پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

رشته : حسابداری

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

 

عنوان :

ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

    چکیده …………………………………………………………………………………………………. 1 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1)مقدمه. 3

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) ضرورت انجام پژوهش… 6

1-4) اهداف پژوهش… 6

1-5) فرضیه‌های پژوهش… 7

1-6) شیوه پژوهش… 6

1-7) قلمرو پژوهش… 7

1-8) جامعه و نمونه آماری.. 7

1-9) شیوه گردآوری اطلاعات.. 7

1-10) ابزارهای گردآوری وتحلیل اطلاعات.. 8

1-11) تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش… 8

1-12) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: مبانی نظری ومروری بر پیشینه پژوهش

2-1) مدیریت سود ……………………………………………………………………………………11

2-1-1) مقدمه. 11

2-1-2) مبانی نظری پژوهش ….……………………………………………………………………….. 11

2-1-3) تاریخچه مدیریت سود. 12

2-1-4) نظریه‌های مدیریت سود. 13

2-1-5) تعریف مدیریت سود. 17

2-1-6) حدود و دامنه مدیریت سود. 18

2-1-7) انواع مدیریت سود. 21

2-1-8) انگیزه‌های مدیریت سود. 23

2-1-8-1) انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر. 24

2-1-8-2) طرح‌های پاداش مدیران. 24

2-1-8-3) قرارداد با بستانکاران. 25

2-1-8-4) هزینه‌های سیاسی.. 25

2-1-8-5) انگیزه‌های مالیاتی.. 26

2-1-8-6) تغییرات در مدیران ارشد اجرائی.. 26

2-1-8-7) انگیزه‌های مربوط به نخستین عرضه عمومی.. 27

2-1-8-8) اندازه شرکت.. 27

2-1-8-9) ساختار مالکیت.. 28

2-1-8-10) جریان‌های نقد آزاد(FCF) 28

2-1-8-11) سایر محرکها 29

2-1-9) دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود. 29

2-1-9-1) دیدگاه موافقان. 29

2-1-9-2)دیدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..30

2-1-10) ابزارهای مدیریت سود. 30

2-1-11)مدیریت سود وکیفیت افشاء. 32

2-12) روشهای کشف مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی …………………………………………33

 

2-2) عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………………..38

2-2-1) مقدمه. 38

2-2-2) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. 39

2-2-3) تعاریف عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………….40

2-2-4) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی.. 42

2-2-4-1) گزینش نادرست.. 43

2-2-4-1-1) غربال کردن. 44

2-2-4-1-2) علامت دادن. 45

2-2-4-2) خطر اخلاقی.. 45

2-2-5) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی.. 46

2-2-5-1) آشوبگران و نقدبازان بازار. 48

2-2-5-2) اطلاعات نا متقارن(به ویژه وجوداطلاعات محرمانه) 48

2-2-6) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فشیوه سهام ………………………………………………….49

2-2-6-1) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فشیوه مطلق سهام. 49

2-2-6-2) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفشیوه نسبی سهام. 50

2-2-7) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش… 50

2-3) چرخه عمر شرکت ………………………………………………………………………………….53

2-3-1) مقدمه. 53

2-3-2) چرخه عمر شرکت.. 54

2-3-3) مراحل چرخه عمر شرکت ……………………………………………………………………….54

2-3-3-1) مرحله تولد یا ظهور. 55

2-3-3-2) مرحله رشد. 55

2-3-3-3) مرحله‌ی بلوغ. 56

2-3-3-4) مرحله افول یا سکون. 56

2-3-4) ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شرکت : 57

2-3-5) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..59

فصل سوم : شیوه شناسی پژوهش

3-1) مقدمه. 78

3-2) شیوه پژوهش… 78

3-3) فرضیه‌های پژوهش… 78

3-4) مدل مفهومی پژوهش… 79

3-5) جامعه و نمونه آماری.. 79

3-6) قلمرو پژوهش… 80

3-7) شیوه گردآوری اطلاعات.. 80

3-8) تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها 80

3-9) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 87

3-10) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………88

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 90

4-2) یافته‌های توصیفی.. 91

4-3) آزمون نرمال سازی داده‌های پژوهش… 95

4–4) آزمون ضریب همبستگی.. 96

4-5) آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه‌های پژوهش… 97

4–6) آزمون Fلیمر(چاو) وآزمون هاسمن.. 97

4-7) آزمون هم خطی فرضیه‌های پژوهش… 99

4-8) آزمون فرضیه‌های پژوهش… 100

4-8-1) آزمون فرضیه اول پژوهش… 100

4-8–2) آزمون فرضیه دوم پژوهش… 102

4-8-3) آزمون فرضیه سوم پژوهش… 103

4-8-4) آزمون فرضیه چهارم پژوهش… 105

4-9) خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش… 107

4-10) خلاصه فصل چهارم. 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1) مقدمه. 110

5–2) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش… 110

5-3)بحث و نتیجه گیری.. 111

5–4) محدودیتهای پژوهش… 112

5–5) پیشنهادهای پژوهش… 113

5–5–1) پیشنهادهای کاربردی پژوهش… 113

5–5–2) پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 114

منابع. 116

پیوست.. 121

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول(2-1) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آنها 42

جدول خلاصه ای از تحقیقات داخلی وخارجی.. 69

جدول(4-1): علامت اختصاری متغیرهای پژوهش… 91

جدول(4-2): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 91

جدول(4–3): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله رشد. 94

جدول(4–4): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله بلوغ. 94

جدول(4-5): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله افول. 95

جدول(4-6): نتایج آزمون كولموگروف- اسمیرنوف(K-S) 95

جدول(4-7): نتایج آزمون ضریب همبستگی.. 96

جدول(4-8): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه‌های پژوهش… 97

جدول(4-9): نتایج آزمونF لیمر(چاو) و آزمون هاسمن.. 99

جدول(4-10): آزمون همخطی فرضیه‌های پژوهش… 99

جدول(4-11): خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش… 101

جدول(4-12): خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش… 102

جدول(4-13): خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش… 104

جدول(4-14): خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش… 106

جدول(4-15): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش… 107

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار(2-1) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقیقات مالی (1381)، شماره 13-14. 51

نمودار (2-2) تفاوت قیمت خرید و فروش، مجله تحقیقات مالی (1381)، شماره 13-14   52

نمودار (2-3) ارتباط بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری.. 55

نمودار(4-1): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه اول پژوهش… 100

نمودار(4-2) : نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه دوم پژوهش… 102

نمودار(4-3): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه سوم پژوهش… 104

نمودار(4-4): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه چهارم پژوهش… 106

 


چکیده :

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وكینتاش 1986 برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فشیوه سهام و چهار متغیر کنترل شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به بازار و ریسک سیستماتیک وجود دارد؛ برای تفكیك شركت‌ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغیر:  رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که تعداد 15 شرکت در مرحله رشد، تعداد 70 شرکت در  مرحله بلوغ و تعداد 15 شرکت در مرحله افول قرار گرفتند. در طی دوره زمانی تحقیق 5 ساله (1387-1391) می باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. به طورکلی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در هر یک از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد.

واژگان کلیدی : مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، چرخه عمر شرکت

 


 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :


 

1-1)مقدمه

       گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری‌های اقتصادی به شمار می‌رود که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می‌کنند از آنجایی که اطلاعات بصورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضیعتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند؛ مدیران از مدیریت سود می توانند برای گرفتن امتیازاتی از سهامداران استفاده کنند، به عنوان مثال برای افزایش پاداش یا کاهش احتمال برکناری مدیر بخاطر عملکرد ضعیف آن و غیره.

مضافاً اینکه آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. حال اگر در بین سرمایه گذاران افرادی باشند که از نظر بار اطلاعاتی نسبت به سود در وضعیت بهتری باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها می شود.

چرخه عمر شرکت از جمله مواردی است که باید در تجزیه و تحلیل فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. نظریه چرخه عمر بر این فرض استوار است که بنگاه های اقتصادی نیز مانند تمامی موجودات زنده چرخه عمر دارند، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که رفتار مدیر در افشاء اطلاعات و همچنین در اعمال مدیریت سود یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.

1-2) بیان مسئله

مطالعات نشان می‌دهد که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می‌باشد که منابع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود (مشایخی و صفری، 1385، 36).

 تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد كه مدیران و بازار اطلاعات یكسانی درباره شركت دارند.  بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شركت را یكسان تحمل می‌كنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شركت برابر است با كل عدم اطمینان درباره شركت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یك اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شركت آگاهی داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شركت ازطریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، كثرت اعلانهای عمومی و تعداد معاملات شركت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شركت انجام می‌گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعی شركت آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی كاهش یابد (احمدپور و عجم، 1389).

 

یكی از نكات مهمی كه همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار مطرح می‌شود، بحث كارایی بازار است كه بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعكس می‌كنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار كارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان كرد كه در آن یكی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید. آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه بسیاری از افرادی كه اقدام به سرمایه گذاری می‌كنند، مردم عادی هستند كه تنها راه دسترسی آن ‌ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است كه از جانب شركت‌ها منتشر می‌شود. یك نمونه از این نوع اطلاعیه‌ها را می‌توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست كه در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شركت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می‌شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی كه در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند كه از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی كه قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قیمت ها شوند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است كه بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(یا هرخبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می‌دهد(قائمی و وطن پرست، 1384).

باتوجه به اینكه سود یكی از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است، آگاهی استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود می‌تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر در مورد سودآوری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یاری دهد.

یكی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ كنند. پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری است كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی كه منطقاً منافع عده ای خاص را تامین می‌كند ممكن است سود را طوری گزارش كنند كه با هدف تأمین منافع عمومی استفاده كنندگان مغایرت داشته باشد. حسابرسان وظیفه دارند از طریق بررسی انطباق صورتهای مالی با چارچوب مشخص شده در استانداردهای حسابداری بر مطلوبیت صورت های مالی صحه بگذارند. در حالی كه انعطاف پذیری موجود در استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد برای انتخاب شیوه حسابداری بر قضاوت حرفه ای حسابداران تاكید كرده است. درواقع مشكل از آنجا ناشی می‌شود كه مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهای مالی می‌شود، درحالی كه صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشكلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشكالی بگیرند (یعقوب نژاد وهمکاران، 1391).

 تمامی موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می‌كنند. اینگونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌كنند، به پیری می‌رسند و درنهایت می‌میرند. تئوری چرخه عمر چنین فرض می‌كند كه شركت‌ها و بنگاههای اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده كه متولد می‌شوند، رشد می‌كنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمرهستند.

 در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه عمر شركت‌ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می‌شوند. موسسات و شركت‌ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می‌كنند. این سیاست‌ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شركت‌ها منعكس می‌شود. درحوزه حسابداری نیز برخی از پژوهشگران تأثیر چرخه عمر شركت بر اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. این پژوهشگران چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شركت به شرح ذیل تبیین نموده اند: مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول یا سکون (کرمی وعمرانی، 1389).

 ما در این تحقیق ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی را طی مراحل چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 مساله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه ارتباط ای بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر وجود دارد؟

1-3) ضرورت انجام پژوهش

 با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می‌كند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده كنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملكرد آتی شركت را پیش بینی و از آن برای ارزش گذاری شركت استفاده می‌كنند (دستگیر وخدادای، 1386).

ما در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

1-4) اهداف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق بیان ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت است.

 

اهداف کاربردی پژوهش

1-  بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی

2-  بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد

3- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

4- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

 

1-5) فرضیه‌های پژوهش

از آنجایی که در هر پژوهش علمی، محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود فرضیه هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آنها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد، با توجه به هدف این پژوهش، فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

 

  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی شرکت ارتباط وجود دارد.
  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد شرکت ارتباط وجود دارد.
  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ شرکت ارتباط وجود دارد.
  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول شرکت ارتباط وجود دارد.

1-6) شیوه پژوهش

شیوه پژوهش همبستگی است زیرا در این پژوهش شدت و ارتباط بین متغیرها مورد نظر است . پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی آزمون وجود این ارتباط ودرشرایط كنونی وبراساس داده های تاریخی می‌باشد. داده ها درEXCEL جمع آوری و توسط نرم افزار Eviews و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد.

1-7) قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می‌باشد:

قلمرو زمانی: دوره 5 ساله از 1387 تا 1391.

قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

قلمرو موضوعی: بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت.

 

1-8 ) جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره مورد تحقیق نیز 5 ساله از سال 1387 تا 1391است، انتخاب نمونه از میان شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر(به شیوه حذف سیستماتیک) انجام می‌شود:

1- پایان سال مالی شركت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد.

2- شركت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشند.

3- طی این سال‌ها زیان عملیاتی نداشته باشند.

4- اطلاعات مالی شركت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

5- جزء شركت های سرمایه گذاری، واسطه گری، تامین مالی وهلدینگ نباشند. زیرا ساختار این شركت‌ها متفاوت ازسایر شركت های تولیدی است.

1-9) شیوه گردآوری اطلاعات

جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از شیوه كتابخانه ای استفاده می‌شود. استفاده از منابع كتابخانه ای كه شامل كتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت می‌باشد. این رو برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق وچارچوب نظری پژوهش بكار می‌رود. سپس برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شركت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود.

1-10) ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعات

داده‌های تحقیق از گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته‌ی نرم افزاری تدبیرپرداز، ره آورد نوین و سایت‌های www.rdis.ir و www.irbourse.com گردآوری شده است. همچنین تجزیه تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار Eviews، SPSS و  Excelانجام شده است.

 

1-11) تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

مدیریت سود: هیلی و والن(1999) مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد كه مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می‌كند، و این كار را با هدف گمراه كردن برخی از سهامداران درباره عملكرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی كه به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می‌دهد.(یعقوب نژاد و همکاران، 1391)

تقارن وعدم تقارن اطلاعاتی: تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد كه مدیران و بازار اطلاعاتی كسانی درباره شركت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شركت را یكسان تحمل میكنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد.  بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شركت برابر است با كل عدم اطمینان درباره شركت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یك اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شركت آگاهی داشته باشند.(احمدپوروعجم، 1389)

مراحل چرخه عمر شرکت : مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، بلوغ و افول

 مرحله تولد یا ظهور : در این مرحله معمولاً میزان داراییها(اندازه شركت) در سطح نازلی قرار دارد، جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شركتها برای تأمین مالی و تحقق فرصتهای رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شركتها معمولاً صفر یا حداكثر10% است و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده در قیاس با نرخ موزون تأمین مالی بعضاً ناچیز است.

مرحله رشد : در این مرحله اندازه ی شركت بیش از اندازه ی شركتهای در مرحله ظهور بوده و رشد فشیوه و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است. منابع مالی بیشتر درداراییهای مولد سرمایه گذاری شده و شركت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از شركتها معمولاً بین 10% تا 50 % در نوسان است. بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه تأمین سرمایه فزونی دارد.

مرحله بلوغ :دراین مرحله شركت‌ها فشیوه باثبات و متعادلی را تجربه نموده و نیاز به وجوه نقد در اكثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین میشود. اندازه داراییهای این شركت ها نیز به تناسب بیشتر از اندازه ی داراییهای شركتهای در مرحله رشد بوده و نسبت سود تقسیمی در این شركتها معمولاً بین 50 % تا 100 % در نوسان است . به دلیل وفور نقدینگی و كاهش اتكاء به سیاست تأمین مالی از خارج، عموماً بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده معادل یا بیش از نرخ تأمین سرمایه است.

مرحله افول یا سكون :در این مرحله چنانچه فرصت های رشد وجود داشته باشد، به احتمال قریب به یقین بسیار ناچیز است .شاخص های سودآوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شركت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی قرار داشته، ضمن اینكه هزینه تأمین مالی از منابع خارجی نیز بالا است به گونه ای كه در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده كمتر از نرخ تأمین مالی است.

در این پژوهش به دلیل غیر فعال بودن معامله(خریدوفروش) یا غیربورسی بودن شركتهای نوظهور در بورس اوراق بهادار تهران، چرخه عمر به صورت سه مرحله رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله ظهور صرف نظر می‌شود (کرمی وعمرانی، 1389).

1-12) خلاصه فصل

در این فصل کلیات پژوهش بررسی شده است. ابتدا شرح مختصری در مورد مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت پرداخته شده و سپس اهداف پژوهش هم از نظر علمی و هم از نظر عملی بیان شده و همچنین فرضیه های پژوهش و اینکه پژوهش حاضر چه پژوهشی می باشد و در ادامه قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش و جامعه آماری که یک دوره 5 ساله برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با شرایط مشخص و چگونگی جمع آوری اطلاعات پژوهش و ابزارهای آن بیان شده و در نهایت تعریفی از مفاهیم و اصطلاحات پژوهش به عمل آمده است.

 

تعداد صفحات این پایان نامه :153

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  [email protected]