مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ …

افسردگی واژه¬ای شناخته شده اما مسأله¬ای چالش برانگیز در عرصه¬ی بهداشت روانی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری بر احساس تنهایی و خود کارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

سبک های دلبستگی،سبک های کمال گرایی،سبک های والدگری،اختلالات رفتاری،کودکان

فصل اول طرح تحقیق               مطالب مشابه در سایت SABZFILE.COM موجود است   مقدمه اختلالات نافذرشد[2] اولين بار در سال 1980 براي شرح گروهي از اختلالات بكار برده شد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

سبک های دلبستگی،سبک های کمال گرایی،سبک های والدگری،اختلالات رفتاری،کودکان اوتیسم- …

 برخي از محققان بر اين باورند كه يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار بر پيشرفت از سوي ديگر تاثير روشهاي تربيتي كه والدين در دوران كودكي ونوجواني اعمال مي نمايند بر تمام كاركردهاي فرد تاثير Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تغییرات زمانی و مکانی جوامع بزرگ بیمهرگان کف زی آبهای خوریات خور موسی بر اساس

واژگان کلیدی: خورموسی ،پراکنش، فراوانی، شاخصهای اکولوژیک ،ماکروبنتوز. مقدمه مسعود اسلامی1 غلامرضا سبزقبایی2* حمیدرضا پورخباز3 ستار سلطانیان4 4. دانشجوی کارشناسی ارشد، آلودگی محیطزیست ،دانشگاه صنعتی خاتمالانبیا)ص( بهبهان ،بهبهان ،ایران 2. استادیار گروه محیطزیست، دانشکده محیطزیست Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی شیوع علائم افسردگی در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی و نقص توجه در کلینیک روانپزشکی کو دک و نوجوان شهرستان ساری

عارفه شفاعت عبد الحکیم تیرگری چکیده سابقه و هدف: مطالعات نشان می دهد که میزان افسردگی و برخی اختلالات روان پزشکی دیگر به میـزان بیـشتری درمادران با فرزندان مبتلا بهADHD دیده می شـوند . از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ارائه مدل تلفيق شكاف عملكردي با AHP گروهي- فازي براي تعيين اولويتهاي بهبود

ارائه مدل تلفيق شكاف عملكردي با AHP گروهي- فازي براي تعيين اولويتهاي بهبود شمسالدين ناظمي1، مصطفي كاظمي1 و اميرحسين اخروي2* اطلاعات مقاله چكيده ارتقــاي وضــع موجــود در هــر فعــاليتي مســتلزم شناســايي عوامــل مــؤثر بــر بهبــود، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تاثير عصاره خوراكي گياه دارويي خارمريم (Silybum mariamum) بر برخي فاكتورهاي ايمني غيراختصاصي ماهي قزلآلاي رنگينكمان (Oncorhynchus mykiss)

چكيده استفاده از گياهان دارويي به عنوان تركيبات محرك و تقويت كننده سيستم ايمني ماهيها در طي سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، اما اطلاعات موجود در اين زمينه بسي ار محدود است. در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسي خشكسالي دشت سيستان و تاثير آن بر تالاب بين المللي هامون

پرداخته شده است. نتايج نشان داد شاخص PN با ضريب همبستگي 1 نسبت به شاخصهاي ديگر 2. دانشگاه فردوسي مشهد، دانشيار گروه مهندسي توانسته است، بهتر خشكسالي منطقه را بيان دارد. همچنين ميتوان گفت كه Read more…

By 92, ago