دانلود پایان نامه:تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

عنوان:

تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

 

استاد راهنما:

دکتر محمّد طالقانی

 

استاد مشاور:

دکتر نرگس دل افروز

 

نیمسال تحصیلی

92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب                                                                           شماره صفحه

فصل اوّل :کلیّات تحقیق

1-1) مقدّمه                                          2

1-2) بیان مسئله                                      2

1-3) ضرورت و اهمیّت تحقیق                             3

1-4) اهداف تحقیق                                     3

1-5) چارچوب نظری تحقیق                               4

1-6)فرضیه های تحقیق                                  6

1-7)تعریف عملیّاتی متغیر های تحقیق                    7

1-8)مدل مفهومی تحقیق                                 9

1-9) قلمرو تحقیق                                     9

فصل دوّم: مبانی نظری تحقیق

2-1) متغیر وابسته : عملکرد زنجیره تأمین             10

2-1-1) مقدّمه                                        11

2-1-2)چارچوب نظری تحقیق                             12

2-1-3)زنجیره تأمین                                  12

2-1-4)عملکرد زنجیره تأمین                           14

2-1-5)درک زنجیره تأمین                             16

فهرست مطالب                                                                           شماره صفحه

2-1-5-1)پایه های زنجیره تأمین                       16

2-1-5-2)زنجیره های تأمین داخلی                      16

2-1-5-3) زنجیره های تأمین خارجی                     17

2-1-5-4)منافع همکاری بین سازمانی زنجیره تأمین       17

2-1-6) مدیریت زنجیره تأمین                          17

2-1-7)مؤلّفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمین            18

2-1-8)اهمیّت مدیریت زنجیره تأمین                     19

2-1-9)اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین                 21

2-1-10) ضرورت اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین       22

2-1-11)دیدگاه های تئوریک در زنجیره تأمین            26

2-1-24) معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین        29

2-2) متغیر نوآوری سازمانی

2-2-1)مفدّمه                                         30

2-2-2)تعریف قابلیّت نوآوری                           31

2-2-3)تعریف نوآوری                                  33

2-2-4)انواع نوآوری از دیدگاه سازمان به صورت کاربردی 34

2-2-5) اجزای اصلی نظام ملّی نوآوری                   35

2-2-6) سنجش نوآوری                                  36

فهرست مطالب                                شماره صفحه

2-2-6-1) مزیّت های سنجش نوآوری در مقایسه با سنجش تحقیق و توسعه         37

2-2-6-2)سنجش نوآوری در سطح ملّی                      37

2-2-7)افراد در معرض نوآوری                          39

2-2-8)نظریه انتشار نوآوری                           48

2-2-9) مهارت های خود مدیریتی  و رفتار نوآورانه کارکنان   40

2-2-10) محرّک های نوآوری                             41

2-3) متغیر مدیریت دانش

2-3-1) مقدّمه                                        43

2-3-2) تعریف مدیریت دانش                            45

2-3-3)انواع دانش                                    47

2-3-4)اهمیّت و ضرورت مدیریت دانش                     48

2-3-5)فرآیند مدیریت دانش                            49

2-3-5-1)ایجاد دانش                                  49

2-3-5-2) اعتبار بخشی به دانش                        50

2-3-5-3)ارائه دانش                                  50

2-3-5-4)اشتراک دانش                                 51

2-3-5-5)کاربرد دانش                                 51

2-3-6) دلایل اهمیّت بکار گیری مدیریت دانش             53

فهرست مطالب                                شماره صفحه

2-3-7) ارتباط مدیریت دانش و فناوری اطلاعات           53

2-3-8)ارتباط مدیریت دانش و نوآوری                   54

2-3-9) الگو های استراتژی مدیریت دانش                56

 

2-4) متغیر مستقل : مزیت رقابتی

2-4-1)مقدّمه                                         58

2-4-2)مزیت رقابتی                                   58

2-4-2-1) استراتژی و مزیت رقابتی                     59

2-4-2-2)مافوق رقابت                                 60

2-4-3)خاستگاه های مزیت رقابتی                       61

2-4-4)نگرش های موجود به منشا مزیت رقابتی            66

2-4-4-1) تئوری سازمان صنعتی                         66

2-4-4-2)تئوری منبع مدار                             73

2-4-5) تحلیل زنجیره تأمین در صنعت خودرو             77

2-4-6)پیشینه تحقیق                                  82

2-4-6-1) پیشینه تحقیق در داخل کشور                      82

2-4-6-2)پیشینه تحقیق در خارج از کشور                    89

فهرست مطالب                                شماره صفحه

فصل سوّم:روش اجرای تحقیق

3-1)مقدّمه                                           94

3-2)فرآیند اجرای تحقیق                              94

3-3)روش تحقیق                                       95

3-4) توصیف آزمودنی های تحقیق (جامعه و نمونه آماری)  95

3-5)روش نمونه گیری  برآورد حجم نمونه                96

3-6)ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات                 97

3-7) معرفی تکنیک های آماری و نرم افزار مربوطه جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق          98

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدّمه                                         100

4-2)توصیف متغیر های تحقیق                          100

4-2-1) جنسیّت                                       101

4-2-2)تحصیلات                                       102

4-2-3)سن                                           103

4-2-4)تجربه                                        104

4-2-5)شغل                                          105

فهرست مطالب                                شماره صفحه

4-2-6)نوع عضویّت در زنجیره تأمین                    106

4-2-7)نیروی رقابتی                      107

4-2-8)کاربرد دانش                                  108

4-2-9)محرّک های نوآوری                              109

4-2-10)عملکرد زنجیره تأمین                         110

4-3)آزمون فرضیه های تحقیق                          111

4-3-1)آزمون فرضیه اوّل                              112

4-3-2)آزمون فرضیه دوّم                              114

4-3-3)آزمون فرضیه سوّم                      116

4-3-)آزمون فرضیه چهارم                     118

فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

5-1)مقدّمه                                  121

5-2)نتایج آمار توصیفی                      121

5-3)نتایج آماراستنباطی                     122

5-3-1)نتایج آزمون فرضیه اوّل                122

فهرست مطالب                        شماره صفحه

5-3-2) نتایج آزمون فرضیه دوّم               122

5-3-3) نتایج آزمون فرضیه سوّم               123

5-3-4) نتایج آزمون فرضیه چهارم             123

5-4)پیشنهادات                              124

5-4-1)پیشنهادات بر اساس یافته ها  فرضیه های تحقیق   124

5-4-2)پیشنهادات برای محققین آینده          126

5-5)محدودیّت های تحقیق                      127

منابع

منابع فارسی                                129

منابع لاتین                                 135

پیوست ها

پیوست 1:پرسش نامه تحقیق                    141

پیوست 2:آلفای کرونباخ به تفکیک سؤالات           147

 

چکیده:

در دنیای متلاطم و متغیر کنونی تنها چیزی که تغییر نمی کند ، تغییر است . در دنیای کسب و کاری که به طور فزاینده تحت الشعاع سه واژه مشتری ، رقابت  و تغییر ، هدایت می شود، شرکت ها در جستجوی راه حلّی برای مشکلات کسب و کار خود هستند،بر اساس ادبیات  و اطلاعات موجود از شرکت های مؤفّق دنیا چنین برداشت می شود که یکی از راه حل های رفع معضل یاد شده توجّه و تمرکز بر رویکرد بهبود عملکرد زنجیره تأمین است.

هدف از این تحقیق بررسی نحوه اثرگذاری نیروهای رقابتی در صنعت خودروسازی به عنوان محرّکی برای کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد زنجیره تأَمین با تأکید بر نقش میانجی گر محرکهای نوآوری سازمانی است.این تحقیق با رویکردی توصیفی – علّی با روش پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بین کارشناسان بخش های متفاوت زنجیره تأمین صنت خودرو صورت گرفته است.برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه استفاده شده است.

نتایج نشان می دهد نیرو های رقابتی صنعت بر محرّک های نوآوری سازمان اثر مثبتی دارند و تأثیر مثبت دو عامل نیرو های رقابتی و محرّک های نوآوری سازمانی بر کاربرد دانش  و بهبود عملکرد زنجیره تأمین نشان داده شده است.

 

کلید واژه: نیروهای رقابتی ، عملکرد زنجیره تأمین ، محرّک های نوآوری ، مدیریت دانش

 

1-1 مقدّمه

در سالهای اخیر  نقش دانش بعنوان کلیدی ترین منبع سازمانها در کسب مزیت رقابتی، به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده و ایده “قابل مدیریت بودن دانش”، در بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر دانش، سازمانهای یادگیرنده  و مدیریت سرمایه های فکری، جا باز کرده است. بنابراین، سازمانها در پی روشهای جدیدی برای بقا در عرصه کسب و کار و رقابت اثربخش می باشند.

یکی از روشهای دستیابی به اثربخشی، کشف و توسعه دارایی هایی است که برای سازمانها از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده، اما بدرستی از آنها استفاده نشده است. سازمان های جهانی همواره به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طریق خلق نوآوری  و روش های جدید هستند. برخی از این سازمان ها  بر ای بهبود عملکرد زنجیره تأمین  خود خط مشی مدیریت و کاربرد دانش را درسازمان خود در نظر می گیرندزیرابهبود عملکرد زنجیره تأمین یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیت های رقابتی برای شرکت ها می باشدو عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در مؤفقیّت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف به ویژه سود آوری دارد.

تعداد صفحه : 167

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***