فهرست مطالب
فصل1.مقدمه 2
فصل2.تئوری آنتن و آرایه ها 6
2-1. پارامترهای مهم آنتن 7
2-1-1. پهنای باند فرکانسی 7
2-1-2. الگوی تشعشعی 8
2-1-3. جهت دهندگی ، بهره و پلاریزاسیون 9
2-2. آنتن های آرایه ای 14
2-2-1. آرایه خطی یکنواخت 15
2-2-2. توزیع جریان تیلور 18
2-3. خلاصه 21
فصل3.معرفی آنتن های آرایه ای موجبر شکاف دار 22
3-1. معرفی انواع شکاف های تشعشع کننده بر روی بدنه موجبر 24
3-2. روش های محاسبه مشخصه های شکاف 28
3-2-1. فرمول های Stevenson 29
3-2-2. تحلیل مدل پراکندگی 30
3-2-3. شکاف اریب روی دیواره کناری موجبر 32
3-3. طراحی آرایه های شکاف دار موجبری 33
3-3-1. طراحی آرایه موجبر شکاف دار از نوع رزونانسی 36
3-3-2. طراحی آرایه موجبری شکاف دار از نوع موج رونده 48
3-4. خلاصه 55
فصل4.آرایه موج رونده موجبر شکاف دار با شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر 57
4-1. مقدمه 57
4-2. روش طراحی آرایه موج رونده با شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر 58
4-2-1. برنامه متلب برای محاسبه توزیع جریان خطی تیلور: 58
4-2-2. بدست آوردن فاصله بین المان ها و بررسی تاثیرات آن بر پهنای باند و پترن 60
4-2-3. بدست آوردن دامنه تحریک و رسانایی شکاف ها 65
4-2-4. تعیین مشخصات شکاف ها 68
4-2-5. نتایج شبیه سازی آرایه موجرونده طراحی شده با شکاف اریب 74
4-3. خلاصه 82

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

فصل5.شکاف های چرخش نیافته روی بدنه باریک موجبر 84
5-1. مقدمه 84
5-2. نحوه تحریک شکاف های چرخش نیافته روی بدنه باریک موجبر 85
5-3. ساخار پیشنهاد شده برای کاهش پلاریزاسیون متقاطع 87
5-4. بدست آوردن رسانایی ساختار پیشنهاد شده 88
5-5. آرایه موج رونده طراحی شده با ساختار پیشنهاد شده و نتایج شبیه سازی 89
5-5-1. پهنای باند 91
5-5-2. الگوهای تشعشعی 91
5-6. آنالیز حساسیت ساختار پیشنهادی 97
فصل6.نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای کارهای آتی 102
6-1. نتیجه گیری 102
6-2. پیشنهاد های کارهای آینده 103
فهرست جداول
جدول‏41 : رسانایی شکاف ها برای رسیدن به مشخصات پترن مطلوب 73
فهرست شکلها
شکل‏21: آنتن به عنوان یک قطعه مبدل 13
شکل‏22: مدارمعادل آنتن 16
شکل‏23 : دوقطبیهرتز 17
شکل‏24 : یک موج صفحه ای با پلاریزاسیون بیضوی 21
شکل‏25 : آرایه خطی یکنواخت با N المان 23
شکل‏26 : مقادیر مناسب n ̅ برای سطح لوب های کناری متفاوت 26
شکل‏27 : پترن وتوزیع جریان تیلوربرای سطح لوب کناری -15dB 26
شکل‏28 : پترن و توزیع جریان تیلور برای سطح لوب کناری-25dB 27
شکل‏31: اصل بابینه 29
شکل‏32 : انواع شکاف روی بدنه یک موجبر مستطیلی 31
شکل‏33 : توزیع جریان سطحی روی بدنه موجبر مستطیلی در مد غالب. 32
شکل‏34 : تغییرات رسانایی و سوسپتانس بر حسب عمق شکاف. 39
شکل‏35 : نمونه ای از یک آرایه صفحه ای موجبر شکاف دار 40
شکل‏36 : آرایه موجبر خطی با شکاف رزونانس طولی الف)تغذیه از کنار ب)تغذیه از وسط 45
شکل‏37 : یک نمونه آرایه خطی رزونانسی با شکاف موازی طولی 46
شکل‏38 : نمونه هایی از آرایه صفحه ای موجبر شکاف دار 48
شکل‏39 :نمونه هایی از آرایه صفحه ای موجبر شکاف دار از نوع رزونانسی 50
شکل‏310 : نمونه ای از آرایه صفحه ای رزونانسی با تغذیه از وسط توسط شکاف های سری 51
شکل‏311 : آرایه موج رونده ای که از وسط تغذیه می شود 56
شکل‏312 : پترن آرایه موج رونده تغذیه از وسط 57
شکل‏41 : توزیع جریان تیلور برای سطح لوب کناری -35db و پهنای بیم 1.9 درجه 65
شکل‏42 : آرایه خطی موجبر شکاف دار موج رونده با شکاف های اریب برای زاویه 85 درجه 66
شکل‏43 : VSWR در کل بازه فرکانسی برای آرایه با زاویه بیم اصلی 85 درجه 66
شکل‏44 : پترن در راستای سمت در فرکانس 2.7 GHz 67
شکل‏45 : پترن در راستای سمت در فرکانس 2.85 GHz 67
شکل‏46 : پترن در راستای سمت در فرکانس 3 GHz 68
شکل‏47 : پترن در راستای سمت در فرکانس 3 GHz 69
شکل‏48 : VSWR در کل بازه فرکانسی برای آرایه با زاویه بیم اصلی 86.5 درجه 69
شکل‏49 : پترن آرایه طراحی شده با نمودار های موجود در مراجع 74
شکل‏410 : ساختار پیشنهاد شده برای بدست آوردن مشخصات شکاف اریب با اثر کوپلینگ متقابل 75
شکل‏411 : تغییرات S_21 بر حسب عمق فرورفتگی شکاف برای Ө=7 درجه 76
شکل‏412 : مدار معادل خط انتقالی unit-cell شکل 4-10 77
شکل‏413 : نمودار رسانایی شکاف اریب بر روی بدنه باریک موجبر بر حسب زاویه شکاف ها 79
شکل‏414: شمای کلی آرایه طراحی شده با شکاف های اریب روی بدنه باریک موجبر 79
شکل‏415: اندازه S_11 آرایه طراحی شده با شکاف اریب 80
شکل‏416 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.85GHz در مختصات دکارتی 81
شکل‏417 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.85GHz در مختصات قطبی 82
شکل‏418 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.7GHz در مختصات دکارتی 83
شکل‏419 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.7GHz در مختصات قطبی 83
شکل‏420 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 3GHz در مختصات دکارتی 84
شکل‏421 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 3GHz در مختصات قطبی 84
شکل‏422 : اندازه S_11 آرایه طراحی شده در باند x 85
شکل‏423 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در باند x 86
شکل‏424 : پترن پلاریزاسیون متقاطع آرایه موج رونده طراحی شده با شکاف اریب 86
شکل‏51 : نحوه تحریک شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر 89
شکل‏52 : نحوه تحریک شکاف چرخش نیافته روی بدنه باریک موجبر 90
شکل‏53 : ساختار پیشنهاد شده برای تحریک شکاف چرخش نیافته روی بدنه باریک موجبر 92
شکل‏54 : رسانایی شکاف چرخش نیافته پیشنهاد شده بر حسب ارتفاع استوانه ها 93
شکل‏55 : شمای کلی آرایه طراحی شده با ساختار پیشنهاد شده 94
شکل‏56 : نمودار اندازه VSWR آرایه با ساختار پیشنهادی 95
شکل‏57 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.85GHz در مختصات دکارتی 96
شکل‏58 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.85GHz در مختصات قطبی 96

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

شکل‏59 : پلاریزاسیون آرایه طراحی شده در فرکانس 2.85GHz 97
شکل‏510: پترن وپلاریزاسیون متقاطع آرایه طراحی شده با نرم افزار HFSS 98
شکل‏511 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.7GHz در مختصات دکارتی 98
شکل‏512: الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.7GHz در مختصات قطبی 99
شکل‏513: پلاریزاسیون متقاطع آرایه طراحی شده در فرکانس 2.7 GHz 99
شکل‏514: الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 3GHz در مختصات دکارتی 100
شکل‏515: الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 3GHz در مختصات قطبی 100
شکل‏516: پلاریزاسیون متقاطع آرایه طراحی شده در فرکانس 3GHz 101
شکل‏517 : نمودار هیستوگرام رسانایی شکاف ها 102
شکل‏518: اندازه VSWR آرایه طراحی شده با تالرانس100 میکرون 103
شکل‏519: الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده با تلرانس 100 میکروندر فرکانس 2.85GHz 103
شکل‏520: الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده با تالرانس 100 میکروندر فرکانس 2.85GHz 104
شکل‏521:پترن پلاریزاسیون متقاطع آرایه طراحی شده با تلرانس 100 میکرون در فرکانس 2.85GHz 104


دیدگاهتان را بنویسید