دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه تحصیلات تکمیلی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان:

 بررسی ارتباط ی بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

چکیده 1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1  مقدمه 3

1-2 بیان مساله 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4 فرضیه های تحقیق. 5

1-5 اهداف تحقیق. 5

1-5-1 اهداف علمی. 5

1-5-2 اهداف کاربردی. 5

1-6  استفاده کنندگان از تحقیق. 6

.1-7  شیوه تحقیق. 6

1-8   شیوه گردآوری اطلاعات ( میدانی، كتابخانه‌ای و غیره ) 6

1-9  ابزار گردآوری اطلاعات.. 7

1-10 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7

1-10-1 شرایط نمونه 7

1-11 قلمرو تحقیق. 8

1-12 تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق: 8

1-13 ساختار تحقیق. 10

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 12

2-2 شدت سرمایه 12

2-3 تعریف شدت سرمایه 14

2-4 هدف شدت سرمایه 14

2-5  اهرم مالی و عملیاتی. 15

2-6 ارتباط ی بین اهرم و شدت سرمایه 16

2-7  حاکمیت شرکتی. 18

2-8-1 تعاریف حاکمیت شرکتی. 19

2-9 چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 20

2-10- اصول حاکمیت شرکتی. 21

2-11 طبقه بندی سیستم حاکمیت شرکتی. 21

2-11-1 حاکمیت شرکت درون سازمانی (ارتباط ای) 22

2-11-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی) 23

2-11-3 سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی. 23

2-12-سازو کارهای موثر بر حاکمیت شرکتی. 23

2-12-1–مکانیزم های برون سازمانی. 23

2-12-2-مکانیزم های درون سازمانی. 24

2-13 شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی. 24

2-14 تحقیقات داخلی و خارجی. 27

2-14-1 تحقیقات داخلی. 27

2-14-2 تحقیقات خارجی. 29

۲-۱۵ خلاصه ی فصل. 31

فصل سوم: روش‌ تحقیق

3-1 مقدمه 33

3 ـ 2  شیوه تحقیق. 33

3 ـ 3  جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 34

۳-4 مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها 36

3-4-1 متغیر وابسته 36

3-4-2 متغیر مستقل. 37

3-4-3 متغیر های کنترلی: 37

3 ـ 5  شیوه و ابزار گردآوری دادهها 38

3-۷ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق. 39

3-۸ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 39

3-۹ آزمون های تحقیق. 40

3-۹-1 مدل رگرسیون. 40

3-۹-2 آزمون ریشه واحد. 41

3-۹-3 آزمون خود همبستگی. 42

3-۹-4 آزمون نرمال بودن پسماندها 43

3-۹-5 همبستگی. 44

3-۹-6 ضریب همبستگی(r) 44

3-۹-7  ضریب تعیین (2r) 45

3-۱۰ خلاصه فصل. 45

فصل چهارم: تخمین مدل

۴-۱-مقدمه 47

4-۲- آمار توصیفی داده های تحقیق. 47

4-۳- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 48

4-۴- آزمون مانایی. 50

4-۵-  آزمون هم خطی. 51

4-۶- آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت) 53

4-۷- انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 53

4-۷-1- آزمون چاو (Chow) 54

4-۷-2- آزمون هاسمن. 55

4-۸- آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده 56

4-۸-1- آزمون فرضیه تحقیق. 56

4-۸-1-1- آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق. 57

4-۸-1-2- آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق. 59

۴-۹-خلاصه فصل. 62

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدّمه 64

5-2- فرضیات و نتایج آزمون ها 64

۵-۳-نتیجه گیری و پیشنهادها 67

5-4-پیشنهادات کاربردی. 68

5-5-پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 68

5-6-محدودیت تحقیق. 69

۵-۷-خلاصه فصل. 69

منابع. 70

منابع فارسی. 70

منابع خارجی. 71

پیوست و ضمایم. 74

پیوست ب :خروجی های نرم افزار 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

(جدول3-1) حذف سیستماتیک شرکتها 35

(جدول 4-1) آماره توصیفی داده های تحقیق. 48

(جدول 4-2) آزمون مانایی. 51

(جدول 4-3) نتایج آزمون هم خطی فرضیه فرعی اول تحقیق. 52

(جدول 4-4) نتایج آزمون هم خطی فرضیه فرعی دوم تحقیق. 52

(جدول 4-5) نتایج آزمون وایت.. 53

(جدول 4-6) خروجی آزمون چاو فرضیه اول. 54

(جدول 4-7) خروجی آزمون چاو فرضیه دوم 55

(جدول 4-8) خروجی آزمون هاسمن فرضیه اول. 56

(جدول 4-9) خروجی آزمون هاسمن فرضیه دوم 56

جدول (4-10) آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق- اولین تخمین مدل. 57

جدول (4-11) آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق- بهترین تخمین مدل. 58

جدول (4-12) آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق- اولین تخمین مدل. 60

جدول (4-13) آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق- بهترین تخمین مدل. 61

جدول (5-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 65

جدول (5-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط ی بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران پرداخته شده  است. نمونه ی آماری پژوهش شامل  ۸۷ شرکت در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ می باشد.  در راستای هدف پژوهش و برای مطالعه ی اثر شدت سرمایه برتعداد اعضای هیات مدیره و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیات مدیره از طریق شیوه داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط ای معنادار بین شدت سرمایه و شاخص های حاکمیت شرکتی است. به طوریکه٬ شدت سرمایه با تعداد اعضای هیات مدیره ارتباط ای مثبت و معنادار و با نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیات مدیره ارتباط ای منفی و معناداری دارد.

 

واژه های کلیدی: شدت سرمایه ٬ حاکمیت شرکتی٬  داراییهای نامشهود٬ اهرم

 

 

 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق

1-1  مقدمه

    در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد،  زیرا توانایی شرکتها در فراهم کردن سرمایه وتهیه ی برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد وپیشرفت هر شرکت محسوب می شود. و همچنین میدانیم هدف هرشرکتی بهره وری است ویکی از معیارهای اصلی در اندازه گیری بهره وری شدت سرمایه است. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که ارتباط بین شدت سرمایه وحاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره شیوه تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد. سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

 

1-2 بیان مساله

اصطلاح حاکمیت شرکتی برگرفته از کلمه ی یونانی Kyberman به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین Gubernareو فرانسه ی قدیمGoverner تبدیل شده است. اما این کلمه به شیوه های مختلف توسط سازمانها یا کمیته ها مطابق علایق ایدیولوژیکی آنها تعریف شده است.

حاکمیت شرکتی به چگونگی اداره و کنترل شرکتها به ویژه نقش هیات مدیره در این ارتباط پرداخته است و چارچوب یک نظام پاسخگویی موثر را بیان میکند. به طور کلی حاکمیت شرکتی در پی ایجاد چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت و پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد.

دغدغه اساسی حاکمیت شرکتی تامین ابزاری است که موجب پاسخگویی مدیران شرکت در مقابل تامین کنندگان سرمایه در مورد نحوه ی استفاده از دارایی ها شود. مسئولیت و وظیفه هیات مدیره چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه٬  در نتیجه شناخت بیشتری از این که حاکمیت شرکتی هم بر عملکرد اقتصادی شرکت و هم بر توانایی آن در دسترسی به سرمایه بلندمدت و کم هزینه ثمر دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

بیشتر شرکتها برای ایجاد درآمد به سرمایه گذاری نیاز دارند. منظور از سرمایه، ماشین آلات وتجهیزات مورد استفاده در عملکرد تولید و همچنین سهام دارایی های مالی در یک تجارت است.          

شدت سرمایه، یک واحد اندازه گیری بهره وری است. با توجه به اینکه یک شرکت به چه مقدار پول برای صرف کردن پول نیاز دارد. شرکتهایی با شدت سرمایه ی بالا عامل موثری در بازار نیستند و ممکن نیست بازار قوی را نگه دارند. شدتهای پایین تر سرمایه بازگشت بیشتر سرمایه گذاری را نشان میدهند.  یک راه ساده برای اندازه گیری شدت سرمایه میتواند، تقسیم داراییها بر درآمد فشیوه باشد.

شدت سرمایه یا نسبت موجودی سرمایه به تعداد نیروی کار، بیانگر گستردگی نیروی کار یا سرمایه ی به کار رفته درتولید است. از آنجا که این نسبت مشخص کننده ی میزان سرمایه موردنیاز جهت ایجاد یک شغل جدید در صنعت میباشد، میتواند از زاویه ی دیگر معرف سرمایه بر یا کاربر بودن تکنولوژی در صنعت شود.

در این مقاله ارتباط ی بین  شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهیم تا به این سوال پاسخ داده شود که:

1.آیا بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی ارتباط ای وجود دارد؟

1-3 ضرورت انجام تحقیق

همانطور که می دانیم بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد ومدیریت است که چنین تعریف میشود:

«مقدارکالا ویا خدمات تولید شده در مقایسه با هرواحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به  این شکل: تاثیر به همراه کارایی». در واقع بهره وری٬  به بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده ی بهینه از نیروی کار٬  توان٬ استعداد و مهارت نیروی انسانی٬ زمین٬ ماشین٬ پول٬ تجهیزات٬ زمان٬ مکان و… اطلاق میشود.

باید توجه داشت که واژه ی بهره وری با گسترش انقلاب صنعتی وجهت افزایش سود مندی حاصل از نیروی کار٬ سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت.(ابطحی وکاظمی1383).

در این بین شناخت عواملی برای اندازه گیری بهره وری لازم است که شدت سرمایه یکی از این عوامل است و بررسی ارتباط آن با حاکمیت شرکتی  که نظام راهبردی شرکتهاست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

1-4 فرضیه های تحقیق

این تحقیق دارای یک فرضیه ی اصلی و دو فرضیه ی فرعی است:

فرضیه اصلی: بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی ارتباط ی معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین شدت سرمایه و تعداد اعضای هیات مدیره ارتباط ی معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین شدت سرمایه و نسبت اعضای غیرموظف  هیات مدیره به کل اعضای هیات مدیره ارتباط ی معناداری وجود دارد.

1-5 اهداف تحقیق:

1-5-1 اهداف علمی:

1.تجزیه وتحلیل اثر شدت سرمایه بر حاکمیت شرکتی.

2.بررسی اثر شدت سرمایه بالا برحاکمیت شرکتی.

3.بررسی اثر شدت سرمایه پایین بر حاکمیت شرکتی.

1-5-2 اهداف کاربردی:

این تحقیق دارای اهداف کاربردی برای:

قانون گذاران سازمان بورس اوراق بهادارتهران وشرکتها می باشد، همچنین هریک از شرکتهای نمونه ی پذیرفته شده در این تحقیق نیز می توانند از نتایج آن بهره مند شوند.

نتایج این تحقیق می تواند برای گروههای زیر مورد استفاده قرارگیرد:

  • شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2- نهادهای تدوین کننده ی استانداردهای حسابداری و……

تعداد صفحات این پایان نامه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]