2-4-5-2) روش همسویی بیتام49
2 – 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک49
2 – 4- 7) مدل همسویی استراتژیک51
2-4-7-1) استراتژی کسب و کار 52
2-4-7-2) ساختار سازمانی 52
2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات 53
2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات 54
2-4-7-5) ارتباطات 55
2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک55
2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی 60
2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی 61
2 – 4- 8) مقایسه مدل های همسویی62
2-5) چارچوب نظری تحقیق64
2-6) مروری بر مطالعات گذشته65
2 – 6- 1) مطالعات داخلی66
2 – 6- 2) مطالعات خارجی67
2-7) جمع بندی69
فصل سوم : روش تحقیق
3-1) مقدمه71
3-2) روش انجام تحقیق71
3-3) جامعه آماری72
3-4) نمونه آماری72
3 – 4- 1) روش نمونه گیری73
3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 74
3-6) مقیاس های اندازه گیری75
3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری76
3 – 7- 1) پایایی76
3 – 7- 2) روایی77
3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها81
3-9) جمع بندی82
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه84
4-2) آمار توصیفی85
4 – 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان85
4 – 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان86
4 – 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان87
4 – 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان88
4 – 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان89
4-3) آمار استنباطی89
4 – 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش89
4 – 3- 2) آزمون فرضیات90
4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش90
4-3-2-2) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش96
4-3-2-3) معادلات ساختاری99
4-4) جمع بندی118
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه120
5-2) یافته های پژوهش120
5 – 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی120
5 – 2- 2) نتایج فرضیات تحقیق121
5-3) بحث و نتیجه گیری124
5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی129
5-5) محدودیت های تحقیق132
5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی133
5-7) جمع بندی134
منابع
1 )منابع فارسی136
2 )منابع لاتین138
پیوست
1) پرسشنامه تحقیق143
2)خروجی های رایانه ای تحقیق148
فهرست جدول ها
جدول ‏2-1) دیدگاه های همسویی استراتژیک57
جدول ‏2-2) مقایسه مدل های همسویی62
جدول ‏3-1) نحوه محاسبه حجم نمونه از طریق کوکران73
جدول ‏3-2) تعداد گویه‌های مربوط به هر متغیر در پرسشنامه75
جدول ‏3-3) پایایی بخش های متفاوت پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش آلفای کرونباخ77
جدول ‏3-4) ضریب همبستگی محاسبه شده رتبه‌ای اسپیرمن دو نفر کارشناس خبره79
جدول ‏4-1) وضعیت پست سازمانی پاسخ دهندگان85
جدول ‏4-2) وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان86
جدول ‏4-3) رشته تحصیلی پاسخ دهندگان87
جدول ‏4-4) وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان88
جدول ‏4-5) وضعیت میزان آشنایی با فن آوری پاسخ دهندگان89
جدول ‏4-6) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف90
جدول ‏4-7) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت فناوری اطلاعات وزیر ساخت های سازمان91
جدول ‏4-8) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت های فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری اطلاعات93
جدول ‏4-9) توصیف شاخصهای آماری استراتژیهای فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان94
جدول ‏4-10) توصیف شاخصهای آماری استراتژی های سازمان و زیر ساخت های سازمان95
جدول ‏4-11) خلاصه امار های توصیفی 4 متغیر97
جدول ‏4-12) آزمون فرضیه برابری میانگین یک جامعه97
جدول ‏4-13) شاخص‌های توصیفی آماری متغیرهای پرسشنامه102
جدول ‏4-14) ضریب همبستگی بین عوامل103
جدول ‏4-15) نام و شرح متغیرهای استفاده شده در مدل106
جدول ‏4-16) آماره KMO و نتایج آزمون کرویت – بارتلت107
جدول ‏4-17) نتایج کلیت مدل مورد آزمون107
جدول ‏4-18) نتایج بررسی روایی مدل و شاخص های برازش108
جدول ‏4-19) نتایج برازش مدل اصلاح شده111
جدول ‏4-20) تایید / عدم تائید رابطه بین متغیرها و برآوردهای استاندارد حداکثر درستنمایی برای مدل112
جدول ‏4-21) وزن رگرسیونی استاندارد شده بین متغیرها برای مدل نظری تحقیق115
جدول ‏4-22) خلاصه نتایج همبستگی بین متغیرها117
جدول ‏4-23) خلاصه تعریف درست/ نادرست متغیرها118
جدول ‏5-1) بررس راهکار های تاثیر ناحیه زیرساخت فناوری اطلاعات بر استراتژی فناوری اطلاعات130
فهرست اشکال
شکل ‏2-1) رابطه ی بین کسب وکار ، سیستم های پردازش داده ،ی اطلاعات مدیریت و استراتژیک22
شکل ‏2-2) رابطه ی بین کسب و کار ، استراتژی سیستم های اطلاعاتی و استراتژی فناوری اطلاعات25
شکل ‏2-3) اثر بخشی فاکتورهای همسویی بر کارایی فناوری اطلاعات32
شکل ‏2-4) مدل مفهومی همسویی استراتژیک41
شکل ‏2-5) مفهوم استراتژی همسویی فناوری اطلاعات42
شکل ‏2-6) مدل همسویی C445
شکل ‏2-7) پنج نیروی موثر بر اهداف استراتژیک سازمان46
شکل ‏2-8) مدل همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار47
شکل ‏2-9) پنج سطح مدل بلوغ همسویی استراتژیک50
شکل ‏2-10) مدل همسویی استراتژیک51
شکل ‏2-11) دیدگاه اجرای استراتژی61
شکل ‏2-12) مدل مفهومی تحقیق 64
شکل ‏4-1) : نمایش مراحل اساسی تحلیل 100
شکل ‏5-1) دیدگاه نهایی همسویی برای بانک ملی زیر ساخت و استراتژی فناوری اطلاعات126
فهرست نمودارها
نمودار ‏4-1) وضعیت پست سازمانی پاسخ دهندگان85
نمودار ‏4-2) وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان86
نمودار ‏4-3) رشته تحصیلی پاسخ دهندگان87
نمودار ‏4-4) وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان88
نمودار ‏4-5) وضعیت میزان آشنایی با فن آوری پاسخ دهندگان89
نمودار ‏4-6) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت فناوری اطلاعات91
نمودار ‏4-7) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت های سازمان92
نمودار ‏4-8) :مدل نظری تحقیق به روش معادلات ساختاری105
نمودار ‏4-9) تخمین ضرایب استاندارد معادلات ساختاری105
نمودار ‏4-10) مدل نهایی اصلاح شده110

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار ‏4-11) وزن شاخص ها در مدل نهایی114
نمودار ‏4-12) وزن شاخص ها استاندارد در مدل نهایی116
علائم و اختصارات
Massachusetts Institute off TechnologyMIT
Business IT Alignment MethodologyBITAM
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling AdequacyKMO
Confirmatory Factor AnalysisCFA
Structural Equation ModelSEM
General Leaner ModelGLM
Analysis of Moment StructuresAMOS
Maximum LikelihoodML
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های یکدیگر را نشناسند و… ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می شود(علی پور پیجانی، 1389 ه ش،37). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،1994،69). این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.
در کشور ما در سال های اولیه دهه 1380( ه ش)، دولت، با تعریف و راه اندازی طرح تکفا، تلاشی جهت حضوری برجسته و رسمی درصحنه فناوری اطلاعات کشور به انجام رساند، این حمایت باعث بکارگیری و به نوعی پیشرفت فناوری در سازمان ها و دستگاه های دولتی شد.
با وجود نیاز به اجرای چنین بررسی هایی در سازمان ها و مخصوصا در سازمان های دولتی، تا کنون تحقیقات اندکی در مورد همسویی در دستگاه ها اجرا شده است. در بررسی دلایل این کمبود، می توان به عامل مهم جوانی صنعت فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد.
در این فصل پژوهشگر به طور خلاصه و با توجه به موضوع پژوهش، به بیان مسأله اصلی پژوهش و اهمیت و ضرورت پژوهش و همچنین به تعریف متغیرها، فرضیات و اهداف
می پردازد.
1-2- عنوان تحقیق
بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات واستراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)
1-3- بیان مسأله
در دهه ی اخیر بحث همسویی فناوری اطالاعات و اهداف سازمانی بیشترین دغدغه بوده است ، که توسط مدیران کسب و کار وسیستم های اطالاعاتی گزارش شده است.طبق نظر چان1(2007) “همسویی استراتژیک سیستم های اطالاعاتی، یکی از ده چالشی می باشد که مدیران فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند” بنابراین، همسویی یک مفهوم مبهمی است که درک و اندازه گیری آن مشکل میباشد.همسویی، بررسی همسانی استراتژی ها و ساختارهای سازمانی و استراتژی ها و ساختارهای فناوری اطلاعات با تمرکز بر روی مسائلی چون تناسب یا عدم تناسب جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان، چگونگی و روابط موجود برای گزارش دهی در ساختار واحد فناوری اطلاعات، تمرکز یا عدم تمرکز خدمات فناوری اطلاعات و درک متقابل فناوری اطلاعات از کسب و کار و بالعکس است.بررسی میزان همسویی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات با کسب و کار سازمان در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و ارائه ی راه حل ها و پیشنهادهای مناسب در فرایند همسویی جهت افزایش کارایی سرمایه گزاری سازمان در بخش فناوری اطلاعات انجام میشود. اغلب سازمان ها تشخیص داده اند که مسئله اصلی آن ها داشتن استراتژی کسب و کار مناسب یا معماری سیستم های اطلاعاتی سطح بالا نیست، بلکه این دو باید به گونه ای با یکدیگر تلفیق و تعریف شوند که اطمینان لازم را جهت حضور رقابتی در بازار امروزی فراهم
کند ، باوجود اینکه سازمان ها به اهمیت همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات پی برده اند، به نظر آن ها تحت کنترل درآوردن قابلیت های فناوری اطلاعات در جهت کسب منافع بلند مدت سخت یا غیر ممکن میباشد.اگرچه فناوری اطلاعات قدرت بکارگیری در همه ی صنایع و بازارها را دارد.(لوفتمن و بریر 2،1999،13)
مقاومت سازمانی و ارائه اطلاعات ناصحیح و حتی ساختگی، عدم احساس نیاز به لزوم انجام پژوهش ها و تحقیقات در حوزه ی فناوری اطلاعات توسط سازمان، داشتن ماموریت صرفا بصورت گفتاری و نوشتاری، انجام کارهای خارج از حوزه ی وظایف استاندارد و اهداف سازمان باعث ایجاد ابهاماتی برای تهیه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان برای واحد فناوری اطلاعات میشود که درنتیجه واحد فناوری اطلاعات نمی تواند به درستی پشتیبان کسب و کار و استراتژی های آن باشد.
مراکز علمی نیز به موضوع همسویی توجه لازم را داشته اند. کینگ3(1978)، دیوید و السون4(1985)، هندرسون و نکاترامن(1992)، ریچ و بنبست5(2000) و… در تحقیقاتشان ابزارهای لازم جهت دستیابی به همسویی و تاثیر آن بر خروجی سازمان را بررسی کرده اند، در این تحقیق، محقق در پی آن است تا ضمن مطالعه ی کتابخانه ای وسیع و جامع همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش متغیرهایی تحت عنوان “استراتژهای سازمان6، استراتژی های فناوری اطلاعات7، زیر ساختهای سازمان8، و زیر ساخت های فناوری اطلاعات9 ” در قالب یک مدل مورد بررسی قرار گرفت. که این مدل بر گرفته از مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993) با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما می باشد،که دلیل اصلی این تغییرات کاهش تعداد متغیر های پژوهش وکاهش دشواری و مشکلات انجام آن می باشد. مسئله اصلی پژوهش این است که آیا همسویی استراتژیک بین فناوری اطلاعات و سازمان وجود دارد یا نه؟
1-4-ضرورت و اهمیت تحقیق
همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار نه تنها در امریکا بلکه در اروپا و بخش های دیگر جهان مطرح میباشد. اگر بازگشت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات تابعی از همسویی استراتژیک باشد ، آنگاه هر اقدامی جهت افزایش ارزش تجاری فناوری اطلاعات در چارچوب میزان همسویی فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان مورد ملاحظه قرار می گیرد.
(استراسمن101997،62) این نکته را در این بحث مورد توجه قرار داده است که اگر”نتیجه ی دستاوردهای همه ی پروژه های نرم افزاری بطور مشخص با برنامه ها و الزامات بودجه ای سازمان مرتبط شوند، سرمایه گذاری نرم افزاری می تواند به عنوان یک عامل در راستای تغییرسازمانی مطرح شده و از هزینه های مجزا و جزیره ای اجتناب شود.”
براساس این بحث سازمان هایی که براهداف فناوری اطلاعات تمرکز بیشتری دارند، همسویی استراتژیک بالاتری را در سازمان خود تشخیص داده اند.
(کی بورا،112000،45) مطرح کرد که سنجش دقیق همسویی استراتژیک به جهت پیچیدگی ها و عوامل متعدد تاثیر گذار سازمان، دست نیافتنی است که این تبادلات سازمانی بسیار پیچیده میباشد، زیرا هم استراتژی و هم سایر سطوح عملیاتی در مجموعه سازمان بر روی آن ها تاثیر گذار میباشد.
باتوجه به این نکات، تعیین عوامل مختلف که سازمان ها باید در نظر بگیرند، خود یک موضوعی است که محققین، وقت قابل توجهی را پیرامون آن صرف کرده اند و ما برآنیم که همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را شناسایی و ارزیابی کنیم.
بسیاری ازجنبه های همسویی کسب وکار و فناوری اطلاعات بررسی شده است. (چان و همکاران،1997،37) میزان انطباق استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب وکار را اندازه گیری کرده اند، برخی از محققین بر اهمیت همسویی ساختاری تاکید داشته و پیشنهاد دارند که ساختارهای فناوری اطلاعات با ساختارهای کسب و کار سازمان همسو باشد (برودبنت ویل،1994،19).
در حال حاضر سازمان های ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات نموده اند. چنانچه بتوان با بکار گیری مدلی سرمایه گذاری های فوق را به گونه ای هدایت کرد که بیشترین بازدهی سرمایه و کارایی را به حاصل آورد ، کمک بسیاری به سازمان ها در جهت پیشبرد و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی خواهد شد. علاوه براین کسب و تجربه ی روشی برای استفاده عملی از مدل های بررسی همسویی و اشنایی با مشکلات موجود در تحقیق و پژوهش در سازمان های دولتی، گامی موثر در استفاده ی بهینه و مفید از منابع موجود و قابل حصول در سازمان ها میباشد.
طبق نظر (کلمن و پاپ12، 2006،96)، اگرچه مفهوم اصلی همسویی استراتژیک بیش از دو دهه قبل مطرح شده، اما تحقیق در این حوزه همچنان برای مدیران اجرایی شرکت ها و سازمان ها جهت دستیابی به همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار ارزشمند میباشد.
شناسایی و مطالعه ی همسویی استراتژیک، فرایند های کلیدی و عوامل سازمانی مرتبط با آن می تواند برای حوزه ی دانشگاهی و صنعت کشور مفید باشد.
در این پژوهش سعی شده است تا با ارائه یک مدل مفهومی مبتنی مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993)، با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما (حذف برخی از رابطه های غیر ضروری) همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
1-5- اهداف تحقیق
1- بررسی وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
2- بررسی وضعیت زیر ساخت های سازمان
3- بررسی استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
4- بررسی وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
5- بررسی تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
6- بررسی تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
7- بررسی یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
8- بررسی یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
1-6- سوالات تحقیق
1- آیا استراتژی های کسب و کار در سازمان به درستی تعریف شده است؟
2- آیا زیرساخت های سازمانی در سازمان به درستی تعریف شده است؟
3- آیا استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده است؟
4- آیا زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده است؟
5- آیا بین استراتژی های کسب و کار و زیر ساخت های سازمان تناسب وجود دارد؟
6- آیا بین استراتژی های فناوری اطلاعات و زیر ساخت های فناوری اطلاعات تناسب وجود دارد؟
7- آیا استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند؟
8- آیا زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند؟
1-7- فرضیه های تحقیق
1- استراتژی های کسب و کار در سازمان به درستی تعریف شده.
2- زیرساخت های سازمانی در سازمان به درستی تعریف شده.
3- استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده.
4- زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده.
5- بین استراتژی های کسب و کار و زیر ساخت های سازمان تناسب وجود دارد.
6- بین استراتژی های فناوری اطلاعات و زیر ساخت های فناوری اطلاعات تناسب وجود دارد.
7- استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.
8- زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.
1-8- قلمرو تحقیق
1 -8-1- قلمرو زمانی
از نظر زمانی داده ها و اطلاعات این پژوهش از پاییز سال 1392 تا شهریورماه سال 1393 جمع آوری شده است.
1-8-2- قلمرو مکانی
با توجه به موضوع تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق شامل تمامی شعب بانک ملی در استان سمنان می باشد.
1-8-3- قلمرو موضوعی تحقیق
از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان میپردازد.
1-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها
1-9-1-استراتژی سازمان
1 -9-1-1-تعریف مفهومی
استراتژی وسیله ، مسیر و روش نیل به اهداف می باشد.(گلوک وجاچ،1375)
1-9-1-2-تعریف عملیاتی
منظور از استراتژی سازمان در این تحقیق بررسی سه مولفه دامنه کسب و کار(به نوع کسب و کاری که سازمان به آن مشغول است ،محصول و یا خدماتی که ارائه می دهد) مزیت رقابتی( شامل موضوعات و محل هایی می شود که شرکت در آن ها از لحاظ شاخص های قدرت آن موضوع یا محل، برتری دارد) و راهبری کسب و کار (که بر مالکیت تمرکز دارد، این مولفه به خصوص در ایجاد همکاری تجاری و مشارکت با یکدیگر موسسات تجاری، مقررات دولتی و اثرات آن ها و همچنین استراتژی های منابع خارجی متمرکز است)، می باشد. وسازمان با دارا بودن این استراتژیها در مسیر دستیابی به اهداف موفق تر خواهد بود.
1-9-2-زیر سا خت های سازمان
1 -9-2-1-تعریف مفهومی
تمامی ابزارها و فرایند هایی که بستر لازم برای پیاده سازی و اجرای استراتژی های کسب و کار را فراهم می کند و سازمان ها را قادر می سازد که به اهداف خود دست یابند. (استراسمن131997،62)
1-9-2-2-تعریف عملیاتی
منظور از زیر ساخت های سازمان در این پژوهش زیر ساخت های سازمان شامل ساختار اداری (ساختار اختیارات، مسولیت ها و قوانین در سازمان، تعداد سطوح مدیریت، چارت سازمانی و میزان تمرکز تصمیم گیری و …) فرایند های اداری(که کسب و کار را پیش میبرند)و مهارتهای اداری که بر روی مدیریت منابع انسانی سازمان تاکید دارد(آموزش،ایجاد فرهنگ جمعی سازمانی، برون سپاری و..)، می باشد.
1-9-3-استراتژی فناوری اطلاعات
1-9-3-1-تعریف مفهومی
مجموعه ای از چشم انداز ها، اهداف، خط مشی ها وبرنامه های صریح و ضمنی راجع به عرضه و تقاضای اطلاعات رسمی در یک سازمان با مجوز مدیریت سازمان می باشد که در راستای پشتیبانی از اهداف سازمان استفاده شده و سازمان را قادر می سازد خود را با محیط تنظیم کند. (ریبرز ،1997،37)
1-9-3-2-تعریف عملیاتی
منظور از استراتژی فناوری اطلاعات در این پژوهش بررسی سه مولفه ی دامنه فناوری (مانند دامنه کسب و کار بر فناوری و کاربردهای کلیدی از آن تمرکز دارد که در امور کسب و کار مهم تر بوده و یا بایستی به کار گرفته شوند)، مزیت های سیستمی(اطلاعاتی در مورد مشتریان و خریداران شرکت (پایگاه های داده محصول/ مشتری)، قابلیت دسترسی، قابلیت اعتماد) و راهبری فناوری اطلاعات (تصمیم به ساخت یا خرید، اولویت دهی برنامه های کاربردی و امکان رابطه ها و مشارکت با منابع خارجی در زمینه فناوری) می باشد.
1-9-4-زیر ساخت های فناوری اطلاعات
1-9-4-1-تعریف مفهومی
مجموعه ای از اجزای سیستمهای اطلاعاتی که متشکل از تجهیزات، کاربری های نرم افزار و خدمات که به وسیله سازمان ها استفاده می شود و داده، اطلاعات و دانش را ارائه می دهد.
(لوفتمن، لوییس و الدچ، 1993،15)
1-9-4-2-تعریف عملیاتی
منظور از زیر ساخت های فناوری اطلاعات در این تحقیق سخت افزار، نرم افزار سیستمی، سیستم های مدیریت پایگاه داده، سخت افزار و نرم افزار ارتباطات که با یکدگر معماری فناوری اطلاعات را تشکیل داده و همچنین شبکه های ارتباطی می باشد که در قالب سه مولفه ساختار فناوری اطلاعات، فرآیندها و مهارت فناوری اطلاعات بررسی می شوند.
1-9-5- همسویی
1-9-5-1-تعریف مفهومی
مفهوم همسویی با نام های بسیاری اشاره شده است ، همسان سازی14 (پورتر ،1996،12)، یکپارچه سازی15 (وبل، برودبنت ،1998،15)، پل (سبیورا ،1997،144) ، هارمونی (لوفتمن و دیگران ،1996،97)، هم جوشی16 (سمکزنی، 2001،11و پیوند17(هندرسون، ونکارتمن ،1989، 23) نمونه هایی از این نامگذاری هستند که در تمام موارد ، به ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات اشاره دارند. همسویی یک جزء جدا از استراتژی بوده و میزانی که استراتژی فناوری اطلاعات از استراتژی کسب و کار حمایت می کند را نشان می دهد. (اویسون و دیگران ،2004،111) .
1-9-5-2-تعریف عملیاتی
منظور از واژه همسویی در این تحقیق هم جهت و همسو سازی استراتژی، ساختار، تکنولوژی، مهارتهای فردی و قواعد وفرآیندهای مدیریتی بخش فناوری اطلاعات سازمان با سایر بخشهای سازمان می باشد. (جان ،2001،169)
1-10- ساختار فصل های پروژه
فصل اول
این فصل شامل کلیات پژوهش است که در آن به مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف، سؤالات، فرضیه‌ها و … ‌پرداخته می شود.
فصل دوم
این فصل شامل مبانی نظری پژوهش در مورد مفاهیم همسویی، فناوری اطلاعات و استراتژی های سازمان و همچنین شامل پیشینه تجربی پژوهش و ارائه مدل مفهومی پژوهش می باشد.
فصل سوم
این فصل شامل توضیحاتی درباره روش تحقیق است که در آن به جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، روش نمونه گیری و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و … پرداخته می‌شود.
فصل چهارم
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌ها که توسط پرسشنامه جمع‌آوری شده است و همچنین آزمون فرضیه‌ها پرداخته می‌شود.
فصل پنجم
شامل بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات بر اساس یافته‌های پژوهش میباشد.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه

امروزه اکثر سازمان ها در تمام بخش های صنعتی ، بازرگانی و دولتی اساسا بر سیستم های اطلاعاتی خود متکی هستند و فناوری اطلاعات به طور تفکیک ناپذیری با کسب و کار در هم آمیخته است(رو کارت،1988،20). در صنایعی مثل ارتباطات، رسانه ها ، سرویس های تفریحی و مالی که محصول از قبل دیجیتالی شده و یا در حال دیجیتالی شدن است ، وجود و موفقیت یک سازمان عمدتا بر پایه ی کاربرد موثر فناوری اطلاعات متکی است. با پیدایش تجارت الکترونیک ، استفاده از فناوری، در حال تبدیل شدن به راهی قابل قبول و کاملا پیش بینی شده در اداره ی کسب و کار می باشد. در نتیجه به طور روز افزون، سازمان ها به فناوری، به عنوان ابزاری برای ایجاد فرایندهای کسب و کار فرصت های جدید نگاه کرده و سعی در بالا بردن مزیت های رقابتی، خود دارند (لیدا چن ، 2010 ،). در این فصل ابتدا مبانی و مفهوم سیستم های اطلاعاتی و همسویی و سپس مدل های همسویی مورد بررسی قرار میگیرد. و نهایتا چارچوب نظری تحقیق بیان می شود.
2-2-رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها
برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و استفاده ی استراتژیک از آن ها، درک چگونگی رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها مهم است. بسیاری از سازمان ها در اثر استفاده از سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، به موقعیت کنونی خود دست یافته اند. این استفاده معمولا به خاطر تصمیمات تاکتیکی صرف و کوتاه مدت بوده و سازمانها امروزه در پی ایجاد یک شیوه راهبردی تر برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات می باشند.
بی شک خیلی از سازمان ها مایل به بررسی دوباره ی سرمایه گذاری هایشان در زمینه فناوری اطلاعات در این زمینه هستند. اما متاسفانه سیستم های قدیمی ای دارند که از رویکرد غیراستراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در گذشته ناشی شده است . این باعث
می شود که شروع کردن دوباره به سختی ممکن شود. بسیاری از بانک ها و شرکت های بیمه هنوز متکی بر سیستم هایی هستند که بیش از30 سال قبل ایجاد شده اند و با توجه به حجم اطلاعات موجود، سیستم های جدیدتر نیز برای آن ها به طور الزامی مورد نیاز است و در صورتی که دانش ها و مهارت ها افزایش نیابد ، دلیل مشخصی برای انتظار موفقیت بیشتر درآینده وجود ندارد. استفاده از تجربه ها، موفقیت و شکست های گذشته یکی از مهمترین ویژگی های مدیریت استراتژیک می باشد. بخش زیادی از آموخته ها در مورد قابلیت های فناوری اطلاعات تجربی
می باشد و سازمان ها از طریق مواجهه با چالش ها و حل کردن آن ها می توانند چگونگی مدیریت فناوری اطلاعات را فرا گیرند. ( اِرل ، 1996،60).
اما به نظر می رسد که هیچ سازمانی در معرض طیف گسترده ی تجارب فناوری اطلاعات قرار نگرفته و علاوه براین ، آن چه که تجربه شده همیشه نمیتواند به طور عینی ارزشیابی شود. با توجه به این مطلب، در این قسمت به بررسی تکامل کلی فناوری اطلاعات در سازمان ها می پردازیم که میتواند به سازمان های دیگر در طراحی و پیشرفت کمک کرده و از آن برای مدیریت آینده درس گرفت. این تکامل در سازمان ها از چند دیدگاه با استفاده از انواع مدل ها ( که برخی از آن ها پیشرفت داشته اند) بررسی می شود.
عوامل مهم و زیادی بر سرعت و کارایی پیشرفت در استفاده از فناوری اطلاعات و در بالا بردن مزیت های کسب و کار اثر می گذارند. ارزش نسبی هریک از این عوامل در طول زمان متفاوت بوده و در هر سازمان نسبت به دیگری فرق می کند. (وارد ، پپارد ، 2002،171). بیشتر برآورد ها از رشد فناوری اطلاعات در سازمان ها بر یک و یا دو جنبه از رشد آن، مثلا: سازمانی، کاربردی، مدیریت فناوری، برنامه ریزی و … تمرکز دارد.
2- 2- 1- سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
قبل از طرح هر نوع دیدگاه استراتژیک، مهم است که بدانیم تمایز روشنی بین اصطلاح سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات وجود دارد. هرچند که اغلب این دو اصطلاح به جای یکدیگر به کار برده می شوند. تفکیک این دو در صورتی که نیاز به ایجاد ارتباطی با معنی بین کسب و کار و سیستم های اطلاعاتی و تهیه یک استراتژی فناوری اطلاعات موفقیت آمیز باشد، بسیار مفید است . باید به خاطر داشته باشیم که سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها از مدت ها قبل از پیدایش فناوری اطلاعات وجود داشته و حتی امروزه تعداد زیادی از سیستم های اطلاعاتی، در سازمان های فاقد هرگونه فناوری وجود دارند .
فناوری اطلاعات به ویژه به “فناوری “، خصوصا در زمینه ی سخت افزار، نرم افزار و شبکه های کامپیوتری اشاره دارد.
فناوری، هم به صورت ادوات قابل مشاهده ( مثلا سرورها، روتر ها و کابل های شبکه) و هم به صورت غیر قابل مشاهده (مثلا انواع نرم افزارها) وجود دارد. فناوری اطلاعات در تسهیل فرآیند اکتساب18، پردازش، ذخیره، تقسیم اطلاعات و سایر فرایند های دیجیتالی نقش دارد.
بسیاری از مردم در تمایز بین سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات دچار مشکل می شوند. زیرا به نظر می رسد که فناوری، فکر آن ها را ازسیستم اطلاعاتی بنیادی که باید مورد پشتیبانی فناوری قرار گیرد ، منحرف کرده است.
سیستم های اطلاعاتی به منظور خدمت، کمک یا حمایت مردمی که در زندگی واقعی عمل
می کنند به وجود آمده اند. به منظور ایجاد سیستمی که به خوبی از مصرف کننده ها حمایت کند، اولا لازم است که مشخص شود چه چیزی باید حمایت شود(سیستم اطلاعاتی)، دوما باید مشخص شود که چه فناوری و روشی برای حمایت لازم است (فناوری اطلاعات)(چکلند، هال ول ،1998، 33).
این مسئله سرنخی از اینکه چرا بعضی از سازمان ها در برگشت مفید سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات ، شکست می خورند ، به دست می دهد. سرمایه گذاری ها در فناوری، معمولا بدون فهم و یا تحلیل طبیعت فعالیت هایی که توسط فناوری پشتیبانی می شود، انجام می گیرد. به عنوان مثال، در طول چند سال گذشته بسیاری از سازمان ها به طراحی وب سایت ها، بدون تفکر کافی در مورد منطق این کار و فقط به این دلیل که بقیه ی سازمان ها وارد اینترنت شده اند، پرداخته اند. ذکر این مسئله مهم است که فناوری اطلاعات هیچ ارزشی ذاتی ندارد و صرف خرید فناوری باعث ایجاد هیچ مزیتی در سازمان نمی شود(چکلند ،1981،42).
2- 2- 2- دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید