رساله دکتری رشته : شیمی

گرایش :شیمی آلی

عنوان : تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست­های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون­های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده­ی آن در برخی واکنش­های شیمی آلی   

Continue reading “دانلود رساله دکتری:تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست­های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون­های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده­ی آن در برخی واکنش­های شیمی آلی”

پایان نامه های دانلودی رشته شیمی

 1. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست ‏محیطی درتولید شکر استان خوزستان
 2. پایان نامه ارشد داروسازی: پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace
 3. دانلود پایان نامه ارشد : کاهش اثرات منفی کادمیوم در شکمبه با استفاده از روی و بنتونیت سدیم
 4. پایان نامه ارشد:کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله
 5. دانلود پایان نامه ارشد : سنتز کمپلکس های پلاتین (II) شامل لیگاند بی فسفین
 6. پایان نامه : مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
 7. پایان نامه : بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول
 8. پایان نامه : بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم (متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال)
 9. پایان نامه : شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.
 10. پایان نامه : ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه
 11. دانلود پایان نامه ارشد : مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا
 12. پایان نامه ارشد : ارزیابی روشهای موجود تشکیل رسوب واکس و ارائه ی یک روش بهبود یافته
 13. دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(3P)با متان و اتان
 14. دانلود پایان نامه ارشد : سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازین­ها با استفاده از ایمین­های مزدوج، استر استیلنی
 15. دانلود پایان نامه ارشد : شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین
 16. دانلود پایان نامه ارشد :مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله
 17. پایان نامه ارشد : مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا
 18. پایان نامه : سنتز گزینش­پذیر برخی از مشتق­های دی­هیدرو­پیرانو[C-۲,۳] کرومن و بیس­کومارین از طریق واکنش­های سه­جزئی با استفاده از نانوذرات منیزیم اکسید
 19. دانلود پایان نامه : واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده
 20. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2
 21. پایان نامه ارشد:تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد
 22. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت
 23. دانلود پایان نامه ارشد : سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی
 24. دانلود پایان نامه:طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال و مقادیر کم داروی donepezil از نمونه‌های بیولوژیکی ادرار وپلاسما و اندازه‌گیری با HPLC
 25. دانلود پایان نامه:مطالعه تئوری برهم­کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)
 26. پایان نامه ارشد:طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio
 27. دانلود پایان نامه:Fe3O4پیریمیدین-5-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d-3،2]بررسی سنتز مشتقات جدید 7-آریل-6-سیانو پیریدو
 28. دانلود پایان نامه ارشد:روش جدیدی در سنتز 2-آمینو-4-آریل کرومن-3-نیتریل ها
 29. دانلود پایان نامه:استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula
 30. دانلود پایان نامه:استفاده از مزوپروسSnO2/Al-MCM-41 تحت تابش نور مریی وماوراء بنفش برای تجزیه نوری رنگدانه متیلن بلو
 31. دانلود پایان نامه:اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه­گیری الکتروشیمیایی آن
 32. دانلود پایان نامه ارشد:اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده
 33. دانلود پایان نامه ارشد:اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری
 34. پایان نامه ارشد:اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی
 35. دانلود پایان نامه:بررسی اثر گونه­ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ
 36. پایان نامه ارشد:بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)
 37. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثرات امواج مایکروویو براسانس و ترکیب شیمیایی موجود در گونه ی گیاهی رزماری
 38. دانلود پایان نامه:بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف
 39. پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.
 40. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده
 41. دانلود پایان نامه:بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با استفاده از فتو­راکتور­های متمرکز کننده
 42. دانلود پایان نامه:بررسی سنتیک فرایندهای تخریب فوتوکاتالیزوری 5-4-(دی متیل آمینو بنزیلیدن) ردانین در مجاورت فوتوکاتالیزورهای نانو تیتانیوم دی اکسید و نانو روی اکسید
 43. پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن و مقایسه ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری
 44. دانلود پایان نامه:بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم(متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال)
 45. پایان نامه ارشد:بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی
 46. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.
 47. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO
 48. دانلود پایان نامه:بررسی نقش سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نان سیلیکا جهت تهیه برخی از مشتقات کومارین
 49. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی واکنش ترانس استریفیکاسیون روغنهای گیاهی با استفاده از مایکروویو
 50. دانلود پایان نامه:بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از 1و3- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید
 51. پایان نامه ارشد:بسپارش تراکمی 2-[(پارا-تولیل)اکسی]-4و6 دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات
 52. دانلود پایان نامه ارشد:بهره­ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله­ ای نووناگل
 53. پایان نامه ارشد:پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیزوری بر مبنای کروم و بررسی برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون
 54. دانلود پایان نامه ارشد:پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار
 55. پایان نامه ارشد:پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه­ های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید
 56. دانلود پایان نامه:تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S
 57. دانلود پایان نامه ارشد:ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری
 58. پایان نامه ارشد:تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون­های­ فلزی نیکل از محلول­های آبی
 59. دانلود پایان نامه ارشد:تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال
 60. دانلود پایان نامه:تهیه کرم حاوی عصاره حلزون و روغن شترمرغ و بررسی خصوصیات فیزیک وشیمیایی آن
 61. دانلود پایان نامه ارشد:تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن
 62. پایان نامه ارشد:تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه­ای و زیست محیطی آن
 63. دانلود پایان نامه:تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن
 64. دانلود پایان نامه:جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی
 65. دانلود پایان نامه ارشد:حذف ناخالصی­های فلزی اسید فسفریک به روش جداسازی جزء به جزء با کف
 66. دانلود پایان نامه:حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز
 67. دانلود پایان نامه:رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها
 68. دانلود پایان نامه:ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن
 69. دانلود پایان نامه ارشد:سازوکار بازاریابی و فروش مواد شیمیایی در صنایع
 70. پایان نامه ارشد:سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات
 71. دانلود پایان نامه:سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین به عنوان ناخالصی داروی اسید فولیک
 72. دانلود پایان نامه:سنتز ترکیبات سه جزیی اسپیرو کینولین تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب
 73. دانلود پایان نامه ارشد:سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع
 74. دانلود پایان نامه ارشد:سنتز سبز 2- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی
 75. پایان نامه ارشد:سنتز سبز 2-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی
 76. پایان نامه ارشد:سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازین­ها با استفاده از ایمین­های مزدوج، استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال و مطالعه فعالیت­های زیست شناختی آن­ها
 77. دانلود پایان نامه ارشد:سنتز مشتقات پیرانوپیرانها
 78. دانلود پایان نامه ارشد:سنتز مشتقات جدید 2-آمینو کینازولین
 79. دانلود پایان نامه ارشد:سنتز مشتقاتی از 2-((3- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها
 80. دانلود پایان نامه:سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل­آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل
 81. پایان نامه ارشد:سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی
 82. پایان نامه ارشد:سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو
 83. دانلود پایان نامه:سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی
 84. پایان نامه ارشد:سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند N ,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل -1 ,3- دی آمین پروپان و بررسی خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آن هاM = Zn(II) , Cd(II) and Hg(II) X= Clˉ , Brˉ, Iˉ , N3ˉ, SCNˉ
 85. پایان نامه ارشد:سنتز5و4- دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب
 86. دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA
 87. دانلود پایان نامه:طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه
 88. پایان نامه ارشد:طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشای تری استات سلولز به وسیله روشهای کمومتریکس
 89. دانلود پایان نامه ارشد: بررسی پلیمریزاسیون وینیل استات با 1- هگزن
 90. پایان نامه ارشد:محاسبات انرژی آزاد گیبس برای تعویض مهمان در هیدرات گازی sI با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
 91. دانلود پایان نامه:محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید
 92. دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت
 93. پایان نامه ارشد:مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و -دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO
 94. دانلود پایان نامه:مطالعه تجربی و نظری فاضلابهای صنعتی حاوی برخی یون‌های فلزات سنگین توسط ساختارهای نانو و نانویی فعال شده
 95. دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی
 96. پایان نامه ارشد:مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال
 97. دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه نظری 5-آمینولوولینیک اسید با نانولوله­های کربنی به عنوان حامل­های انتقال دارو
 98. دانلود پایان نامه:مطالعه نظری 8 – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو
 99. دانلود پایان نامه:مطالعه واکنشهای 4و5و5-تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو]1و2و3 [hi -ایندول-1و2-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها
 100. پایان نامه ارشد:مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی
 101. دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم
 102. پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو
 103. دانلود پایان نامه:واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس
 104. دانلود پایان نامه ارشد:یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین
 105. دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی
 106. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید
 107. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید
 108. دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید
 109. دانلود پایان نامه:ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری
 110. پایان نامه ارشد:مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها
 111. دانلود پایان نامه:بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن دردماهای مختلف
 112. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست ‏محیطی درتولید شکر استان خوزستان
 113. دانلود پایان نامه:بررسی مقایسه‌ای پساب تصفیه شده به روش بیولوژیک نسبت به روش نانوفیلتر
 114. دانلود پایان نامه ارشد:حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز
 115. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره حذف گوگرد
 116. دانلود پایان نامه ارشد:سنتز چند جزئی آمیدوآلکیل نفتولها با استفاده از فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر
 117. رساله دکتری شیمی آلی دانشگاه اصفهان
 118. پایان نامه درباره نانو­ساختار­های آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات
 119. پایان نامه سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل­آلدهید…
 120. پایان نامه:پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP
 121. پایان نامه:سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [Co(Me-salbn)(Amine)2]+ Amine = Py, 4-Mepy [Co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و بررسی عوامل فضایی در این کمپلکس ها
 122. دانلود پایان نامه ارشد : نانو پارتیکلها در صنایع شیمیایی( داروسازی)
 123. دانلود پایان نامه ارشد : نانو کاتالیستهای پایه سرامیکی (پایه کوردیریتی)

دانلود پایان نامه ارشد : نانو کاتالیستهای پایه سرامیکی (پایه کوردیریتی)

 دانلود متن کامل پایان نامه  نانو کاتالیستهای پایه سرامیکی (پایه کوردیریتی)

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : نانو کاتالیستهای پایه سرامیکی (پایه کوردیریتی)”

دانلود پایان نامه ارشد : نانو پارتیکلها در صنایع شیمیایی( داروسازی)

 دانلود متن کامل پایان نامه نانو پارتیکلها در صنایع شیمیایی( داروسازی)

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : نانو پارتیکلها در صنایع شیمیایی( داروسازی)”

پایان نامه:سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [Co(Me-salbn)(Amine)2]+ Amine = Py, 4-Mepy [Co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و بررسی عوامل فضایی در این کمپلکس ها

 دانلود متن کامل پایان نامه سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [Co(Me-salbn)(Amine)2]+Amine = Py, 4-Mepy[Co(Me-saldien)(Amine)]+Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و بررسی عوامل فضایی در این کمپلکس ها

Continue reading “پایان نامه:سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [Co(Me-salbn)(Amine)2]+ Amine = Py, 4-Mepy [Co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و بررسی عوامل فضایی در این کمپلکس ها”

پایان نامه:پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP

 دانلود متن کامل پایان نامه پیش­ بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP

Continue reading “پایان نامه:پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP”