No category

(11.2) ∇×E=-jωμH(12.2) H=1/μ ∇×Aبا جایگذاری در معادلات ماکسول بدست می آید:(13.2) H”φ”= j (kIdl sin⁡θ)/4πr 〖[1+1/jkr]e〗^(-jkr)(14.2) E”r”= η (Idl cos⁡θ)/2πr”2″ 〖[1+1/jkr]e〗^(-jkr)(15.2) E”θ”= jη (kIdl sin⁡θ)/4πr 〖[1+1/jkr-1/((kr)”2″ )]e〗^(-jkr)برای میدانهای دور kr 1 میدانهای E و H Read more…

By yyoozita, ago
No category

منابع مقاله با موضوع نرم افزار، شبیه سازی، اندازه

سپاسگزاريبر خود لازم می دانم که از همه کسانی که مرا در انجام اين پايان‌نامه ياري رساندند، تشکر و قدرداني نمايم. بهویژه از استاد گرامي، جناب آقاي دکتر حبیب اله عبیری که با همراهي، راهنمایی Read more…

By yyoozita, ago
No category

تحقیق رایگان

1957.[28] C.G. Jan, P.Hsu and R.B.Wu, “Corner Effect on Mutual Impedance Between Edge Slots”, IEEE trans. On Antenna and Propagation, Vol.41, No.4,pp.488-492.Apr.1993.[29] C.G. Jan, P.Hsu and R.B.Wu, “Moment Method Analyisis of Side Wall Inclined Slotsin Read more…

By yyoozita, ago