پیچ شش گوش تمام رزوه

پیچ شش گوش نیم رزوه

پیچ شش گوش HV

پیچ آلن سر استوانه

پیچ آلن سر خزینه

پیچ نوک مته ای (پیچ شیروانی)

پیچ خروسی

یو بولت

مهره

مهره شش گوش

مهره بلند شش گوش

مهره خروسی

واشر

واشر تخت DIN 125

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

واشر فنری DIN 127

واشر بشقابی DIN 6796

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

واشر دیسکی DIN 2093

استاد بولت