1-4 یافته های پژوهش:52
1-5 بحث وتفسیر نتایج پژوهش:69
2-5 نتیجه گیری نهائی81
3-5 کار برد یافته ها82
4-5 پیشنهادات برای انجام پژوهش های بعدی براساس یافته های پژوهش82
منابع 84
پیوست ها87
ابزار…………………………………………………………………………………………………………………….. ………….. 89

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………… 91
فهرست جداول
عنوان صفه
جدول شماره 1-4 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر اساس اطلاعات فردی وشغلی50
جدول شمار2-4 :فراوانی ودرصد نحوه پاسخگوی پرستاران به هر یک از گزینه های پرسش نامه51
جدول شماره4-4 :میانگین نمره بر اساس جنس54
جدول شماره5 -4 :میانگین نمره گروها بر حسب سن54
جدول شماره6-4 : میانگین نمره بر اساس سمت شغلی55
جدول شماره 7-4 :میانگین نمره بر اساس مدرک تحصیلی واحد های مورد پژوهش55
جدول شماره 8-4 :میانگین گروه ها بر اساس سابقه کار در ICU56
جدول شماره 9-4 :میانگین نمره واحدهای مورد پژوهش براساس تخت ICU57
جدول شماره 10-4 :میانگین نمره واحدهای مورد پژوهش براساس نوع ICU58
جدول شماره 11-4 :میانگین نمره واحدهای مورد پژوهش براساس گذراندن دور? آموزشی برای اشتغال در بخش مراقبت های ویژه58
جدول شماره 12-4: توزیع نحوه پاسخ واحدهای مورد پژوهش به سوال تعویض ست ونتیلاتور بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ویژه59
جدول شماره13-4 : توزیع نحوه پاسخ واحدهای مورد پژوهشبه گزینه تعویض مرطوب کننده بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ویژه60
جدول شماره14-4 : توزیع نحوه پاسخدهی واحدهای مورد پژوهش به گزینه تعویض ست ونتیلاتور بر اساس گروه بندی بخش ها بر اساس تعداد تخت در بخش مراقبت ویژه60
جدول شماره 15 -4 : توزیع نحوه پاسخدهی واحدهای مورد پژوهش به گزینه دوره تناوب تعویض مرطوب کننده بر اساس تعداد تخت را نشان می دهد.61
جدول شماره16-4 : توزیع نحوه پاسخدهی واحدهای مورد پژوهش به گزینه تاثیر پوزیشن بیمار به پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ویژه62
جدول شماره17-4 : توزیع نحوه پاسخدهی واحدهای مورد پژوهش به گزینه تاثیر پوزیشن بیمار به پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه بر حسب گروه بندی بر اساس تعداد تخت62
جدول شماره18-4 : چگونگی وجود موانع اجرایی اصول راهنمای مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از عفونت وابسته ونتیلاتور در بخشهای مراقبت ویژه63
فصل اول
1-1مقدمه:
مراقبت به عنوان یک جزء اساسی در زمینه خدمات بهداشتی درمانی به حساب می آید. در بین کلیه مراقبت های ارائه شده در محیط های درمانی مانند بیمارستان، مراقبت های پرستاری از اهمیت بیشتری برخوردار است(1). ولزوم به کار گیری شواهد علمی در حرفه پرستاری به طور روز افزونی محرز می گردد . گسترش این امر اصطلاحات مورد استفاده برای آن را متحول می نماید و اصطلاحاتی مانند عملکرد مبتی بر شواهد1 از پزشکی مبتنی بر شواهد2 استخراج می گردد که بنا به ضرورت ، مفهوم دیگری با نام پرستاری مبتنی بر شواهد3 در پرستاری مطرح می شود(2).
ساکت4 وهمکاران در تعریف مراقبت مبتنی بر شواهد بیان کردند که مراقبت مبتنی بر شواهد ، کاربرد نتایج بهترین تحقیقات همراه با دانش وتخصص ، تجارب بالینی و نیز توجه به ارزش های بیمار در ارائه ی مراقبت می باشد(3) .پرستاری مبتنی بر شواهد فرایندی است که در طی آن پرستار می تواند با استفاده از شواهد تحقیقات موجود ، تصمیمات بالینی مناسب اتخاذ نماید(4).حبیبی و همکاران به نقل از گیبس5 نیز پرستاری مبتنی بر شواهد را در اولویت قرار دادن منافع بیمار از طریق تصمیم گیری بالینی با استفاده از بهترین شواهد در مراقبت از مددجو تعریف کرده است (5).
نحریروهمکاران به نقل از روستاس6 بیان کردند که اهمیت استفاده از شواهد در عملکرد عبارت از، استفاده بهینه از اطلاعات با حجم زیاد در حداقل زمان ،انجام کارها به طریق صحیح با بهترین روش های استاندارد موجود و کارآمد ، اطمینان از انجام درست امور مراقبتی ، ارتقای کیفیت مراقبت توسط پرستاران ، اجرای بهترین و صحیح ترین مراقبت در بهترین زمان برای بیمار، بهبود وضعیت و پیامد بیماران با مراقبت مبتنی برشواهد ، افزایش رضایتمندی بیماران ، مراقبت با کیفیت در فضایی حمایتی همراه باتصمیم گیری عاقلانه و تمرکز ویژه بر شواهد تحقیقی در عملکرد پرستاری فراتر از عادات و روتینهای مراقبتی می باشد(6).
بسیاری از موسسات می توانند با به کارگیری عملکرد مبتنی بر شواهد در زمان ، انرژی و منابع مالی صرفه جویی کنند(7).این روش موجب ارتقای کار پرستاران شده و قطعیت را در مراقبت پرستاری جایگزین تردیدها کرده است(7).ضمنا پرستارانی که از مدارک وشواهد استفاده می کنند از کار خود رضایت بیشتری دارند که این امر منجر به ارتقای کیفیت مراقبت می شود .هم چنین نشان داده شده عملکرد مبتنی بر شواهد احتمال موفقیت دانشجویان درارائه برنامه های پرستاری را افزایش می دهد(8).
بطور طبیعی به نظر می رسد در نظام ارائه خدمات مبتنی بر شواهد ، روشهای اجرا وتصمیم گیری بر مبنای علم استوار باشد . با این وجود بسیاری از اقدامات پزشکی ومراقبتی ، تنها بر روند های سنتی ، حدسها وفرضیات کاری ، مهارتهای فردی ومشاهدات غیر سازمان یافته بالینی مبتنی هستند (9).به عنوان مثال اغلب به پرستاران آموزش داده می شود که انسولین را به روش استریل تزریق کنند ، اما اکنون گفته می شود که بیماران دیابتی می توانند با امنیت کافی تزریق را از روی لباس انجام دهند(10). وهمچنین امروزه تاکید زیادی بر ترخیص زود تر بیماران از بیمارستان و پیگیری در خانه وجود دارد و مشخص شده که این کار تسریع بهبودی جسمی در سکته های مغزی را در پی داشته است(11) . اما نظام بهداشتی ما همچنان برارائه خدمات در بیمارستان تاکید دارد(9).
دستورالعملهای بالینی به طور خاص بر اساس بهترین شواهد موجود در مراکز درمانی طراحی می شوند . به دلیل آنکه پرستاران نقش مؤثری در بالا بردن کیفیت مراقبت ایفا میکنند، این دستورالعمل ها بایستی برای پرستاران در شرایط مختلف بالین کاربرد داشته باشد و تمامی شرایط و موقعیتهای پیش روی پرستار در آن لحاظ شود(12). به خصوص در بخشهای ویژه که پرستاران نقش مهمی را در اداره آن برعهده دارند وهمچنین ارایه برنامه های مراقبتی با کیفیت و مطابق استاندارد در این بخشها از اهمیت بیشتری برخوردار است(13) . بدین منظور، به کار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش های مراقبت ویژه جهت ارتقاء مراقبت ها ضرورت می یابد . در نتیجه استفاده از ونتیلاتور مشکلات و مسائل مرتبط با اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در بخش مراقبت ویژه پیش می آید که یکی از مهمترین آنها پنومونی وابسته به ونتیلاتور می باشد .
پنومونی وابسته به ونتیلاتور( VAP)7 یکی از عفونتهای بیمارستانی8 است که در بیماران تحت تهویه مکانیکی با جاگذاری راه هوائی مصنوعی بعد از 24 ساعت ایجاد می شود.(14-16) و در صورت باقی ماندن بیش از 24 ساعت ، خطر بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور6 تا 21 برابر افزایش می یابد . طبق منابع موجود از هر 1000روز ونتیلاتور،10 تا 35 مورد عفونت وابسته به ونتیلاتور گزارش شده است(14). در مطالعه افخم زاده و همکاران ، میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور 2/32 درصد در بیمارستان بعثت سنندج برآورد گردید(17). پنومونی وابسته به ونتیلاتور میزان مرگ و میر را 20 تا 40 درصد افزایش می دهد و روزهای بستری را در بخش مراقبت ویژه 4 روز و در بیمارستان 9 روز افزایش میدهد و در نتیجه استفاده از منابع (انسانی وتجهیزاتی ) مراقبت سلامت را افزایش می دهد(14, 18, 19). برای هر مورد پنومونی وابسته به ونتیلاتور40000 دلار هزینه بر جای می ماند(14, 20).
یکی از علت های پنومونی وابسته به ونتیلاتور به طور کلی ورود ترشحات دهان به داخل تراشه بصورت آسپیراسیون9 است که در اثر کاهش سطح هوشیاری ،از بین رفتن رفلکس بلع و جمع شدن ترشحات آلوده در پشت حلق رخ می دهد(21). با توجه به پیامد پنومونی وابسته به ونتیلاتور، پیشگیری از آن اهمیت زیادی در مراقبت بیماران بد حال و تحت درمان با تهویه مکانیکی دارد(22) . درسال های اخیر راهکارهای متفاوتی در تشویق ارائه کنندگان مراقبت ویژه در پیشگیری و یا کاهش میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور توسط گروههای مجرب مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج آن به عنوان اصول راهنما مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتورمنتشر شده است(22). و مداخلات کاملی که می تواند نتیجه درمان بیماران را بهبود بخشیده و به طور موثر هزینه های بیمارستانی را کاهش دهد ، معرفی شده است(22). در سال 1994 اصول راهنمای برای پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور توسط مرکز کنترل وپیشگیری بیماریهای آمریکا(CDC)10 تنظیم و منتشر شد . در سال 1995 اصول راهنمای دیگری در این مورد توسط جامعه پزشکان توراکس آمریکا معرفی شد . در سال 2004 دودک11 وهمکاران از گروه کارآزمائی و جامعه مراقبت ویژه کانادا با مد نظر قرار دادن اصول راهنمائی که توسط مرکز کنترل وپیشگیری بیماریهای آمریکا و جامعه پزشکان توراکس آمریکا ارائه شده بود و با استفاده از شواهدی که در کارآزمائی های بالینی بررسی گردیده و در مطالعات مورد تایید قرار گرفته، اصول راهنمای مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از عفونت وابسته به ونتیلاتور را پیشنهاد کردند . لوله گذاری از طریق دهان ، استفاده از سیستم ساکشن بسته ، تعویض ست ساکشن بسته برای هر بیمار جدید (یا در صورت تشخیص بالینی) ، استفاده از مبدل گرمایی-رطوبتی ، تعویض مرطوب کننده در هر هفته یکبار(یا در صورت تشخیص بالینی) ، دوره تناوب تعویض ست ونتیلاتور برای هربیمار جدید (یا در صورت تشخیص بالینی) ، استفاده از لوله های دارای مسیر ساکشن زیر گلوت ، استفاده از تخت های کنتیک12 و قرار گیری در وضعیت نیمه نشسته از اصول راهنمای مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد است که پیشنهاد گردید. اهمیت و اعتبار این اصول پیشنهادی زمانی روشن تر می شود که تمامی اصول راهنمای که توسط مراکز علمی معتبر دنیا(CDC ،انجمن توراکس امریکا ،انجمن توراکس کانادا ، کولف13 وهمکاران ، کینار14 وهمکاران ،دودک وهمکاران) در15 سال گذشته در باره پنومونی وابسته به ونتیلاتور منتشر گردید (22-26) و موارد فوق را در کاهش پنومونی وابسته به ونتیلاتور پیشنهاد کردند.از ویژگیهای این اصول راهنما ایمن بودن ، امکان استفاده توسط پرستاران و مد نظر قرار دادن هزینه مداخلات پرستاری برای پیشگیری از پنومونی است. استفاده از این اصول می تواند میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور را کاهش دهد . اجرای اصول راهنمای پیشنهاد شده توسط دودک وهمکاران نیازمند آگاهی از موفقترین راهکارها برای تغییر رفتار در عملکرد پرستاری است(27) . اصول راهنمای پیشنهاد شده توسط دودک وهمکاران در سال 2008 با مروری بر مطالعات از سالهای 1980تا 2006 در زمینه پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور به روز رسانی شد(28). در سال 2007 لابو15 وهمکاران با استفاده از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از عفونت وابسته به ونتیلاتور اقدام به تنظیم پرسش نامه به منظور سنجش آگاهی پرستاران کردند . در مقاله ای که به همین منظور منتشر شد، ذکر گردیده که عدم آگاهی پرستاران می تواند مانع بزرگی برای به کارگیری این اصول در عملکرد باشد (29) . کرمانشاهی و همکاران در زمینه موانع اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد طی یک مطالعه بیان کرده اند که مراقبت مبتنی بر شواهد به دلیل به روز بودن تدابیر و رویه های مراقبتی و هزینه و اثربخشی برای بیماران نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری دارد. با توجه به اینکه این در سر راه اجرای آن موانعی وجود دارد در بررسی او 87 درصد این موانع مربوط به بعد مدیریتی بود که شامل کافی نبودن تعداد کارکنان و عدم آگاهی مدیران پرستاری نسبت به ضرورت مراقبت مبتنی بر شواهد بوده و در بعد فردی -مراقبتی نیز، فقدان زمان کافی برای پرستاران جهت مطالعه تحقیقات انجام شده از مهم ترین موانع بود(1).
علی رغم گسترش پزشکی مبتنی برشواهد و وجود اصول راهنمای عملکرد بالینی هنوز مداخلات روزانه پرستاران با این اصول فاصله دارد(22). بروز عفونت بیمارستانی و بخصوص پنومونی وابسته به ونتیلاتور به طور مستقیم با عملکرد نادرست کادر درمانی از قبیل: ضد عفونی نکردن دست ها، عدم مراقبت مناسب دهان و دندان ، ساکشن نا مناسب ارتباط دارد(21).
با در نظر گرفتن اهمیت این اصول و به منظور تضمین مداخلات صحیح ، جهت اجرای این اصول قدم اول سنجش آگاهی است وآگاهی هم مبتنی بر محیط و شرایط اجتماعی _فرهنگی متغیر می باشد و با توجه به اینکه اولین گام در اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور ،آگاهی داشتن پرستاران از اصول می باشد ،ضمنا مطالعات زیادی در جهت بررسی آگاهی از این اصول مبتنی بر کنترل و پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور برای کارکنان پرستاری وسایر مهیا کنندگان مراقبت سلامت صورت گرفته است(29, 30). همچنین علاوه بر کمبود آگاهی پرستاران عوامل دیگری وجود دارد که از موانع اجرای این اصول می باشد که باید این موانع شناسائی و رفع گردد.
از آنجائیکه میزان آگاهی پرستاران تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد و این عوامل در محیط های مختلف ،متفاوت بوده لذا پژوهشگر به بررسی میزان آگاهی از این اصول پرداخته تا با مشخص شدن میزان آگاهی، نیازهای آموزشی کارکنان مراکز بهداشتی -درمانیتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی گیلان در این زمینه تعیین گردد. وهچنین موانع موجود در اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور که در میزان آگاهی پرستاران نیز تاثیر گذار می باشد ، شناسایی گردد .
2-1 اهداف پژوهش:
هدف کلی طرح:
تعیین میزان آگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد برای پیشگیری ازپنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی گیلان
اهداف ویژه‌ی طرح :
1) تعیین میزان آگاهی پرستاران از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور بر حسب متغیرهای فردی-اجتماعی
2) تعیین موانع اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری ازپنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه
3-1 سوالات پژوهش :
1 ) میزان آگاهی پرستاران از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور بر حسب متغییرهای فردی-اجتماعی چقدر است ؟
2) موانع اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری ازپنومونی وابسته به ونتیلاتور کدام است ؟
4-1 تعاریف نظری واژه ها :
اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور : اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور ، راهکارهای مراقبتی هستند که در سال 2004 توسط دودک16 وهمکاران از گروه کارآزمائی و جامعه مراقبت ویژه کانادا پیشنهاد گردید . لوله گذاری از طریق دهان ، استفاده از سیستم ساکشن بسته ، تعویض ست ساکشن بسته برای هر بیمار جدید (یا در صورت تشخیص بالینی) ، استفاده از مبدل گرمایی-رطوبتی ، تعویض آن در هر هفته یکبار(یا در صورت تشخیص بالینی) ، دوره تناوب تعویض ست ونتیلاتور برای هربیمار جدید (یا در صورت تشخیص بالینی) ، استفاده از لوله های تراشه با مسیر ساکشن زیر گلوت ، استفاده از تخت های کنتیک و قرار گیری در وضعیت نیمه نشسته از اصول راهنمای مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهددر پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور است که پیشنهاد گردید (23).
پنومونی وابسته به ونتیلاتور: پنومونی وابسته به ونتیلاتور زیر مجموعه ای از عفونتهای بیمارستانی است که قبل از بستری بیمار وجود نداشته ویا در دوره کمون نبوده و24 ساعت بعد از لوله گذاری تراشه یا تهویه مکانیکی ایجاد می شود که با مراقبت صحیح قابل پیشگیری است. (31) .
موانع اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور: عوامل مؤثر و موانع موجود برای اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور می باشد . موانع اجرای شامل کمبود آگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور (23) و شرایط لازم برای دسترسی به راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر شواهد ، دسترسی آسان به اینترنت در بخش (29)،وجود مجلات وپوسترهای آموزشی در بخش ،وجود کنفرانس ها وسمینارها در مورد این اصول ،گذراندن دوره های آموزشی مدون می باشد(29) .برای اجرای هریک از اصول نیاز به وجود تجهیزات خاص (32) از جمله : ست ساکشن بسته ، لوله تراشه با پورت ساکشن ساب گلوت و تخت کنتیک می باشد (23).تعدادتخت بخش مراقبت ویژه ونسبت تعداد پرستار به تخت می تواند در به کار کیری این اصول موثر باشد(1).
5-1 تعاریف عملی واژها :
اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور: در این مطالعه اصول راهنمای مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور بر اساس اصول و راهکارها در حیطه پرستاری بوده و بهترین عملکرد پرستاری موجود در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور می باشد که توسط تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است . این اصول بر اساس تعریف نظری مورد بررسی قرار گرفت .
آگاهی پرستاران درباره اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور:در این پژوهش میزان آگاهی پرستاران براساس تعریف نظری و اصول پیشنهادشده از طرف دودک ، مورد بررسی قرار گرفت. 9 سوال چهارگزینه ای در باره اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور در اختیار پرستاران قرار داده شد .پس از پاسخ دهی میزان آگاهی مورد بررسی قرار گرفت . به این صورت که حداقل امتیاز آگاهی صفر وحداکثر آن 9 بوده و مجموع امتیازات برای هر فرد بدست آمد .سپس میانگین کل امتیازات برای جامعه پژوهش محاسبه گردید .
موانع اجرای بکار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور : در این مطالعه عواملی که در اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور موثرمی باشدو عدم وجود آنها مانعی برای کاربرد این اصول به شمار می آید براساس چک لیست محقق ساخته و تعریف نظری. مورد بررسی قرار گرفت . این چک لیست شامل 11 مورد از عواملی است که عدم وجود آنها می تواند مانعی برای اجرای این اصول باشد که توسط محقق با مشاهده از هر بخش تکمیل گردید . وجود هریک از موارد گزینه بله وعدم وجود آنها با گزینه خیر مشخص شد .چک لیست تمامی بخش ها جمع آوری گردید و مجموع وجود ویا عدم وجود آنها مشخص شد .
6-1 پیش فرضهای پژوهش :
– کاربرد اصول راهنمای مبتنی بر شواهد باعث ارتقاء مراقبت های پرستاری در بخش ویژه می شود(1) .
-کاربرد اصول راهنمای مبتنی بر شواهد توسط پرستاران در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور موثر است (23).
– کند بودن حرکت به سوی عملکرد مبتنی بر شواهد نه تنها ناشی از کمبود دانش و مهارت در باره عملکرد مبتنی بر شواهد بلکه نشات گرفته از موانع متعددی است که در راه اجرای آن وجود دارد (9).
– میزان آگاهی پرستاران درمورد اصول راهنمای مبتنی در شواهد پیشگیری از کمبود پنومونی وابسته به ونتیلاتور قابل بررسی است(20) .
– عدم وجود لوله تراشه با کانال ساکشن زیر گلوت یکی از موانع اجرایی اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته می باشد (28).
– گسترش شبکه اینترنت در بخشهای مراقبت ویژه از طریق دسترسی آسان به منابع وشواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور موثر است (29).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7-1 محدودیت های پژوهش:
با توجه به سوال یکسان برای تمامی نمونه های پژوهش و پراکندگی نمونه ها و عدم امکان جمع آوری آنها برای پر کردن پرسشنامه ها ، امکان مشاوره و تبادل اطلاعات در بین واحدهای مورد پژوهش قبل از اتمام نمونه گیری وجود داشت، برای کاهش اثر آن نمونه گیری هر بخش از واهد های مورد پژوهش در مدت زمان کم انجام گرفت .با این حال این شرایط می تواند جمع آوری اطلاعات مارا تحت تاثیر قرار دهد.
فصل دوم
1-2 چهار چوب پژوهش:
چهار چوب این پژوهش پنداشتی بوده و بر اساس مفهوم مراقبت مبتنی بر شواهد در مراقبت های پرستاری استوار است . در این رابطه به اهمیت پیشگیری ، درمان و مراقبت براساس اصول راهنمای مبتنی بر شواهد با تاکید بر پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور پرداخته می شود.
در جهان امروز ، شاهد نوآوریها و تحولاتی سریع در عرصه ی مراقبت های بهداشتی و درمانی هستیم (5).مراقبتهای بهداشتی، به خصوص در دو دهه ی گذشته به طرز شگفت انگیزی پیچیده شده است(33) و به عنوان یک جزء اساسی در زمینه خدمات بهداشتی – درمانی به حساب می آید. در بین کلیه مراقبت های ارائه شده در محیط های درمانی ، مراقبت های پرستاری از اهمیت بیشتری برخوردار است (1). به همین علت ارائه مراقبت و خدمات با کیفیت مناسب به عنوان یک اولویت در نظام خدمات بهداشتی درمانی به ویژه در زمینه خدمات پرستاری مطرح شده است؛ به طوری که در اغلب کشورها درجه بندی و اعتبار بخشی بیمارستان ها، تحت تأثیر مراقبت های پرستاری و کیفیت آن است(1).
کاربرد دستورالعمل ها یکی از عناوین بحث برانگیز در زمان کنونی است (33) . دستورالعمل ها در ارائه ی راه حل ها و استاندارد نمودن روشها، جایگاه ویژه ای دارند و به عنوان ابزاری کمک کننده و راهنما برای تیم درمانی به حساب می آید . بهترین دلیل کاربرد این دستورالعملها در مراکز درمانی، ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، بالابردن سطح سلامت جامعه و هم سطح نمودن . استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی است .در همین راستا از پرستاران انتظار می رود که خدمات مراقبتی را با بالاترین حد استانداردهای کمی و کیفی و مبتنی بر یافته های علمی ارائه دهند و همواره با بررسی و بازبینی روشهای مراقبتی توانمندی لازم برای تصمیم گیری های بالینی در ارائه مراقبت را کسب نمایند(1). به منظور حفظ و توسعه ی این استانداردها، لازم است پرسنل دانش خود را توسعه و سازماندهی کنند و برای این امر نیاز به آموزش مداوم ضمن خدمت و به روز کردن اطلاعات دارند . با وجود تحقیقات گسترده در زمینه اجرای دستورالعمل ها، استراتژیهای مؤثری در اجرای آنها شناخته شده است. یکی از مهم ترین دلایل، که میتواند مشکلاتی را در اجرا ایجاد نماید اطلاعات ناکافی پرسنل از دستورالعمل ها و اجرای استراتژیهای مختلف است. نگرانیهایی وجود دارد که دستورالعملها ، پارامترهای کافی برای هدایت پرستاران فراهم نیاورد و اختلاف بسیاری در فهم و اجرای دستورالعملها وجود داشته باشد که در این میان دستورالعملهای مبتنی بر شواهد می تواند این اختلافات را کاهش میدهد(33).
امروزه، تصمیم گیریهای بالینی بر پایه ی شواهد و تجارب علمی و علم روز انجام می شود که به آن عملکرد مبتنی بر شواهد میگویند. همانطور که بیان شد، دستورالعملهای بالینی منبع ارزشمندی برای کار بالینی است. دستورالعملهای بالینی مهمترین ابزار برای کار بالینی مؤثر و مبتنی بر شواهد هستند تا مراقبت از بیمار را ارتقا دهند. مستندات مبتنی بر شواهد، سبب تحرک عظیمی در توسعه ی مراقبتهای بالینی شده است. این مستندات، مراحل اجرایی را که باید در مراقبت بیمار انجام شود توضیح میدهد و از کارهای بالینی غیر استاندارد اجتناب میکند(33) .
تیم بالینی و به ویژه پرستاران به علت نقش مهم و حیاتی که در مراقبت از بیماران دارند، بایستی خود را با آخرین تحولات در خصوص مراقبت های بالینی همگام ساخته و اطلاعات بالینی خود را به روز نگه دارند. پرستاران نیز همچون سایر حرفه های پزشکی با این واقعیت روبرو هستند که نیمه عمر کوتاه اطلاعات علمی آنها، مطالبی را که در دوران تحصیل و حتی پس از آن فرا گرفته اند، به سرعت کهنه و منسوخ می سازد(5) .
عملکرد مبتنی بر شواهد، مفهوم جدیدی نیست؛ اما در چند سال اخیر به یک استراتژی ملی برای مراقبتهای بهداشتی تبدیل شده است. دستورالعملهای بالینی به طور خاص بر اساس بهترین شواهد موجود در مراکز درمانی طراحی میشوند. به دلیل آنکه پرستاران نقش مؤثری در بالا بردن کیفیت مراقبت ایفا می کنند، این دستورالعمل ها بایستی برای پرستاران در شرایط مختلف بالین کاربرد داشته باشد و تمامی شرایط و موقعیتهای پیش روی پرستار در آن لحاظ شود.(34) به خصوص در بخشهای ویژه که پرستاران نقش مهمی را در اداره ی آن بر عهده دارند و ارائه مراقبتی با کیفیت و مطابق استاندارد در این بخشها از اهمیت بیشتری برخوردار است (34).

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید