پایان نامه های ارشد

“پيامبر در وصف جامي بهشتي که به ايشان داده شده ميفرمايند … اين جام از طلا است و با دانههاي ياقوت و جواهر تزيين شده و 4 رکن دارد که بر يک رکن آن نوشته Read more…

By yyoozita, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد درمورد شهر کرمان، آقا محمدخان قاجار،

الف) تاريخ پيدايش ابراهيم خان ظهير الدوله يکي از شاه‌زادگان قاجار و از نوادگان و داماد فتحعلي شاه قاجار بود که به حکومت کرمان و بلوچستان منصوب شده بود و به واسطه ظلم‌هاي زيادي که Read more…

By yyoozita, ago
پایان نامه های ارشد

1957.[28] C.G. Jan, P.Hsu and R.B.Wu, “Corner Effect on Mutual Impedance Between Edge Slots”, IEEE trans. On Antenna and Propagation, Vol.41, No.4,pp.488-492.Apr.1993.[29] C.G. Jan, P.Hsu and R.B.Wu, “Moment Method Analyisis of Side Wall Inclined Slotsin Read more…

By yyoozita, ago