پایان نامه ارشد: بررسی تولید پانل ساندویچی با استفاده از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

عنوان : بررسی تولید پانل ساندویچی با استفاده از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشکده جنگلداری و فن آوری چوب

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (M.Sc)در مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

عنوان:

پایان نامه: بررسی تولید پانل ساندویچی با استفاده از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم خزاعیان

اساتید مشاور:

دکتر تقی طبرسا

دکتر علیرضا شاکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———   1

1-2 مسئله تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-    4

1-3 اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 5

1-4 تاریخچه پیدایش پانل ساندویچی ——-   6

5 کلیات و مفاهیم اولیه—————  7

1-5-2 انواع چندسازه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-    8

1-5-3 مهمترین موارد استفاده از چندسازه های زمینه پلیمری-    8

1-5-4 چند سازه های زمینه پلیمری تقویت شده —————     9

1-6 ماده زمینه های پلیمری ————–  10

1-6-1 پلاستیکهای گرما نرم————–    12

1-6-2 پلاستیکهای گرما سخت————    12

1-6-2-1 رزین های پلی استر————-   12

1-6-2-1-1 پلی استرهای گرما سخت (غیر اشباع)————–   12

1-6-2-1-2 عوامل پخت رزین پلی استر غیراشباع————–   14

1-6-2-2 رزین های اپوکسی————-  15

1-6-2-1 عوامل پخت رزین های اپوکسی—-  16

1-6-2-2 رقیق کننده های رزین اپوکسی—–  17

1-6-2-3 خواص رزین اپوکسی———–  18

1-7 تقویت کننده ها -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 18

1-7-1 الیاف شیشه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 20 

  1-7-2 انواع مختلف الیاف شیشه———  21 

1-7-3 ترکیب مواد لازم برای تهیه  الیاف شیشه—————-  21

1-7-4 فرآیند ساخت الیاف شیشه———- 22

1-7-5 پارچه های ساخته شده از الیاف شیشه– 24

1-7-6 مزایای چندسازه های بسپاری تقویت شده با الیاف شیشهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————24

1-7-7 معضلات چند سازه های الیاف شیشه— 25

1-7-8 روش های مختلف شکل دهی چندسازه ها————— 25

1-8 پالونیا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———  27

1-8-1 چوب پالونیا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–   27

سابق تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 30

مواد و روش ها

3-1 عوامل مورد بررسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 40

3-2 طرح آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–  41

3-1 تهیه مواد اولیه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—  41

3-1-1 پالونیا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-  42

3-1-2 الیاف شیشه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—  42

3-1-3 نوع و مقدار مصرف رزین———-  43

3-1-3-1 رزین اپوکسی—————-  43

3-1-3-2  سخت کننده جهت پلیمریزاسیون رزین اپوکسی———  44

3-1-3-3 رزین پلی استر—————-  44

3-1-3-4  کاتالیزور جهت سرعت واکنش رزین پلی استر———-  44

3-1-3-5  شتاب دهنده جهت پلیمریزاسیون رزین پلی استر——–  45

3-2 ساخت فراورده مرکب————— 45

3-2 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی پانل ها-  47

3-2-1 آزمون تعیین مقاومت به خمش——-  48

3-2-2 آزمون مقاومت به فشارلبه ای——–  50

3-2-3 آزمون مقاومت به فشار سطحی——- 50

3-2-4 آزمون تعیین مقاومت به کشش عمود بر سطح————-  51

3-2-5 آزمون تعیین وزن مخصوص فرآورده های مواد مرکب——-  52

3-2-6 میزان جذب آب بعد از 2 و 24 ساعت-   52

تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقاومت خمشی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–  56

4-1-1 تاثیر مستقل ضخامت مرکز بر مقاومت خمشی(MOR)——  57

4-1-2 مقایسه مقاومت خمشی نمونه های شاهد و پانل———— 58

4-2 مدول الاستیسیته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–  58

4-2-1 تاثیر مستقل ضخامت بر مدول الاستیسیته (MOE)———  59

4-2-2 تاثیر متقابل اثر نوع رزین و ضخامت  بر مدول الاستیسیته (MOE) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————  60

4-2-3 مقایسه مدول الاستیسیته نمونه های شاهد و پانل———–  60

4-3 تنش برشی لایه مغزی—————  61

4-3-1 تاثیر مستقل ضخامت بر تنش برشی مرکز—————-  62

4-4 تنش خمشی رویه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-  62

4-5 مقاومت فشاری لبه ای پانل———— 64

4-5-1 تاثیر مستقل ضخامت بر مقاومت فشاری لبه ای پانل——–  65

4-5-2 تاثیر مستقل نوع رزین بر فشار لبه ای پانل—————  65

4-5-3 مقاومت به فشار نمونه های شاهد و پانل (در جهت عمود برالیاف)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 66

4-6 مقاومت فشاری سطحی پانل———– 67

4-6-1 تاثیر مستقل ضخامت بر فشار سطحی پانل—————- 68

4-6-2 مقاومت به فشار موازی الیاف نمونه های پانل و شاهد——-  68

4-7 آزمایش کشش عمود بر سطح———- 68

4-7-1 تاثیر مستقل نوع رزین بر کشش عمود بر سطح پانل——— 69

4-8 آزمون دانسیته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 71

4-8-1 تاثیر مستقل ضخامت بر دانسیته پانل—- 72

4-8-2 مقایسه دانسیته نمونه های پانل و شاهد– 73

4-9 آزمون جذب آب بعد از 2 ساعت——-  73

4-9-1 تاثیر مستقل نوع ضخامت بر جذب آب بعد از 2 ساعت پانل— 74

4-9-2 مقایسه جذب آب بعد از 2 ساعت نمونه های پانل و شاهد—-  75

4-10 آزمون جذب آب بعد از24 ساعت—— 76

4-10-1 تاثیر مستقل ضخامت بر جذب آب پانل بعد از 24 ساعت—- 77

4-10-2 مقایسه جذب آب بعد از24 ساعت  نمونه های پانل و شاهد–  77

استنتاج-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 78

پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 79

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 90

چکیده:

هدف این تحقیق، بررسی کردن تولید پانل ساندویچی با استفاده از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس (الیاف شیشه) و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی این نوع پانل ساندویچی بود.

 جهت ساخت این پانل ساندویچی سه نوع فاکتور نوع فایبرگلاس (سوزنی و تلفیق سوزنی/حصیری) ، نوع رزین (اپوکسی و پلی استر) و ضخامت لایه مغزی چوب پالونیا (در دو سطح 9 و 19 میلی متر) به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند که به صورت آزمون فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد.

از مجموع شرایط ساخت، جمعا  8 تیمار و از هر تیمار 5 تکرار ساخته شد. خواص فیزیکی و مکانیکی پانل ها شامل مقاومت به دانسیته، جذب آب، مقاومت خمشی شامل مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، تنش برشی مرکز و تنش خمشی رویه، فشار سطحی، فشار لبه ای و مقاومت کشش عمود بر سطح  بر اساس استانداردASTM  مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایشات توسط نرم افزار آماریMinitab  آنالیز گردید و اثر عوامل متغیر روی خواص فیزیکی و مکانیکی پانل ها با استفاده از روش آنالیز واریانس انجام گرفت.

با بررسی نتایج خواص فیزیکی و مکانیکی مشاهده گردید که کاهش ضخامت لایه مغزی اثر مثبتی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی پانل از قبیل  مقاومت خمشی، فشار لبه ای و مقاومت به جذب آب نشان داد، اما در مواردی که مقاومت به فشار سطحی پارامتر مهمی باشد، پانل های با ضخامت لایه مغزی 19 میلی متر خواص مطلوب تری را نشان می دهند.

استفاده از رزین اپوکسی در ساخت پانل، در آزمایشات فشار لبه ای و کشش عمود بر سطح پانل ساندویچی مقاومت های بیشتری نسبت به رزین پلی استر نشان داد.

نوع فایبرگلاس تاثیر مستقل و متقابل معنی داری بر روی هیچ یک از آزمایشات مکانیکی و فیزیکی نداشت. نتایج دانسیته نیز نشان داد پانل های ساخته شده با ضخامت های لایه مغزی 19 میلی متر (gr/cm35/0)، به دلیل حجم بیشتر چوب در مرکز پانل، دانسیته کمتری نسبت به پانل های با ضخامت لایه مغزی 9 میلی متر (  gr/cm37/0) داشتند.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

امروزه در بسیاری از کاربردهای مهندسی، به تلفیق خواص مواد نیاز است و امکان استفاده از یک نوع ماده که همه خواص مورد نظر را برآورده سازد، وجود ندارد. بسیاری از نیازهای صنعتی صنایعی مانند صنایع فضایی، دریایی، رآکتورسازی، الکترونیکی وغیره نمی‌تواند با استفاده از مواد معمولی شناخته شده برآورد شود. به عنوان مثال در صنایع هوافضا به محصولاتی نیاز است که ضمن داشتن استحکام زیاد سبک باشند، مقاومت به سایش و مقاومت در برابر نور ماوراء بنفش خوبی داشته باشند و در دماهای بالا استحکام خود را از دست ندهند و یا در صنایع دریایی، معمولا ترکیبی از خواص فیزیکی دانسیته کم و مقاومت به رطوبت بالا مورد نیاز است. بنابراین از آنجا که نمی توان ماده ای یافت که همه خواص فوق را دارا باشد، باید به دنبال روشی برای ترکیب خواص مواد بود، این راه حل همان مواد چند سازه[1] است. قسمت بیشتری از نیاز، با استفاده از چند سازه ها می‌تواند برآورده شود. چند سازه ماده ای چند جزئی است که خواص آن در مجموع از هر کدام از اجزاء تشکیل دهنده خود بیشتر است. اجزاء تشکیل دهنده ویژگی های خود را حفظ کرده، در یکدیگر حل نشده و با هم ترکیب نمی‌شوند. این مواد در مقیاس ماکروسکوپی معمولا به صورت یک مخلوط  فیزیکی متشکل از دو یا چند ماده مختلف تعریف می‌شوند که خواص فیزیکی و شیمیایی خود را حفظ کرده و مرز مشخصی را با هم تشکیل می‌دهند]4[.

در چندسازه ها عموما 3 ناحیه متمایز وجود دارد:     

1-فاز پیوسته (ماده زمینه)

2-فاز نا پیوسته (تقویت کننده) که غالبا به سه دسته کلی ذرات پودری[2]، ذرات صفحه ای[3] و الیاف[4]  تقسیم می‌شود و هر دسته خصوصیات ویژه ای را در چندسازه ایجاد می کند.

3-فصل مشترک[5] بین این دو فاز که تعیین کننده خواص و مشخصه های ماده مرکب خواهد بود]4[.

فاز غیر پیوسته معمولاً سخت تر و قوی تر از فاز پیوسته است،  لذا به آن فاز تقویت کننده می گویند که به صورت یک یا چند فاز غیر پیوسته در یک فاز پیوسته (ماده زمینه) است]6 .[از پرمصرف ترین انواع ماده زمینه در این فرآورده ها پلاستیک های گرماسخت هستند. افزایش خواص مکانیکی این مواد، همواره از اهداف تحقیقاتی گروه های مختلفی در جهان بوده است. میزان بهبود وتقویت خواص آنها، به خواص فاز تقویت کننده نیز بستگی دارد. از مهمترین راه های بهبود خواص آنها، تقویت این مواد با الیاف می‌باشد. استفاده از این مواد در پلاستیک های گرماسخت باعث می‌شود که محصول نهایی به یکی از فرآورده های تقویت شده مهندسی تبدیل شود. الیاف در چندسازه ها عضو بارپذیر اصلی سازه ها هستند. ساخت چندسازه های مستحکم و قوی جهت اهداف مهندسی، اغلب با کاربرد الیاف با مقاومت بالا (مخصوصا مقاومت به شکست) نظیر الیاف شیشه[6]، گرافیت، بور، سیلیکات خالص صورت می‌گیرد. به منظور استفاده از این الیاف، ماده زمینه یا ماتریس[7] جهت  قرار گرفتن الیاف در آن لازم می‌باشد، به این جهت که ماده زمینه آنها را در محل و آرایش مطلوب نگه می دارد. ماده زمینه صرفنظر از این که توسط الیاف تقویت می‌شوند، خود نقش چسباندن الیاف به یکدیگر، انتقال تنش های وارده به الیاف، محافظت الیاف در برابر عوامل مکانیکی، محافظت از شرایط جوی وهمچنین رطوبت را بر عهده دارند]4[.

چندسازه های حاوی الیاف شیشه امروزه بسیار مورد توجه پژوهشگران و صنعتگران قرار دارند و به دلیل مزیت های فراوانشان استفاده از آنها در حال رشد وگسترش است. از این ترکیبات به طور عمده در ساخت پانل های ساندویچی استفاده می‌شود.

چند سازه های پانل ساندویچی[8] رده ای از محصولات پیشرفته هستند که در آنها از ترکیب مواد ساده به منظور ایجاد محصولاتی جدید با خواص فیزیکی و مکانیکی برتر استفاده شده است.

این چندسازه، طبقه خاصی از مصالح کامپوزیتی است که شامل یک ساختار سبک و مرکب است که از دو طرف به دولایه محدود شده و در وسط آن، یک هسته مرکزی قرار دارد. اصطلاحاً در مجموع، این ساختار به آن دسته ازساختارهای لایه ای اطلاق می‌شود که از یک هسته مرکزی ضخیم و سبک و لایه‌های خارجی نازک و مقاوم تشکیل شده است. یک ساختار ساندویچی، مقاومت بسیار بالاتری نسبت به تک‌تک اجزای خود دارد و از سبکی فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار است. همچنین هزینه نسبتاً پایینی داشته و به سرعت و سهولت می‌‌تواند در ساخت‌و ساز مورد استفاده قرار گیرد. از جمله دلایل رشد و پیشرفت این چند سازه ها تولید محصولاتی است که در برابر رطوبت، پوسیدگی و خوردگی مقاوم بوده و از پایداری ابعادی برخوردارند. از مزیت های مهم دیگر بکارگیری آنها، سهولت شکل‌دهی با انواع قالب ها و تبدیل ارزان آنهاست.

در این ساختارها عموماً از فوم، شانه عسلی ها و چوب بالزا به عنوان مصالح مرکزی و از لایه های تقویت شده الیاف کربن و عمدتاً الیاف شیشه به عنوان مصالح رویه‌ای استفاده می‌شود.

این ساختار به ظاهر ساده که به علت شباهت ظاهریش با ساندویچ به همین نام خوانده می‌شود، مزیت‌ها و قابلیت‌ های فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهد. خلاصه ای از آنچه امروزه پانل های ساندویچی را به عنوان گزینه ای مناسب در جهان مطرح ساخته است به شرح زیر می‌باشد:

الف) دانسیته مناسب آنها که به علت استفاده از مواد کم دانسیته درهسته این پانل ها ایجاد می‌شود. بنا به این ویژگی، این پانل ها جهت استفاده در صنایع هوافضا بسیار مقبولند. این خاصیت به ویژه در سبک‌سازی بناها در مقابله با زلزله بسیار مهم است. یک دیواره ساندویچی در مقایسه با نمونه مشابه سیمانی یا آجری، گاه تا 50 برابر سبک‌تر است.

ب) استحکام بالای این پانل ها نسبت به  دانسیته آن ها، به طوری که  پانل نیروهای وارده را به خوبی جذب می کند و آن را از مقاومت بالایی در برابر بارهای فشاری و ضربه ای برخوردار می کند که این مسئله در ساخت پل ها، ساخت دیوار‌ه‌ها و سقف‌های کاذب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ج) مقاومت در برابر خوردگی ، بطوریکه در شرایط خورنده محیطی دچار آسیب های ناشی از خورندگی نمی‌شود، بنابراین در ساخت پارکت های در تماس با مواد شیمیایی بسیار مطلوب اند. این ویژگی باعث حداقل شدن هزینه تعمیر و نگهداری نیز می‌گردد.

د) این پانل ها مقاوم در برابر رطوبت هستند، لذا در شرایط محیطی مرطوب دچار آسیب نمی‌شوند. این پانل ها به علت خاصیت ضد آبشان در بدنه کشتی ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با توجه به اینکه در هر نوع کاربرد خواص استحکامی پانل مورد نیاز است، پانل های ساندویچی به دلیل امتیاز نسبت بالای مقاومت مکانیکی به وزن آنها کاربردهای وسیعی در صنایع گوناگون دارند، از کشتی تا ساختار هواپیمایی، از دیواره های واگن تا پانل های ساختمانی، در سازه های پل و مهندسی. 

این محصول نسبتا جدید از جمله فرآورده های مرکب مهندسی شده چوبی است که به عنوان ماده ساختمانی و صنعتی تولید و مصرف آن در سطح جهان رو به افزایش است و در سال های اخیر به طورجدی مورد توجه قرار گرفته است. این محصول تا کنون تقریبا در ایران ناشناخته باقی مانده است.

2-1- مسئله تحقیق

در سال های اخیر کمبود مواد اولیه چوبی، صنعت چوب را با چالش های مهمی رو به رو کرده است. با اعمال سیاست های جدید سازمان حفاظت و محیط زیست جنگل ها و مراتع، در سال های آتی بهره برداری از جنگل ها کاهش چشمگیرتری خواهد یافت. به طور کل کشور ایران از لحاظ پوشش جنگلی کشوری فقیر به شمار می‌آید، چرا که مساحت جنگل های موجود آن نسبت به مساحت کل کشور بسیار ناچیز است (7%) و سطح قابل بهره برداری جنگل های صنعتی کشور نسبت به سطح کل جنگل های کشور 2/1میلیون هکتارنسبت به 12 میلیون هکتار بر آورد شده است که این مقدار چوب تولید شده از منابع جنگلی داخلی جوابگوی نیاز صنایع چوب کشور ما نیست]15[ .

 محدودیت این منابع جنگلی، حفظ محیط زیست و نیاز روز افزون به منابع چوبی تجدید شونده، بخش های صنعتی را بر آن داشته است تا در حوزه های جنگلکاری، کشت و توسعه گونه های سریع الرشد را مد نظر قرار دهند. به عبارتی دیگر، زراعت درختان سریع الرشد یکی از راه های مقابله با این چالش ها ست. این گونه ها می‌توانند به عنوان منبعی جایگزین در جهت رفع کمبود منابع تجدید شونده و مورد نیاز صنایع چوب استفاده گردند. بنابراین ، کار حاضر به سمت تحقیقات بیشتر بر روی گونه سریع الرشد پالونیا سوق داده شد.

همچنین با توجه به کاهش روزافزون ذکر شده در سطح جنگل های جهان به خصوص در کشورهای توسعه نیافته، تامین مواد اولیه صنایع مختلف سلولزی از منابع بازیافتی، چه در مرحله بهره برداری و چه در مرحله تولید فرآورده ها در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما با توجه به فرسودگی ماشین آلات و به روز نشدن تکنولوژی تولید، میزان ضایعات بسیار بالاست. عدم توجه به ضایعات حاصله در صنایع چوب کشور نه تنها مشکلات زیست محیطی وآلوده شدن محیط صنایع را فراهم آورده است، بلکه مقادیر زیادی منابع سلولزی از دسترس خارج می گردد. درصد ضایعات بهره برداری در جنگل و تولید محصولات در صنایع ایران بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه 1378در جدول1-1 آمده است]22[.

سیاست گذاری ها در زمینه استفاده از ضایعات چوب پالونیا برای تولید بلوک های مرکزی پانل ساندویچی به دلیل ابعاد کوچک آنها، با  توجه به درصد بالای ضایعات قطعات چوب (ارائه شده در جدول1-1) بستر سازی مناسبی برای این صنعت بویژه از جنبه اقتصادی به نظر می‌آید.

از دلائل اصلی انتخاب این چوب برای استفاده در ساخت پانل ساندویچی، امتیاز دانسیته پایین و استحکام در واحد وزن  بالای آن بود که به عنوان مبنایی برای ساخت پانل ساندویچی در این پایان نامه مورد نظر قرار گرفت.

همچنین خاصیت عایق حرارتی و رطوبتی این چوب امتیاز بالایی در استفاده آن به عنوان مرکز پانل ساندویچی است ]30[.  این چوب  علاوه بر دارا بودن این خواص مطلوب، از مزایای هزینه پایین سرمایه گذاری، حجم رویش بالا و قیمت پایین نیز برخوردار است.

[1] composite

[2] Marticles          

[3] Platelets         

[4] Fiber

[5] interface

[6] Fiberglass

[7] Matrix

[8] Sandwich panel

تعداد صفحه : 93

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***