2-3-1) رویکرد سنتی16
2-3-2) رویکرد اجتماعی:16
2-4) مرور ادبیات و نظریه ها:17
2-4-1) کارکردگرایی17
2-4-2)کنش متقابل نمادی17
2-4-3) روش شناسی مردمی17
2-4-4) گردشگری18
2-4-4-1) اهمیت گردشگری18
2-4-4-2) عوامل موثر در گردشگری19
2-4-4-3) اشکال مختلف گردشگر و گردشگری20
2-4-5) مدل های گردشگری21
2-4-5-1)مدل سیستمی گردشگری مقصد26
2-4-5-2)مدل کارآفرینی و توسعه مقصد گردشگری27
2-4-5-3) مدل باتلر چرخه زندگی مقصد28
2-4-5-4)مدل عوامل کنترل درگردشگری31
2-4-5-5) مدل لیپر32
2-4-5-6) مدل گان34
2-4-5-7) مدل بریونز، تجیدا و مورالس36
2-4-5-8) دیدگاه هولدن37
2-4-6) تقاضای گردشگری39
2-4-7) عرضه39
2-4-8) جاذبه ها40
2-4-9) خدمات40
2-4-10) حمل و نقل41
2-4-11) اطلاع رسانی41
2-4-12) پیشبرد فروش41
2-4-13) گردشگری پایدار42
2-5) امنیت و گردشگری43
2-5-1) امنیت داخلی گردشگری در ایران45
2-5-2) امنیت در گردشگری بین الملل46
2-5-3) امنیت و صنعت گردشگری47
2-6) تاریخچه گردشگری در ایران49
2-6-1) تاریخچه برقراری امنیت گردشگری در ایران55
2-7) قزوین و اماکن گردشگری56
2-7-1) قلعه الموت57
2-7-2) دریاچه اوان59
2-7-3) کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی)60
2-7-4) حمام قجر وموزه مردم شناسی61
2-8) نیروی انتظامی و امنیت62
2-8-1) مدیریت انتظامی شهرستان قزوین62
2-8-2) نیروی انتظامی و توریست63
2-8-3) نیروی انتظامی64
2-8-3-1)پلیس انتظامی66
2-8-4)بخشنامه (20 )66
2-9) امنیت، پلیس، گردشگری :67
2-10) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی69
2-11) چارچوب نظری74
2-11-1) دیدگاه نخبگان پلیس74
2-11-2) الگوی مفهومی74
2-11-3) الگوی تحلیلی تحقیق در یک نگاه77
2-12) خلاصه فصل 278
فصل سوم: روش شناسی80
3-1)مقدمه:80
3-2) نوع و روش تحقیق:81
3-3)جامعه و نمونه آماری83
3-4) روش نمونه گیری83
3-5)روش گردآوری اطلاعات:84
3-5-1)روش کتابخانه ای84
3-5-2)روش میدانی84
3-6)ابزارهای گردآوری اطلاعات84
3-6-1)پرسشنامه84
3-6-2) مصاحبه85
3-7) روشهای سنجش روایی و پایایی85
3-8)روش های تحلیل داده ها86
3-8-1)آمار توصیفی86
3-8-2)آمار استنباطی86
3-8-2-1)ضریب همبستگی پیرسون86
3-8-2-2)آزمون کای اسکوور87
3-8-2-3) تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA)88
3-9) خلاصه فصل 388
فصل چهارم:نتایج پژوهش90
4-1)تحلیل توصیفی داده ها90
4-2) تحلیل استنباطی داده ها95
4-3) خلاصه فصل 4106
فصل پنجم: نتیجه گیری108
5-1)مقدمه108
5-2) نتیجه گیری109
5-3)نتیجه گیری کلی:111
5-4)محدودیتهای تحقیق111
5-5)پیشنهادات112
5-6) خلاصه فصل 5112
فهرست منابع و مآخذ114
پیوست : پرسشنامه122
چکیده انگلیسی 124

فهرست جداول
جدول 2-1: آمار ورود توریست های خارجی به ایران ……………………………………………………………………………………. 53
جدول 2-2:درآمد ارزی حاصل ازورودگردشگر خارجی به ایران……………………………………………………………………….54
جدول4- 1: نتایج بررسی تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردش……………………… …………….96
جدول 4-2: نتایج بررسی تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران…………………………..98
جدول 4-3: نتایج تأثیر بررسی رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران………………………………………………………100
جدول4- 4: نتایج بررسی تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران………………………………..103
جدول 4- 5: تجزیه واریانس اثر عوامل پنجگانه مورد بررسی در جذب گردشگران……………………………………….105
جدول4- 6: ماتریس کورلاسیون پیرسون پنج عامل مؤثر در جذب گردشگران……………………………………………105

فهرست نمودار ها
نمودار 2-1: طبقه بندی مدل های گردشگری…………………………………………………………………………………………………..24
نمودار 2-2: مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری ………………………………………..25
نمودار 2-3: مدل سیستمی گردشگری مقصد گان…………………………………………………………………………………………….26

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار 2-4: مراحل چرخه عمر مقصدگردشگری………………………………………………………………………………………………27
نمودار 2-5: چرخه زندگی مقصد مدل باتلر ……………………………………………………………………………………………………..28
نمودار 2-6: عوامل اصلی توسعه ی گردشگری …………………………………………………………………………………………………32
نمودار 2-7: چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل………………………………………….33
نمودار 2-8: سیستم گردشگری (ناحیه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر) ……………………………………………. ….34
نمودار 2-9: سیستم گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………35
نمودار 2-10: دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس……………………………………………………………………………………………………37
نمودار 2-11: سیستم گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………….38
نمودار 2-12: عناصر سیستم گردشگری …………………………………………………………………………………………………………..40
نمودار 2-13: روند ورود توریست های خارجی به ایران …………………………………………………………………………………..51
نمودار 2-14: مدل مفهومی اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران……………………………….76
نمودار 4-1: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب داخلی یا خارجی بودن آنها………………………………90
نمودار 4- 2: توزیع فراوانی گردشگران خارجی مورد بررسی بر حسب ملیت آنها…………………………………………….91
نمودار 4-3: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب انگیزه گردشگری……………………………………………….92
نمودار 4-4: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب گروه سنی………………………………………………………….92
نمودار 4-5: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………93
نمودار 4-6: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب دفعات مسافرت آنها به قزوین……………………………93
نمودار 4-7: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب محل بازدید قزوین…………………………………………….94

فصل اول: کلیات
1-1) مقدمه:
سفر و مسافرت از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. گرچه در گذشته هدف از سفرهای طولانی و پرخطر تنها به زیارت و تجارت محدود می‌شده، اما امروزه با گسترش سیستم حمل و نقل، افزایش درآمد مردم، پدیدآمدن زمان استراحت و فراغت و … این مهم امری جدایی ناپذیر از زندگی بشری مبدل گشته است. به طوری که امروزه هدف از سفر کردن بسیار تخصصی تر و پیچیده تر شده است. سفر همواره جایگاه خاصی در فرهنگ، تمدن و ادیان کشورهای مختلف و بخصوص ایران، با تمدن 7000 هزار ساله‌اش داشته است. فولکلور کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و چین و … پر است از افسانه‌ها، قهرمانان و آداب و رسومی که سفر نقشی کلیدی را در آن ایفا می‌نماید. در فرهنگ ایرانی – اسلامی ما نیز به طور مستقیم به فواید سفر اشاره شده است. بسیاری از ادیبان، فلاسفه و دانشمندان تمدن ما، به بررسی اثرات روحی و روانی سفر پرداخته‌اند و آن را در پدید آمدن نگرشی نو نسبت به دنیا اطراف موثر می‌دانند. انبوه سفرنامه‌ها و زندگی‌نامه‌ها نشانگر این موضوع است. آری! بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.
جهانگردی از مهمترین فعالیت های انسان معاصر است که همراه با به وجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، تحولاتی بنیادی در شرایط اقتصادی، فرهنگی و آداب ورسوم به وجود آورده است. بررسی وضعیت نواحی و سرزمین هایی که همه ساله و در فصل های مختلف مورد بازدید جهانگردان قرار می گیرند نشان می دهد تغییرات ناشی از جهانگردی در آنها بسیار چشم گیرتر و مهم تر از تغییراتی است که ناشی از گسترش سایر فعالیت های اقتصادی است. به طور نمونه تجهیزات مورد نیاز جهانگردان نظیر مهمانسراها، رستوران ها و مکان های تفریحی که در کرانه های دریاها، نواحی کوهستانی، مناطق جنگلی و در اطراف چشمه های آب گرم معدنی تاسیس شده اند، گویای نقش و تاثیر جهانگردی در دگرگون ساختن چهره زمین است (محلاتی1380: 15) صنعت گردشگری پس از اتمام جنگ جهانی دوم( 1950 )، با گسترش شهر نشینی، کاهش ساعات کار، توسعه روز افزون راه ها و شبکه های حمل و نقل، ارتقای سطح فرهنگ عمومی و اصلاح قوانین و مقرارت تحو لی شگرف یافت، بطوریکه امروزه گردشگری به یک پدیده و از نمادهای عصر تمدن تبدیل شده است (لانکوار1381 ). به علت ویژگی های منحصر به فرد گردشگری، این صنعت از سوی دانشمندان و صاحبنظران به صادرات پنهان و صنعت بدون دود شهرت یافته است. این صنعت در سال های اخیر در رشته های مطرح اقتصادی جهان بعد از نفت و خود روسازی مقام سوم را دارا بوده و بر اساس پیش بینی محققان تا سال 2015 ، به عنوان بزرگترین صنعت و فعالیت اقتصادی جهان در خواهد آمد. به نظر می رسد کشورهای صاحب نفت و کشورهایی که تنها یک منبع درآمد در اختیار دارند باید به صنعت گردشگری اهمیت داده و به راحتی از آن عبور ننمایند چرا که عامل بسیار مهمی در تنوع درآمد آنهاست. کشور ایران با پیشینه تمدنی کهن و جاذب ههای متنوع تاریخی، فرهنگی و زیست محیطی هنوز از مزایای این صنعت در جایگاه و سهم متناسب با خود استفاده نکرده است و با وجود اینکه در تمامی برنامه های توسعه سال های اخیر، به رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت تأکید شده، ولی در مقام عمل موفقیتی در این زمینه بدست نیاورده است. رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به عنوان یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی منابع درآمد کشور، باید بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور قرار گیرد(صیدایی و هدایتی مقدم 1389: 99) از آنجایی که عوامل مختلف در جذب گردشگران موثر می باشد در این میان پژوهش حاضر به بررسی نقش امنیت در جذب گردشگران می پردازد و سعی دارد با بررسی اقدامات کنترلی پلیس در حیطه جذب گردشگران نقاط ضعف و قوت این سازمان را در حیطه مذکور شناسایی کرده و با ارایه راهکارهایی مشکلات موجود را حل نموده، باشد که چراغ راهی برای مدیران و پرسنل این سازمان باشد.
1-2) طرح مسأله:
طبق پیش بینی هایی کهWorld tourism organization )WTO ) تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ???? میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ???? میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود. کشورمان ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر کشورها می باشد و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی قوی و خستگی ناپذیر است. در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در کشورمان بسیار کند و نامحسوس است؟

جرائم یکی از شاخص‌ترین فاکتورهای امنیت زدا برای گردشگران می‌باشد و هرگونه حادثه و بروز ناامنی زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می‌سازد. در ایران، مشخص شده که بیشتر جرائم علیه گردشگران طبق نظر کارشناسان نیروی انتظامی تقریباً 90% از جرائم مربوط به جرائم حرز از قبیل کیف‌قاپی، سرقت و بقیه مربوط به تعارضهای جنسی و جرائمی از قبیل گروگانگیری و سرقت مسلحانه است. در نتیجه برای دستیابی به امنیت گردشگری در ایران همکاری و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مرتبط با یکدیگر ضرورت دارد. با راهکارهایی برای بهبود امنیت گردشگران و پیشگیری و کنترل و کشف جرایم توسط نیروی انتظامی و حضور پلیس گردشگر بطور نامحسوس و آموزش بخش‌های مرتبط با گردشگران مانند راهنمایان تور، شرکت‌های خدمات مسافربری و اطلاع‌رسانی در مورد مسائل امنیتی به گردشگران و مردم بومی، مدیریت بحران برای پیشگیری و کنترل جرائم ، اعتمادسازی برای خنثی کردن تبلیغات منفی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک و تصادفات شهری، می‌توان وقوع حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران را به حداقل رسانده و به تقویت هویت ملی و ارتقاء سازگاری رسید. با توجه به درآمد زا بودن صنعت گردشگری برای شهرستان قزوین و جدایی ناپذیر بودن این صنعت پر ارزش از امنیت و به طبع آن نیروی انتظامی که مسئول اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است بر آن شدیم تا به بررسی، تاثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران به این استان که یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور است بپردازیم که توجه چندانی تا به امروز به این مهم نشده بود.
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت موضوع امنیت و تأثیرگذاری آن در صنعت گردشگری ارتباط این دو مقوله را با یکدیگر روشن می سازد. امنیت و گردشگری در تعامل دو جانبه هم می توانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر کاهش به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر که در بستری از امنیت شکوفا می شود صنعت گردشگری در کشورهایی توسعه می یابد که از نعمت امنیت برخوردارند.
از مهم ترین اهداف توسعه کشور در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تنوع درآمدهای ارزی غیرنفتی است و صنعت گردشگری بهترین جایگزین برای این امر مهم می باشد. کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زائی، بازاریابی، افزایش سطح درآمد ملی، تأمین منابع انرژی، گسترش صنعت هتلداری، حمل و نقل، اقامت و پذیرایی … از اهداف صنعت گردشگری است که همه و همه در سایه حضور امنیت امکان پذیر است.
تحقق امنیت اقتصادی جدا از امنیت سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا ناامنی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی منجر می شود. و از آنجاییکه یکی از مأموریت های ناجا برقراری امنیت عمومی به ویژه در اماکنی که ضرورت آرامش بیشتر دارند و احیاناً ارزش فرهنگی در آن وجود دارد بویژه اماکنی که گردشگران خارجی در آنجا تردد دارند و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان های درخور و لازم توجه در زمینه گردشگردی است، محقق بر آن شد تا به تأثیر و نقش مدیریت انتظامی بر توسعه ی صنعت گردشگری در استان قزوین بپردازد.
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1)هدف اصلی :
شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران
1-4-2)اهداف فرعی:
1. دست یابی میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
2. دست یابی میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
3. دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران
4. دست یابی میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران
5. دست یابی میزان تأثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محورهای تردد گردشگران
1-5)سؤالات تحقیق:
1-5-1)سؤال اصلی تحقیق:
میزان تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران چقدر است؟
1-5-2)سؤالات فرعی تحقیق:
1. میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
2. میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
3. میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
4. میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
5. میزان تاثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محور های تردد گردشگران چگونه است؟
1-6)فرضیه های تحقیق:
1-6-1)فرضیه اصلی:
به نظر می رسد اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران مؤثر بوده است.
1-6-2)فرضیه های فرعی:
1. بین احداث پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری و جذب گردشگران ارتباط مؤثری وجود دارد.
2.بین گشت پلیس در مکان های گردشگری و جذب گردشگران ارتباط مؤثری وجود دارد.
3. بین رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران ارتباط مؤثری وجود دارد.
4. بین اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران خارجی ارتباط مؤثری وجود دارد.
5. بین اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک در محورهای تردد گردشگران ارتباط مؤثری وجود دارد.
1-7) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی پژوهش پیرامون تاثیر اقدامات کنترلی نیروی انتظامی در جذب گردشگران می باشد. شاخص های مربوط به فرضیات پژوهش که در واقع اهداف پژوهش هستند شناسایی و نتایج آنها تحلیل می شود. قلمرو مکانی یا محیط پژوهش، مکانی است که پژوهش در آن انجام می گردد که در پژوهش حاضر، 4 مورد از اماکن تاریخی و جاذبه های طبیعی استان قزوین(کاخ چهلستون،حمام قجر ،قلعه الموت، دریاچه اوان) بود. قلمرو زمانی تحقیق نیز ابتدا تا انتهای سال 1391 بود.
1-8) تعاریف نظری واژگان تخصصی
امنیت: واژه امنیت در زبان فارسی معادل های همچون امن، محفوظ، مطمئن، آزادی، آرامش، عدم هجوم به دیگران، تامین کردن و … دارد، لیکن در فرهنگ علوم رفتاری در معانی زیر آمده است:
الف:حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می یابد.
ب:احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرش از طرف گروه
عمدتاً امنیت به نوعی احساس روانی گفته میشود که در آن بخاطر مبرا بودن از ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل می شود. نظر به پیچیدگی مباحث امنیتی در جوامع امروزی، لزوم بررسی تحولات مفهوم امنیت از جنبه های مختلف ضروری است. شناخت مفاهیم امنیتی می تواند مدیران تصمیم گیرنده در این گونه امور را به سمتی راهنمایی کند که با کمترین هزینه بیشترین نتایج را از تصمیمات اتخاذ شده به دست آورند.
امنیت ملی: شرایط و فضای ناشی از اقدامات حفاظتی که مانع از اعمال نفوذ دشمن و یا رقیب بر منافع شده و امکان دارد بروز توانایی ها و قابلیت را مسدود سازد مفهوم امنیت ملی است
امنیت بین المللی: باری بوزان امنیت بین المللی را در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تفسیر کرده است.
امنیت جهانی: امنیت جهانی ناظر بر مجموعه ای از اصول و اقدامات جهانی جهت تضمین همه ملت ها به طریقی که یک سیستمی از نظم جهانی را دارا شوند شامل می شود.
محیط امنیتی: به محیط پیرامون ما که دارای مؤلفه های امنیتی شده و این شاخص ها در آن محیط نمود پیدا می کند محیط امنیتی گفته می شود (هند یانی 1386 :11-12).
اقدامات کنترلی پلیس: مجموع عملیات پلیسی در جهت ایجاد و افزایش و حفظ امنیت (جانی، مالی و روانی) و کاهش بزهکاری در محدوده زمانی و مکانی مشخص را اقدامات کنترلی پلیس گویند (نوروزی و افراسیابی، 1389: 36-7).
گشت انتظامی: بررسی محدوده استحفاظی در زمان مشخص توسط نیروهای پلیس جهت برقراری امنیت را گشت انتظامی گویند (معاونت ساعس،1382).
گردشگری: گردشگری یک فعالیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بزرگ و البته پدیده ای بسیار سیاسی است. این صنعت آن چنان در توسعه اجتماعی – اقتصادی کشورها اهمیت دارد که اقتصاد دان ها آن را صادرات نامرئی نامیده اند. در سال های اخیر از گردشگری به عنوان بزرگ ترین صنعت دنیا نام برده اند و تلاش برای گسترش، توسعه و جذب روز افزون توریست، مبارزه ای است که به همه کشورها مربوط می شود.گردشگری مجموعه مسافرتهایی را در بر میگیرد که به منظور استراحت، تفریح و تجارت یا دیگر فعالیتهای شغلی و یا اینکه شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و غیبت شخص گردشگر از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا میباشد (لومسدن، 1997: 18). بنابر این مسافرتهایی که پیوسته و به طور منظم بین محل کار و محل زندگی خود در سفر انجام میگیرد جزء گردشگری به حساب نمیآیند.
گردشگری عبارت است از گذراندن اختیاری مدتی از اوقات فراغت خود در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد بهره برداری از لذت های گردشگری. (صدرموسوی، 130:1386).
گردشگر: واژه توریسم نخستین بار در سال 1811 ، در مجله ای انگلیسی به نامMagazine Sporting (مجله ورزشی) بکار برده شد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می رفت (محلاتی،1380: 20)
از آن زمان تاکنون معانی وتعاریف متعددی از طریق صاحب نظران ارائه شده است. دراین جا به ارائه تعریف گردشگری که از طرف سازمان ملل، بر اساس پیشنهاد کنفرانس بین المللی ترانسپورت و گردشگری آن سازمان در رم، به تصویب رسیده می پردازیم:
گردشگر به کسی گفته میشود که به منظور استراحت، تفریح و تجارت یا دیگر فعالیتهای شغلی و یا اینکه شرکت در مراسم خاص، مجموعه مسافرتهایی را انجام دهد و غیبت او از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا باشد (لومسدن، 1997: 18).
1-9) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی
اقدامات کنترلی پلیس: اقدامات کنترل پلیسی رویکردی است که در آن نهاد پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای تعریف شده در نظام عدالت کیفری، از همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل ایجاد کننده جرم استفاده میکند و در تلاش است تا از رهگذر تغییر در ساختارهای سازمانی و روشهای اجرایی، خود را در قبال شهروندان مسئول کند، تا در ادامه بتواند از مشارکت حداکثری اجتماع در کنترل عوامل ایجادکننده جرم بهره ببرد (نوروزی و افراسیابی، 1389: 36-7).
گشت انتظامی: بخشی از نیروی انتظامی که مجهز به تجهیزات لازم بوده و با وسایل موتوری و پیاده، آشکار و پنهان ضمن داشتن برنامه ریزی زمانی و مکانی معین، محدوده ی استحفاظی کلانتری ها را با تردد و رفت و آمد خود زیر نظر داشته و با مشاهدات و نظارت مستقیم خود موجبات استقرار نظم و تأمین امنیت و جلوگیری از وقوع جرم را فراهم می نماید در اصطلاح گشت انتظامی نامیده می شود (معاونت ساعس،1382).
گردشگر کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش یا زیارت، به جایی غیر از مکانی که در آن اقامت دارد سفر می کند، مشروط براین که حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد. (مرادی 1385: 15)
1-10) خلاصه فصل 1
اقتصاددانان از صنعت گردشگری بعنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغالزا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود. توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشور است و نیز زمانی گردشگری در کشور رونق می یابد که توجه دولت آن برای تأمین امنیت گردشگران بیشتر شده باشد. در حال حاضر در کشور ما لزوم توجه به توسعه و تامین امنیت در این صنعت بیش از پیش احساس می شود. صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، در این میان نقش نیروی انتظامی به عنوان متولی امر تامین و توسعه امنیت بیشتر از سایر نهادها است. به همین منظور تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران در سال 1391در چهار محل مهم گردشگری استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی(ادبیات تحقیق)
2-1)مقدمه:
با توجه به حجم بالای مسافران در سال های اخیر، گردشگری و جهانگردی توانسته است خود را به عنوان یکی از بزرگترین صنایع در دنیا معرفی نماید. به طوری که درآمد حاصل از جهانگردی و گردشگردی به همراه حمل و نقل و مسافران در حدود 17 درصد کل صادرات دنیا را تشکیل میدهد. بر مبنای آمار سازمان جهانی جهانگردی به ازای هر گردشگر 890 دلار درآمد اقتصادی مستقیم و قابل محاسبه وجود داشته است، و در آمدهای غیر مستقیم از چرخش سرمایه گذاری در امر گردشگری به ازای هر نفر 2500 دلار یعنی مجموعاً 1750 میلیارد دلار برآورد شده است. رشد این صنعت عظیم در دهه 1990 معادل 70 درصد برآورد شده است. از این رو هر کشوری سعی دارد با برنامه ریزی، اتخاذ سیاست های اقتصادی و برقراری روابط با همه کشورها، گسترش امنیت داخلی و بین المللی و ایجاد زمینه های اقتصادی و فرهنگی درسطح ملی جریان سرمایه گذاری را به سوی خود هدایت کند و سهم هر چه بیشتری از این حجم عظیم مالی و چرخه عظیمتر اقتصادی غیر مستقیم آن را به خود اختصاص دهد و برای مردم خود تنوع و اشتغال و درآمد ایجاد کند (هزار جریبی، 1390: 124). از اینجاست که رقابت صلح آمیز توأم با طرح دوستی به همراه امنیت ملی – منطقه ای و بین المللی و حسن مراودات سیاسی با همه دوال عالم بخصوص همسایگان شکل میگیرد. چون بدون امنیت و سیاست مبتنی بر دوستی و صلح با همه عالم، امکان پذیرش گردشگر و داشتن بهره و سهمی از این سرمایه و گردش پول محدود خواهد شد. از اینجاست که گسترش گردشگری را نه تنها باید موجب رونق اقتصادی بلکه باید موجب گسترش روابط بین المللی، همزیستی مسالمت آمیز، استحکام دوستی ها و گسترش صلح و امنیت جهانی دانست. در این قسمت به کلیه سوابق و پیشینه های ادبی و نظری مرتبط با تحقیق پرداخته خواهد شد (هزار جریبی، 1390: 124).
2-2) مبانی نظری
در این قسمت به مفاهیم امنیت، رویکردهای موجود در حوزه احساس امنیت، گردشگری و عوامل مؤثر بر آن پرداخته میشود.
2-2-1) مفاهیم امنیت
امنیت یکی از موضوعاتی است که ذهن بشر را در اعصار مختلف به نوعی به خود مشغول داشته و موجبات نگرانی انسان را فراهم آورده، اما پیوندهای چند جانبه این مفهوم با مسائل حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ اجتماعی، عملاً توجیه و تفسیر و درک و شناخت این واژه را دشوارتر ساخته، بطوریکه مرز و تعریف قابل قبول همگانی برای آن، کار چندان ساده ای نبوده و نیست. برای مثال، مفهوم امنیت شغلی در مقابل امنیت شخصی یا امنیت داخلی در برابر امنیت بین المللی، ظاهراً می تواند در یک ردیف و راستا قرار گیرد، حال آنکه چنین نیست و هر یک از آنها حوزه ی خاصی از قلمرو و علوم انسانی را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر علم اقتصاد از یک سو، روابط بین المللی از سوی دیگر و علوم سیاسی نیز در مقابل آنها صف آرایی کرده اند تا امکان درک صحیح از مفهوم امنیت را برای انسان مدرن مجهز به آخرین تکنولوژی فراهم آورد. امروزه دستاوردهای دانش و تکنولوژی، بحران امنیت را چنان گسترش داده که ضرورتاً ذهن بشر بیش از گذشته در جهت شناخت وضعیت حال و آینده مهیا شده است و از جمله برنامه توسعه ملل متحد1، محور توسعه را در سال ???? بر انسان متکی ساخته و لزوم انتقال از “امنیت هسته ای” به “امنیت انسانی” را مورد توجه قرار داده است و صاحبنظران نیز انسان متفکر و مستعد برای نوآوری را بعنوان با ارزش ترین سرمایه جوامع انسانی شناسایی و معرفی می کند، ضمن آنکه بر روابط بین آزادی، امنیت و توسعه، نظریات اندیشمندان چون لاک و جان استوارت میل را به خاطر می آورد که باید محدوده معینی برای حداقل از آزادی شخصی وجود داشته باشد که به هیچ قیمتی مورد تجاوز و تعرض دیگران قرار نگیرد و این محدوده معین همان حداقل امنیتی است که انسان بر مبنا و بستر آن، زمینه ها و الزامات ارائه تفکرات خلاق خود را پایه گذاری می کند. (مهدیخانی، ????؛ 67).
از دیدگاه جامعه شناسی احساس امنیت در واقع یک تولید اجتماعی است یعنی همه نهادهای اجتماعی در شکل گیری آن نقش ایفاء می کنند. با این دید طبیعتاً همه ارکان جامعه از جمله مردم- حاکمیت- پلیس و …در تولید و ارتقای سطح آن نقش کلیدی و لاینفک دارند. احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد. احساس امنیت در یک جامعه به احساس روانی شهروندان به میزان وجود یا عدم وجود جرم و شرایط جرم خیز در آن جامعه باز می گردد و هر مقدار فراوانی جرم و شرایط جرم خیز بالاتر باشد احساس امنیت شهروندان پائین تر است (بیات، 1389: 12).
پیر بوردیو به رابطه بین ساختارهای عینی (امنیت) و ساختارها یا پدیده های ذهنی (احساس امنیت ) تأکید کرده و اعتقاد دارد از یکسو ساختارهای عینی قرار می گیرند که مبنای صورت های ذهنی را تشکیل می دهند و الزام های ساختاری را که بر کنش های متقابل وارد می شوند تعیین می کنند و از سوی د یگر اگر کسی خواسته باشد تلاش های روزانه فردی و جمعی را که درجهت تغییر یا حفظ این ساختارهای عمل می کنند بررسی کند باید این صورت های ذهنی را در نظر گیرد. ارزیابی ذهنی افراد به عنوان کنش گران در تصمیم گیری و شکل دهد الگوهای عملی رفتاری درجامعه نقش بنیادی ایفا می نماید. بنابراین، بررسی و تبیین ابعاد و زوایای احساس امنیت و متغیرهای تأثیرگذار بر آن در فضای اجتماعی ضرورت غیر قابل انکار پیدا می کند. علاوه بر ارزیابی ذهنی کنش گران از منظر دیگر که به توسعه اجتماعی مربوط می شود رشد و شکوفایی اجتماعی درگروه ایجاد، حفظ و باز تولید امنیت و احساس آن در جامعه می باشد. رشد جامعه و خود شکوفایی آن متکی بر سرمایه های انسانی مادی- اجتماعی شهروندان است و این سرمایه ها جهت توسعه نیازمند امنیت، ایمنی و احساس امنیت است (بیات، 1389: 18).
2-3)بررسی رویکردهای موجود در حوزه احساس امنیت:
2-3-1) رویکرد سنتی
این رویکرد با پس زمینه تمرکز بر قدرت سخت افزاری از یک سو و مقابله با تهدیدات دشمنان خارجی از سوی دیگر، نقش و جایگاه جامعه (افراد) را به پایین ترین حد آن نازل می کند. از این رو زمینه بالقوه برای احساس ناامنی ایجاد می گردد (هزار جریبی، 1389: 143-121).
2-3-2) رویکرد اجتماعی:
در مقابل دیدگاه فوق از نیمه دوم قرن بیستم این رویکرد با تمرکز بر بسترهای درونی و اجتماعی امنیت هرگونه تفکیک بین جامعه و دولت (قدرت) را عامل ناامنی و احساس آن برای مردم بود، نفی کرده و برعکس اعتقاد دارد که در شرایط مناسبات دو سویه بین دولت و مردم است که امنیت تولید و مبنای توسعه همه جانبه و پایدار قرار می گیرد. در این رویکرد همه افراد جامعه به تناسب در تولید امنیت نقش دارند و مبنای آن هم رضایت مندی افرا جامعه است. بخش دیگر از نظریه پردازان امنیت را از منظر فلسفی- سیاسی نگریسته و جامعه را زمانی دارای امنیت قلمداد کرده اند که در آن از یکسو حاکمان از میان طبقه برگزیده جامعه انتخاب می شوند و از سوی دیگر رفاه عمومی و تناسب قوای درونی فردی و درون جامعه مبنای مناسبات اجتماعی قرار میگیرد. از این رو امنیت عینی و امنیت ذهنی (احساس امنیت) در جامعه پایدار می گردد (هزار جریبی، 1389: 143-121).
2-4) مرور ادبیات و نظریه ها:
2-4-1) کارکردگرایی
با تأکید بر توافق حاکم بر روابط اجتماعی در نظام اجتماعی وجود امنیت را در سایه هماهنگی ساختاری و یکپارچگی و انسجام اجتماعی قابل تحقق می بیند کلیت نظام اجتماعی منسجم از اعضایی است که هر جزء و کل برای نظام دارای کارکردی است و این هماهنگی و انسجام کارکردی امنیت اجتماعی را برای جامعه به ارمغان می آورد (هزار جریبی، 1389: 143-121)..
2-4-2)کنش متقابل نمادی
امنیت را با تفسیر ذهنی(احساس امنیت) افراد از شرایط حاکم بر جامعه که از یک سو بر رفتار افراد چارچوب مشخص سازد و از سوی دیگر به نوعی تحت تأثیر کنش افراد برساخته می شود، بنا می سازد. در این تعامل متقابل است که بنیان های نظم و امنیت که بر رفتار اجتماعی افراد استوار است ساخته و تداوم پیدا می کند. در این دیدگاه احساس امنیت تبیین می شود (هزار جریبی، 1389؛ 143-121).
2-4-3) روش شناسی مردمی
این مکتب برای مقررات در زندگی روزمره اهمیت زیادی قائل است و نظم و امنیت اجتماعی را در سایه پیروی مردم از مقررات روزمره بین آنها قابل تبیین می داند. این دیدگاه نظم و امنیت را با تأکید بر اهمیت محوری زبان و سخن درک می کند. (بیات، 1388 : 15-10)

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید