دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی

گرایش تشکیلات و روشها

عنوان :

نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

(مورد مطالعه : جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

استاد راهنما :

دکتر عنایت الله آقایی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                          صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………….  1

فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
 • بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………. 4
 • اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………… 6
 • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1  هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………. 7

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

1-4-2  اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………… 7

 • فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 8

1-5-1  فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-2 فرضیه فرعی ………………………………………………………………………………………………….. 8

 • متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-1 متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………… 9

1-6-2 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………… 9

 • تعریف عملیاتی واژه ها و متغیر ها ………………………………………………………………………… 9
 • قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8-1   قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………………… 11

1-8-2   قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………………… 11

1-8-3   قلمرو مکانی پژوهش  …………………………………………………………………………………. 11

 • ساختار کلی پایان نامه : …………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم:

الف ) ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 15

 • فناوری های اطلاعات ………………………………………………………………………………………… 19

2-1-2  تاریخچه ظهور فناوری………………………………………………………………………………….. 19

2-1-3  تعریف فناوریهای نوین اطلاعاتی و جنبه های مختلف آن …………………………………. 20

2-1-3-1  نقش استراتژیک اطلاعات……………………………………………………………………… 20

2-1-3-2  فناوریهای نوین یک سری مفاهیم و فکر است…………………………………………. 21

2-1-3-3  فناوریهای نوین یک سری ابزار است……………………………………………………… 22

2-1-3-4  فناوریهای نوین نوآوری است……………………………………………………………….. 22

2-1-3-5  فناوریهای نوین همراه انسان است…………………………………………………………. 23

2-1-4  تاثیرات فناوری های نوین اطلاعاتی بر سازمان…………………………………………………. 23

2-1-5  حوزه های کاربردی فناوری های نوین اطلاعاتی………………………………………………. 25

2-1-5-1  تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………….. 25

2-1-5-2  دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………. 29

2-1-5-3 بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………… 31

2-1-5-4  سیستم اطلاعات جغرافیایی…………………………………………………………………… 32

2-1-5-5  کار از راه دور……………………………………………………………………………………… 33

2-1-5-6  سازمان مجازی……………………………………………………………………………………. 34

2-1-6  فناوریهای نوین اطلاعاتی در فرایندهای سازمان………………………………………………… 35

2-1-7   فناوریهای نوین اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه های عملیاتی سازمان………….. 37

2-1-7-1 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری OAS…………………………………………… 38

2-1-7-2 سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیک ECS………………………………………. 39

2-1-7-3  سیستم های اطلاعاتی عملیاتی TPS………………………………………………………. 39

2-1-7-4  سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS  و EIS…………………………………………… 40

2-1-7-5  سیستم های اطلاعاتی کمک به تصمیم گیری DSS…………………………………… 40

2-1-7-6  سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه ES……………………………………………… 41

2-1-7-7  سیستم های همکاری مشترك DEL  ………………………………………………………. 41

2-1-7-8  سیستم های برنامه ریزی ERP………………………………………………………………. 42

2-1-7-9  شبکه محلی LAN………………………………………………………………………………… 42

2-1-7-10  شبکه کلان MAN…………………………………………………………………………….. 43

 • توانمند سازی………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-2  تعاریف و مفاهیم توانمند سازی………………………………………………………………………… 43

2-2-3  تعاریفی از توانمندسازی با رویكردهای مختلف…………………………………………………… 45

2-2-4  ریشه های تاریخی توانمند سازی………………………………………………………………………. 46

2-2-5  اهمیت و ضرورت توانمندسازی كاركنان در سازمانها…………………………………………… 48

2-2-6  ابعاد توانمند سازی………………………………………………………………………………………….. 50

2-2-7  برنامه های توانمندسازی كاركنان………………………………………………………………………. 53

2-2-8  موانع توانمند سازی………………………………………………………………………………………… 54

2-2-9  راههای افزایش توانمندی…………………………………………………………………………………. 57

2-2-9-1  آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………….. 57

2-2-9-2  سهیم نمودن کارکنان در اطلاعات…………………………………………………………….. 57

2-2-9-3  اعمال حمایت های اجتماعی و عاطفی……………………………………………………… 57

2-2-9-4  کار تیمی……………………………………………………………………………………………… 58

2-2-9-5  بازخورد………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-9-6   ایجاد اعتماد………………………………………………………………………………………… 58

2-2-10  مزایای توانمند سازی…………………………………………………………………………………… 58

 • تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………….60

2-3-2  مفاهیم و تعاریف تصمیم گیری……………………………………………………………………… 60

2-3-3  سبک های تصمیم گیری……………………………………………………………………………….. 61

2-3-4  اهمیت تصمیم گیری در مدیریت……………………………………………………………………. 64

2-3-5  سیستم های اطلاعات مدیریت……………………………………………………………………….. 65

2-3-6  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………. 66

2-3-6-1  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر ماهیت……………………………………… 66

2-3-6-2  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر ساختار…………………………………….. 67

2-3-6-3  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر کاربرد………………………………………..67

2-3-7  سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری………………………………………………………………… 67

2-3-8  سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد…………………………………………………………………. 68

2-3-9  سیستم های پشتیبانی عملیاتی……………………………………………………………………….. 69

2-3-10  سیستم گزارشات مدیریت…………………………………………………………………………… 69

2-3-10-1 گزارشات برنامه ای…………………………………………………………………………… 70

2-3-10-2  گزارشات در خواستی………………………………………………………………………. 70

2-3-10-3  گزارشات استثنایی ( خاص ) …………………………………………………………… 70

2-3-10-4  گزارشات تفصیلی……………………………………………………………………………. 71

2-3-10-5  گزارشات شخص…………………………………………………………………………….. 71

 • اثرات فناوری های نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری…………………………………………. 71

2-4-2  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی در سازمان ها………………………………………………… 71

2-4-3  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر دانش و آگاهی کارکنان……………………………….. 72

2-4-4  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر فرصت های شغلی کارکنان…………………………. 72

2-4-5  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر استقلال و آزادی کاری کارکنان……………………. 73

2-4-6  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر مسئولیت تصمیم گیری کارکنان…………………… 73

2-4-7  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر توسعه حرفه ای کارکنان…………………………….. 74

2-4-8  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر خود کنترلی کارکنان…………………………………… 74

2-4-9  اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان………………………. 74

 • اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر توانمند سازی کاری کارکنان……………………….. 75

ب) پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 75

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 78

3-2  نوع و روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 78

3-3  جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………. 79

3-3-1   جامعه آماری مورد بررسی………………………………………………………………………….. 79

3-3-2   نمونه آماری و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………. 79

3-4  روش های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 80

3-5  متغییر های تحقیق و ساختار پرسشنامه ……………………………………………………………………. 81

3-6  اعتبار و پایایی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 83

3-7  روش های تحلیل آماری………………………………………………………………………………………… 83

3-8  تحلیل عاملی تاییدی سوالات پرسشنامه(روایی پرسشنامه) …………………………………………. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 87

4-2  ویژگی های جمعیت شناختی نمونه و توصیف متغیرهای تحقیق ( آمار توصیفی )………….. 87

4-3  بررسی فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 93

4-4 رتبه بندی سوالات پرسشنامه براساس درجه اهمیت……………………………………………………… 95

4-5  رتبه بندی متغیرها براساس درجه اهمیت……………………………………………………………………. 97

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 99

5-2 نتیجه گیری بر اساس فرضیات پژوهش …………………………………………………………………….. 99

5-3  محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………. 102

5-4  پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 102

     5-4-1 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق …………………………………………………………………. 102

     5-4-2  پیشنهادهای کلی …………………………………………………………………………………………. 104

     5-4-2  پیشنهادهای اجرایی …………………………………………………………………………………….. 104

     5-4-2  پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………… 105

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………… 106

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………… 110

چکیده :

ظهور فناوری های نوین و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است به ظهور برخی از تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است. این پدیده با سرعتی چشمگیر خواسته های بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیازهای جدیدی را به وجود آورده است. امروزه فناوریهای نوین را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار داد. توسعه روز افزون ابزار های مبتنی بر فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی اخلاق ، فعال و فراگیر ایجاد شود. امروزه فناوری های نوین یکی از مهمترین منابع قدرت در سازمان ها به شمار می رود. بر این اساس کسب اطلاعاتی که به نظر می رسند که نقش محوری و راهبردی در سازمان داشته باشند، می توانند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز اعمال نفوذ در سازمان بکار رود. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش بکارگیری فناوری های نوین بر توانمندسازی تصمیم گیری کارکنان سازمان در جامعه المصطفی‌ انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای طراحی و از طریق نمونه آماری 230 نفره با انجام آزمون های آماری لازم (آنالیزt یک نمونه ای، برای آزمون فرضیات تحقیق- طیف لیکرت برای ارزیابی نگرش و از آزمون فریدمن ، برای میزان اهمیت سوالات پرسشنامه) چگونگی این تاثیر بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش کارکنان با فناوری های نوین، (وجود اینترنت در سازمان، وجود شبکه های ارتباطی، وجود نرم افزارهای مناسب، وجود متخصصین رشته IT ، سیستم های همکاری مشترك DEL  ، کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون اداری و شفافیت در انجام کارها) همگی موجب ارتقاء توانمندی تصمیم گیری کارکنان می شود. در این منظر، وجود متخصصین رشته IT  ، دارای بیشترین و شفافیت در انجام کارها دارای کمترین میزان تاثیر است . براساس این یافته ها، پیشنهادهایی برای سازمانها به منظور افزایش توانمندی تصمیم گیری کارکنان ارائه شده است.

کلید وژه ها : فناوری های نوین ، توانمند سازی ، جامعه المصطفی ، تصمیم گیری

 • مقدمه:

اگر چه استفاده از رایانه از سال های دهه 50 میلادی در سازمان ها[1]ی بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی موضوع فناوریهای نوین[2] حتی تا دهه 80 میلادی کمتر در فرهنگ مدیریت آنها مشاهده می شود. فناوری مفهومی است که تا به امروز تعریف جامع و دقیقی از آن ارائه نشده است. برخی در تعریف خود بر محور فناوری اطلاعات تاکید دارند و آن را مجموعه ای از سخت افزار ، نرم افزار ، پایگاه داده ها و دیگر تجهیزات ارتیاطی می دانند. و گروهی نیز با توجه به نو آوری های حاصل از آن ، به مجموعه ای از سیستم ها ، کاربران و مدیریت اطلاعات کاربران سازمان تاکید دارند که  می تواند شیوه کسب و کار را دچار تحول نماید. در کشور ما نیز اگر چه گام هایی در به کار گیری فناوریهای نوین در زمینه های تازه برداشته شده است و این موضوع در دانشگاهها مطرح و تدریس می شود ولی هنوز ناشناخته است و همواره یک نگرانی وجود داشته است که با توجه به نو بودن مفاهیم ، افراد بر اساس ذهنیات و برداشت های خود آن را مطرح کرده اند. که گاه فناوری را در حد رایانه و کاربرد آن تنزل داده اند. در سال های اخیر حرکت های بسیار خوبی مشاهده می شود که در صورت تحقق می تواند زیر بنای بهره گیری مناسب از فناوریهای نوین را به همراه داشته باشد. روند مستمر و رو به رشد و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی و پیشرفت های شگرف و عمیق مدیریت موجبات تحول ساختارهایی از اشکال سنتی به سوی ساختارهای پیچیده تر و تخصصی فراهم آورده است.امروزه به منظور اداره صحیح سازمان و اتخاذ تصمیمات منطقی و درست توسط مدیران ، بکارگیری فناوری های نوین امری اجتناب ناپذیر است ( صداقت و همکاران,1388 ). داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و از تصمیمات نادرست جلوگیری می کند. مدیران باید تصمیم بگیرند و این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات درون و برون سازمانی ونیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد.(کستلز, 1386). فناوری های نوین اطلاعات تاثیر بسزایی در صحت ، دقت ، اقتصادی بودن و بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران و کارکنانشان دارد. در این تحقیق به نقش فناوری های نوین در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان پرداخته می شود. در این فصل بیان مساله پژوهش ، اهمیت و ضرورت, اهداف و فرضیه های پژوهش , مورد بررسی قرار می گیرند.

 • بیان مسئله:

مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرار دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن را شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد . داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود ، قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست . ( صرافی زاده ،1380 ، ص 56 ) . امروزه تکنولوژی اطلاعات به مدیران کمک می کند ، دیوارهایی را که وظایف، محل های جغرافیایی و سطوح مدیریتی را از هم جدا می کنند فرو بریزند و شبکه جدیدی از روابط بین اعضای سازمان و برون سازمان بوجود آورند. مفهوم فناوریهای نوین بر این مساله دلالت دارد که سازمان اداری و در نتیجه ساختار سازمانی را  می توان با استفاده از تکنولوژی های موجود و اهداف و وظایف مرتبط با آن مورد بازنگری قرار داد. سیستمهای اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و به استفاده بهینه از آنها ، حداکثر کارآیی و اثر بخشی را بدست آورد . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کارکردن راه حل، عبور می شود. تنوع و گستردگی دانش پژوهان و جمعیت کلان زیر پوشش، جامعه المصطفی ص را بر آن داشت که در جهت خدمات دهی از بروزترین فناوریهای نوین استفاده نماید. در همین راستا از سوی کارشناسان راه حلی تحت عنوان فناوریهای نوین به سازمان مرکزی پیشنهاد شد. از سال 87 به ترتیب فناوریهای نوین ، وجود اینترنت در سازمان ، وجود شبکه های ارتباطی، وجود نرم افزارهای مناسب ، وجود متخصصین رشته IT ، سیستم های همکاری مشترک (DEL ) ،کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات و همچنین شفافیت در انجام کارها،. به کارگرفته شده اند.

و تاکنون تحقیق علمی و کاربردی قابل توجهی جهت ارزیابی تاثیر فناوریهای نوین در سطح جامعه المصطفی صورت نگرفته است. لذا انتظار می رود نتایج این تحقیق مورد توجه مدیران ارشد قرار بگیرد.در تحقیق حاضر، نقش فناری نوین به عنوان متغیر مستقل و توانمندسازی تصمیم گیری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در زیر به متغیر های اصلی پژوهش اشاره می شود.

1- نقش آموزش کارکنان و مدیران با فناوری های نوین   2- وجود اینترنت در سازمان   3-وجود شبکه های ارتباطی  4- وجود نرم افزارهای مناسب     5-  وجود متخصصین رشته   IT   -6سیستم های همکاری مشترك-7   کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم-8   شفافیت در انجام کارها.

آموزش کارکنان با فناوریهای نوین
وجود اینترنت
وجود شبکه های ارتباطی
وجود نرم افزارهای مناسب
ITوجود متخصصین  رشته
سیستم های همکاری مشترک
کاهش اندازه فیزیکی سازمان
توانمندی تصمیم گیری
کارائی
اثر بخشی
فناوریهای نوین در جامعه المصطفی ص
متغییر کنترل: جنس, رده شغلی, تحصیلات , سن, سابقه کاری
بهره وری

  -3   اهمیت و ضرورت پژوهش:

در عصر حاضر سازمان ها در ابعاد و جنبه های مختلف به طور چشمگیر بر فناوری اطلاعات تاکید دارند. فناوری قدرت است و هر کسی از آن برخوردار شود , صاحب قدرت است. در پازل چند مربعی قدرت آنچه که مهم است این است که دیگر قدرت در نهاد ها , سازمانها یا کنترل کنندگان نمادها متمرکز نیست. قدرت در شبکه های جهانی اطلاعات نشر می یابد و استحاله می شود و از بین نمی رود. با توجه به اینکه فناوری اطلاعات در سراسر دنیا در حال رشد می باشد و سازمانها برای بقاء خود نیازمند این فناوری می باشند و هر سازمانی که این موضوع را نادیده انگارد دچار افول خواهد شد.

اهمیت فناوری اطلاعات در کاهش نقش منابع انسانی و نظام مندی رابطه انسان و ماشین است. این اثر موجب ناخشنودی انسان از کار با سیستم و احساس ماشینی شدن فرد است. فرد خود را جزئی از سیستم ماشینی می پندارد که هیچ گونه اختیاری ندارد و به روحیات و جنبه های انسانی وی توجه نمی شود. توجه به فناوری اطلاعات جهت رسیدن به اهداف سازمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.  از طرفی کارکنان سازمان نیز مانند اطلاعات یکی از منابع بسیار مهم به شمار می آیند و توجه به آنها جهت رسیدن به اهداف ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. کارکنان با دسترسی به اطلاعات صحیح و کافی قادر به انجام وظایف خود خواهند بود و فناوری های نوین ابزاری مناسب جهت تهیه و پردازش و نگهداری اطلاعات   می باشند. این ابزار در سازمان, اطلاعات مورد نیاز کارکنان را در مواقع لزوم در اختیار آنها قرار می دهد. به جرأت می توان گفت که هیچ مدیری در حال حاضر در کشور ما این نیاز و ضرورت را به منظور تحولات سازمانی ، مدیریتی رد نمی کند. و از طرفی اخیرا تلاش های زیادی برای بهبود و اصلاح سازمان ها انجام شده است که عمدتا حول موضوعاتی مانند کاهش سلسله مراتب  و دیوانسالاری ، تشکیل تیم های فعال و مشارکت در تصمیم گیری در پایین ترین رده سازمانی می باشد. با توجه به فرآیند توانمند سازی به تفویض اختیار تصمیم گیری در پایین ترین سطح سازمانی نیازمند است . هدف توانمند سازی این است که سلسله مراتب سنتی دیوان سالاری کاهش داده شود. توانمندسازی در واقع به نیاز های مشتریان (نه نیازهای سازمان) تاکید دارد. اگر بخواهیم کارکنان به سازمان تعهد و وابستگی بیشتری داشته باشند، باید زنجیره فرماندهی سنتی بین کارمند و مدیر کاهش یابد. در مجموع این عوامل باعث شدند که به این موضوعات پرداخته و اثرات آنها را در سازمان مورد پژوهش بررسی کنیم.

این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی فناوری در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر  و الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری ، نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر سایر سازمانها نقش آفرینی کند.

 • اهداف پژوهش:

1-4-1  اهداف کلی:

1-بررسی میزان تاثیر فناوری های نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های نوین و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم است اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین رابطه بین آموزش کارکنان با فناوریهای نوین در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین رابطه بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین رابطه بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین رابطه بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین رابطه بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان 

6- تعیین رابطه بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان 

7- تعیین رابطه بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین رابطه بین  شفافیت در انجام کارها [3]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان 

 • فرضیه های پژوهش :

          1-5-1 فرضیه اصلی :    

            به کارگیری فناوریهای نوین موجب توانمندسازی تصمیم گیری کارکنان شده است

          1-5-2 فرضیات فرعی:

 • آموزش کارکنان با فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر است.
 • وجود اینترنت در سازمان بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر است.
 • وجود شبکه های ارتباطی بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر است.
 • وجود نرم افزارهای مناسب بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر است.
 • وجود متخصصین رشته IT بر توانمند سازی تصمیم گیری آنان موثر است.
 • سیستم های همکاری مشترک (DEL) بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر است.
 • کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر است.
 • شفافیت در انجام کارها بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر است.
 • متغیرهای پژوهش

 موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملا تحقیق را انجام دهیم . مفاهیم باید به متغیر  تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار بدهیم و درجات آنها را تعیین کنیم. همچنین باید بین متغیر های وابسته ؛ مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد. ( ایران نژاد ، 1382، ص47  ). در تحقیق حاضر نقش فناوریهای به عنوان متغیر مستقل و توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

1-6-1 متغیر مستقل

متغیر مستقل ، متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد متغیر مستقل، متغیر روشنگر است. فرض می شود که این متغیر علت متغیر وابسته است ( ایران نژاد، 1382، ص 48). همانطور که اشاره شد،  در این تحقیق نقش فناوریهای به عنوان متغیر مستقل می باشد که در ادامه تعریف نظری واژه ها بیان می گردد.

1-6-2 متغیر وابسته

می توان گفت متغیر وابسته نتیجه متغیر مستقل است. متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می شود در این تحقیق توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان متغیر وابسته می باشد. که در ادامه تعریف نظری واژه ها بیان می گردد.

1-7   تعریف عملیاتی واژه ها و متغیر ها

فناوری :

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

 برای فناوری تعاریف گوناگونی ارائه شده است که اگر چه هر یک در قالب عبارات مختلف بیان شده اند ولی همه آنها دارای وجوه مشترکند. جندرون فناوری را هرگونه دانش کاربردی سیستماتیک مبتنی بر تجربه و یا تئوری های علمی می داند که در روش ها و مهارت های تولید ، سازمان ها و یا ماشین آلات به کار رفته است. ( قاضی نوری ، 1383 ).

فناوری مجموعه ای از روش ها ، تجربیات و علوم عملی است که انسانها برای تسلط بر محیط و حل مشکلات مربوطه به رابطه خود با محیط به کار می برند. ( محمد زاده، 1380، ص85 ).

 استفاده از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [3]

تعداد صفحه :125

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته بندی : رشته مدیریت