(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

عنوان:

 تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در زمینه‌ی آموزش مهارت‌های کارآفرینی

بهار و تابستان 94

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش 3

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 6

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 9

1-4 اهداف پژوهش 11

1-5 سوا لات پژوهش 11

1-6 قلمرو پژوهش 12

1-7 تعاریف اصطلاحات و واژگان 13

1-7-1 تعریف مفهومی 13

1-7-2 تعاریف عملیاتی 14

فصل دوم: ادبیات پژوهش 19

۲-۱ مقدمه 19

۲-۲ آموزش کارآفرینی 20

۲-۳ فرهنگ کارآفرینی 22

۲-۴ توسعه و تحول کارآفرینی در ایران 23

۲-۵ ضرورت‌های بومی طراحی نظام خط‌مشی گذاری شده در حوزه آموزش کارآفرینی 24

۲-۶ آموزش و ترویج کارآفرینی در میان دانش‌آموزان 26

۲-7 اهداف، محتوا و شیوه تدریس در آموزش کارآفرینی 27

2-8 مؤلفه‌های کارآفرینی 29

۲-9 تحلیل محتوا 31

۲-9-۱ تعریف تحلیل محتوا 32

۲-9-۲ مراحل تحلیل محتوا 32

۲-9-3 کاربرد تحلیل محتوا 33

۲-9-4 واحدها و طبقات 35

۲-9-5 مقوله‌های تحلیل محتوا 36

۲-9-6 تحلیل محتوا و کاربرد روش‌شناختی آن در تحلیل کتب درسی 37

۲-9-7 تعریف و مفهوم تحلیل محتوای کتاب درسی 38

۲-10 تعریف و ماهیت مطالعات اجتماعی 39

۲-10-1 ضرورت‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی در آموزش مطالعات اجتماعی 40

۲-10-۲ اصول حاکم بر گزینش و سازمان‌دهی برنامه درسی جدید مطالعات اجتماعی 41

۲-10-۳ عناصر و مؤلفه‌های برنامه درسی مطالعات اجتماعی 42

2-10-4 زمان، تداوم و تغییر 43

2-10-5 مکان و فضا 43

2-10-6 فرهنگ و هویت 43

2-10-7 نظام اجتماعی 44

2-10-8 منابع و فعالیت‌های اقتصادی 44

۲-11 پژوهش‌های انجام‌شده در مورد آموزش کارآفرینی 46

2-11-1 پژوهش‌های انجام شده خارج از ایران 46

2-11-2 پژوهش‌های انجام شده داخل ایران 48

فصل سوم: شیوه پژوهش 56

3-1 مقدمه 56

3-2 نوع و شیوه پژوهش 56

۳-3 جامعه آماری 56

۳-۳ نمونه و شیوه نمونه‌گیری 57

3-4ابزار جمع‌آوری داده‌ها 57

3-4-1 مؤلفه‌های کارآفرینی 58

3– 4- 2 شیوه ویلیام رومی 59

3-4-2-2 ارزشیابی سؤالات 60

3-5 اعتبار و پایایی ابزار اندازه‌گیری 61

3-6 سنجش روایی ابزار 62

3-7 سنجش پایایی ابزار 62

3-8 شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 64

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 66

4-1 مقدمه 66

4-2-1 تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به مؤلفه‌های کارآفرینی 66

4-2-1-1 بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های اقتصادی 67

4-2-1-2 بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های اجتماعی 74

4-2-1-3 بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های عاطفی 79

4-2-1-4 بررسی میزان مؤلفه‌های عقلانی 88

4-2-1-5. بررسی میزان مؤلفه‌های سازمانی 102

4-2-2 تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی از نظر ویلیام رومی 113

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 118

۵-۱ مقدمه 118

۵-۲ نتایج تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی 118

۵-۲-۱ تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات اجتماعی ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های اقتصادی 118

۵-۲-2 تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات اجتماعی ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های اجتماعی 119

۵-۲-3 تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات اجتماعی ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های عاطفی 120

۵-۲-4 تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات اجتماعی ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های عقلانی 120

۵-۲-5 تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات اجتماعی ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های سازمانی 121

۵-3 تحلیل محتوای کل کتاب‌های اجتماعی مقطع ابتدایی درزمینه کارآفرینی 122

۵-4 نتایج تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی 124

۵-5 پیشنهادها 126

5-6 محدودیت‌های پژوهش 129

منابع و مآخذ 131

پیوست‌ها 142

 

                         فهرست جدول ها

جدول (۲-1). طبقه‌بندی اهداف، محتوا و روش‌های تدریس در مقاطع تحصیلی 28

جدول2-2 پژوهش های صورت گرفته خارجی 46

جدول 2-3 پژوهش های صورت گرفته داخلی 49

جدول 3-1 .اطلاعات کتاب های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی 56

جدول  3-2.واحد های تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی 57

جدول3-3.  اطلاعات نمونه انتخابی کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی برای سنجش هر مؤلفه 57

جدول  شماره 3-4 میزان پایایی مؤلفه‌های اقتصادی 62

جدول شماره 3- 5 میزان پایایی مؤلفه‌های اجتماعی 63

جدول شماره 3- 6 میزان پایایی مؤلفه‌های عاطفی 63

جدول شماره 3- 7 میزان پایایی مؤلفه‌های عقلانی 63

جدول شماره 3- 8 میزان پایایی مؤلفه‌های سازمانی 64

جدول شماره 4-1 میزان توجه به مؤلفه ثروت گرایی 67

جدول شماره 4-2. میزان توجه به مؤلفه سودگرایی 67

جدول شماره 4-3. میزان توجه به مؤلفه  افزایش درآمد 68

جدول شماره 4-4. میزان توجه به مؤلفه  توزیع ثروت 69

جدول شماره 4-5. میزان توجه به مؤلفه  اهل کار و عمل بودن 69

جدول شماره 4-6. میزان توجه به مؤلفه  فرصت‌جویی 70

جدول شماره 4-7. میزان توجه به مؤلفه  انرژی و پشتکار 70

جدول شماره 4-8. میزان توجه به مؤلفه  تلاش و کوشش 71

جدول شماره 4-9. میزان توجه به مؤلفه  پیشرفت گرایی 71

جدول شماره 4-10. میزان توجه به مؤلفه  رشد گرایی 72

جدول شماره 4-11. میزان توجه به مؤلفه  پیش‌قدم بودن 72

جدول شماره 4-12. میزان توجه به مؤلفه  تحمل ابهام 73

جدول شماره 4-13. میزان توجه به مؤلفه  نتیجه‌گیری 73

جدول شماره 4-14. میزان توجه به مؤلفه  حساسیت نسبت به دیگران 74

جدول شماره 4-15. میزان توجه به مؤلفه  قدرت‌طلبی 74

جدول شماره 4-16. میزان توجه به مؤلفه  همکاری 75

جدول شماره 4-17. میزان توجه به مؤلفه  انعطاف‌پذیری 76

جدول شماره 4-18. میزان توجه به مؤلفه  سازگاری با دیگران 76

جدول شماره 4-19. میزان توجه به مؤلفه  رهبری و پویایی 77

جدول شماره 4-20. میزان توجه به مؤلفه  توانایی نفوذ بر دیگران 77

جدول شماره 4-21. میزان توجه به مؤلفه  پاسخ به پیشنهادها و انتقادات  78

جدول شماره 4-22. میزان توجه به مؤلفه  بلوغ و تعادل 78

جدول شماره 4-23. میزان توجه به مؤلفه  رؤیا 79

جدول شماره 4-24. میزان توجه به مؤلفه  عشق 80

جدول شماره 4-25. میزان توجه به مؤلفه  وقف 80

جدول شماره 4-26. میزان توجه به مؤلفه  خوش‌بینی 81

جدول شماره 4-27. میزان توجه به مؤلفه  صداقت 81

جدول شماره 4-28. میزان توجه به مؤلفه  آرزومندی 82

جدول شماره 4-29. میزان توجه به مؤلفه  مرکز کنترل درونی 82

جدول شماره 4-30. میزان توجه به مؤلفه  پافشاری 83

جدول شماره 4-31. میزان توجه به مؤلفه  اعتمادبه‌نفس 83

جدول شماره 4-32. میزان توجه به مؤلفه  عزم و اراده 84

جدول شماره 4-33. میزان توجه به مؤلفه  خودمحوری 84

جدول شماره 4-34. میزان توجه به مؤلفه  آرمان‌گرایی 85

جدول شماره 4-35. میزان توجه به مؤلفه  همدلی 85

جدول شماره 4-36. میزان توجه به مؤلفه  توفیق طلبی 86

جدول شماره 4-37. میزان توجه به مؤلفه  جرات ورزی 86

جدول شماره 4-38. میزان توجه به مؤلفه  خودمختاری 87

جدول شماره 4-39. میزان توجه به مؤلفه  تحمل شکست 87

جدول شماره 4-40. میزان توجه به مؤلفه  خلاقیت  88

جدول شماره 4-41. میزان توجه به مؤلفه  بصیرت  89

جدول شماره 4-42. میزان توجه به مؤلفه  توجه به جزئیات 89

جدول شماره 4-43. میزان توجه به مؤلفه  آینده‌نگری 90

جدول شماره 4-44. میزان توجه به مؤلفه  استعداد 90

جدول شماره 4-45. میزان توجه به مؤلفه  هوش هیجانی 91

جدول شماره 4-46. میزان توجه به مؤلفه  ابداع 91

جدول شماره 4-47. میزان توجه به مؤلفه  قدرت تخیل 92

جدول شماره 4-48. میزان توجه به مؤلفه  دوراندیشی  92

جدول شماره 4-49. میزان توجه به مؤلفه  دقت و کمال‌جویی 93

جدول شماره 4-50. میزان توجه به مؤلفه  کنترل سرنوشت 93

جدول شماره 4-51. میزان توجه به مؤلفه  استقلال‌طلبی 94

جدول شماره 4-52. میزان توجه به مؤلفه  هدف‌گرایی 94

جدول شماره 4-53. میزان توجه به مؤلفه  عمل‌گرایی 95

جدول شماره 4-54. میزان توجه به مؤلفه  قاطعیت 95

جدول شماره 4-55. میزان توجه به مؤلفه  ابتکار و نوآوری 96

جدول شماره 4-56. میزان توجه به مؤلفه دانش 96

جدول شماره 4-57. میزان توجه به مؤلفه توانایی تصمیم‌گیری 97

جدول شماره 4-58. میزان توجه به مؤلفه  مدیریت زمان 97

جدول شماره 4-59. میزان توجه به مؤلفه  نظم جویی 98

جدول شماره 4-60. میزان توجه به مؤلفه  حل مسئله 98

جدول شماره 4-61. میزان توجه به مؤلفه  واقع‌گرایی 99

جدول شماره 4-62. میزان توجه به مؤلفه  کنجکاوی 99

جدول شماره 4-63. میزان توجه به مؤلفه  تفکر واگرا 100

جدول شماره 4-64. میزان توجه به مؤلفه  انگیزش 101

جدول شماره 4-65. میزان توجه به عکس‌العمل مثبت نسبت به مشکلات 101

جدول شماره 4-66. میزان توجه به مؤلفه  نیاز به موفقیت 102

جدول شماره 4-67. میزان توجه به مؤلفه  ریسک‌پذیری 102

جدول شماره 4-68. میزان توجه به مؤلفه  تعهد و مسئولیت‌پذیری 103

جدول شماره 4-69. میزان توجه به مؤلفه  کارآمد بودن 104

جدول شماره 4-70. میزان توجه به مؤلفه  مخاطره پذیری 104

جدول شماره 4-71. میزان توجه به مؤلفه  سیاست 105

جدول شماره 4-72. میزان توجه به مؤلفه  تعرض و تهاجمی بودن 105

جدول شماره 4-73. میزان توجه به مؤلفه  دانش فنی 106

جدول شماره 4-74. میزان توجه به مؤلفه  مهارت طلب 106

جدول شماره 4-75. میزان توجه به مؤلفه  تازگی 107

جدول 4-76 میانگین توجه به زیر مؤلفه‌های اقتصادی در زمینه کارآفرینی 108

جدول 4-77 میانگین توجه به زیر مؤلفه‌های اجتماعی در زمینه کارآفرینی 108

جدول 4-78 میانگین توجه به زیر مؤلفه‌های عاطفی در زمینه کارآفرینی 109

جدول 4-79 میانگین توجه به زیر مؤلفه‌های عقلانی در زمینه کارآفرینی 110

جدول 4-80 میانگین توجه به زیر مؤلفه‌های سازمانی در زمینه کارآفرینی 110

جدول 4-81  میانگین میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی 111

جدول شماره 4-82 میانگین کل میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی در متن ،فعالیت‌ها و تصاویر 112

جدول 4-83 میانگین (متن ،فعالیت، تصاویر) در مؤلفه‌های کارآفرینی 112

جدول شماره 4-84 جدول میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی در متن ،تصویر و فعالیت 113

جدول 4-85 میزان درگیری دانش‌آموزان در متن، تصویر و فعالیت‌های ازنظر ویلیام رومی 114

 

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی میزان توجه به آموزش کارآفرینی در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی (کتب جدید تألیف چاپ 1391 تا 1394) انجام‌گرفته است و در آن با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، میزان توجه به آموزش مؤلفه‌های کارآفرینی در پنج بعد اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی و سازمانی کارآفرینی شامل 75 زیر مؤلفه مورد مطالعه قرار گرفت واحد تحلیل در این مطالعه شامل متن، تصاویر و فعالیت‌های کتاب‌های درسی بوده که سه داور متخصص در حوزه‌های علوم تربیتی در خصوص توجه یا عدم توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی قضاوت و اظهار نظر نمودند ضریب توافق بین نظر داوران با استفاده از شیوه w کندال برای پایایی مؤلفه‌های اقتصادی 0.912، مؤلفه‌های اجتماعی 0.907، مؤلفه‌های عاطفی 0.876، مؤلفه‌های عقلانی 0.923 و مؤلفه‌های سازمانی 0.898 می‌باشد که قابل‌قبول برآورد گردید نتایج نشان می‌دهد که در کل به مؤلفه‌های کارآفرینی در حد کم و خیلی کم توجه شده است و بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی در کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی، مؤلفه‌های عقلانی بوده است و به مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی در حد متوسط و به مؤلفه سازمانی در حد کم و به مؤلفه‌ عاطفی در حد خیلی کم توجه شده است و نتایج تحلیل به شیوه ویلیام رومی نشان داد که در مجموع کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم غیرفعال می‌باشد و کتاب پایه ششم نیز به خاطر تأکید بیش‌ازحد به فعالیت‌ها و تفکر نامطلوب تلقی می‌گردد و ارائه سایر کتاب‌ها در مجموع مناسب می‌باشد و در پایان بازنگری در هدف‌ها و محتوای مجموعه کتب مطالعات اجتماعی درزمینه کارآفرینی پیشنهاد می‌گردد.

کلید واژه‌ها: تحلیل محتوا، کارآفرینی، کتب درسی، مطالعات اجتماعی، مقطع ابتدایی.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

موضوع کار و اشتغال به‌ویژه کارآفرینی از اصول اساسی و مهم زندگی هر فرد و اجتماعی است که در تمام ادوار و اجتماعات بشری نقش مهمی دارد کارآفرینی چرخ زندگی بشر را در این دنیا متحول و دگرگون می‌سازد بر اساس کار و تلاش تولید و بالندگی، منابع انسانی را به حرکت در می‌آورد (رجایی،1382 به نقل از یعقوبی نجف‌آبادی،1389). کارآفرینی اگرچه یک شغل نیست، اما ترویج فرهنگ آن در جامعه نه‌تنها بیکاری پنهان را آشکار و درمان می‌کند، بلکه باعث پیشگیری از آن نیز می‌شود (احمدی، درویش،1386).

لذا ایجاد فرهنگ کار در افراد و آموزش افراد درزمینه کارآفرینی می‌تواند در ریشه‌کن کردن بیکاری مؤثر واقع شود و موضوع اصلی در زمینه آموزش کارآفرینی این است که آموزش این مقوله با آموزش دیگر مقوله‌ها مثل اشتغال تفاوت دارد و آموزش کارآفرینی باید به ماهیت برابر یک فرصت شغلی اشاره کند و دستیابی به این مهم درگرو ارائه برنامه درسی است که مهارت‌های دانش‌آموزان و دانشجویان را در زمینه برقراری ارتباط مدیریت تولید فراورده‌های جدید، داشتن فکر خلاق و دسترسی به نوآوری فناورانه تقویت کند.(علیمیری،1387) و از طرفی انتقال علم و دانش به دانش‌آموزان و بارور کردن استعدادهای ذهنی آنان و مهم‌تر از آن کمک به جامعه‌پذیری آن‌ها از وظایف غیرقابل‌انکار آموزش‌وپرورش است تربیت اجتماعی، ایجاد نگرش‌ها و باورهای مثبت در جهت جامعه‌پذیری و سازگاری با جامعه مضمون بسیاری از کتاب‌های درسی است. آموزش‌وپرورش به‌موازات وظایف تخصصی خود، آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان را در راستای کار خود قرار داده است. ازجمله موارد مهم که باید به آن توجه جدی داشت موضوع اشتغال است که به‌طوری‌که از کودکی آینده‌نگری شغلی و کسب‌وکار باید در ذهن فراگیران ایجاد گردد چرا که آرزوهای دوران کودکی معمولاً به تحقق می‌پیوندد (یعقوبی نجف‌آبادی، 1389) لذا تدوین یک برنامه کامل و منسجم در زمینه آموزش مهارت‌های کارآفرینی در برنامه درسی دانش‌آموزان امری ضروری و مهم است که می‌تواند در آینده به ایجاد فرصت‌ها شغلی جدید منجر شود. نظام آموزشی فعلی کشور، یک نظام متمرکز و برنامه درسی آن منحصر به کتاب درسی است که در کل کشور استفاده می‌شود (مشایخ، 1375).  این در حالی است که با توجه به وسعت کشور، تنوع و تعدد اقوام و مشکلات ناشی از آن (مثل دوزبانه بودن شاگردان)، رشد سریع علوم و فناوری، تغییر سریع در هنجارها و ارزش‌های اجتماعی، ضرورت دارد که کتاب‌های درسی با دقت کافی و در حد امکان، عاری از هر عیب و نقص و مطابق با اهداف تعیین‌شده و اصول علمی تألیف شوند (یار محمدیان، 1386).  همچنین، به دلایل ساختار آموزشی و برنامه درسی حاکم بر آموزش‌وپرورش کشور، کتاب­های درسی به­عنوان رسانه­ای مهم و پرکاربرد در ساختار آموزشی کشور مطرح می‌باشند.  کتاب‌های درسی، رسانه­ای هستند که همه‌روزه معلمان و شاگردان از آن استفاده می‌کنند، لذا گاهی اوقات به­عنوان تمام برنامه درسی، معلم بر آن تأکید می‌کند (آلتبیچ،1991، به نقل از نوریان،1387).  این رسانۀ بااهمیت دربردارنده بخش‌های نوشتاری، تصویرها و تمرین‌هایی است که در راستای تحقق هدف‌های کتاب، تهیه و سازماندهی می‌شوند.  چگونگی تنظیم محتوای کتب درسی عامل مهمی در تعیین چگونگی یادگیری است.  گاهی عدم کارایی و نامناسب بودن محتوا و عدم تناسب آن با توانایی درک و فهم دانش آموزان، یادگیری را مشکل می‌کند یا نتیجه­ای کمتر از انتظار به بار می‌آورد. کتاب‌های درسی به خاطر اهمیت زیادی که در تعیین محتوا و خط‌مشی آموزشی دارند، کانون توجه متصدیان آموزش‌وپرورش می‌باشند.  اهمیت کتاب‌های درسی در نظام‌های آموزشی متمرکز مانند ایران که تقریباً تمام عوامل آموزشی بر اساس محتوای آن تعیین و اجرا می‌شود بیش از سایر انواع نظام‌های آموزشی است و به خاطر همین اهمیت بیش‌ازاندازه است که صرف وقت نیروهای متخصص در ارزشیابی و تحلیل کتاب‌های درسی می‌تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات جاری آموزش باشد.  در حال حاضر کتاب‌های درسی یکی از مهم‌ترین مراجع و منابع برای یادگیری به شمار می‌آیند.  چراکه بیشتر فعالیت‌های آموزشی در چارچوب این رسانه صورت می‌پذیرد.  موارد زیر ازجمله دلایلی می‌باشند که اهمیت این رسانه را در کشور ما نشان می‌دهند:

 • متمرکز بودن فعالیت‌های معلمان بر اساس کتاب درسی.
 • محدود بودن امتحان و ارزشیابی به مطالب و محتوای کتاب درسی.
 • تحقق بخشیدن به بیشتر اهداف آموزش‌وپرورش از طریق این رسانه.
 • ملزم بودن دانش­آموزان به خواندن کتاب‌هایی که از سوی دفتر برنامه‌ریزی تدوین و معرفی شده‌اند.
 • وجود نظامی متمرکز که برای تمام کشور، یک برنامه، یک کتاب و یک ارزشیابی دارد.
 • نامناسب بودن شرایط آموزشی و کمبود امکانات که این خود منجر به عدم استفاده از سایر رسانه‌ها و روش‌های تدریس می‌شود.
 • عدم مهارت کافی معلمان در شناخت هدف‌های آموزشی و کاربرد شیوه­های مناسب تدریس و متکی بودن آن‌ها به کتاب درسی.

هر جامعه­ای بر اساس نظام ارزشی حاکم بر آن درصدد تعلیم و تربیت افرادی است که آرمان‌های خود را در وجود آن متبلور ‌سازد.  در جوامع مختلف برای رسیدن به این مهم، از ابزار­ها و رسانه­های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها، مخصوصاً در کشور ما به دلیل غالب بودن و ندادن بهای زیاد به دیگر روش‌های آموزشی، کتاب‌های درسی هستند. مواردی که در ادامه بیان می‌شوند، ارزش‌هایی می‌باشند که یک کتاب درسی می‌تواند در جریان آموزش و یادگیری به ارمغان آورد:

 • مشخص نمودن محدوده فعالیت یاد دهنده و یادگیرنده در طول فرآیند آموزشی.
 • ارائه دادن اطلاعات مهم در یک‌رشته یا حوزه معین به صورت منسجم و منظم.
 • ازآنجایی‌که بیشتر کتاب­ها دارای تصاویر، آمارها، پرسش­ها، نمودار می‌باشند، می‌توانند در درک بهتر مطالب به فراگیران خود کمک کنند.
 • موجب صرفه‌جویی در وقت معلم و یادگیرنده می‌شوند.
 • امکان بحث و گفتگو در مورد مسائل مشترک و همچنین ایجاد هماهنگی بین فراگیران یک‌رشته، یک کلاس یا ماده درسی.
 • معلم را از بحث­های اضافی فارغ می­کند.
 • یادگیرندگان را به مطالعه عادت می‌دهد.
 • محتوا و خط‌مشی‌های آموزش را مشخص می‌نماید.
 • از پراکندگی مطالب و متمرکز شدن فراگیر بر موضوعی واحد جلوگیری می‌کند و به فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز نظم می‌دهد (“معاونت پژوهش”، 1382)

برای دست یافتن به این ارزش­ها یا هر نوع اهداف و رسالت دیگری که آموزش یک کشور برای خود در قالب استفاده از رسانه کتاب در نظر می­گیرد، کتاب باید دارای معیارها، اصول و ضوابط خاصی باشد که وجود آن‌ها در فرآیند طراحی کتاب­های درسی ضروری است.  چراکه باید دانش آموزان را به اهدافی که مدنظر است و شورای عالی برای آن مدون کرده است، برسانند.  یکی از راه‌هایی که می‌تواند این اطمینان را در ما به وجود بیاورد که کتاب منطبق بر اهداف برنامه درسی می‌باشد و همچنین اصول و معیارهای درست آموزشی در آن به کار گرفته‌شده، استفاده از شیوه تحلیل محتوا است.  در تحلیل محتوای کتاب‌های درسی، اغلب از دو تکنیک کلی، فرمول‌های خوانایی و ابزارهای فهرستی (چک لیست‌ها) استفاده می­شود که هر تکنیک از تعدادی شیوه مختلف تشکیل شده است (جعفری هرندی، نصر، میرشاه جعفری،1387).

1-2 بیان مسئله

در جامعه کنونی ما که داشتن شغل یک دغدغه محسوب می‌شود و یکی از مشکلات عمده دولت‌مردان کشور ایجاد شغل برای جوانان می‌باشد لذا باید در پی برنامه‌ریزی مناسب برای اشتغال جوانان باشد یکی از این برنامه ها باید در جهت آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه کارآفرینی در کتاب‌های درسی و فرهنگ‌سازی کار و کارآفرینی در بین دانش‌آموزان باشد لذا مفهوم و تعریف کارآفرینی با توجه به ماهیت و ساختار نظام آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد. یعقوبی نجف‌آبادی(1389) کارآفرینی در آموزش را فرایند منظم و مستمری می‌داند که از یک‌سو به شناسایی و بهره‌برداری مؤثر از کلیه منابع درونی و بیرونی نظام آموزشی منجر می‌شود و از سوی دیگر موجب ایجاد فرصت‌های جدید یاددهی و یادگیری می‌گردد. این فرایند با تکیه‌بر دو محور آموزش فراگیر کارآفرین و فراهم آوردن زمینه‌های بروز و ظهور آن محقق می‌شود. ازآنجاکه صفت کارآفرینی اکتسابی بوده نه ارثی و ژنتیکی، باید آموزش‌وپرورش با برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی، زمینه‌های رشد و خصوصیات روحی دانش‌آموزان را در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی فراهم کند و این ویژگی‌ها را در آنان بپروراند؛ و همچنین سلجوقی (1387) آموزش را فرایندی می‌داند که منابع محسوس را به منابع نامحسوس تبدیل می‌کند، و می‌گوید محصول آموزش غالباً نامحسوس است و سنجش آن مشکل می‌باشد و در دگرگونی افراد، دانش آن‌ها و ویژگی‌های رفتاری‌شان منعکس می‌شود.‌(ص 218).

گارتنر[1] بر این باور است که کارآفرینی نوعی شیوه تفکر و اقدام است که ذهن افراد را به خود مشغول نموده که طی آن کل‌گرایی در نگرش و رهبری متعادل به‌منظور خلق ارزش به وجود می‌آید (سیلاینگ[2]،2003) همچنین آموزش در سنین پایین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که افراد در بیشتر اوقات ارزش‌هایی را که قبل از سن 20 سالگی به دست می‌آورند حفظ می‌کنند.(اینگلهارت[3]،2000) و ارزش‌ها و اصولی که در سنین پایین دریافت می‌شود تأثیر بیشتری نسبت به آن‌هایی که در سنین بالاتر کسب می‌شود دارد (وادی[4]،2004). پژوهش‌های جدید حاکی از آن است که می‌توان توانمندی‌های کارآفرینان را با ایجاد یک ادراک مثبت در خصوص عملی و مطلوب بودن کارآفرینی از طریق آموزش‌های خاص، حتی در سنین اولیه افزایش داد(رینولد[5]، 2001 به نقل از فخار زاده،1389).

 برخی ویژگی‌هایی که موجب می‌شود فرد، کارآفرین شود توارثی نبوده و اکتسابی است، بنابراین پرورش این ویژگی‌ها در افراد مختلف مسیر کارآفرینی را هموار می‌نماید. این ویژگی‌ها شامل مواردی همچون آموزش تفکر خلاق، بالا بردن ریسک‌پذیری، بالا بردن قدرت تحمل و ابهام دادن اعتمادبه‌نفس فرصت شناسی، دادن اطلاعات آموزشی نسبت به خصوصیات روانی شخص از قبیل مرکز کنترل می‌باشد (سلیمی،1387 به نقل از فخارزاده،1389). بر این اساس آموزش کارآفرینی از مدرسه و در سنین دبستان نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ کارآفرینی دارد و از طرفی کتاب درسی از مهم‌ترین رسانه‌های آموزشی است که همه روزه معلمان و دانش‌آموزان از آن استفاده می‌کنند. این رسانه با اهمیت، دربردارنده بخش‌های نوشتاری و تصویرها و تمرین‌هایی است که در راستای تحقق هدف‌های کتاب انتخاب و سازمان‌دهی می‌شوند (نوریان،1386) درس مطالعات اجتماعی ازنظر انتقال مفاهیم و نگرش‌های فرهنگی و عملی و مفاهیم اجتماعی و اقتصادی از مهم‌ترین دروس دبستان می‌باشد؛ بنابراین توجه هرچه بیشتر به آن برای پرورش نگرش کارآفرینانه و درونی سازی فرهنگ کار در دانش‌آموزان بسیار ضروری می‌باشد چرا که مطالعات اجتماعی با درونی کردن ارزش‌ها در فرد، فرد را برای ایفای نقش‌های مختلف در جامعه آماده می‌کند. طراحان و برنامه‌ریزان درسی، چنان چه در انتخاب و تنظیم محتوای کتب درسی به مؤلفه‌های بیان شده توجه کنند، خواهند توانست دانش‌آموزان را در زمینه‌های مرتبط با نگرش کارآفرینانه رشد دهند.

 در جریان آموزش‌وپرورش هر مقطع عوامل متعددی دخیل هستند که از بین آن‌ها می‌توان به برنامه درسی به عنوان یکی از ارکان برجسته آن اشاره کرد. به شکل سنتی اهداف، محتوای فعالیت‌های یادگیری دانش‌آموز و روش‌های ارزشیابی را عناصر برنامه درسی دانسته‌اند که از میان آن‌ها محتوا به عنوان مجموعه فعالیت‌ها و تجارب یادگیری از اهمیت بسزایی برخوردار است و تا کنون مطالعات زیادی در مورد تحلیل محتوا در زمینه درسی مانند محیط‌زیست، کارآفرینی، فرهنگ، و حتی متون و تصاویر و فعالیت‌های کتاب‌هایی مانند فیزیک و زیست‌شناسی صورت گرفته است که نشان‌دهنده اهمیت تحلیل محتوا در کتب درسی می‌باشد. از تحلیل محتوا تعاریف گوناگونی به‌عمل‌آمده که بخشی از اختلاف به تاریخچه این فن و روند تکاملی آن برمی‌گردد و بخشی دیگر از آن مربوط به تفاوت در حوزه گسترده این فن است. کریپندورف (1387) تحلیل محتوا را فن پژوهشی معرفی می‌کند که به‌منظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از داده‌ها در مورد متن آن‌ها بکار می‌رود و هدف این تحلیل را همانند سایر فن‌های پژوهشی فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل می‌داند و به نقل از برلسون[6] (1959) تحلیل محتوا را: «پژوهشی برای توصیف عینی، سیستماتیک و کمی محتوای آشکار پیام» معرفی می‌کند (کریپندورف[7]، 1378، ص 25)‌. لذا با توجه به تعاریف گفته‌شده تحلیل محتوای کتاب‌ها در هر زمینه‌ای موجب شناخت داده‌ها نه به‌منزله مجموعه‌ای از رویدادهای مادی بلکه به‌منزله پدیده‌های نمادین است و بدون اختلال در واقعیت اجتماعی به تحلیل آن‌ها می‌پردازد.

گر چه نمونه‌های زیادی درباره موضوع کارآفرینی و مؤلفه‌های آن در زمینه اقتصادی، فرهنگی، قانون و کار صورت گرفته است اما در هیچ‌کدام از مدل‌ها تمام مؤلفه‌های کارآفرینی در یک قالب منسجم ذکر نشده‌اند این مؤلفه‌ها شامل پنج شاخه اصلی و زیرشاخه شامل:

 • مؤلفه‌های اقتصادی: مؤلفه‌های اقتصادی: ثروت گرایی – سودگرایی – افزایش درآمد – توزیع ثروت – اهل کار و عمل بودن – فرصت‌جویی – انرژی و پشت‌کار- تلاش و کوشش – پیشرفت گرایی – رشد گرایی – پیش‌قدم بودن – تحمل ابهام – نتیجه‌گیری.
 • مؤلفه‌های اجتماعی: قدرت‌طلبی – همکاری – انعطاف‌پذیری – سازگاری با دیگران – رهبری و پویایی – توانایی نفوذ بر دیگران – پاسخ به پیشنهاد‌ها و انتقادات – بلوغ و تعادل.
 • مؤلفه‌های عاطفی: عشق – وقف – خوش‌بینی – صداقت – آرزومندی – مرکز کنترل درونی – پافشاری – اعتمادبه‌نفس –عزم و اراده –خودمحوری – آرمان‌گرایی – همدلی – توفیق طلبی – جرئت ورزی – خودمختاری – تحمل شکست.
 • مؤلفه‌های عقلانی: بصیرت – توجه به جزئیات – آینده‌نگری – استعداد – هوش هیجانی – ابداع – قدرت تخیل – -دوراندیشی – دقت و کمال‌جویی – کنترل سرنوشت – استقلال‌طلبی – هدف‌گرایی – عمل‌گرایی – قاطعیت – ابتکار و نوآوری – دانش – توانایی تصمیم‌گیری – مدیریت زمان – نظم جویی – حل مسئله – واقع‌گرایی – کنجکاوی – تفکر واگرا – انگیزش – عکس‌العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع.
 • مؤلفه‌های سازمانی: نیاز به موفقیت – تعهد و مسئولیت‌پذیری – کارآمد بودن – مخاطره پذیری- سیاست – تعرض و تهاجمی بودن – دانش فنی – مهارت طلب – تازگی.

لذا مسئله این است با توجه به سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تغییرات جدید کتب اجتماعی مقطع ابتدایی و همچنین با توجه به  ضرورت آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی میزان توجه به مولفه های کارآفرینی به چه میزان است ؟آیا در محتوای کتب اجتماعی مقطع ابتدایی پایه سوم تا ششم (کتاب‌های جدید تألیف)، به مقوله کارآفرینی توجه شده است و همچنین آیا محتوای این کتب به صورت فعال ارائه شده است یا خیر؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

در سالهای اخیر کشور ما متأسفانه گرفتار تحریم‌ها و کمبودها و سوء مدیریت‌هایی است که منجر به کمبود تولید، وضعیت بد بیکاری، کاهش قدرت سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تکیه بیش‌ازحد به درآمدهای نفتی موجب نارضایتی‌های مردم و مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از بیکاری و بی‌انگیزگی جوانان شده است؛ و یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مسئولان کشور بیکاری جوانان می‌باشد در صورتی که بخواهیم بحث کارآفرینی را در کشور جدی بگیریم باید نظام آموزشی ما به سویی هدایت شود که افرادی که فارغ تحصیل می‌شوند ویژگی کارآفرینانه داشته باشند.(خدمتی، توسل،1379)

از این رو، ضرورت توجه و تربیت دانش‌آموزان و آموزش کارآفرینی به آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به همین دلیل  باید فعالیت‌های آموزشی برای تربیت دانش‌آموزان در دستور کار بسیاری از مراکز آموزشی در ایران قرار بگیرد، زیرا لازمه توسعه کارآفرینی، آموزش آن است همچنین با توجه به تأکید دولت در برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر توانمندسازی و خروج سالانه 10 درصد از افراد دارای قابلیت بازتوانی از چرخه حمایت، باید آموزش کارآفرینی و اشتغال به افراد محروم و فقیر جامعه، برای اجرای عدالت و کاهش فقر موردتوجه روزافزون دولتمردان قرار گیرد (اسعدی،1391).

در این سال‌ها مسئولان و برنامه ریزان نظام آموزش کشور با ایجاد طرح سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش سعی در تحولی عظیم در نظام آموزشی کشور برای دستیابی به اهداف والای انقلاب و پرورش فرزندان این مرزوبوم در جهت پیشرفت همه‌جانبه در همه عرصه‌ها داشته‌اند؛ که در سه سال گذشته شاهد تغییر نظام پنج پایه ابتدایی به شش پایه و تغییرات در محتوای کتب ابتدایی و سایر مقاطع و تأکید بر روش‌های فعال و نوین تدریس جهت دست‌یابی به این اهداف می‌باشد که از جمله اهداف کلان سند تحول بنیادین:1- گسترش و تأمین همه‌جانبه عدالت آموزشی و تربیتی 2-برقراری نظام اثربخش و کارآمد مدیریت منابع انسانی بر اساس نظام معیار اسلامی 3-افزایش مشارکت و تاثیر همگانی به‌ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 4-بهسازی و تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مالی و اداری و زیرساخت‌های کالبدی 5- ارتقای تاثیر و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی می‌باشد (“سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش”،1390)

با توجه با اهداف بالا به‌خصوص مدیریت منابع انسانی و ارتقای تاثیر و کارایی و تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی ضرورت دارد که کتب دوره به ابتدایی به طور دقیق مورد تحلیل قرار بگیرند و در این پژوهش با توجه به مشکلات گفته شده در بالا و اهمیت کارآفرینی و با توجه به این که بیشتر افراد برای دستیابی به یک شغل مناسب به تحصیل علم می‌پردازند، ضرورت این امر مهم بیشتر نمایان می‌گردد و با در نظر گرفتن نقش مهم آموزش‌وپرورش در جامعه‌پذیری و تربیت اقتصادی دانش‌آموزان و روند کارآفرین شدن دانش‌آموزان و آگاهی از میزان برخورداری کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی که از مهم‌ترین کتب این مقطع و نقش اساسی این درس در آشنا نمودن دانش‌آموزان با انواع، نقش‌ها و جامعه‌پذیر کردن دانش‌آموزان دارد آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کارآفرینی امری ضروری است و شناخت قوت‌ها و ضعف‌های این کتب ازنظر آموزش کارآفرینی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آتی نظام آموزش‌وپرورش برای تغییر بهتر کتب مفید باشد و در خصوص تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در زمینه مهارت‌های کارآفرینی، با توجه به تغییرات محتوایی کتب مطالعات اجتماعی در سال‌های 1391 تا 1394 و اضافه شدن پایه ششم به این مقطع هنوز در خصوص این کتاب‌ها پژوهشی صورت نگرفته است از این رو ضرورت پژوهش در زمینه تحلیل محتوای این کتب روشن می‌شود؛ که آیا با توجه به تغییرات محتوایی کتب مطالعات اجتماعی و اهداف کلان سند تحول بنیادین تا چه اندازه به مؤلفه‌های کارآفرینی توجه شده است؟ و همچنین با استفاده از شیوه ویلیام رومی مشخص می‌شود که آیا این کتاب‌ها به شیوه فعالی ارائه‌شده‌اند یا نه؟

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش “تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در زمینه کارآفرینی و با شیوه ویلیام رومی ” اهداف کلی به شرح ذیل می‌باشد:

 • تعیین میزان توجه به مؤلفه‌ها و ابعاد کارآفرینانه در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
 • تعیین فعال بودن یا غیرفعال بودن نحوه ارائه مطالب در کتاب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی با استفاده از شیوه ویلیام رومی

و در این راستا اهداف جزئی زیر مدنظر قرارگرفته‌اند:

 • تعیین میزان توجه به مؤلفه‌های اقتصادی کارآفرینی در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
 • تعیین میزان توجه به مؤلفه‌های اجتماعی کارآفرینی در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
 • تعیین میزان توجه به مؤلفه‌های عاطفی کارآفرینی در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
 • تعیین میزان توجه به مؤلفه‌های عقلانی کارآفرینی در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
 • تعیین میزان توجه به مؤلفه‌های سازمانی کارآفرینی در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
 • تعیین فعال یا غیرفعال بودن متن، تصاویر و فعالیت‌ها در کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی

1-5 سوا لات پژوهش

با توجه با اهداف ذکرشده در این پژوهش سؤالات کلی و جزئی زیر مدنظر قرارگرفته‌اند:

1-5-1 سؤالات کلی این پژوهش شامل:

 • در کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی تا چه اندازه به مؤلفه‌ها و ابعاد کارآفرینی توجه شده است؟
 • در محتوای کتب مطالعات اجتماعی متون، تصاویر و فعالیت‌ها تا چه میزان به‌صورت فعال یا غیرفعال ارائه‌شده‌اند؟

 

 

1-5-2 سؤالات فرعی پژوهش

 • در کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی تا چه میزان به مؤلفه‌های اقتصادی کارآفرینی توجه شده است؟
 • در کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی تا چه میزان به مؤلفه‌های اجتماعی کارآفرینی توجه شده است؟
 • در کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی تا چه میزان به مؤلفه‌های عاطفی کارآفرینی توجه شده است؟
 • در کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی تا چه میزان به مؤلفه‌های عقلانی کارآفرینی توجه شده است؟
 • ‌ در کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی تا چه میزان به مؤلفه‌های سازمانی کارآفرینی توجه شده است؟
 • در متن، تصاویر و فعالیت‌های کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی تا چه اندازه به شیوه فعال ارائه‌شده‌اند؟

1-6 قلمرو پژوهش

1-6-1 قلمرو موضوعی این پژوهش عبارت است از تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در زمینه‌ی آموزش مهارت‌های کارآفرینی و نحوه ارائه فعال یا غیرفعال بودن این کتب با استفاده از تکنیک ویلیام رومی است.

1-6-2 قلمرومانی: این پژوهش از لحاظ زمانی در محدوده زمانی سال تحصیلی 93-94 انجام‌گرفته است.

 

 

1-7 تعاریف اصطلاحات و واژگان

1-7-1 تعریف مفهومی

1-7-1-1 مؤلفه اقتصادی کارآفرینی:

منظور مجموعه عواملی است که فرد را به سمت فعالیت‌های در بازار و خلق ثروت هدایت می‌کند (دهقان پور و همکاران،1389).

1-7-1-2 مؤلفه اجتماعی کارآفرینی:

مؤلفه‌های اجتماعی کارآفرینی شامل ویژگی‌های فردی است که دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد کسب‌وکار اجتماعی (شامل بخش‌های عمومی و خصوصی و داوطلبانه) با بسیج منابع گوناگون و مخاطرات مالی و اجتماعی، با خلق ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی خدمات جدید اجتماعی به جامعه ارائه می‌دهند (داریانی، عزیزی،1389).

1-7-1-3 مؤلفه عقلانی کارآفرینی:

مجموعه توانایی‌های ذهنی و شناختی فرد می‌باشد که او را در تفکر عمیق‌تر و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک می‌کند (سهرابی، ناصری،1388).

1-7-1-4 مؤلفه سازمانی کارآفرینی:

ورنر[8] و گاتچی[9] (1987) افرادی که در محیط‌های انگیزشی و حمایتی فعالیت می‌کنند و کلید اصلی بازاریابی و توسعه محصول در یک شرکت می‌باشند.(احمدی، درویش،1386)

1-7-1-5 مؤلفه عاطفی کارآفرینی:

 زیرمجموعه‌ای از هوش اجتماعی شامل توانایی درک عواطف و احساسات خود و دیگران، تمایز قائل شدن بین آن‌ها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت تفکر و اعمال.(مایر، سالووی،1990 به نقل از بازوند و همکاران،1392)

1-7-1-6 ارائه فعال:

شیوه‌ای که دانش‌آموز خود در یادگیری فعالیت مستقیم دارد (رضا پور،1378).

1-7-2 تعاریف عملیاتی

1-7-2-1 مؤلفه اقتصادی کارآفرینی:

برای سنجش میزان اشاره به مؤلفه اقتصادی با استفاده از 13 نشانگر[10] شامل مؤلفه‌های ثروت‌گرایی – سودگرایی – افزایش درآمد – توزیع ثروت – اهل کار و عمل بودن – فرصت جویی – انرژی و پشت‌کار- تلاش و کوشش – پیشرفت گرایی – رشد گرایی – پیش قدم بودن – تحمل ابهام – نتیجه‌گیری. که بر اساس یک طیف دو ارزشی مبنی بر توجه به مؤلفه مذکور یا عدم توجه به آن اندازه گیری شد و در این راه از نظرات 3 داور و بر اساس میانگین نظرات داوران اندازه‌گیری به عمل آمد.

1-7-2-2 مؤلفه اجتماعی کارآفرینی:

برای سنجش میزان اشاره به مؤلفه اجتماعی با استفاده از 9 نشانگر شامل مؤلفه‌های قدرت‌طلبی – همکاری – انعطاف‌پذیری – سازگاری با دیگران – رهبری و پویایی – توانایی نفوذ بر دیگران – پاسخ به پیشنهادات و انتقادات – بلوغ و تعادل. که بر اساس یک طیف دو ارزشی مبنی بر توجه به مؤلفه مذکور یا عدم توجه به آن اندازه گیری شد و در این راه از نظرات 3 داور و بر اساس میانگین نظرات داوران اندازه‌گیری به عمل آمد.

1-7-2-3 مؤلفه عاطفی کارآفرینی:

 برای سنجش میزان اشاره به مؤلفه عاطفی با استفاده از 17 نشانگر شامل عشق – وقف – خوش بینی – صداقت – آرزومندی – مرکز کنترل درونی – پافشاری – اعتماد به نفس –عزم و اراده –خود محوری – آرمان گرایی – همدلی – توفیق‌طلبی – جرئت ورزی – خود مختاری – تحمل شکست. و بر اساس یک طیف دو ارزشی مبنی بر توجه به مؤلفه مذکور یا عدم توجه به آن اندازه گیری شد و در این راه از نظرات 3 داور و بر اساس میانگین نظرات داوران اندازه‌گیری به عمل آمد.

1-7-2-4 مؤلفه عقلانی کارآفرینی:

 برای سنجش میزان اشاره به مؤلفه عقلانی با استفاده از 26 نشانگر شامل مؤلفه‌های بصیرت – توجه به جزئیات – آینده نگری – استعداد – هوش هیجانی – ابداع – قدرت تخیل – -دور اندیشی – دقت و کمال جویی – کنترل سرنوشت – استقلال طلبی – هدف‌گرایی – عمل‌گرایی – قاطعیت – ابتکار و نوآوری – دانش – توانایی تصمیم‌گیری – مدیریت زمان – نظم‌جویی – حل مسئله – واقع‌گرایی – کنجکاوی – تفکرواگرا – انگیزش – عکس العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع؛ و بر اساس یک طیف دو ارزشی مبنی بر توجه به مؤلفه مذکور یا عدم توجه به آن اندازه گیری شد و در این راه از نظرات 3 داور و بر اساس میانگین نظرات داوران اندازه‌گیری به عمل آمد.

1-7-2-5 مؤلفه سازمانی کارآفرینی:

برای سنجش میزان اشاره به مؤلفه سازمانی با استفاده از 10 نشانگر شامل مؤلفه‌های نیاز به موفقیت – تعهد و مسئولیت‌پذیری – کارآمد بودن – مخاطره پذیری- سیاست – تعرض و تهاجمی بودن – دانش فنی – مهارت طلب – تازگی؛ و بر اساس یک طیف دو ارزشی مبنی بر توجه به مؤلفه مذکور یا عدم توجه به آن اندازه گیری شد و در این راه از نظرات 3 داور و بر اساس میانگین نظرات داوران اندازه‌گیری به عمل آمد.

1-7-2-6 شیوه فعال:

در این پژوهش بر اساس شیوه ویلیام رومی هر یک از واحدهای تحلیل شده جملات متن، در طبقه‌های ذیل قرار می‌گیرد.و بر اساس آن فعال یا غیر فعال بودن محتوا مشخص می گردد.

مقوله a- بیان حقایق – بیان ساده اطلاعات یا مشاهداتی است که به وسیله فردی غیر از دانش‌آموز عرضه می‌شود.

مقوله b- بیان نتایج یا تعمیم‌ها (اصول کلی) عبارت است از اظهار نظر مؤلف درباره معنی یا ارتباط موضوع‌ها در مجموعه‌ای از حقایق.

مقوله c- تعاریف.

مقوله d- سؤالاتی که جواب آن‌ها بلافاصله به وسیله مؤلف داده شده است.

مقوله e- سؤال‌های که لازم است دانش آموزان پس از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات داده شده پاسخ بدهند.

مقوله f-از دانش‌آموز می‌خواهد نتایجی را که خود دست یافته بیان کند.

مقوله g- از دانش‌آموز می‌خواهد آزمایش یا فعالیتی را انجام دهد و سپس نتایج آن را تجزیه‌وتحلیل کند یا مسائل مطرح شده را حل کند.

مقوله‌ی h- سؤال‌هایی که به منظور جلب توجه دانش آموزان مطرح می شود اما بلافاصله به وسیله‌ی متن پاسخ داده نمی‌شود.

مقوله i- جمله‌ای که خواننده را راهنمایی می‌کند تا یک شکل یا مراحل آموزش یک آزمایش را ملاحظه کند یا جمله ای که در هیچ یک از طبقه‌بندی‌های فوق قرار نمی‌گیرد.

       مقوله j- سؤالات مربوط به معانی بیان.

از مقوله‌های ده‌گانه فوق، مقوله‌های a و b و c و d جزء مقوله‌های غیرفعال به حساب می‌آیند و مقوله‌های e و f و g و h جزء مقوله‌های فعال قلمداد می‌گردند. دو مقوله آخر یعنی i و j از مقوله‌های خنثی هستند و می‌توان از آن‌ها در امر ارزشیابی و تحلیل، صرف‌نظر کرد.

سوالات و فعالیت‌ها

مقوله‌ی a- جواب این سؤال را می‌توان مستقیم از کتاب به دست آورد.

مقوله b- پاسخ آن مربوط به نقل تعاریف است.

مقوله c- پرسشی که برای پاسخ به آن باید از آموخته‌های فصل کتاب در موقعیت‌های جدید استفاده شود.

مقوله‌ی d- سؤالی که برای پاسخ به آن لازم است دانش‌آموز مسئله‌ای را حل کند.

مقوله‌ی e – درخواستی که در هیچ‌یک از طبقه‌بندی‌های فوق جای نمی‌گیرد.

(مقوله‌های b،a جزء مقوله‌های غیرفعال و مقوله‌های c،d جزء مقوله‌های فعال در نظر گرفته می‌شوند و مقوله e  خنثی می‌باشد.)

تصاویر

مقوله a- فقط به‌منظور توضیح یک موضوع به‌کاررفته است.

مقوله b- از دانش آموزان خواسته می‌شود تا آزمایش خاصی را انجام دهد یا مفروضات داده‌شده را به کاربرد یا با استفاده از مفروضات داده‌شده فعالیتی را انجام دهد.

مقوله c- شیوه فراهم کردن وسایل برای انجام یک آزمایش را شرح می‌دهد.

مقوله d- در هیچ‌یک از طبقه‌بندی‌های فوق نمی‌گنجد.

(در تحلیل تصاویر مقوله ی a غیر فعال و مقوله b فعال می باشد و مقوله های c,d خنثی می‌باشد.)

 

 

 

 

 

[1] gartner.

[2] seeling.

[3] inglehart.

[4] vadi.

[5] reynold.

[6]  Burleson.

 1. Kripendorf.

[8] .werner.

[9] .gautshi.

[10] .indicator.

تعداد صفحات این پایان نامه :181

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]