دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی    ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت با ریسك و ارزش شركت های پذیرفته شده دربورساوراقبهادارتهران

 

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

 

 

 

چکیده

از معیارهای مورد توجه در اخذ تصمیم های سرمایه ای ریسک و بازده است. در این تحقیق ارتباط بین پیش بینی سود هر سهم مبتنی بر سنجه های دقت و دفعات پیش بینی با بازده و ریسک سیستماتیک شرکت به عنوان سنجه های واکنش بازار مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا بر مبنای فرمول مناسب آماری و شیوه تصادفی ساده 130 شرکت از بین شرکت های منتخب بورس تهران انتخاب و داده های عملکردی آن ها در بازه زمانی 5 ساله منتهی به 29/12/1392 گردآوری شده است. پس از آزمون پیش فرض هایی چون نرمال بودن توزیع متغیرها و خطاهای روابط برآوردی، استقلال خطی متغیرهای مستقل و باقی مانده ها، ثبات واریانس ها و پیش فرض های نوع تحلیل داده های تابلویی، از شیوه رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین دقت پیش بینی سود هر سهم با بازده شرکت ارتباط مستقیم و با ریسک سیستماتیک شرکت ارتباط معکوس دارد. علاوه بر این بین دفعات پیش بینی سود با بازده شرکت ارتباط معکوس و با ریسک سیستماتیک شرکت ارتباط مستقیم دارد. اعتبار سنجی روابط ریاضی برآوردی بین متغیرها نشان داد که ضرایب تعیین به نیم میل کرده و ارتباط در حد متوسطی بین متغیرها وجود دارد. تعمیم نتایج به جامعه آماری بر مبنای آزمون های تی استیودنت و فیشر در سطح 95 درصد مورد پذیرش قرار گرفت.

واژه ­های کلیدی:

دقت پیش بینی، دفعات پیش بینی، سود هر سهم، بازده شرکت، ریسک سیستماتیک

 

 

 

اهداف فرعی:

1)    تعیین ارتباط بین فراوانی پیش بینی سود هر سهم با ریسك سیستماتیک در قلمرو تحقیق.

2)    تعیین ارتباط بین دقت پیش بینی سود هر سهم با ریسك سیستماتیک در قلمرو تحقیق..

3)    تعیین ارتباط بین فراوانی پیش بینی سود هر سهم با ارزش شرکتدر قلمرو تحقیق.

4)    تعیین ارتباط بین دقت پیش بینی سود هر سهم با ارزش شرکتدر قلمرو تحقیق.

6-1)سوالات تحقیق:

   انجام تحقیق حاضر در راستای نیل به اهداف تعیین شده و پاسخ به یک پرسش اصلی و پرسش های فرعی برگرفته از آن به شرح ذیل به انجام رسیده است:

سوال اصلی

بینپیشبینیسودهرسهمتوسطمدیریتباریسکوارزش شرکت در قلمرو تحقیق چه ارتباط ای وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

  • بین فراوانی پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با ریسك سیستماتیک در قلمرو تحقیق چه ارتباط ای وجود دارد؟
  • مطالب مشابه در سایت

    SABZFILE.COM

    موجود است

  • بین دقت پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با ریسك سیستماتیک در قلمرو تحقیق چه ارتباط ای وجود دارد؟
  • بین فراوانی پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با ارزش شرکتدر قلمرو تحقیق چه ارتباط ای وجود دارد؟
  • بین دقت پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با ارزش شرکتدر قلمرو تحقیق چه ارتباط ای وجود دارد؟

7-1)فرضیه های تحقیق:

 با عنایت به استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی در مطالعه جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورسی، به منظور استنتاج از شیوه استقرای آماری مبتنی بر آزمون فرض استفاده شده و لذا استنتاج مبتنی بر طرح یک فرضیه اصلی یا اهم  و با تجزیه آن 4 فرضیه فرعی به شرح ذیل به انجام رسیئه است:

 

8-1)تعاریف عملیاتی واژه ها:

   در این بخش از کلیات تحقیق به تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های اساسی مورد استفاده در عنوان یا فرضیات تحقیق پرداخته شده است:

ریسک:

عبارت از احتمال اختلاف بازده واقعی یک سرمایه گذاری از بازده مورد انتظار آن می باشد (حجازی، 1386، 245)
سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :


ریسک سیستماتیک

آن بخش از کل ریسک مجموعه اوراق بهادار  که غیر قابل حذف بوده و به علت وجود عواملی که بر قیمت کل اوراق بهادار اثر می گذارد، به وجود می آید که به وسیله βاندازهگیریمیشود. تغییراتدرمحیطاقتصادی،سیاسی،اجتماعی،نرخبهره،قدرتخریدمصرفکننده،شرایطعمومیبازارازمنابعریسکغیرقابلاجتناببهشمارمیروند. (حجازی،1386، 246)

ارزش شرکت

جهت ارزیابی ارزش شرکتاز معیارهای مختلفی از جمله معیار نسبت Qتوبین استفاده شده است (حسینی و دیگران،1385، 72)

نسبت Q توبین

در این تحقیق از شیوه محاسبه Q ساده استفاده شده است که در آن معیار یاد شده از تقسیم ارزش بازار کل دارایی های شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی ها شرکت بدست می آید (خداداد حسینی و دیگران، 1385، 73)

 

سود پیش بینی شده هر سهم

سودی است که نشان دهنده برآورد مدیریت از سود آتی شرکت می باشد و از حاصل کل سود پیش بینی شده بر تعداد سهام حاصل می شود(خوش طینت، 3،1385)

دقت پیش بینی

عبارتست از لگاریتم طبیعی توان دوم اختلاف سود(زیان) پیش بینی شده از سود(زیان) واقعی تقسیم بر توان دوم سود(زیان) پیش بینی شده (اشتباه کمتر یعنی دقت بالاتر)(گونوپوس[1]  ،2004،89).

دفعات پیش بینی

عبارتست از مجموع تعداد پیش بینی اولیه ودفعات تجدید نظر در سود پیش بینی شده تا پایان دوره مالی

9-1)شیوه کلی تحقیق

شیوه کلی این تحقیق را می­توان از چهار جهت به شرح ذیل مشخص کرد:

1) از جهت هدف: این تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود مربوط به ارزیابی عملكرد در قلمرو تحقیق در راستای تعیین ارتباط بین پیش بینی سود با ریسک سیستماتیک و ارزش شرکت در قلمرو تحقیق و مبتنی بر آن ارایه رهنمودهایی در راستای بهبود عملكرد در قلمرو تحقیق بوده است، بدین لحاظ می­توان این تحقیق را از نوع تحقیقات کاربردی نامید.

2) از نظر شیوه استنتاج: از آن جهت که از طرفی در مطالعه جامعه آماری در این تحقیق از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده شده و از طرف دیگر در استنتاج از استقرای آماری و آزمون فرض بهره گرفته شده است. بر همین مبنا طی استنتاج، هدف تعمیم و تسری نتایج بوده لذا شیوه استنتاج مورد استفاده در بیان مشاهدات نم.نه ای از نوع توصیفی و در تعمیم مشاهدات به جامعه آماری از نوع استقرایی بوده است.

3) طرح تحقیق: با عنایت به اینکه داده­های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده­ای عملکردی مربوط به آخرین مقاطع زمانی دوره ای بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته می­باشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته یا به عبارتی expose facto می­باشد.

4) ماهیت داده ها و شیوه ها: با عنایت به اینکه داده­های آماری  و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق غیر کیفی و در تعیین اندازه گیری كارایی و سنجش اثر آن بر جذب سپرده های شعب از شیوه های كمی مدل سازی ریاضی و تحلیل همبستگی كمی استفاده شده است، شیوه کلی یا نوع تحقیق از جهت ماهیت و نوع داده ها و شیوه های مورد استفاده از نوع کمی یا غیر قضاوتی بوده است.

[1].Gounopoulos

تعداد صفحات این پایان نامه :158

قیمت :37500 تومان

نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]