(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

Contents

فصلاول: کلیاتتحقیق.. 7

1-1-مقدمه. 8

1-2-بیانمسأله. 9

1-3-اهمیتوضرورتانجامتحقیق. 10

1-4-اهدافتحقیق. 11

1-5-فرضیههایتحقیق. 12

1-6-  قلمروتحقیق. 12

1-7- تعریفواژههاواصطلاحات.. 13

فصلدوم: ادبیاتوپیشینهتحقیق.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- گرایشبازاریابی: 15

2-3- بازارگرایی.. 18

2-4-  مفهومبازارگرایی(گرایشبهبازار) 19

2-5- عواملموثربربازارگرایی.. 25

2-6- پیامدهایبازارگراییبرایسازمان. 25

2-7-رفتارهایبازارگرایی.. 27

2-8- دیدگاههایبازارگراییمعاصر. 29

2-8-1- دیدگاهتصمیمگیریشاپیرووگلازر. 30

2-8-2-  دیدگاههوشمندیبازاركوهلیوجاورسكی.. 31

2-8-3- دیدگاهرفتاریمبتنیبرفرهنگنروروسلاتر. 33

2-8-4- دیدگاهبازاریابیاستراتژیكروكرت.. 34

2-8-5- دیدگاهمشتریگراییدیشپند. 34

2-9- عناصربازارگرایی.. 36

2-9-1- بخشبندیبازار. 36

2-9-2-  اولویتبندیبخشهایبازار. 37

2-9-3- تخصصیکردنکارکنانفروش… 37

2-10- بازارگراییدربرابرگرایشبهمدیریت.. 38

2-11- فقدانشفافیتتئوریكدرمفهومبازار. 38

2-12- بازارگراییدربرابرمشتریگرایی.. 38

2-13- بازارگراییدربرابربازاریابیخارجی.. 40

2-14- گرایشبهبازاردربرابرگرایشبهسود. 40

2-15- رویکردهایبازارگرایی.. 41

2-16- مدلهایبازارگرایی.. 41

2-17- مفهوموجایگاهخلاقیتونوآوری.. 42

2-18- تفاوتخلاقیتونوآوری.. 44

2-19- نوآوری.. 47

2-20- تعریفنوآوری.. 48

2-21- انواعنوآوری.. 49

2-21-1- نوآوریمبتنیبربازار: 49

2-21-2- نوآوریمبتنیبرمحصول: 50

2-21-3- نوآوریمبتنیبرفرآیند: 50

2-21-4- نوآوریسازمانی: 50

2-22- فرآیندنوآوری.. 50

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

2-23- مطالعاتبازارگرایی.. 51

فصلسوم: روششناسیتحقیق.. 53

3-1-  مقدمه. 54

3-2- فرایندتحقیق. 54

3-3- فرضیههاومدلمفهومیتحقیق. 55

3-4- روشتحقیق. 57

3-5- جامعهونمونهآماری.. 57

3-6- ابزارجمع‌آوریداده‌ها 58

3-7- روشجمع‌آوریداده‌ها 58

3-8- شرحپرسشنامه. 59

3-9- اعتباروقابلیتاعتمادیارواییوپایایی.. 59

3-10- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها 61

فصلچهارم: تجزیهوتحلیلدادههاوآزمونفرضیهها 62

4-1- مقدمه. 63

4-2  توصیفوتحلیلدادههایجمعیتشناختی.. 64

4-2-1  جنسیت.. 64

4-2-2  وضعیتتاهل. 64

4-2-3  تحصیلات.. 65

4-2-4   سن.. 66

4-2-5- تجربهکاری.. 67

4-3- تحلیلاستنباطی.. 67

4-3-1) محاسبهضریبهمبستگیپیرسونبهمنظوربررسیروابطمیانهریکازمتغیرهایگرایشبازارونوآوری.. 69

آزمونفرضیهشمارهیک… 69

آزمونفرضیهشمارهدو. 70

آزمونفرضیهشمارهسه. 71

آزمونفرضیهاصلی.. 72

4-3-2)آزمونتحلیلواریانسفریدمن.. 73

فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادات.. 76

5-1) مقدمه. 77

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

5-2) بررسییافته‌هایپژوهشباتوجهبهآزمونهمبستگیپیرسون. 78

5-3) بررسییافته‌هایپژوهشباتوجهبهآزمونتحلیلواریانسفریدمن.. 79

5-4) ارائهپیشنهادات.. 79

5-4-1)پیشنهاداتبرمبناییافته‌هایتحقیق. 80

5-4-2) پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی.. 81

منابع. 83

پیوستها 87

پیوست1: پرسشنامهپژوهش… 88

پیوست 2 : خروجیهایSPSS. 94

1-1-     اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه سازمان ها با فرصت ها و چالش های بسیاری از جمله شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش عدم اطمینان محیطی،تقاضای فزاینده برای محصولات جدید، تغییرات سریع الگوی مصرف و بازارهای نوظهور روبرو هستند. سازمان های کوچک و متوسط به جهت محدودیت منابع و سرمایه به شدت تحت تأثیر تغییرات محیطی قرار می گیرند به علاوه بازار محصولاتشان پیوسته در حال تغییر و جهانی شدن است بنابراین به جهت ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدارتر می بایست ساز و کارهای لازم را جهت بهبود مستمر محصولات، تولید محصولات جدید، شناخت بازارهای جدید و بهره برداری سریع از فرصت ها فراهم کنند. بدون تردید یکی از مواردی که سازمان ها را به سوی موفقیت سوق می دهد نوآوری است. سازمان ها برای نوآوری نیاز به شناخت و درک صحیح از محیط خود دارند و برای این منظور باید پیوسته مشتریان و رقبای خود را زیر نظر داشته و اطلاعات حاصل از آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد لذا ضرورت گرایش بازار در سازمان احساس می گردد. فلسفه پی ریزی گرایش بازار، مفهوم بازاریابی است که در مقابل رویکرد های فروش و تولید قرار دارد. گرایش بازار پارادایم غالب و اساس بازاریابی مدرن را تشکیل می دهد و به فرایندها و فعالیت ها مربوط به پیاده کردن مفهوم بازاریابی می پردازد (اعرابی و سلطان محمدی، 1388). گرایش بازار  به هماهنگی همه فعالیت ها و بخش های سازمان در جهت شناخت و تأمین نیازهای مشتریان به منظور ایجاد ارزش برتر برای مشتریان تأکید دارد. البته به موازات آن سازمان های بازارگرا با تمرکز بر رقبا و شناخت نقاط قوت و ضعف جاری و آتی آنان بخصوص در مورد استراتژی ها و ظرفیت های بلند مدتشان، خود را در برابر آنان ارزیابی می کنند. این کار به آن ها کمک می کند تا با محیط  منطبق شده و مزیت های رقابتی خود را توسعه دهند. اما به زعم نگارندگان این پژوهش با توجه به این که مطالعات کاربردی کمی در خصوص ارائۀ راه کارهایی جهت نوآور بودن این گونه شرکت ها انجام پذیرفته است و همچنین ادبیات موضوعی و پژوهشی بسیار کمی در زمینۀ گرایش بازار در کشور ما وجود دارد لذا لزوم توجه به این حوزۀ استراتژیک در ادبیات موضوعی و پژوهشی کشور ضروریبه نظر می رسد. Loading…

1-2-     اهداف تحقیق

اهدافعلمی

هر پژوهشی اهداف خاصی را دنبال می کند. پژوهش حاضر با بررسی تأثیر گرایش بازار  بر نوآوری، در صدد دستیابی به اهدافی که در زیر به آن اشاره شده است:

  • تشریح و تبیین مفاهیم گرایش بازار، نوآوری و شهرک های صنعتی
  • تعیین چگونگی رابطه بین گرایش بازار و نوآوری

اهدافکاربردی

  • تشریح ضرورت بکارگیری گرایش بازار برای نوآور بودن سازمان ها
  • ارائۀ رویکرد استراتژیک مفیدی برای استفادۀ مدیران

1-3-     فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین گرایش به بازار و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.

فرضیههایفرعی:

بین مشتریگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.

بین رقیبگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.

بین هماهنگی بینوظیفهای و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد. 

تعداد صفحه :۱۰۲

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : رشته مدیریت