دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

عنوان :

بررسی رابطه سرمایه فکری با بازاریابی در صنعت بیمه ایران 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

دو عامل مهم كه موجب بالارفتن عملكرد بازارگرایی شركتها در دو دهه گذشـته شـده اسـت ؛

جهانی شـدن و افـزایش تغییـرات در فنـاوری مـی باشـد. در چنـین محیطـی سـرمایه فكـری و

داراییهای نامشهود از عوامل مهم موفقیت بشمار میروند.تحقیق حاضر رابطه بین بازارگرایی (با تكیه

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

بر سه مفهوم توجه به مشتری، توجه به رقبـا وهماهنگی بینبخشی) و سرمایه فكری

را در صنعت بیمه بررسی میكند.

سرمایه فكری به عنوان دارایی نامشهود یك سازمان میباشـد و شـامل دانـش، تجربـه، مهـارت شخصی

، روابط خوب و یا توانایی فناوری است ،سرمایه انسانی ؛تركیبی از دانـش ، مهـارت هـا وتجربیات كاركنان

یك بنگاه، سرمایه مشتری (رابطهای )؛ عبارت اسـت از روابـط بـا افـرادی كـهبنگاه اقتصادی با آن ها

به كار تجاری میپردازد كه شامل مشتریان و عرضه كنندگان میباشد . سرمایه ساختاری؛ داراییهای

غیرمرتبط بـا نیـروی انـسانی را شـامل مـی شـود كـه عبارتنـد از فناوریها، فرآیندها، ابداعها، اموال فكری

، داراییهای فرهنگی و روش هایی كه شـركت را قـادر

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

به انجام وظایف میسازد.

تعداد صفحه :155

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته بندی : رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید