دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

   رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

عنوان:

اثر تاکتیک های بازاریابی ارتباط مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان

( مطالعه موردی هتل های سواحل دریای خزر شرق گیلان)

 

نیمسال تحصیلی اول

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

فهرست

عنوان                                                      صفحه

چکیده…………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………. 2

1-1 مقدمه…………………………………. 3

1-2 بیان مساله…………………………….. 3

            1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………. 5

            1-4 اهداف تحقیق……………………… 5

            1-5 مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….6

            1-6 فرضیه­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….6

                  1-6-1 فرضیه­های اصلی ……………………………………………………………………………………………………..7

                  1-6-2 فرضیه­های فرعی ……………………………………………………………………………………………………..7

            1-7 تعریف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..8

            1-8 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..9

            1-9 تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………..10

            1-10 تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………12

            1-11 خلاصه فصل اول………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………… 14

2-1مقدمه………………………………….. 15

            2-2 وفاداری ………………………… 15

                  2-2-1 انواع وفاداری ……………. 15

                  2-2-2 انواع مشتری از نظر وفاداری … 18

                 2-2-3 فرایند سودمندی وفاداری مشتریان 19

                  2-2-4 مزایای وفاداری به برند…….. 20

                  2-2-5 حلقه وفاداری مشتری………… 21

           2-3 کیفیت خدمات………………………. 22

           2-4 اعتماد…………………………… 24

                 2-4-1 دیدگاه جامع به اعتماد………. 24

                 2-4-2 ویژگی های اعتماد…………… 26

                 2-4-3 نقش ریسک و آسیب پذیری در مفهوم اعتماد  27

           2-5 رضایت……………………………. 28

                 2-5-1 ارزش و رضایت مشتری…………. 28

     2-5-2 مزایای رضایت مشتری……………….. 29

           2-6 بازاریابی ارتباط ای………………… 29

                 2-6-1 بازاریابی ارتباط ای؛ تعاریف و مولفه ها  31

                 2-6-2 تاریخچه بازاریابی ارتباط ای….. 35

    2-6-3 اجزا و عناصر بازاریابی ارتباط ای…….. 35

 2-6-3-1 ایجاد پیوند…………………… 36

                         2-6-3-2 ارتباطات…………. 37

                         2-6-3-3 ارزش مشترک……….. 37

             2-6-3-4 همدلی………………….. 37

             2-6-3-5 ارتباط متقابل …………………………………………………………………………………………….. .37

     2-6-4 عوامل موثر در رشد بازاریابی ارتباط ای ……………………………………………………………………….39

     2-6-5 انواع فعالیت های بازاریابی ارتباط ای …………………………………………………………………………..39

     2-6-6 ضرورت بازاریابی ارتباط ای………………………………………………………………………………………..40 

     2-6-7 نردبان بازاریابی ارتباط ای …………………………………………………………………………………………..40

     2-6-8 پی ریزی و ساخت بازاریابی ارتباط ای …………………………………………………………………………41

     2-6-9 استراتژی های بازاریابی ارتباط ای ………………………………………………………………………………..42

     2-6-10 مدل های بازاریابی ارتباط ای………………………………………………………………………………………44

     2-6-11 مدل پنج سطحی بازاریابی ارتباط ای کاتلر……………………………………………………………………48

     2-6-12 موانع و محدودیت های پیاده سازی اثربخش برنامه های بازاریابی ارتباط ای ……………………49

          2-7 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..50

                2-7-1 پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………50

                2-7-2 پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………….53

          2-8 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم : شیوه اجرای تحقیق……………………….. 55

3-1 مقدمه ………………………………… 56

3-2 شیوه تحقیق …………………………….. 56

            3-3 جامعه آماری……………………… 56

            3-4 نمونه آماری و شیوه نمونه گیری………. 57

            3-5 شیوه گردآوری اطلاعات……………….. 58

3- 6روایی و پایایی ابزار گرداوری اطلاعات ……… 59

      3-6-1 روایی………………………….. 59

                  3-6-2 پایایی…………………… 60

             3-7 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها………… 61

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق… 63

4-1 آمار توصیفی …………………………… 64

      4-1-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان …. 64

                  4-1-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 65

                  4-1-3 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان. 65

                  4-2 تحلیل عاملی تاییدی………….. 67

                  4-2-1 بار عاملی………………… 68

            4-3 بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه های تاکتیک های بازاریابی ارتباط مند………… 75

            4-4 بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه های کیفیت روابط    76

            4-5 بررسی روابط (همبستگی) بین متغیرهای تحقیق  78

            4-6 آزمون مدل ساختاری تحقیق…………… 79

            4-7 شاخص های برازندگی مدل…………….. 80

            4-8 آزمون فرضیه اول تحقیق…………….. 81

            4-9 آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………….81

            4-10 آزمون فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………….82

            4-11 فرضیات جانبی……………………………………………………………………………………………………………….86

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات……………. 87

5-1 مقدمه…………………………………. 88

5-2 بحث و نتیجه گیری……………………….. 88

     5-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق…………………………………………………89

5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………90

     5-3-1 نتایج بررسی فرضیه فرعی 1و3و5……………………………………………………………………………….90

     5-3-2 نتایج بررسی فرضیه فرعی 2و4و6……………………………………………………………………………….91

     5-3-3 نتایج بررسی فرضیه فرعی 7و8…………………………………………………………………………………..92

5-4 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….93

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

5-5 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………94

5-6 پیشنهادات به محققان آینده…………………………………………………………………………………………………..95

منابع ………………………………………… 96

پیوست ها………………………………………. 104

چکیده انگلیسی …………………………………. 113

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط تاکتیکهای بازاریابی ارتباط مند برکیفیت روابط و ارتباط کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان هتل های شرق گیلان است. حجم نمونه از شیوه غیر احتمالی در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 196 نفر انتخاب شد. ابزار گرد­آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن توسط متخصصان مدیریت، استاد راهنما و مشاور تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 95/0 بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، پیشینه و مبانی نظری از شیوه کتابخانه­ای و داده­های آماری از شیوه میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی بدست آوردن داده­های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودار­ها در بخش آمار توصیفی و از آزمون­های کلوموگروف-اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و تحلیل عاملی تاییدی موجود در بسته­ نرم­افزاری SPSS در بخش آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد که تاکتیکهای بازاریابی ارتباط مند برکیفیت روابط، ارتباط معناداری دارد وهمچنین کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان ارتباط معناداری دارد.

واژگان کلیدی: بازاریابی ارتباط مند- وفاداری مشتری_ کیفیت ارتباط- مشتری

 • مقدمه

سازمان‌ها با درکی که از اهمیت رضایت مشتری کسب کرده­اند، به تدریج در حال فاصله­گیری از بازاریابی سنتی و گرایش به بازاریابی ارتباط­مند می­باشند. رضایت مشتری عامل اصلی موفقیت در بسیاری از سازمان‌هاست و در تحقیقات متعدد به ارتباط رضایت مشتری با ارتباط دهان به دهان، وفاداری، تکرارخرید و افزایش سودآوری سازمان‌ها اشاره شده است (فرناندزگنزالس وپرادو[1]،2007،ص500). در صنایع خدماتی که ارائه خدمات مستلزم برقراری ارتباط و تعامل با مشتری است، رضایت کلی مشتریان مبتنی بر چگونگی رویارویی وتجربه آنان از سازمان است. لذا جای تعجب نیست که شرکت­ها منابع قابل توجهی را صرف اندازه­گیری و مدیریت رضایت مشتری می­کنند. بنگاه­های اقتصادی برای بهبود رضایت و وفاداری مشتری باید در خصوص عوامل موثر بر رضایت مشتری به وفاداری آنان دست یابند (لائو و همکاران[2]،2004،ص، 545).

مشتری تنها منبع سودآوری شرکت‌ها در زمان حال و آینده است. ولی، به هر حال یک مشتری خوب که سودمندی بیشتری را ایجاد می‌کند همیشه امکان دارد که از دست برود؛ زیرا رقابت بر سر دستیابی به مشتریان خوب شدید است (گری، بایون،2001،ص 8). شرکت‌های زمانه ما باید به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد ارتباط بلندمدت و سودآور با آن‌ها تأکید نمایند. دیدگاه اصلی حفظ مشتریان این است که باید با عرضه ارزش برتر به مشتری، رضایت وی را (پیوسته) تأمین کرد (کاتلر،گری،2001،ص17).

 • بیان مسئله

پایه‌های اصلی جهان بینی بازاریابی ارتباط‌مند بر مفهومی ‌قرار دارد که اولین بار توسط لئونارد بری[3] مطرح شد و توسط دیگر صاحبنظران گسترش یافت. دیدگاه بازاریابی ارتباط‌مند مرهون تلاش‌های کریستوفر[4]، پاینی و بالانتین[5] است که در گسترش قلمرو و حوزه مبانی تئوریک آن کوشش چشم­گیری داشتند. دیدگاه آن‌ها مبنی به نکات ذیل است:

تأکید به ارتباط بین مشتریان و عرضه­کنندگان که ایجاد ارتباط را به جای معامله مورد توجه قرار می‌دهد.

 دیدگاه بازاریابی ارتباط‌مند بر حداکثر سازی ارزش مشتریان و همچنین بخش‌های ویژه‌ای از مشتریان متمرکز است.

 استراتژی‌های بازاریابی ارتباط‌مند به توسعه وتقویت روابط قوی با مشتریان و عرضه­کنندگان، بازارهای حاصل از مشتریان توصیه شده[6]، بازارهای حاصل از تأثیر افراد با نفوذ[7] و بازارهای جذب نیروی انسانی و بازار داخلی که – درون سازمان است – معطوف می‌باشد.

کیفیت، ارائه خدمات به مشتری و بازاریابی، هرچند که غالباً به طور مجزا مدیریت می‌شوند ارتباط نزدیکی با هم دارند. دیدگاه بازاریابی ارتباط‌مند بین این سه عنصر انسجام و یکپارچگی برقرار می‌کند. (پاینی[8]،1998،ص3)

بازاریابی ارتباط‌مند، مجموعه فعالیتهایی است که هدف از آن‌ها، ایجاد پیوندهای بلندمدت وسودمند میان یک سازمان و مشتریانش برای تامین مزیت متقابل برای طرفین است (لاولاک ورایت،1385). از نظر پورتر بازاریابی ارتباط­مند فرآیندی است که به موجب آن خریدار و ارائه کننده، روابط موثر، کارا، اخلاقی، مشتاقانه و خویشاوندی را برقرار می­کنند که این برای دو طرف منفعت دارد (گانسون[9]،1994،ص4).

بازاریابی ارتباط­مند، نگهداری مشتریان وتوسعه روابط و جذابتر کردن هرچه بیشتر این ارتباط با مشتریان است (فونته نات وهایمان[10]،2004). بازاریابی ارتباط‌مند شامل فعالیت­هایی است در راستای توسعه ارتباطات طولانی مدت و مقرون به صرفه بین سازمان‌ها و مشتریان آن، به منظور ایجاد سود متقابل برای هر دو طرف (تاج زاده نمین، 1382، ص198). از طرفی حفظ و تقویت مداوم ارتباط با مشتری تنها مسیر یک طرفه‌ای است که سازمان‌های خدماتی در استفاده از استراتژی‌های تدافعی و افزایش حفظ مشتریان کنونی خود باید از آن عبور کنند ( کلگیت[11]، الکساندر[12]،1998،ص144).

فلیپ کاتلر بازاریابی ارتباط­مند را این­گونه تعریف می­کند: بازاریابی ارتباط‌مند عبارتست از ایجاد، حفظ و تقویت ارتباط قوی با مشتریان و سایر گروه­های ذینفع (کاتلر،1999،ص790).

الف: آیا تاکتیک‌های بازاریابی ارتباط­مند بر کیفیت روابط مشتریان هتل های شرق گیلان اثر دارد؟

ب: آیا کیفیت روابط بر وفاداری مشتری مشتریان هتل های شرق گیلان اثر دارد؟

در این تحقیق تاکتیک های بازاریابی ارتباط مند با مولفه های پاداش محسوس، ارتباطات فردی ، مکاتبات مستقیم به عنوان متغییر مستقل و کیفیت روابط با مولفه های اعتماد، رضایتمندی و وفاداری مشتریان به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است.

1-3        اهمیت و ضرورت تحقیق

با ورود به هزاره سوم میلادی، بسیاری از مفاهیم در سازمان‌های پیشتاز، مفهومی دیگر پیدا کرده­اند. مشتریان وفادار، اهمیت بسیاری یافته­اند. با 5 درصد افزایش در وفاداری مشتریان، سود به میزان 25تا85 درصد افزایش می­یابد، به این نرخ”هزینه وفاداری” گفته می‌شود (محمدی،1382، ص55).

یکی از موضوعاتی که امروزه از دیدگاه مدیران اهمیت بسیار زیادی دارد وفاداری مشتریان است. یک مشتری وفادار علاوه بر آنکه بارها و بارها جهت خرید محصولات و یا استفاده ازخدمات به سازمان مورد علاقه خویش رجوع می­کند، به عنوان یک عامل مضاعف در زمینه تبلیغ محصولات وخدمات سازمان، از طریق توصیه سفارش به خویشاوندان، دوستان و یا سایر مردم، نقشی حائز اهمیت در ارتقای میزان سودآوری و بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا می­نماید (دادخواه،1382، ص52). معمولاً سازمان‌های تجاری و سنتی کشور، روش­های نوین روابط با مشتری را مدنظر قرار نداده و به مرور زمان بیشتر مشتری­های خود را از دست می­دهند. در تحقیقات مشخص شده که 62 درصد از سازمان‌های ناموفق، وفاداری مشتری را موثر تلقی نکرده­اند (مقصودی،1382،ص261).

1-4        اهداف تحقیق

ریچارد اولیور، تعریف از وفاداری را به این صورت مطرح کرده است: وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد محصول با خدمت برتر در آینده اطلاق می‌شود، تا همان مارک یا محصول علی رغم تلاش­های بازاریابی بالقوه رقبا واثرات آن‌ها، خریداری گردد.

وفاداری مشتریان كلید موفقیت تجاری قلمداد می‌شود، و مشتریان وفادار سودآوری بیشتری بوجود می­آورند، خریدهای مجدد بالاتری ایجاد كرده، سهم بازار را بالا می­برند و باعث گسترش معرفی بنگاه به دیگران می­گردند (حمیدی زاده، محمدرضا،61،ص1387).

با توجه به آنچه که در بالا مورد توجه قرارگرفته می­توان اهداف زیر را مورد بررسی قرار داد.

الف: سنجش میزان اثرتاکتیک‌های بازاریابی ارتباط­مند بر کیفیت روابط

ب: سنجش میزان اثر کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان

1-5        مدل نظری تحقیق

چارچوب نظری چیست؟ چارچوب نظری به مجموعه­ای از گزاره­ها اطلاق می‌شود که به لحاظ نظری قادر به تبیین یا طبقه­بندی متغیر وابسته یا اصلی تحقیق هستند. این گزاره­ها ممکن است از یک نظریه خاص گرفته شده باشند یا تلفیقی از نظریات مختلف باشند که همگرایی آن‌ها به لحاظ نظری توسط محقق ثابت شده باشد (مجید حیدری چروده[13]، 1391،ص1)

بر اساس نظریه مورگان و هانت (1994)بازاریابی ارتباط ای شامل تمامی فعالیت های بازاریابی كه برای ایجاد، توسعه و حفظ ارتباط ای بلند مدت و موفق با مشتریان انجام می گیرد ، است.

خدمات فرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت های کم وبیش نامحسوس و معمولی که البته همیشه ضروری نیستند و در اثر تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم های ارائه دهنده خدمات اتفاق می افتد، که به عنوان راه حلی برای مشکلات مشتری ارائه شده است(گرونروس،2000،ص46).

 كیفیت ارتباط برای ارزیابی استحكام ارتباط و درجه رضایت از تأمین خواسته ها و انتظارات مشتری ضروری است(کروسبی و اوانز و کولز،1990؛اسمیت،1998)

گیسکنس و استینکمپ(1995) اعتماد را به عنوان حدی كه یك شركت معتقد است كه شریك مبادلاتی اش خوش اندیش و امین است، بیان کردند.

الیو ر) ۱۹۹۷ ، ص،3)وفاداری مشتری را به عنوان ” تعهد عمیقانه به یك محصول یا خدمت ممتاز كه موجب خرید مكرر برند یا مجموعه برند یكسان در آینده می شود، البته با وجود عوامل موقعیتی و تلاش های بازاریابی كه به طور بالقوه موجب تغییر رفتار می شو د” تعریف می كند.

فرضیه­های تحقیق

1-6-1   فرضیه­های اصلی

 1. تاکتیک‌های بازاریابی ارتباط­مند بر کیفیت روابط اثر معناداری دارد       
 2. کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان اثر معناداری دارد

        1-6-2    فرضیه­های فرعی              

  سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

 1. پاداش محسوس بر اعتماد اثر معناداری دارد.
 2. پاداش محسوس بر رضایتمندی ارتباط اثر معناداری دارد.
 3. ارتباطات فردی بر اعتماد اثر معناداری دارد.
 4. ارتباطات فردی بر رضایتمندی ارتباط اثر معناداری دارد.
 5. مکاتبات مستقیم بر اعتماد اثر معناداری دارد.

     8 . مکاتبات مستقیم بر رضایتمندی ارتباط اثر معناداری دارد.

 1. اعتماد بر وفاداری مشتری اثر معناداری دارد.

    10. رضایتمندی ارتباط بر وفاداری مشتری اثر معناداری دارد.  

تعداد صفحات این پایان نامه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]