دانلود پایان نامه : بررسی وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران از دیدگاه آنان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

عنوان : بررسی وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران از دیدگاه آنان

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پایاننامهجهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

عنوان:

بررسی وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران از دیدگاه آنان

استاد راهنما:

دکتر سعید اسدی

اساتید مشاور:

دکتر حمزه علی نور محمدی

دکتر احمد سرداری

دی‌ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف: در این پژوهش وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران و سه عامل موثر بر آن یعنی شرایط سازمانی، راهبردهای مدیریتی و منابع خودکارآمدی و رابطه این سه عامل با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران بررسی گردید.

روش شناسی: این پژوهش به لحاظ روش تحقیق یک تحقیق توصیفی تحلیلی و پیمایشی و به لحاظ هدف، از نوع کاربردی می‏باشد. همچنین ابزار گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه های استاندارد اسپریتزر و میشرا و وتن و کمرون و ابزار تجزیه و تحلیل آنها استفاده از نرم افزار SPSS و EXCEL می‏باشد.

نتایج: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران به عنوان یک کل با میانگین 65/5 در سطح مطلوب، در بعد شرایط سازمانی با میانگین 54/4 در سطح متوسط رو به بالا، در بعد راهبردهای مدیریتی با میانگین 64/4 در سطح متوسط رو به بالا و در بعد منابع خودکارآمدی با میانگین 47/4 در سطح متوسط رو به بالا قرار دارند. همچنین میان عامل شرایط سازمانی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران، میان عامل راهبردهای مدیریتی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران و میان عامل منابع خودکارآمدی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین دیدگاه کتابداران با سطح تحصیلی مختلف و بین دیدگاه کتابداران زن و مرد در زمینه وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی آنان تفاوت معنی‏داری وجود داشت.

کلیدواژ­ه­ها: توانمندسازی، توانمندسازی روان‏شناختی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران، تهران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

چکیده ح‌

فصل اول: کلیات پژوهش…. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسئله. 4

1-3. اهداف پژوهش…. 6

1-3-1. هدف کلی.. 6

1-3-2. اهداف فرعی.. 6

1-۴. پرسش‌های پژوهش…. 7

1-۴-1 پرسش‌اصلی.. 7

1-4-2. پرسش‌های فرعی.. 8

1-5. فرضیه‌های پژوهش…. 8

۱-6. اهمیت وضرورت پژوهش…. 9

1-6-1. اهمیت نظری.. 9

1-6-2. اهمیت کاربردی.. 10

1-7. تعریف‌های متغیرهای تحقیق.. 11

1-7-1.  تعریف‌های مفهومی و عملیاتی.. 11

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. 17

2-1.بخش اول: مبانی نظری.. 18

2-1-1.مقدمه. 18

2-1-2. تعاریف توانمندسازی کارکنان.. 18

2-1-3. ریشه‏های توانمندسازی کارکنان.. 20

2-1-4.دیدگاه‏های مختلف توانمندسازی.. 22

2-1-4-1.توانمندسازی از دیدگاه عقلایی.. 23

2-1-4-2.توانمندسازی از دیدگاه انگیزشی.. 24

2-1-4-3. توانمندسازی از دیدگاه فوق‏انگیزشی.. 25

2-1-4-4. توانمندسازی از دیدگاه روان – سیاسی.. 26

2-1-4-5. توانمندسازی از دیدگاه روان – نمادین.. 27

2-1-4-6. توانمندسازی از دیدگاه رابطه‏ای(چند بعدی). 28

2-1-4-7. توانمندسازی از دیدگاه روان‌شناختی.. 29

2-1-5. توانمندسازی روان‌شناختی.. 31

2-1-6. الگوی نظری مورد استفاده توانمندسازی روان‌شناختی در این پژوهش…. 32

2-1-7.ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی.. 34

2-1-8. شرایط سازمانی.. 38

2-1-8-1. مقدمه. 38

2-1-8-2. داشتن اهداف روشن.. 38

2-1-8-3. ساختار سازمانی.. 39

2-1-8-4. دسترسی به منابع. 40

2-1-8-5. نظام پاداش‏دهی.. 41

2-1-9.راهبردهای مدیریتی.. 43

2-1-9-1. فراهم نمودن اطلاعات… 43

2-1-9-2.تفویض اختیار. 44

2-1-9-3.استقلال و آزادی عمل کارکنان.. 45

2-1-9-4.مدیریت مشارکتی.. 46

2-1-9-5.تشکیل گروه‌های کاری.. 47

2-1-10.خودکارآمدی کارکنان.. 48

2-1-10-1.الگوسازی.. 47

2-1-10-2.حمایت‏های کلامی‌و اجتماعی.. 48

2-1-10-3.برانگیختگی هیجانی.. 51

2-1-11.اهمیت کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی و لزوم توانمندسازی آنان.. 52

2-1-12. پیشینه درداخل کشور. 54

2-1-13.پیشینه در خارج کشور. 59

2-1-14.مرور، جمع بندی و نتیجه‏گیری از  پیشینه‌های پژوهش در داخل و خارج کشور. 61

فصل سوم : روش پژوهش…. 63

3-1. مقدمه. 64

۳-۲. روش پژوهش…. 64

3-۳. جامعه پژوهش و روش نمونه گیری.. 65

3-4. ابزارگردآوری داده‌ها 65

3-5. روایی یااعتبار. 67

3-6. پایایی یااعتماد 67

3- 7. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 68

3-8. شیوه انجام پژوهش69

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش…. 71

4-1. مقدمه. 72

۴-۲. ویژگی‏های جمعیت شناختی پژوهش…. 72

4-2-1.جنسیت… 72

4-2-2.سطح تحصیلات… 73

4-2-3.دانشگاه محل فعالیت… 74

4-3.پاسخ به سوالات پژوهش…. 75

4-3-1.سوال اول.. 75

4-3-2.سوال دوم. 77

4-3-3.سوال سوم. 79

4-3-4.سوال چهارم. 81

4-3-5.سوال پنجم.. 83

4-3-6.سوال ششم.. 86

4-3-7.سوال هفتم.. 89

4-3-8.فرضیه اول پژوهش…. 92

4-3-9.فرضیه دوم پژوهش…. 92

4-3-10.فرضیه سوم پژوهش…. 93

4-3-11.فرضیه چهارم پژوهش…. 94

4-3-12. فرضیه پنجم پژوهش…. 95

4-3-13.سوال اصلی پژوهش…. 96

فصل پنجم بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 99

5-1. مقدمه. 100

۵-۲. خلاصه یافته‌های پژوهش…. 100

5-3. بحث و نتیجه‏گیری.. 106

5-4. پیشنهادات اجرایی.. 117

5-5. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 119

منابع و مآخذ. 120

پیوست‌‌ها 129

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

جدول (2-1). سیر تاریخی توانمندسازی در روان‏شناسی. منبع (عبداللهی، 1385) 21

جدول (2-2).سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی در علم مدیریت. منبع:(عبداللهی، 22:1385) 22

جدول (2-3). تفاوت‌های توانمندسازی از دو دیدگاه انگیزشی و فوق‏انگیزشی.. 26

جدول 2-4. مزایای تفویض اختیار(منبع: رمزدن، 1997، ص218) 45

جدول (3-1). آلفای کرونباخ مقیاس‌ها 68

جدول(4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 72

جدول(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات… 73

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانشگاه محل فعالیت… 74

جدول(4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس شایستگی.. 75

جدول(4-5): وضعیت احساس شایستگی کتابداران. 76

جدول(4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس موثر بودن. 77

جدول (4-7):میانگین و انحراف معیار احساس موثر بودن کتابداران. 79

جدول(4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس معنی‏دار بودن. 79

جدول (4-9):میانگین و انحراف معیار احساس معنی‏دار بودن کتابداران. 81

جدول(4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس اعتماد. 81

جدول (4-11):میانگین و انحراف معیار احساس اعتماد کتابداران. 83

جدول(4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شرایط سازمانی.. 83

جدول (4-13):میانگین و انحراف معیار شرایط سازمانی کتابداران. 84

جدول (4-14):میانگین و سایر عوامل شرایط سازمانی کتابداران. 85

جدول(4-15): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان راهبردهای مدیریتی.. 86

جدول (4-16):میانگین و انحراف معیار راهبردهای مدیریتی کتابداران. 87

جدول (4-17):میانگین وانحراف معیار سایر عوامل راهبردهای مدیریتی کتابداران. 88

جدول(4-18): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منابع خودکارآمدی.. 89

. جدول (4-19):میانگین و انحراف معیار عامل منابع خودکارآمدی کتابداران. 90

جدول (4-20). میانگین و انحراف معیار سایر عوامل منابع خودکارآمدی.. 91

جدول(4-21):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان شرایط سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی   92

جدول (4-22):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی روان‌شناختی   93

جدول(4-23):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان‌شناختی   94

جدول(4-24): آماره‌های توصیفی میزان توانمندسازی روان‌شناختی بر حسب تحصیلات… 94

جدول (4-25)نتایج آزمون تحلیل واریانس پیرامون میزان توانمندسازی روان‌شناختی بر حسب تحصیلات… 95

جدول (4-26): آماره‌های توصیفی جنسیت  در مقیاس میزان توانمندسازی روان‌شناختی.. 96

جدول (4-27): نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس میزان توانمندسازی روان‌شناختی.. 96

جدول(4-28): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان توانمندی کارکنان. 97

جدول (4-29): وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران. 98

جدول (5-1):وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران. 101

جدول (5-2): وضعیت عامل شرایط سازمانی کتابداران. 102

جدول (5-3). بررسی وضعیت عامل راهبردهای مدیریتی کتابداران. 103

جدول (5-4). وضعیت عامل منابع خودکارآمدی کتابداران. 104

جدول (5-5). وضعیت فرضیه‌های پژوهش توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران  105

فهرست تصاویر و نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس شایستگی.. 76

نمودار (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان موثر بودن. 78

نمودار (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان معناداری.. 80

نمودار (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد. 82

نمودار(4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شرایط سازمانی.. 84

نمودار(4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان راهبردهای مدیریتی.. 87

نمودار(4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منابع خودکارآمدی.. 90

نمودار (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان توانمندی روان‌شناختی کتابداران. 98

-1. مقدمه

مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌ها حیاتی‏ترین نوع مدیریت به شمار می‌رود. فرسودگی سرمایه انسانی کیفیت کالاها و خدمات تولیدی را به مخاطره می‏اندازد و آموزش و پرورش منابع انسانی در عصر محوریت دانایی می‏تواند راهکاری برای همه جوامع باشد. بنابراین تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‏ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است و از این روست که مسئولان سازمان‏ها با یاری متخصصان رفتار و منابع انسانی توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‏دارند (احمدی، صفری کهره و نعمتی، 1:1389).

یکی از مفاهیمی‌که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح می‏شود، توانمندسازی کارکنان است. توانمندسازی عبارت است از اینکه افراد تصمیمات و اقدامات خود را به عهده بگیرند. این امر به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‏گیری‏هایی است که بر فعالیت آنان تاثیر می‌گذارد.

اصطلاح توانمندسازی در دودهه 1980 و 1990 به سرعت به عنوان موضوع روز مطرح گردید و توسط نظریه‌پردازانی چون کانگر و کاننگو[1] (1985)، اسپریتزر[2] (1995)، توماس و ولتهوس[3]، کنت و بلانچارد[4]، جان پی کارلوس[5] و راندولف[6](2000) گسترش یافت.

توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی نیز به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت‌ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی‏ها و شایستگی‌های افراد می‏باشد. علاوه بر این باعث می‏شود تا کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند. بدین معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت‏آمیز داشته و احساس کنند توانایی تاثیر‏گذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند. احساس می‏کنند که اهداف شغلی معنی‏دار و ارزشمندی را دنبال می‏کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می‏شود (عبداللهی و نوه ابراهیم، 54:1385).

از طرفی کتابخانه یکی از نهادهای پویایی جامعه است که تحول جامعه در ابعاد مختلف می‏تواند به کارکرد این نهاد وابسته باشد. کتابخانه‏های دانشگاهی نیز که مسئولیت بیشتری را در ارتباط با جامعه علمی‌کشور بر عهده دارند جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و با هدف ارائه خدمت به مراجعان (استاد، دانشجو و پژوهشگر) نیازمند نیروی انسانی توانا، علاقه مند، متخصص و با تجربه است (اشرفی ریزی، 1388).

دنیا پس از سالها تجربه به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق، توانمند و باانگیزه برخوردار باشد. در این میان توانمندسازی کتابداران به ویژه توانمندسازی روان‌شناختی آنان با توجه به اینکه مسئولیت پیوند بین منابع اطلاعاتی و استفاده کنندگان از اطلاعات را برعهده دارند از اهمیت و ضرورت ویژه‏ای برخوردار است (حقیقی، 1372).

لذا پژوهش حاضر که به بررسی وضعیت توانمندسازی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی دولتی شهر تهران از بعد روان‏شناختی آن می‏پردازد، می‏تواند با روشن کردن زوایای این مقوله، مسئولان را در پرورش نیروی انسانی کتابخانه‏های دانشگاهی یاری کرده و نیروی انسانی توانمندتر، بانشاط تر و باانگیزه تری را برای خدمت به کاربران و مراجعان داشته باشند.

 

1-2. بیان مسئله

توجه به موضوع توانمندسازی کارکنان در دو دهه اخیر اهمیت به خصوصی یافته و به یکی از دل مشغولی‌های مدیران تبدیل شده است. توانمندسازی یکی از راهکارهای مهم برای گسترش سازمان‏ها و انطباق با تغییرات خارجی است. محیط کار امروزی به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم بگیرند، راه‏حل ارائه دهند، خلاقیت داشته باشند و در مقابل کار خود پاسخگو باشند. این امر از طریق توانمندسازی کارکنان محقق می‏شود و در صورت بهره‏گیری از آن، نه تنها تعهد کارکنان به سازمان بیشتر شده، بلکه در آنان حس اعتماد و اهمیت، ظرفیت و توانایی ایجاد می‏شود که پیامد آن یک محیط کاری مثبت خواهد بود (گمینیان، 1382).

با توجه به اهمیت کتابخانه‏های دانشگاهی که مسئولیت مهمی‌را برای تامین اطلاعات دانشجویان، اساتید و محققان ایفا می‏کنند، اجرای مناسب برنامه‌های توانمندسازی می‏تواند منجر به بهبود عملکرد کتابداران و افزایش انگیزه و تعهد آنها شود و در نتیجه کارایی و اثربخشی کتابخانه‏ها را افزایش دهد.

وجود نیروی انسانی کارآمد اصلی است که در کتابخانه‏های دانشگاهی ایران توجه چندانی به آن‌ها نمی‌شود و همین مساله سبب می‌شود تا کتابخانه‏های دانشگاهی در راه رسیدن به اهداف واقعی خود چندان موفق نباشند (ترکیان تبار و دیگران، 1386).

فرداصفهانی و میرحسینی (1391) در تحلیل وضعیت کتابخانه‏های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از استانداردهای کتابخانه‏های دانشگاهی ایران به این نتیجه دست یافتند که کتابخانه‏ها عمدتا در زمینه نیروی انسانی، بودجه و مواد کتابخانه‏ای دچار مشکل بودند.

همچنین ایلالی و دیگران نیز در تحقیقی وضعیت کتابخانه‏های دانشکده‌ها و مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، گلستان و بابل در سالهای 86-87 را با استانداردهای کتابخانه‏های دانشگاهی ایران بررسی کردند و دریافتند که کتابخانه‏ها از نظر نیروی انسانی متخصص، بودجه و منابع زیر استاندارد هستند و کتابخانه‏های دانشگاهی بایستی شرایطی را فراهم کنند تا به استانداردهای کتابخانه‏ای نزدیک شوند (ایلالی و دیگران، 1386).

بنابراین به نظر می‌رسد به مقوله توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی توجه خاصی از سوی مدیران مبذول نمی‌شود و با بررسی وضعیت این مسئله می‏توان زوایای این امر را مشخص نموده تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی و مورد استفاده مدیران کتابخانه‏های دانشگاهی برای تربیت نیروی انسانی موفق و توانمندتر کردن هرچه بیشتر آنها استفاده شود.

مدیران کتابخانه‏های دانشگاهی نیز برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی روان‌شناختی برای کتابداران خود نیازمند یک چشم‌انداز از وضعیت کتابداران آنها در این زمینه می‏باشند تا بهتر بتوانند برای این مسئله برنامه‏ریزی لازم را صورت دهند.

بنابراین مساله این پژوهش را می‏توان به این صورت مطرح نمود که وضعیت توانمندسازی  کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران از بعد روان‏شناختی آن چگونه است و کتابداران در چه جوانبی از این مقوله احساس ضعف و احساس توانمندی می‏کنند؟ همچنین ارتباط سایر عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختی با این مقوله از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‏ها به چه صورتی می‏باشد؟

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***