دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

تعیین ارتباط بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (1380-1392) 

 

 

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

فصل اول: کلیات تحقیق

  4

1-1        مقدمه  2

1-2        شرح و بیان مسئله تحقیق.. 3

1-3        اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4        اهداف تحقیق.. 7

1-5        پرسش های تحقیق.. 8

1-6        فرضیه های تحقیق.. 9

1-7        تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 9

1-8        قلمرو تحقیق.. 11

1-9        شیوه تحقیق.. 12

2-1        مقدمه  16

2-2        سهام وانواع سهام. 17

2-2-1 سهام. 17

2-2-2 اوراق سهام. 18

2-2-3 بازار سهام و رشد اقتصادی.. 19

2-2-4 توسعه بازارسهام ورشد اقتصاد. 21

2-3        نرخ ارز. 25

2-3-1 نرخ مبادله ارز. 25

2-3-2 نقش بانک مرکزی بر نرخ مبادله ارز. 27

2-3-3 ارتباط ی نرخ ارز و قیمت سهام. 30

2-3-4 نظام ارزی ایران. 31

2-4        نرخ تورم. 33

2-4-1 مفهوم وتعاریف تورم. 33

2-4-2 محاسبه شاخص تورم. 36

2-4-3 اثر تغییرات نرخ سود بر شاخصهای كلان اقتصادی (تورم) 38

2-5        تولید ناخالص داخلی ورشد اقتصادی.. 41

2-5-1 تولید ناخالص داخلی.. 41

2-5-2 مفهوم تولید ناحالص ملی.. 42

2-5-3 اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی.. 43

2-5-4 رشد اقتصادی وبازارهای مالی وسهام. 44

2-5-5 منابع رشد اقتصادی.. 47 سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

2-5-6 شاخص های توسعه مالی.. 47

2-6        پیشینه تحقیق.. 48

2-6-1 تحقیقات خارجی.. 48

2-6-2 تحقیقات داخلی.. 59

2-6-3 جمع بندی تحقیقات خارجی و داخلی.. 66

3-1        مقدمه  69

3-2        شیوه تحقیق.. 70

3-3        جامعه آماری.. 72

3-4        حجم نمونه و کفایت آن. 73

3-5        شیوه نمونه گیری و دلیل استفاده از آن. 73

3-6        شیوه های گردآوری داده ها و کاربرد آن. 74

3-7 ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. 75

3-8        پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 76

3-9        شیوه ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 77

4-1        مقدمه..‏ 82

4-2        توصیف جامعه آماری..‏ 82

4-3        توصیف نمونه آماری..‏ 84

4-3        توصیف یافته ها..‏ 85

4-5        تحلیل روند متغیرها..‏ 86

4-5-1 تحلیل روند تولید ناخالص داخلی..‏ 87

4-5-2 تحلیل روند نرخ تورم..‏ 89

4-5-3 تحلیل روند نرخ ارز..‏ 93

4-5-4 تحلیل روند رشد اقتصادی..‏ 97

4-5-5 تحلیل روند نرخ بهره..‏ 100

4-5-6 تحلیل روند شاخص بورس..‏ 105

4-6        ارتباط بین متغیرهای کلان و شاخص بورس..‏ 108

4-6-1 ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس..‏ 109

4-6-2 ارتباط بین نرخ تورم و شاخص بورس..‏ 111

4-6-3 ارتباط بین نرخ ارز و شاخص بورس..‏ 113

4-6-4 ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس..‏ 115

4-6-5 ارتباط بین نرخ بهره و شاخص بورس..‏ 117

4-6-6 تحلیل همبستگی متغیرها..‏ 120

4-7        جمع بندی..‏ 121

4-1        مقدمه..‏ 82

5-1        مقدمه.. 125

5-2        خلاصه یافته ها 125

5-3        نتیجه گیری.. 128

5-3-1 پرسش فرعی اول. 129

5-3-2 پرسش فرعی دوم. 130

5-3-3 پرسش فرعی سوم. 131

5-3-4 پرسش فرعی چهارم. 132

5-3-5 پرسش فرعی پنجم. 134

5-3-6 پرسش فرعی ششم. 135

5-3-7 پرسش اصلی تحقیق.. 137

5-4 پیشنهادهای تحقیق.. 143

5-4-1  پیشنهادهای كاربردی.. 143

5-4        -2  پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 144

5-5 محدودیت های تحقیق.. 146

5-5 منابع و مآخذ. 148

منابع فارسی.. 148

منابع لاتین.. 151

منابع اینترنتی.. 156

پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Spss. 158

 

جدول 2-1:پیشینه تحقیقات انجام شده 66

جدول 3-1 متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4-1: توصیف یافته های تحقیق.. 85

جدول4-2: تولید ناخالص داخلی به میلیارد دلار. 87

جدول 4-3: نرخ تورم ماهانه به درصد.. 90

جدول 4-:4 نرخ ارز ماهانه به ریال.. 94

جدول 4-5: تغییرات نرخ ارشد اقتصادی سالانه به درصد.. 98

جدول 4-6: تغییرات نرخ بهره به تفکیک منابع مصرف(به درصد). 101

جدول 4-7: تغییرات شاخص بورس در بازه زمانی 1380 تا 1393.. 106

جدول 4-8: تغییرات تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص پایه به درصد.. 109

جدول 4-9: تغییرات شاخص سهام بر پایه ثابت…. 110

جدول 4-10: نرخ تورم بر مبنای شاخص پایه. 112

جدول 4-11: تغییرات نرخ ارز بر مبنای شاخص پایه(به درصد). 114

جدول 4-12: نرخ رشد اقتصادی به درصد بر مبنای شاخص پایه. 116

جدول 4-13: تغییرات نرخ رسمی بهره بر مبنای شاخص پایه به درصد.. 118

جدول 4-14: تحلیل همبستگی متغیرهای کلان و شاخص بورس… 120

 

 

نمودار 4-1 : روند تولید ناخالص داخلی… 88

نمودار 4-2 : شیب و روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی… 89

نمودار 4-3: روند کلی نرخ تورم طی بازه 1380 تا 1390. 91

نمودار 4-4: شیب و روند تغییرات در نرخ تورم. 92

نمودار 4-5: روند ماهانه نرخ رسمی ارز(برابری دلار به ریال). 95

نمودار 4-6: شیب و روند تغییرات در نرخ ارز رسمی به ریال.. 97

نمودار 4-7: تغییرات رشد اقتصادی سالانه. 99

نمودار 4-8: تحلیل روند و شیب تغییرات نرخ رشد اقتصادی(به درصد). 100

نمودار 4-9: تغییرات نرخ بهره رسمی در بازه زمانی مورد بررسی(به درصد). 103

نمودار 4-10: روند و شیب تغییرات نرخ رسمی بهره کشور(نرخ به درصد). 105

نمودار 4-11: تغییرات ماهانه شاخص بورس در بازه زمانی 80 تا 1392.. 107

نمودار 4-12: روند و شیب تغییرات ماهانه شاخص کلی بورس در بازه 1380 تا 1392.. 108

نمودار 4-13: مقایسه روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس…. 111

نمودار 4-14: مقایسه روند تغییرات نرخ تورم و شاخص بورس…. 113

نمودار 4-15: مقایسه روند تغییرات نرخ ارز و شاخص بورس…. 115

نمودار 4-16: مقایسه روند نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس(به درصد). 117

نمودار 4-17: مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره 119

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین متغیرهای كلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص كل بورس در باطه طمانی 1380 تا 1392 به عنوان یک بازه زمانی 13 ساله بوده است.  به جهت تعریف مقاطع زمانی به عنوان جامعه آماری و در نتیجه استفاده از سرشماری در گردآوری داده ها و به عبارتی عدم استفاده از نمونه گیری تصادفی از طرفی، و به کارگیری شیوه تحلیل روند در توصیف یافته ها به عنوان یک شیوه توصیفی از طرف دیگر جهت استنتاج از شیوه توصیفی استفاده شده است.  نتایج به دست آمده نشان داد که: 1) بین شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی ارتباط بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.0125-) به سمت صفر میل کرده است. 2)بین شاخص بورس و نرخ تورم ارتباط بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.0574) به سمت صفر میل کرده است.3) بین شاخص بورس و نرخ بهره ارتباط بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.1939-) حدود 0.2- و به سمت صفر میل کرده است. 4)بین شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی ارتباط بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.1411) به سمت صفر میل کرده است. 5) بین شاخص بورس و نرخ ارز ارتباط نسبتا قوی مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.8660) به سمت یک میل کرده است.  بر مبنای تحلیل های انجام شده بیشترین ارتباط بین نرخ ارز و شاخص بورس و ضعیف ترین آن مربوط به شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی است.

واژه های کلیدی:شاخص بورس، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز


 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق

 


 

 

1-1   مقدمه

امروزه نقش و اهمیت بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این بازار بر کسی پوشیده نیست. تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده که ارتباط مستقیمی بین توسعه‌ی صنعتی این اقتصادها و توان جذب منابع مالی به بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد( نصرالهی و همکاران،90،1390). در حال حاضر، موضوع بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات موردتوجه دانشگاهیان و سرمایه‌گذاران است(سجادی وهمكاران،1387)

عوامل متعددی بر بازده بازار بورس اوراق بهادار تأثیرگذار می‌باشند. در این خصوص می‌توان به عوامل سیاسی، اجتماعی،فرهنگی، تکنولوژیکی و در نهایت عوامل اقتصادی اشاره داشت. عوامل اقتصادی به دودسته عوامل اقتصادی کلان و خرد تقسیم می‌شوند. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می‌توان به تولید ناخالص ملی، تورم، نقدینگی، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز و قیمت واقعی نفت خام اشاره نمود (زاهدی،1391).

ارزش واقعی سهام به ارزش حال سود و بازدهی سهام بستگی دارد. نرخ تنزیل و توانایی شرکت در ایجاد سود تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازجمله متغیرهای اقتصادی که می‌تواند بر بازدهی سهام تأثیرگذار باشد عبارت‌اند از، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز  .  كشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، از درجه بالایی از بی‌ثباتی متغیرهای كلان اقتصادی برخوردار هستند. در این كشورها نرخ ارز، قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم كلان نسبت به اقتصادهای پیشرفته و صنعتی بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به‌نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد كرده و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری آتی تصمیم‌گیری كنند و احیاناً متحمل زیان‌های وسیعی می‌شوند. لذا برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، توجه به بازار سرمایه، بخصوص بورس اوراق بهادار به‌عنوان یكی از اركان اصلی بازار سرمایه و عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام همچون نرخ ارز و  تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی از مباحث عمده‌ی اقتصاد،اثر نوسانات مختلف ارز بر شاخص قیمت‌ها و سهام در سطوح کلان است. ازآنجاکه قیمت‌های داخلی سعی در تعدیل نرخ ارز دارند ،این مسئله که آیا نوسانات نرخ ارز در کشورمان بر بازار سهام مؤثر می‌باشد یا نه مطرح می‌گردد.  براساس نظریه‌های اقتصادی یک ارتباط دوطرفه بین قیمت سهام و نرخ ارز وجود دارد. در این فصل ابتدا بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف‌شده و سپس اهداف ،چارچوب نظری و مدل مفهومی  ،فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان‌شده‌اند.

1-2   شرح و بیان مسئله تحقیق

ارتباط شاخص بورس و متغیرهای اقتصاد کلان از نگرانی‌های اصلی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی رفتارهای آینده است. شاخص بورس معیاری جهت ارزیابی بازگشت سرمایه‌گذاری مالی‌، برای تنوع بخشیدن ریسک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین می‌باشند. (یوزا وبایراك،948،2012)

محققان  نشان داده‌اند که یک ارتباط علی و معلولی دوسویه بین توسعه بازار سهام و عملکرد اقتصادی وجود دارد. براین اساس یک کشور با یک سیستم مالی کاملاً توسعه‌یافته در بخش توسعه سهام می‌تواند توسعه اقتصادی قابل‌توجهی را از طریق تغییرات تکنولوژی و نوآوری محصول و خدمات هدایت کند. (لوین[1] ،1997،688)

پیوند بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی  تأثیر مهمی بر خط‌مشی‌های استراتژی‌های توسعه دارد. اگر یک ارتباط علی و معلولی یک‌سویه از توسعه شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد، در این صورت بازار سهام نه‌تنها تسهیل‌کننده تخصیص منابع مالی بین واحدهای دارای مازاد و دارای کسری است، بلکه رشد اقتصادی را از طریق تقویت سرمایه و نوآوری‌های تکنولوژی تقویت می‌کند. از سوی دیگر اگر فرایند علی و معلولی در جهت معکوس رخ دهد به این معناست که رشد اقتصادی یک پیش‌شرط برای کشور به‌منظور اصلاحات بخش بازار سهام می‌باشد چون تکامل بازار سهام  وابستگی زیادی به تقاضاهای ایجادشده توسط نمایندگان بازار دارد. به‌علاوه فرایند توسعه بازار سهام بستگی به ظرفیت جذب کشور مثل توسعه منابع انسانی خط‌مشی سرمایه‌گذاری و خط‌مشی‌های مؤثر اقتصادی کلان دارد اگر فرایند علی و معلولی دوسویه باشد بخش بازار سهام و رشد اقتصادی یک ارتباط علی و معلولی تقویت‌کننده دارند (چانگ[2] وهمكاران،109،2005).

اخیرا تأکیدات  فزاینده‌ای بر شاخص‌های بازار سهام و اثر بازار سهام بر توسعه اقتصادی  معطوف شده و هم چنین در مباحث نظری نیز موردتوجه قرار گرفته است. شواهد اخیر حاکی از آن است که بازار سهام می‌تواند تأثیرات مثبت بزرگی بر توسعه‌ی اقتصادی داشته باشد. در واقع تمرکز بر بازارهای سهام به‌عنوان موتوری برای رشد اقتصادی روزنه‌ی جدیدی در ادبیات مالی است. اگرچه مزایای بازارهای سهام تا حد زیادی درگذشته نادیده گرفته‌شده است، اما در حال حاضر به جهت اثرات مثبتی که بازار سهام به ارمغان می‌آورد اجماع نظر وجود دارد( سیتانا و همکاران،2010).

 با عنایت به اهمیتی كه بازار سهام می تواند در رشد و توسعه اقتصاد هر كشوری، به ویژه كشورهای در حال توسعه داشته باشد، مناسب است که معمای رشد اقتصادی را از طریق تولید ناخالص دوباره از چشم‌انداز توسعه بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت ضروری و مناسب به نظر می‌رسد که چارچوبی سازگار با ماهیت معیارها ارائه گردد. (چانگ وهمكاران،109،2005)

در راستای ارزیابی اثر بازار سهام، می‌توان معیارهای سنجش را  دریك بازه زمانی مورد بازنگری و قرار داد. به‌علاوه لازم است كه تعامل در بین معیارها و نیز وزن‌های اختصاص داده ‌شده به هر معیار به‌حساب آورده شوند. این تحقیق در چارچوب مطالعه ای فراتر از سطح شركت های بورسی به عنوان یك بنگاه اقتصادی و در سطحی كلان به انجام رسیده است. هدف اساسی تحقیق حاضر مطالعه ارتباط بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات، مالی  بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی  در بازه زمانی (1380-1392) بوده است. به عبارتی تحقیق حاضر در راستای پاسخ به پرسش اصلی زیر صورت گرفته است:

چه ارتباط‌ای بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام  در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

برخی از مهم ترین جنبه های اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر عبارت اند از:

  • یک بازار سهام سالم به‌عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی پایدار عمل كرده و اهمیت وی‍ژه ای خصوصا در زمینه رشد و توسعه كشورهای در حال توسعه دارد. با توجه به این مسئله مشخص شده است که توسعه بازار سهام در فرایند رشد از طریق کانالهای متعددی عمل می‌کند(سیتانا[3] وهمكاران،2،2012)
  • تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد بالاتر برای بازار سهام منجربه ثبات وشرایط، مطلوب در اقتصاد كشور می گردد. این به این معنی است که تا زمانی که تولید ناخالص داخلی در حال رشد است، انتظار می رود که صنایع وشرکتها  به مراتب رشد بیشتری را تجربه نمایند. با توجه به تأثیر مثبت مورد انتظار از فعالیت های واقعی اقتصادی در سود آینده شرکت ها و در نتیجه درسود سهام آن در آینده، انتظار می رود ، تولید ناخالص داخلی بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته باشدبنابراین توجه به این شاخصها امری ضروری است.(فاما،1990)
  • این تحقیق در راستای کمک به پیشبرد ادبیات تحقیق در زمینه تعیین ارتباط بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام صنعت، خدمات، مالی بورس اوراق بهادار تهران با تولید ناخالص داخلی به انجام رسیده است. بررسی ادبیات تحقیق نشان داده كه در بازه زمانی مورد مطالعه و با شیوه تحلیل روند تاكنون هیچ تحقیق داخلی ارتباط بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام  در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی  دربورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار نداده و جدید بودن تحقیق می تواند به نتایج و دستاوردهای كاربردی متفاوتی نسبت به تحقیقات مشابه در پی داشته باشد.
  • دراین نوشتار، به‌منظور ارائه مدل پایه و همچنین جنبه های عملی کار همچون آزمون و تحلیل اثر شاخص بورس پرداخته شده است. درعین حال با بیان مدلهای فنی و کلان بر وجود یک مدل اقتصاد کلان مناسب براساس پایه اقتصاد خرد نیز توجه شده ودرمجموع می توان گفت تحقیق حاضر براساس انتخاب مدلهای اقتصاد كلان به تحلیل مسائل پرداخته است.اگرچه در زمینه سیاستهای كلان  دررشد سهام وتوسعه اقتصادی تحقیقات گسترده ای صورت گرفت است، اما موضوع حاضر ودربازه زمانی مورد مطالعه تحقیق صورت نگرفته است.

1-4   اهداف تحقیق

نتایج  تحقیق حاضر با هدف كاربردی كمك به سیاست گذاران اقتصادی، سهام داران وذی نفعان، مدیران وبرنامه ریزان و سیاست گذاران  در بخش سرمایه‌گذاری در زمینه تصمیم گیری های سرمایه ای به انجام رسیده است. بر همین اساس و مبتنی بر موضوع در راستای نیل به یك هدف اصلی و با تجریه آن

برخی از مهمترین هدف های پژوهش حاضر عبارت‌اند از:

هدف اصلی

    تعیین ارتباط بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام وشاخص های كلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی ،تورم،نرخ بهره، نرخ ارز ،رشد اقتصادی، در بازه زمانی 1380-1392 

اهداف فرعی

  • تحلیل روند شاخص بورس در بازه زمانی تحقیق
  • تحلیل روند تولید ناعالص ملی در بازه زمانی تحقیق
  • تحلیل روند نرخ تورم در بازه زمانی تحقیق
  • تحلیل روند نرخ بهره در بازه زمانی تحقیق
  • تحلیل روند رشد اقتصادی در بازه زمانی تحقیق

مقایسه روند شاخص بورس و روند نرخ ارز، تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

[1] . Levine

[2]. Choong et al

[3] . Seetanah et al

تعداد صفحات این پایان نامه :179

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]